JUDr. Vladimír Clementis

Narozen: v roce 1902
Zemřel: v roce 1952

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CLEMENTIS Vlado, Dr.

XIX. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 14.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. im., ink. (I. a II. náhr.), kult., rozp. a ústav.-práv.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrhy pozměňovací:

k t. 435. 47, 26. V. 1936; 26.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací (t. 33).

4, 24. VI. 1935; 35.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 394) a o zákonu o obraně státu (t. 400).

40, 29. IV. 1936; 3.

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení o advokátech (t. 435).

47, 26. V. 1936; 20.

o zákonu o drahách (železniční zákon) (t. 698).

75, 17. XII. 1936; 26.

o návrhu posl. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Uhlíře, Otáhala, K. Chalupy a Kirpalové na vydání zákona o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i škol. inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených škol. úřadům (orgánům) (t. 802).

84, 4. III. 1937; 20.

o zákonu o nejvyšším správním soudě (t. 837).

89, 1. IV. 1937; 10.

o zákonu, kterým se vydává občanský zákoník (t. 844).

93, 16. IV. 1937; 3.

o zákonu o soudní příslušnosti, civilního řádu soudního a uvozovacího zákona k těmto zákonům (t. 850).

94, 22. IV. 1937; 30.

o zákonu o zřízení vysoké školy technické v Košicích (t. 932).

102, 8. VI. 1937; 5.

Interpelace:

o protizákonném a surovém postupu četnické stanice v Polomku při vyšetřování,

t. 210/XIII. 24, 20. XII. 1935; 6.

odpov. t. 378/VII. 36, 21. IV. 1936; 5.

ve věci vojenského invalidy os. Jobka, hospodář. čeledína v Chotči, pp. Stropkov,

t. 258/VIII. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 392/VIII. 36, 21. IV. 1936; 5.

o surovém postupu berního exekutora Lišky z Galanty při dražbách, konaných v obci Kepežd,

t. 291/II. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 470/VII. 49, 4. VI. 1936; 4.

o vyšetřovacích metodách na Slovensku,

t. 446/XI. 47, 26. V. 1936; 5.

odpov. t. 614/X. 60, 7. X. 1936; 8.

pro protizákonný postup vrch. četnického stráž mistra Pšenčíka ve Vel. Uhercích,

t. 771/XIV. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 916/VI. 100, 3. VI. 1937; 4.

pro protizákonný postup vyšetřujících orgánů při domovních prohlídkách na Slovensku,

t. 771/XV. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 916/VII. 100, 3. VI. 1937; 4.

pro protizákonný postup četnické stanice v Tekovských Šarluhách a okres. úřadu v Želiezovcích,

t. 771/XVI. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 916/VIII. 100, 3. VI. 1937; 4.

o protizákonném zákazu veřejného projevu v Hor. Vadičově,

t. 864/IV. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1041/XVI. 112, 29. X. 1937; 10.

o protizákonném postupu okres. úřadu v Turč. Sv. Martině,

t. 864/V. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1041/XVII. 112, 29. X. 1937; 10.

o protizákonném zákazu veřejné přednášky v Komárně,

t. 864/VI. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1041/XVIII. 112, 29. X. 1937; 10.

o protizákonném jednání a protizákonných činech okres. náčelníka Haviara z Popradu,

t. 864/VII. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 104/XIX. 112, 29. X. 1937; 10.

o protizákonném zákazu veřejného projevu ve Vyš. Boce,

t. 864/XI. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1038/XIX. 112, 29. X. 1937; 10.

o protizákonném postupu okres. úřadu v Nov. Městě nad Váhem,

t. 864/XII. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1045/XVIII. 112, 29. X. 1937; 11.

o nepřípustném aplikování zákona č. 131/1936 expositurou krupinského okres. úřadu,

t. 902/IV. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1060/XIX. 112, 29. X. 1937; 1.

o zločinném pokračování přednosty stanice v Handlové, Frant. Hrubaňa,

t. 902/V. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1050/VIII. 112, 29. X. 1937; 11.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. soud tr. v Praze (přečin proti cti)

157, 14. XII. 1938; 3.ISP (příhlásit)