Jaromíra Žáčková-Batková

Narozena: v roce 1902

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŽÁČKOVÁ-BATKOVÁ Jaromíra

(ČS)

Slib vykonala 1, 8. VI. 1946; 11.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byla členkou výb. kontr. dvoulet., rozp., stál. (náhr.) a zásob.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o úpravě tržních poměrů jatečných zvířat a některých živočišných výrobků, t. 84.

13, 2. X. 1946; 24.

na vydání zákona o některých opatřeních ve prospěch dětí pojištěnců veřejnoprávního důchodového pojištění, t. 232.

21, 20. XI. 1946; 10.

na vydání zákona o zaměstnání důchodců veřejnoprávního důchodového pojištění bez ztráty důchodu, t. 233.

21, 20. XI. 1946; 10.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 30 za posl. A. Šulíka

(zákon, kterým se mění zákon z 19. II. 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů).

8, 18. VII. 1946; 37.

rozp. výb. zpr. t. 298

(zákon o úpravě svátkového práva).

32, 20. XII. 1946; 32.

zásob. výb. zpr. t. 418

(zákon o stíhání černého obchodu a podobných pletich).

36, 13. II. 1947; 6.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946; odpovídá též na někt. vývody z řečí posl. Synkové a Smrkovského.

28, 13. XII. 1946; 46.

o zákonu o úpravě platových a služebních poměrů učitelek ručních prací (domácích nauk) (t. 297).

32, 20. XII. 1946; 14.

o zákonu, kterým se zabezpečuje snížení cen někt. zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků (t. 496).

45, 1. IV. 1947; 25.

o zákonu, jímž se zřizuje Československý ústav práce (t. 661).

59, 25. VI. 1947; 7.

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

71, 17. IX. 1947; 3.

Naléhavá interpelace:

ve věci zajištění osiva a sadby pro jaro 1948,

t. 850. 81, 30. X. 1947; 71.

odpov. t. 893. 84, 10. XII. 1947; 19.

ve věci nepřístojného zásahu orgánů SNB proti rozšiřovatelům básně Karla Hašlera "Žádost svatého Václava o přeložení",

t. 917. 87, 16. XII. 1947; 87.

odpov. t. 967. 90, 21. I. 1948; 29.

ve věci propouštění osvědčených pracovníků ze služeb sociální péče,

t. 1010. 94, 10. III. 1948; 10.

odpov. t. 1166. 106, 21. IV. 1948; 32.

ve věci zabezpečení přídělu vlny a bavlny k pletení pro rodiny s dětmi a pro potřeby vyučování ženským ručním pracím na školách národních,

t. 1016. 94, 10. III. 1948; 10.

odpov. t. 1142. 103, 14. IV. 1948; 82.

ve věci zařazení potřeb textilního zboží pro účely vyučovací škol národních a odborných ženských do rámce potřeb veřejného sektoru,

t. 1017. 94, 10. III. 1948; 10.

ve věci zavedení speciálních bodových šeků pro účely distribuce textilními potřebami dětskými, zvláště pak textilními potřebami pro novorozeňata a kojence a zjednání pořádku ve výrobě i distribuci těchto potřeb,

t. 1018. 94, 10. III. 1948; 10.

ve věci odstranění vad v rozdělování šátků na hlavu ženám pracujícím v zemědělství, v průmyslu, v živnostech a v domácnostech,

t. 1019. 94, 10. III. 1948; 10.

odpov. t. 1143. 103, 14. IV. 1948; 82.

ve věci dvojnásobného povýšení odsouzeného Ing. Floriána Glozigy,

t. 1043. 94, 10. III. 1948; 13.

Interpelace:

v záležitosti nutného soustavného potírání alkoholismu v celém státě, t. 384.

35, 12. II. 1947; 14.

odpov. t. 617. 55, 29. V. 1947; 30.

ve věci organisace sběru odpadkových hmot, jako starého železa, barevných kovů, kostí, papíru, odpadkových odstřižků vlny a bavlny,

t. 404. 38, 5. III. 1947; 22.

odpov. t. 539. 51, 9. V. 1947; 38.

ve věci náhrady škod vzniklých mrazy na orig. a konsumních bramborách v horských oblastech,

t. 406. 38, 5. III. 1947; 22.

odpov. t. 642. 59, 24. VI. 1947; 24.

ve věci poskytnutí bezúročného odkladu placení daně výdělkové a důchodové, vyměřované podle zákona č. 227/36 Sb. z majetkové podstaty, zmenšené ztrátou vzniklou následky válečných škod a ve věci odčitatelnosti položky při výpočtu zdanitelného zisku prokázané válečné ztráty na obchodním jmění provozním,

t. 407. 38, 5. III. 1947; 22.

odpov. t. 599. 54, 28. V. 1947; 12.

v záležitosti souborného lidového vydání spisů T. G. Masaryka v r. 1947 u příležitosti prvého desetiletí smrti presidenta-Osvoboditele,

t. 447. 41, 19. III. 1947; 52.

odpov. t. 686. 62, 1. VII. 1947; 21.

ve věci zrušení přídělu másla v tomto období

t. 464. 44, 28. III. 1947; 18.

odpov. t. 601. 54, 28. V. 1947; 12.

o naléhavé pomoci obcím Lanžhot, Kostice a Tvrdonice na jižní Moravě postiženým válkou,

t. 592. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. (netištěna). 78, 23. X. 1947; 30.

ve věci propuštění vdaných zaměstnankyň ze služeb ČSD,

t. 711. 64, 3. VII. 1947; 63.

odpov. (netištěna). 75, 14. X. 1947; 9.

ve věci zjednání nápravy v tukovém průmyslu, reorganisace Svazu pro mléko a tuky a provedení revise kalkulací margarinu NÚC,

t. 721. 66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. (netištěna). 75, 14. X. 1947; 10.

ve věci restaurace kulturně a historicky cenných hradů a zámků,

t. 729. 66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. (netištěna). 84, 10. XII. 1947; 22.

ve věci zrušení daně z ovocných alkoholu prostých šťáv a nápojů,

t. 730. 66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. (netištěna). 75, 14. X. 1947; 10.

ve věci zvětšení výroby technických pomůcek k vedení domácnosti a k ulehčení práce žen hospodyní na venkově,

t. 731. 66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. (netištěna). 75, 14. X. 1947; 9.

ve věci zlepšení zásobování obyvatelstva topivem,

t. 732. 66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. (netištěna). 83, 25. XI. 1947; 34.

ve věci respektování návrhů a dobrozdání Ústředí čs. hospodyní při výrobě kuchyňského náčiní a technických pomůcek, nutných k ulehčení práce ženy-hospodyně v domácnosti,

t. 752. 68, 11. IX. 1947; 19.

odpov. (netištěna). 75, 14. X. 1947; 10.

Dotazy:

ve věci zajištění práce v našich sladovnách (D 196).

90, 21. I. 1948; 30.

odpov. 94, 10. III. 1948; 11.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci upravení distribuce potřeb pro novorozeňata a pro děti.

90, 21. I. 1948; 21.

odpov. 21.ISP (příhlásit)