Oldřich Smejkal

Narozen: v roce 1908

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SMEJKAL Oldřich

(SD)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 10.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. inkompat., kontr. dvoulet. a zeměd.

Zvolen provisorně zapisovatelem ústavodárného Národního shromáždění.

1, 18. VI. 1946; 19.

Zvolen definitivně zapisovatelem ústavodárného Národního shromáždění.

8, 18. VII. 1946; 8.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o konfiskaci a urychleném

rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, t. 1.

3, 8. VII. 1946; 25.

ve věci nástupu do presenční služby vojenské a vojenského výcviku branců v r. 1946, zejména zemědělců a zemědělských dělníků k 1. XI. t. r., t. 53.

9, 12. IX. 1946; 9.

na poskytnutí rychlé pomoci postiženým obcím okresu Vysoké Mýto, Skuteč a Ústí nad Orlicí,

t. 70. 9, 12. IX. 1946; 10.

na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 8. IV. 1927, č. 53 o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, t. 85.

11, 18. IX. 1946; 26.

na vydání zákona o Národním pozemkovém úřadě, t. 673.

60, 25. VI. 1947; 45.

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 25. X. 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu, t. 679.

60, 25. VI. 1947; 46.

o trvalé úpravě právních vztahů k zemědělské a lesní půdě, t. 756.

68, 11. IX. 1947; 19.

na urychlené poskytnutí pomoci obyvatelům obcí postiženým živelní katastrofou (krupobitím) na Kutnohorsku, Ledečsku a Kolínsku, t. 760.

68, 11. IX. 1947; 19.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 185

(zákon o dvouletém hospodářském plánu).

17, 24. X. 1946; 25.

zeměd. výb. zpr. t. 744

(zákon o revisi první pozemkové reformy).

66, 10. VII. 1947; 23.

doslov 67, 11. VII. 1947; 27.

oprava tisk. chyb 28.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se doplňuje zákon ze dne 16. V. 1946, č. 121 Sb., o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu (t. 74).

10, 13. IX. 1946; 21.

o státním rozpočtu pro rok 1947 (t. 260), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Dolanského z 22. XI. 1946.

28, 13. XII. 1946; 69.

o zákonu o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy (t. 722).

64, 3. VII. 1947; 24.

o zákonu o organisaci zemědělců republiky Československé (t. 743).

66, 10. VII. 1947; 9.

o zákonu o úpravě některých poměrů v průmyslu cukrovarském (t. 749).

67, 11. VII. 1947; 88.

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

70, 16. IX. 1947; 2.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min financí dr Dolanského z 30. X. 1947.

87, 16. XII. 1947; 72.

Věcná poznámka:

při projednávání inic. návrhu t. 681: jako předseda zemědělského výboru jménem posl. klubu čs. soc. dem. vyslovuje politování nad polemikou o zemědělské politice.

61, 26. VI. 1947; 12.

za rozpravy o zákonu o revisi první pozemkové reformy (t. 744): jménem posl. klubu čs. soc. dem. vyslovuje politování, že při projednávání zemědělských osnov došlo k řadě nechutných útoků a reaguje na řeč posl. Nepomuckého.

67, 11. VII. 1947; 25.

za rozpravy o prohlášení min. výživy Majera a min. zemědělství Ďuriše o zásobovací situaci prohlašuje jménem klubu poslanců čs. sociální demokracie, že klub bude hlasovati pro prohlášení ministra zemědělství.

73, 30. IX. 1947; 8.

Naléhavá interpelace:

ve věci poskytnutí příspěvku k ceně stonkového lnu ze sklizně 1946,

t. 388. 35, 12. II. 1947; 14.

odpov. t. 436. 38, 5. III. 1947; 23.

ve věci vyhlášky č. 744 ministerstva sociální péče ze dne 11. VII. 1947 o úpravě pracovních a mzdových podmínek v zemědělství,

t. 814. 73, 30. IX. 1947; 28.

odpov. t. 829. 75, 14. X. 1947; 9.

ve věci uvolňování vázaných vkladů na proplácení přidělovaných reversních koní,

t. 849. 81, 30. X. 1947; 71.

odpov. t. 886. 84, 10. XII. 1947;

ve věci pěstování lnu,

t. 865. 83, 25. XI. 1947; 30.

odpov. t. 929. 88, 17. XII. 1947; 73.

ve věci náhrad za škody způsobené Němci záborem zemědělských usedlostí a pozemků,

t. 951. 90, 21. I. 1948; 27.

ve věci bytové výstavby a výstavby zemědělských budov,

t. 1033. 94, 10. III. 1948; 12.

