Michal Navračič

Narozen: v roce 1913

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NAVRAČIČ Michal

KSS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 6.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. inic., inkompat., osidl., práv. a zdrav.

Zpravodajem:

osidl. výb. zpr. t. 748

(zákon o opatřeních k provedení československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva).

67, 11. VII. 1947; 73.

zeměd., zásob. a osidl. výb. zpr. t. 1105

(zákon, ktorým sa rozširuje platnosť zákona z 30. I. 1947, č. 16 Sb., o umiestení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, na Slovensko).

101, 25. III. 1948; 32.

oprava tisk. chyb. 33.

práv. výb. zpr. t. 1177

(zákon, jímž se prodlužuje platnost předpisů o úpravě někt. právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí někt. osob do československé branné moci).

108, 28. IV. 1948; 36.

práv. výb. zpr. t. 1219

(zákon o organisaci a znárodnění cestovních kanceláří).

110, 5. V. 1948; 12.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o někt. zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, zkonfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. X. 1945, č. 108 Sb., o konfiskací nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy (t. 419).

37, 14. II. 1947; 28.

o zákonu o péči o přistěhovalce, jakož i o některých jejich přednostních právech (t. 689).

62, 1. VII. 1947; 13.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o úpravě někt. poměrů v průmyslu cukrovarském (t. 749); reaguje na někt. vývody posl. Matrky.

67, 11. VII. 1947; 99.

Naléhavá interpelace:

vo veci nezákonného postupu pri. konfiškácii pôdohospodárskeho majetku Kolomana Turanského a spol. v Turiku, okr. Ružomberok,

t. 852. 81, 30. X. 1947; 71.

odpov. t. 888. 84, 10. XII. 1947; 19.

vo veci pletích v prídelovom pokračovaní na veľkostatku býv. majiteľa Petra Pálffy-ho v obciach Chtelnica, Dolný Lopašov, Nižná, okr. Piešťany,

t. 853. 81, 30. X. 1947; 71.

odpov. t. 965. 90, 21. I. 1948; 28.

vo veci nezákonného postupu pracovnej skupiny Poverenictva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy pri prídelovom pokračovaní konfiškovaného majetku Majlátha-Pokorného, Veľké Chrašťany, okr. Zlaté Moravce,

t. 854. 81, 30. X. 1947; 71.

odpov. t. 897. 84, 10. XII. 1947; 19.

vo veci pletích na konfiškačnom veľkostatku L. Edelsheim-Gyullaya a jeho manželky,

t. 855. 81, 30. X. 1947; 71.

odpov. t. 963. 90, 21. I. 1948; 27.

vo veci nezákonného postupu PPPR pri prídeľovom pokračovaní na konfiškovanom majetku býv. vlastníka Schoeller a spol. (majer Geňa), nachádzajuceho sa v kat. území obce Levice, Mýtne Ludany a Náďod,

t. 868. 83, 25. XI. 1947; 30.

odpov. t. 928. 88, 17. XII. 1947; 73.

vo veci súdneho pokračovania proti prídelom zo zkonfiškovaného majetku Ľudovíta Kirchnera v obci Dežerice, okr. Bánovce nad Bebravou,

t. 931. 90, 21. I. 1948; 27.

Interpelace:

vo veci nezákonného postupu slovenských úradov pri prevádzaní konfiškácie a prídelového pokračovania majetkov Nemcov, Maďarov a zrádcov,

t. 709. 64, 3. VII. 1947; 63.

odpov. (netištěna). 74, 1. X. 1947; 19.

vo veci protiprávneho a nedružstevného postupu povereníka pôdohospodárstva a pozemkovej reformy, pri združstevnení expozitúr Slovpolu a pretvorení Slovpolu na Sväz slovenských roľníckych dobytkárskych družstiev podľa vyhlášky č. 1724/46 Úr. vest.,

t. 718. 66, 10. VII. 1947; 44.

vo veci vyplácania náhradového prídelu pre JSSR podľa zák. č. 249/46 Sb.,

t. 719. 66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. (netištěna). 78, 23. X. 1947; 30.

Dotazy:

vo veci vydávania vlastníckych dekretov (D 123).

80, 29. X. 1947; 56.

odpov. 94, 10. III. 1948; 12.ISP (příhlásit)