Jan Koudelka

Narozen: v roce 1889
Zemřel: v roce 1942

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOUDELKA Jan

I.B voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. im. - rozp. - úst.-práv. - vyšetř. - zeměd. - živn.-obch.

Vzdal se posl. mandátu 18. I. 1935.

360, 5. III. 1935; 5.

Po něm nastoupil Bouška Jaroslav.

Návrhy iniciativní:

aby město Kolín zařazeno bylo do vyšší třídy místních přídavků, t. 626.

67, 16. IX. 1930; 17.

na vydání zákona o ochraně drobných zemědělských pachtýřů, t. 814.

90, 4. XII. 1930; 5.

na předložení výkazů subvencí ministerstvem zemědělství, obchodu a veřejných prací poskytovaných, t. 1570.

163, 21. I. 1932; 9.

aby byla poskytnuta rychlá pomoc zemědělcům, postiženým suchem, učiněna opatření k zajištění dostatku zdravé pitné a užitkové vody a zabráněno zdražování životních potřeb, t. 2671.

335, 21. VI. 1934; 4.

aby drobným zemědělcům, postiženým neúrodou obilí, zapůjčeno bylo obilí z intervenčních zásob, t. 2715.

340, 3. VII. 1934; 75.

Návrhy pozměňovací:

k t. 388. 45, 2. V. 1930; 48.

k t. 1008. 112, 19. III. 1931; 11.

k t. 1025. 113, 20. III. 1931; 74-6.

k t. 1783. 187, 20. V. 1932; 18.

k t. 1782. 187, 20. V. 1932; 19.

Návrh resoluční:

k t. 820. 92, 11. XII. 1930; 35.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 186 (opatření Stálého výboru N. S. podle §u 54 úst. listiny ze dne 11. října 1929 (k tisku 1, příl. F), kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 17. března 1925, č. 58 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. července 1927, č. 113 Sb. z. a n., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů)

15, 4. II. 1930; 6.

im. výb. zpr. t. 269 (im. E. Kuhnové)

33, 21. III. 1930; 49.

im. výb. zpr. t. 270 (im. Č. Hrušky)

33, 1. III. 1930; 49.

im. výb. zpr. t. 271 (im. K. Śliwky)

33, 21. III. 1930; 50.

im. výb. zpr. t. 272 (im. K. Śliwky)

33, 21. III. 1930; 50.

im. výb. zpr. t. 263 (im. J. Majora)

34, 25. III. 1930; 16.

im. výb. zpr. t. 265 (im. J. Majora)

35, 25. III. 1930; 2.

im. výb. zpr. t. 365 (im. K. Śliwky)

49, 16. V. 1930; 37.

im. výb. zpr. t. 366 (im. K. Śliwky)

51, 20. V. 1930; 12.

im. výb. zpr. t. 367 (im. K. Śliwky)

51, 20. V. 1930; 12.

im. výb. zpr. t. 375 (im. Č. Hrušky)

57, 3. VI. 1930; 13.

im. výb. zpr. t. 509 (im. K. Śliwky)

69, 23. IX. 1930; 32.

im. výb. zpr. t. 510 (im. K. Śliwky)

69, 23. IX. 1930; 32.

im. výb. zpr. t. 511 (im. G. Steinera)

69, 23. IX. 1930; 33.

im. výb. zpr. t. 512 (im. A. Čuříka)

69, 23. IX. 1930; 33.

rozp. výb. zpr. t. 1105 (zákon, kterým se vydávají další předpisy o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový)

118, 7. V. 1931; 14.

doslov 119, 8. V. 1931; 25.

im. výb. zpr. t. 985 (im. J. Hrubého)

119, 8. V. 1931; 27.

im. výb. zpr. t. 986 (im. dr Sterna)

119, 8. V. 1931; 27.

im. výb. zpr. t. 987 (im. F. Kubače)

119, 8. V. 1931; 28.

im. výb. zpr. t. 988 (im. J. Majora)

119, 8. V. 1931; 28.

zeměd. výb. zpr. t. 1123 (zákon, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 17. března 1925, č. 58 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. července 1927, č. 113 Sb. z. a n., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů)

120, 19. V. 1931; 9.

vyšetřov. výb. zpr. t. 1278 (návrh na zřízení vyšetřovacího výboru)

132, 26. VI. 1931; 7.

doslov 63, vyjádření o podaných návrzích 69.

im. výb. zpr. t. 2052 (im. G. Steinera)

226, 13. XII. 1932; 17.

zeměd. výb. zpr. t. 2556 (zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů)

325, 3. V. 1934; 12.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

6, 20. XII. 1929; 34.

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495)

58, 5. VI. 1930; 27.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské

104, 12. II. 1931; 46.

o zákonu o ochraně známek (t. 2021), o ochraně vzorků a modelů (t. 2022), o ochraně vynálezů (t. 2023) a o pařížské unijní úmluvě a 2 madridských dohodách (t. 2024); mluví o krveprolití v Polomce na Slovensku 16. XI. 1932.

217, 18. XI. 1932; 30.

o zákonu o obilních zástavních listech a o veřejných obilních skladištích (t. 2312)

288, 28. VI. 1933; 19.

o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti nezaměstnaným (t. 2499) a zemědělcům (t. 2500)

319, 22. II. 1934; 25.

