JUDr. Ján Kempný

Narozen: v roce 1912

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KEMPNÝ Ján, JUDr.

(SSO)

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 5.

Byl členem výb. kontr. dvoulet., prům. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o změně a doplnění zákona ze dne 13. X. 1928, č. 183 Sb. z. a n., o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku a o úpravě některých právních poměrů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), t. 621.

56, 10. VI. 1947; 80.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády K. Gottwalda z 12. IX. 1946 k některým časovým otázkám.

11, 18. IX. 1946; 14.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud v Bratislavě

[zločin přípravy k úkladům o republiku podle § 2, písm. a) zák. čís. 320/1940 Sb.].

75, 14. X. 1947; 10.

zpr. ústní; zprav. Dr. M. Jelínek; vydán.

77, 16. X. 1947; 14.ISP (příhlásit)