Alois Neuman

Narozen: v roce 1901
Zemřel: v roce 1977

Seznam činností

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NEUMAN Alois, JUDr.

ČS

Slib vykonal 1, 18. VI. 1946; 12.

Volba verifikována 24, 10. XII. 1946; 2.

Byl členem výb. práv., rozp. a soc.-pol.

Zvolen provisorně zapisovatelem ústavodárného Národního shromáždění

1, 18. VI. 1946; 19.

Zvolen definitivně zapisovatelem ústavodárného Národního shromáždění.

8, 18. VII. 1946; 8.

Jmenován ministrem pošt 25. II. 1948.

94, 10. III. 1948; 3.

Návrhy iniciativní:

na změnu a doplnění zákona o stavebním ruchu, t. 18.

7, 17. VII. 1946; 18.

na povinné očkování proti záškrtu, t. 28.

9, 12. IX. 1946; 8.

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům v obcích: Kaplice, Blansko, Dolní Dvořiště, Omlenice, Pořešín a Žďár z okresu kaplického postiženým krupobitím, t. 79.

11, 18. IX. 1946; 26.

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům z okresu píseckého a strakonického postiženým krupobitím, t. 80.

11, 18. IX. 1946; 26.

na vydání zákona, kterým se ruší Osidlovací úřad v Praze, Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství v Praze a Fond národní obnovy v Praze a zřizuje se Úřad národní obnovy, t. 96.

13, 2. X. 1946; 26.

na vydání zákona, kterým se mění dekret presidenta republiky č. 114, ze dne 27. X. 1945 o zřízení nových ředitelství pošt a o úpravě obvodu ředitelství pošt v zemi České a Moravskoslezské, t. 141.

15, 16. X. 1946; 13.

zamítnut 24, 10. XII. 1946; 11.

na vydání zákona, jímž se vymezuje pojem čs. osvobozeného politického vězně, t. 120.

16, 17. X. 1946; 10.

na vydání zákona o některých opatřeních ve prospěch dětí pojištěnců veřejnoprávního důchodového pojištění, t. 232.

21, 20. XI. 1946; 10.

na vydání zákona o zaměstnání důchodců veřejnoprávního důchodového pojištění bez ztráty důchodu, t. 233.

21, 20. XI. 1946; 10.

na vydání zákona o organisaci peněžnictví, t. 740.

67, 11. VII. 1947; 128.

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům postiženým živelní pohromou (krupobitím) obcí kraje českobudějovického, t. 785.

68, 11. IX. 1947; 20.

na poskytnutí pomoci zemědělcům, postiženým katastrofálním suchem v okrese českobudějovickém, kaplickém, českokrumlovském, týnském a prachatickém, t. 953.

90, 21. I. 1948; 27.

na poskytnutí příspěvku na úhradu škod nejtíže suchem postižených zemědělců v politických okresech Čes. Budějovice, Čes. Krumlov, Jindř. Hradec, Kaplice, Písek, Prachatice, Strakonice, Třeboň a Týn n. Vlt. t. 962.

90, 21. I. 1948; 28.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 24, za Ing. Dr. Jese (zákon o zálohách na náhradu za některé škody válečné a škody způsobené mimořádnými poměry).

8, 18. VII. 1946; 45.

rozp. výb. zpr. t. 71

(zákon, kterým se zřizuje Společnost pro obnovu Lidic).

10, 13. IX. 1946; 5.

soc.-pol. výb. zpr. t. 284

(zákon, kterým se mění a doplňuje zákon z 15. V. 1946, č. 136 Sb., o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního boje za osvobození).

31, 19. XII. 1946; 9.

soc.-pol. výb. zpr. t. 356

(zákon o sjednocení některých lhůt a podmínek ve veřejnoprávním důchodovém pojištění).

34, 30. I. 1947; 6.

rozp. výb. zpr. t. 620

(zákon, kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a z knih notářských).

57, 11. VI. 1947; 43.

rozp. výb. zpr. t. 723

(návrh Vilíma a druhů na vydání zákona o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou).

65, 10. VII. 1947; 7.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce (t. 31).

8, 18. VII. 1946; 28.

o zákonu o povinném očkování proti záškrtu (t. 99).

13, 2. X. 1946; 17.

o zákonu o Likvidačním fondu měnovém (t. 702).

63, 2. VII. 1947; 40.

o úst. zákonu: Ústava Československé republiky (t. 1227).

112, 7. V. 1948; 19.

Naléhavá interpelace:

ve věci ponechání pokut statutárním městům,

t. 954. 90, 21. I. 1948; 27.

ve věci Jihočeského národního divadla v Čes. Budějovicích,

t. 985. 92, 3. II. 1948; 15.

odpov. t. 1012. 94, 10. III. 1948; 13.

ve věci vydání zákona, kterým se mění a doplňuje dekret presidenta republiky ze dne 21. VI. 1945, č. 12 Sb. o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa,

t. 988. 92, 3. II. 1948; 16.

ve věci refundace nákladů, vzniklých statutárním městům výkonem agend pro státní správu,

t. 1013. 94, 10. III. 1948; 10.