Věcná poznámka:

za rozpravy o tiscích 2021-2024, v níž proti tvrzení posl. Mašaty zůstává na svém stanovisku, že čsl. republikánská strana se postavila proti návrhu ministerstva spravedlnosti o zastavení exekucí a slibuje v příští schůzi uvésti důvody k tomuto tvrzení.

217, 18. XI. 1932; 36.

Interpelace:

o zjištění zaměstnanců zmrzačených a nepojištěných v zemědělském a lesním podnikání,

t. 115/IV. 16, 17. II. 1930; 6.

odpov. t. 496/I. 66, 24. VI. 1930; 6.

o udílení subvencí na strojní zařízení sdružením drobných zemědělců,

t. 628/II. 71, 2. X. 1930; 4.

odpov. t. 806/XI. 97, 27. I. 1931; 11.

o zamýšleném omezení osevu cukrovky a nutnosti ochrany drobných a středních řepařů,

t. 851/XII. 97, 27. I. 931; 10.

odpov. t. 2330/VI. 293, 17. X. 1933; 9.

o trestání zemědělců za to, že si pořídí práce pro vlastní hospodářství,

t. 1035/X. 116, 23. IV. 1931; 8.

odpov. t. 1319/III. 142, 14. X. 1931; 11.

o vypovídání trafik osobám, o jejichž existenci je postaráno,

t. 1035/XI. 116, 23. IV. 1931; 8.

odpov. t. 1395/III. 142, 14. X. 1931; 13.

o bezdůvodném zatčení a spoutání Jos. Mordycha, malorolníka v Libodřicích u Kolína,

t. 1045/XIV. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1421/VIII. 145, 24. XI. 1931; 13.

o bezesmluvním stavu v zemědělství,

t. 1060/VI. 116, 23. IV. 1931; 9.

o pomoci drobným přídělcům, kteří bez své viny octli se v nebezpečí hospodářské zkázy,

t. 1461/I. 153, 2. XII. 1931; 100.

odpov. t. 1979/V. 207, 20. X. 1932; 8.

o knihování půdy, přidělené Státním pozemkovým úřadem tak zvaným zkráceným řízením,

t. 1461/II. 153, 2. XII. 1931; 101.

odpov. t. 1637/II. 170, 16. II. 1932; 8.

o libovolném rušení cukrovarských podniků kartelem cukerním,

t. 1461/VI. 153, 2. XII. 1931; 101.

odpov. t. 2163/III. 251, 23. II. 1933; 3.

o sanaci řepařské produkce,

t. 1693/VI. 177, 21. IV. 1932; 4.

odpov. t. 1931/XXII. 207, 20. X. 1932; 8.

o poměrech na kolínském nádraží,

t. 1977/II. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2306/X. 289, 3. VII. 1933; 4.

o t. zv. atentátu v Německé Mokré,

t. 2030/XIII. 216, 17 XI. 1932; 4.

odpov. t. 2275/II. 277, 1. VI. 1933; 2.

o zoufalých hospodářských a sociálních poměrech a veliké nezaměstnanosti lesních zaměstnanců,

t. 2116/I. 238, 17. I. 1933; 8.

odpov. t. 2221/VII. 263, 25. IV. 1933; 3.

v záležitosti postupu krajského soudu v Hoře Kutné proti zásadě redakčního tajemství,

t. 2334/VI. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2422/VIII. 313, 17. I. 1934; 7.

o nepřípustném jednání okresního úřadu v Českém Brodě proti odpovědnému redaktorovi časopisu,

t. 2376/II. 300, 28. XI. 1933; 6.

odpov. t. 2482/IV. 315, 15. II. 1934; 6.

o správě školní obce v přechodném období,

t. 2508/V. 322, 15. III. 1934; 4.

odpov. t. 2670/II. 337, 27. VI. 1934; 3.

o zřízení Říšského poradního sboru zemědělského,

t. 2610/V. 332, 14. VI. 1934; 42.

odpov. t. 2738/XVI. 343, 25. X. 1934; 22.

v záležitosti katastrofálního sucha, hrozící neúrody a nedostatku vody,

t. 2610/VI. 332, 14. VI. 1934; 42.

odpov. t. 2741/IV. 343, 25. X. 1934; 22.

o hospodářství Vodocestného fondu (zák. č. 50/1931) a ohrožení dalšího provádění vodních staveb,

t. 2610/VIII. 332, 14. VI. 1934; 42.

odpov. t. 2741/XI. 343, 25. X. 1934; 22.

v záležitosti pomoci zemědělským pachtýřům spravedlivou úpravou pachtovného,

t. 2748/V. 345, 6. XI. 1934; 3.

odpov. t. 2819/V. 360, 5. III. 1935; 9.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Kutné Hoře (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

3, 17. XII. 1929; 8.

zpr. t. 459; zprav. F. Richter; nevydán

66, 24. VI. 1930; 9-10.

kraj. s. v Kutné Hoře (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

74, 23. X. 1930; 3.

zpr. t. 949; zprav. F. Richter; nevydán

118, 7. V. 1931; 33-4.

kraj. s. v Kutné Hoře (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

297, 6. XI. 1933; 4.

zpr. t. 2699; zprav. dr Markovič; nevydán

357, 18. XII. 1934; 16.

kraj. s. v Kutné Hoře (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

297, 6. XI. 1933; 4.

kraj. s. v Kutné Hoře (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

300, 28. XI. 1933; 6.ISP (příhlásit)