Interpelace:

ve věci nároku. postižených českých a slovenských zaměstnanců na konfiskovaném a rozděleném zemědělském majetku podle dekretu presidenta republiky č. 12 Sb. z. a n.,

t. 35. 9, 12. IX. 1946; 8.

odpov. t. 148. 15, 16. X. 1946; 13.

ve věci provádění zákona z 13. VI. 1945, č. 64 Sb., o úrazovém pojištění zemědělském,

t. 36. 9, 12. IX. 1946; 8.

odpov. t. 229. 21, 20. XI. 1946; 9.

ve věci vydání zákona o odborové organisaci zemědělské,

t. 106. 13, 2. X. 1946; 26.

odpov. t. 305. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci Státní hájenské školy v Nasavrkách,

t. 136. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 343. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci hospodářského- povznesení a zvelebení zanedbaného kraje příbramského,

t. 137. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 340. 33, 29. I. 1947; 19.

v záležitosti jednotné ceny za řepu cukrovku,

t. 203. 19, 6. XI. 1946; 24.

odpov. t. 306. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci přídělu drobných selských lesů osídlencům v pohraničí,

t. 211. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 431. 38. 5. III. 1947; 23.

ve věci českého chovatelství,

t. 217. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 430. 38, 5. III. 1947; 22.

ve věci likvidace okresních záložen hospodářských,

t. 238. 21, 20. XI. 1946; 9.

odpov. t. 333. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci stanovení cen krmiv zemědělcům,

t. 246. 24, 10. XII. 1946; 10.

odpov. t. 480. 45, 1. IV. 1947; 49.

ve věci různých způsobů ocenění majetkových přírůstků u některých druhů výdělečného a zemědělského majetku,

t. 273. 30, 18. XII. 1946; 43.

odpov. t. 422. 38, 5. III. 1947; 22.

ve věci jmenování správních sborů Úrazových pojišťoven v Praze i v Brně,

t. 497. 48, 6. V. 1947; 10.

odpov. t. 715. 65, 10. VII. 1947; 20.

ve věci uvolnění prodeje dříví v lesích,

t. 586. 54, 28. V. 1947; 11.

odpov. t. 734. 66, 10. VII. 1947; 445.

ve věci doplatků na cenu originální sadby brambor průmyslových, většinou vyvezených do ciziny,

t. 657. 59, 24. VI. 1947; 24.

ve věci poskytnutí zlevněného tarifu pro přepravu krmiv státním podnikem železničním,

t. 659. 59, 24. VI. 1947; 24.

odpov. t. 780. 68, 11. IX. 1947; 20.

ve věci rolnických komisí zvolených podle dekretu presidenta republiky ze dne 21. VI. 1945, č. 12 Sb.,

t. 707. 64, 3. VII. 1947; 63.

odpov. t. 762. 68, 11. IX. 1947; 19.

Dotazy:

ve věci náhrady za majetek zanechaný na území SSSR volyňskými Čechy (D 147).

83, 25. XI. 1947; 33.

odpov. 84, 10. XII. 1947; 22.

ve věci pojistných prémií placených v některých druzích rolnického pojištění (D 183).

84, 10. XII. 1947; 22.

odpov. 102, 7. IV. 1948; 41.

ve věci příspěvků Svazu pro dobytek, maso a ryby, na vepře postižené obrnou a z domácích porážek (D 254).

94, 20. III. 1948; 11.

Dotazy podle § 65 j. ř.:

ve věci předložení osnovy o nemocenském a pensijním pojištění rolníků a živnostníků.

83, 25. XI. 1947; 24.

odpov. 24.ISP (příhlásit)