Interpelace:

ve věci zrušení platnosti nařízení říšského protektora č. 263/1941,

t. 34. 9, 12. IX. 1946; 8.

odpov. t. 228. 21, 20. XI. 1946; 9.

ve věci převzetí t. zv. výkonné obecní policie státem,

t. 102. 13, 2. X. 1946; 26.

odpov. t. 278. 32, 20. XII. 1946; 53.

ve věci decentralisace stavební policie,

t. 103. 13, 2. X. 1946; 26.

odpov. t. 317. 33, 29. I. 1947; 17.

ve věci vázaných vkladů svazků územní samosprávy,

t. 151. 15, 16. X. 1946; 12.

odpov. t. 338. 33, 29. I. 1947; 19.

ve věci prováděni dekretu presidenta republiky č. 53/1945 Sb. o odčinění křivd čs. veřejným zaměstnancům,

t. 405. 38, 5. III. 1947; 22.

odpov. t. 587. 54, 28. V. 1947; 12.

ve věci přídělu uhlí pro zemědělce v období 1946/47,

t. 411. 38, 5. III. 1947; 22.

odpov. t. 616. 55, 29. V. 1947; 30.

ve věci přiznání osidlovacího příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh osobám zaměstnaným v peněžnictví, distribuci a zaměstnancům spolků a korporací,

t. 623. 56, 10. VI. 1947; 80.

odpov. (netištěna). 68, 11. IX. 1947; 21.

ve věcí urychleného vydání směrnic k provedení zákona č. 255/1946 Sb.,

t. 706. 64, 3. VII. 1947; 63.

Dotazy:

ve věci "Masarykova domu" v Paříži (D 30).

32, 20. XII. 1946; 53.

odpov. 37, 14. II. 1947; 40.

ve věci zrovnoprávnění staropensistů tabákové režie s novopensisty (D 47).

49, 7. V. 1947; 11.

odpov. 78, 23. X. 1947; 31.

ve věci nemožného vybavení celního úřadu v Halamkách na Vitorazsku (D 48).

49, 7. V. 1947; 11.

odpov. 68, 11. IX. 1947; 22.

ve věci zadržení potravinových lístků nemocným, ošetřovaným ve veřejných nemocnicích (D 51).

54, 28. V. 1947; 12.

odpov. 56, 10. VI. 1947; 82.

ve věci přídělu rýže veřejným nemocnicím (D 52).

54, 28. V. 1947; 12.

odpov. 56, 10. VI. 1947; 82.

ve věci snížení-kontingentu materiálu textilnímu průmyslu v jižních Čechách (D 56).

56, 10. VI. 1947; 82.

odpov. 68, 11. IX. 1947; 22.

ve věci uvolňování vázaných vkladů zestárlým lidem (D 81).

68, 11. IX. 1947; 21.

odpov. 75, 14. X. 1947; 9.

ve věci zvýšení mezd dělníků ve veřejné službě a ve věci zařazení města Písku do I. místní třídy podle vyhlášky ministra sociální péče č. 330 z r. 1947 (D 85).

71, 17. IX. 1947; 74.

odpov. 75, 14. X. 1947; 9.

ve věci reemigrační mise ve Vídni (D 86).

71, 17. IX. 1947; 74.

odpov. 75, 14. X. 1947; 9.

ve věci zřízení vyšší rybářské školy ve Vodňanech (D 106).

78, 23. X. 1947; 30.

ve věci urychleného vyhlášení vládního nařízení k provedení zákona ze dne 31. XII. 1946, č. 255 Sb. (D 108).

78, 23. X. 1947; 30.

ve věci incidentu partyzánské skupiny v Jindřichově Hradci (D 161).

83, 25. XI. 1947; 34.

odpov. 87, 16. XII. 1947; 87.

ve věci doplatků z renominace (D 162).

83, 25. XI. 1947; 34.

ve věci nepravidelného přídělu překližkových desek pro kompetenční spory příslušných ministerstev (D 167).

83, 25. XI. 1947; 34.

ve věci zřízení briketárny na dole "Jaroslav" v Újezdci u Čičenic (D 173).

84, 10. XII. 1947; 21.

odpov. 91, 22. I. 1948; 16.

ve věci zřízení národního podniku Jihočeských dolů (D 174).

84, 10. XII. 1947; 21.

odpov. 92, 3. II. 1948; 17.

ve věci uvolnění vázaných vkladů na nutné opravy činžovních domů a rodinných domků (D 175).

84, 10. XII. 1947; 21.

ve věci rušení berních úřadů a důchodkových kontrolních úřadů (D 176).

84, 10. XII. 1947; 21.

ve věci zdanění darů družstevníků republice (D 197).

90, 21. I. 1948; 30.

ve věci dalšího provozu dolu Etna ve Lhoticích (D 209).

90, 21. I. 1948; 30.

ve věci uvolnění peněz z vázaných vkladů pro osoby starší šedesáti let (D 211).

90, 21. I. 1948; 30.

ve věci vybírání úschovného z vázaných cenných papírů a akcií (D 245).

94, 10. III. 1948; 11.

ve věci uvolnění t. zv. narozeninových vkladních knížek (D 246).

94, 10. III. 1948; 11.ISP (příhlásit)