JUDr. Michal Falťan

Narozen: v roce 1916

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FALŤAN Michal, JUDr.

KSS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 6.

Volba verifikována 83, 25. XI. 1947; 3.

Byl členem výb. práv., rozp. a zeměd.

Zvolen provisorně zapisovatelem ústavodárného Národního shromáždění.

1, 18. VI. 1946; 19.

Zvolen definitivně zapisovatelem ústavodárného Národního shromáždění.

8, 18. VII. 1946; 8.

Návrhy iniciativní:

na vydáni zákona kterým se mění a doplňují některá ustanovení družstevního práva o výkonu členských práv a o přijímání nových členů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), t. 640.

57, 11. VI. 1947; 55.

na vydanie zákona, ktorým sa mení a doplňuje zákon zo dňa 16. V. 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti niektorých majetkoprávnych jednaní z doby neslobody a o nárokoch z tejto neplatnosti a z iných zásahov do majetku pochádzajúcich, t. 856.

83, 25. XI. 1947; 29.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 743

(zákon o organisaci zemědělců republiky Československé).

66, 10. VII. 1947; 8.

práv. výb. zpr. t. 749

(zákon o úpravě některých poměrů v průmyslu cukrovarském).

67, 11. VII. 1947; 82.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se zabezpečuje snížení cen někt. zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků (t. 496).

45, 1. IV. 1947; 22.

o zákonu o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy (t. 722).

64, 3. VII. 1947; 37.

o zákonu o organisaci zemědělců republiky Československé (t. 743).

66, 10. VII. 1947; 19.

o prohlášení min. výživy V. Majera a min. zemědělství J. Ďuriše z 11. IX. 1947 o zásobovací situaci.

71, 17. IX. 1947; 18.

o zákonu o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných zisků (t. 859) a o zákonu o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň) (t. 858).

82, 31. X. 1947; 21.

o státním rozpočtu pro rok 1948 (t. 908), skup. hospod. doprav. a fin., a o prohlášení min. financí Dr. Dolanského z 30. X. 1947.

88, 17. XII. 1947; 25.

o zemědělských předlohách t. 1067, 1082, 1087, 1082, 1093 a 1095.

100, 21. III. 1948; 28.

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

113, 8. V. 1948; 23.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy (t. 722): odpovídá na řeč posl. Žiaka a Torna:

64, 3. VII. 1947; 56.

za rozpravy o zákonu o revisi první pozemkové reformy (t. 744): konstatuje jménem klubu posl. Komunistické strany Slovenska, že přes všechny překážky byly přijaty zákony o revisi první pozemkové reformy a o organisaci zemědělců ČSR.

67, 11. VII. 1947; 20.

Naléhavá interpelace:

vo veci nezákonného postupu pri konfiškácii pôdohospodárskeho majetku Kolomana Turanského a spol. v Turiku, okr. Ružomberok,

t. 852. 81, 30. X. 1947; 71.

odpov. t. 888. 84, 10. XII. 1947; 19.

vo veci pletích v prídelovom pokračovaní na veľkostatku býv. majiteľa Petra Pálffy-ho v obciach Chtelnica. Dolný Lopašov, Nižná, okr. Piešťany,

t. 853. 81, 30. X. 1947; 71.

odpov. t. 965. 90, 21. I. 1948; 28.

vo veci nezákonného postupu pracovnej skupiny Povereníctva pôdohospodárstva a pozemkovej reformy pri prídelovom pokračovaní konfiškovaného majetku Majlátha-Pokorného, Veľké Chrašťany, okr. Zlaté Moravce,

t. 854. 81, 30. X. 1947; 71.

odpov. t. 897. 84, 10. XII. 1947; 19.

vo veci pletích na konfiškačnom veľkostatku L. Edelsheim-Gyullaya a jeho manželky,

t. 855. 81, 30. X. 1947; 71.

odpov. t. 963. 90, 21. I. 1948; 27.

vo veci nezákonného postupu PPPR pri prídeľovom pokračovaní na konfiškovanom majetku býv. vlastníka Schoeller a spol. (majer Geňa), nachádzajúceho sa v kat. území obce Levice, Mýtne Ludany a Náďod,

t. 868. 83, 25. XI. 1947; 30.

odpov. t. 928. 88, 17. XII. 1947; 73

vo veci súdneho pokračovania proti prídelom zo zkonfiškovaného majetku Ľudovíta Kirchnera v obci Dežerice, okr. Bánovce nad Bebravou,

t. 931. 90, 21. I. 1948; 27.

vo veci rozdelovania kuchyňského riadu na východnom Slovensku,

t. 990. 92, 3. II. 1948; 16.

odpov. t. 1118. 102, 7. IV. 1948; 41.

Interpelace:

vo veci nezákonného postupu slovenských úradov pri prevádzaní konfiškácie a prídelového pokračovania majetkov Nemcov, Maďarov a zrádcov,

t. 709. 64, 3. VII. 1947; 63.

odpov. (netištěna). 74, 1. X. 1947; 19.

vo veci protiprávneho a nedružstevného postupu povereníka pôdohospodárstva a pozemkovej reformy, pri združstevnení expozitur Slovpolu a pretvorení Slovpolu na Sväz slovenských roľníckych dobytkárskych družstiev podľa vyhlášky č. 1724/46 Úr. vest.,

t. 718. 66, 10. VII. 947; 44.

vo veci vyplácania náhradového prídelu pre JSSR podľa zák. č. 249/46 Sb.,

t. 719. 66, 10. VII. 1947; 45.

odpov. (netištěna). 78, 23. X. 1947; 30.

Dotazy:

vo veci konfiškácie veľkostatku Viliama Erdödy v Hornej Strede n. V. (D 131).

80, 29. X. 1947; 56.

odpov. 90, 21. I. 1948; 31.

Žádost ve věcech imunity:

okr. soud v Trnavě

(přestupek osočování podle § 2, zák. č. 108/1933 Sb.).

73, 30. IX. 1947; 29.

žádost odvolána.

84, 10. XII. 1947; 22.ISP (příhlásit)