Milena Šmejcová

Narozena: v roce 1894

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠMEJCOVÁ Milena

ČS

Slib vykonala 1, 18. VI. 1946; 12.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byla členkou výb. inkompat. (náhr.), rozp., soc.-pol., úst., zásob. a zdrav.

Zpravodajem:

zásob. výb. zpr. t. 185

(zákon o dvouletém hospodářském plánu).

17, 24. X. 1946; 29.

zásob. výb. zpr. t. 528

(zákon, kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 17. V. 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami).

49, 7. V. 1947; 5.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o povinném očkování proti záškrtu (t. 99).

13, 2. X. 1946; 19.

o zákonu o stíhání černého obchodu a podobných pletich (t. 418).

36, 13. II. 1947; 18.

o zákonu o poradenské zdravotní péči (t. 454).

41, 19. III. 1947; 46.

o zákonu o mimořádných ošetřovatelských diplomových zkouškách a o doplňovacím výcviku ošetřovatelského personálu (t. 579).

53, 14. V. 1947; 22.

Naléhavá interpelace:

ve věci nedodržení usnesení ministerstva výživy a vlády o přiznání potravinového lístku P 3/I všem ženám hospodyním a matkám,

t. 92. 11, 18. IX. 1946; 26.

odpov. t. 133. 15, 16. X. 1946; 12.

ve věci zabezpečení přídělu vlny a bavlny k pletení pro rodiny s dětmi a pro potřeby vyučování ženským ručním pracím na školách národních,

t. 1016. 94, 10. III. 1948; 10.

odpov. t. 1142. 103, 14. IV. 1948; 82.

ve věci zařazení potřeb textilního zboží pro účely vyučovací škol národních a odborných ženských do rámce potřeb veřejného sektoru,

t. 1017. 94, 10. III. 1948; 10.

ve věci zavedení speciálních bodových šeků pro účely distribuce textilními potřebami dětskými, zvláště pak textilními potřebami pro novorozeňata a kojence a zjednání pořádku ve výrobě i distribuci těchto potřeb,

t. 1018. 94, 10. III. 1948; 10.

Interpelace:

v záležitosti nutného soustavného potírání alkoholismu v celém státě,

t. 384. 35, 12. II. 1947; 14.

odpov. t. 617. 55, 29. V. 1947; 30.

v záležitosti souborného lidového vydání spisů T. G. Masaryka v r. 1947 u příležitosti prvého desetiletí smrti presidenta-Osvoboditele,

t. 447. 41, 19. III. 1947; 52.

odpov. t. 686. 62, 1. VII. 1947; 21.

ve věci zrušení přídělu másla v tomto období,

t. 464. 44, 28. III. 1947; 18.

odpov. t. 601. 54, 28. V. 1947; 12.

ve věci propuštění vdaných zaměstnankyň ze služeb ČSD,

t. 711. 64, 3. VII. 1947; 63.

odpov. (netištěna). 75, 14. X. 1947; 9.

ve věci zrušení daně z ovocných alkoholu prostých šťáv a nápojů,

t. 730. 66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. (netištěna). 75, 14. X. 1947; 10.

ve věci zvětšení výroby technických pomůcek k vedení domácnosti a k ulehčení práce žen hospodyní na venkově,

t. 731. 66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. (netištěna). 75, 14. X. 1947; 9.

ve věci respektování návrhů a dobrozdání Ústředí čs. hospodyní při výrobě kuchyňského náčiní a technických pomůcek, nutných k ulehčení práce ženy-hospodyně v domácnosti,

t. 752. 68, 11. IX. 1947; 19.

odpov. (netištěna). 75, 14. X. 1947; 10.ISP (příhlásit)