František Štambachr

Narozen: v roce 1899

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠTAMBACHR František

(L)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 14.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. osidl. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci obyvatelstvu, zvláště zemědělskému, postiženému živelními pohromami, t. 82.

11, 18. IX. 1946; 26.

na vydání zákona o organisaci zemědělců republiky Československé, t. 143.

15, 16. X. 1946; 13.

na vydání zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 3. VII. 1947, č. 139 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy, t. 880.

83, 25. XI. 1947; 33.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva (t. 293).

32, 20. XII. 1946; 39.

o zákonu o stíhání černého obchodu a podobných pletich (t. 418).

36, 13. II. 1947; 20.

o zákonu o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil (t. 564).

51, 9. V. 1947; 18.

o zákonu o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy (t. 722).

64, 3. VII. 1947; 11.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

88, 17. XII. 1947; 8.

o zemědělských předlohách t. 1067, 1082, 1087, 1088, 1093 a 1095.

100, 21. III. 1948; 23.

Naléhavá interpelace:

ve věci urychleného stanovení cen brambor,

t. 861. 83, 25. XI. 1947; 30.

odpov. t. 939. 90, 21. I. 1948; 27.

ve věci provádění povinného úrazového pojištění a úrazové zábrany v zemědělství,

t. 957. 90, 21. I. 1948; 27.

odpov. t. 971. 91, 22. I. 1948; 16.

ve věci poskytnutí rychlé podpory na záchranu dobytka v okresích jižní Moravy, které byly v r. 1947 postiženy katastrofálním suchem,

t. 1009. 94, 10. III. 1948; 10.

ve věci rozparcelování, případně propachtování 124.159 ha zemědělské půdy státních statků malozemědělcům k doplnění jejich zemědělské nesoběstačné usedlosti,

t. 1024. 94, 10. III. 1948; 10.

Interpelace:

ve věci řádného prozkoumání výrobní zemědělské situace na jižní Moravě, způsobené mimořádným suchem,

t. 33. 9, 12. IX. 1946; 8.

odpov. t. 227. 21, 20. XI. 1946; 9.

ve věci vedení hospodářských výkazů, statkových archů, pomocných knížek a mléčných záznamů,

t. 38. 9, 12. IX. 1946; 8.

odpov. t. 194. 19, 6. XI. 1946; 25.

ve věci provádění zákona ze dne 13. 6. 1945, č. 64 Sb., o úrazovém pojištění zemědělském,

t. 86. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 304. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci zrušení pachtovní smlouvy mezi šestnácti obcemi pol. okresu hustopečského a Lesním úřadem v Židlochovicích,

t. 89. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 308. 33, 29. I. 1947; 17.

v záležitosti zvýšení a urychlení výroby žacích strojů všech druhů,

t. 90. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 212. 21, 20. XI. 1946; 9.

v záležitosti zrušení povinnosti hlásiti zemědělské pachty (vlád. nař. č. 218/1938 Sb., ve znění vlád. nař. č. 443/1941 Sb.),

t. 91. 12, 19. IX. 1946; 13.

odpov. t. 307. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci odevzdání vojenských reversních koní, především chovných klisen, do vlastnictví zemědělců válkou postižených,

t. 115. 13, 2. X. 1946; 26.

odpov. t. 192. 19, 6. XI. 1946; 24.

ve věci přesídlování Charvátů v okrese mikulovském,

t. 135. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 325. 33, 29. I. 1947; 18.

ve věci neuspokojivého přídělu traktorů Zbrojovky pro zemi Moravskoslezskou,

t. 168. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 367. 35, 12. II. 1947; 14.

ve věci provádění dekretu pres. rep. č. 103/45 Sb., pokud se týká znárodnění dobytčího pojištění,

t. 169. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 323. 33, 29. I. 1947; 18.

ve věci poplatků z pálení slivovice v selských nebo družstevních selských pálenicích a ve věci úpravy pálení slivovice vůbec,

t. 171. 17, 24. X. 1946; 33.

odpov. t. 368. 35, 12. II. 1947; 14.

ve věci zvýšení ceny cukrovky pro zemědělce na jižní Moravě,

t. 218. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 393. 36, 13. II. 1947; 24.

ve věci trhových svazů,

t. 252. 24, 10. XII. 1946; 10.

odpov. t. 371. 35, 12. II. 1947; 14.

ve věci zlevnění pohonných látek pro zemědělské účely,

t. 291. 33, 29. I. 1947; 17.

odpov. t. 519. 48, 6. V. 1947; 11.

ve věci nedostatku sena a slámy na střední a jižní Moravě,

t. 387. 35, 12. II. 1947; 14.

odpov. t. 602. 56, 10. VI. 1947; 80.

ve věci novelisace směrnic ministerstva vnitra ze dne 6. XI. 1946, č. G-8330-1/XI-46-III/1 o poskytování záloh na válečné škody majetkové,

t. 575. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. t. 770. 68, 11. IX. 1947; 19.

Dotazy:

ve věci náhrady zemědělcům za pomrzlé brambory (D 27).

24, 10. XII. 1946; 11.

odpov. 36, 13. II. 1947; 24.ISP (příhlásit)