Jan Koudelka

Narozen: v roce 1889
Zemřel: v roce 1942

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOUDELKA Jan

I. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. imunit. - soc. pol. - ústav. - ústav. práv. - zahran. - zásob. - zdrav. a zeměd.

Návrhy:

v záležitosti živelní pohromy na Kouřimsku, t. 209.

11, 8. VII. 1920; 574. I.

na novelisování zákona o výkupu dlouhodobých pachtů z 27. V. 1919, č. 318 Sb. z. a n., t. 570.

16, 4. XI. 1920; 47. II.

na znárodnění památných míst lipanských, t. 934.

31, 4. XII. 1920; 1227. II.

aby byl vydán zákon na převzetí velkostatků a majetku určeného v § 9 záborového zákona bez náhrady, t. 1981.

67, 19. V. 1921; 53. III.

aby město Kolín zařaděno bylo do vyšší třídy místních přídavků, t. 1982.

67, 19. V. 1921; 53. III.

aby městu Českému Brodu navráceny byly statky jemu po bitvě bělohorské protiprávně za pokutu skonfiskované, t. 1997.

67, 19. V. 1921; 53. III.

aby zrušena byly zařízení ze dne 1. července 1868, č. 81 ř. z., a nařízení ze dne 15. července 1868, č. 98 ř. z., t. 2008.

67, 19. V. 1921; 53. III.

na vydání zákona o zřízení stálých odhadců ve věcech pozemkových, t. 2206.

68, 31. V. 1921; 141. III.

aby v Kolíně zřízen byl živnostenský soud, t. 2748.

79, 2. VIII. 1921; 908. III.

na novelisaci zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 313 Sb. z. a n., o obnově drobných zemědělských pachtů, t. 3435.

130, 28. III. 1922; 13. V.

aby byl vydán zákon o ubytování zaměstnanců zeměděl. podniků, t. 3449.

133, 31. III. 1922; 178. V.

o organisaci hospodářských škol lidových, t. 3964.

185, 6. II. 1923; 2113. VI.

na vydání zákona o placené dovolené pro dělnictvo, t. 4029.

194, 6. III. 1923; 2445. VI.

na vydání zákona, jímž se doplňuje zákon ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. z. a n., o zabrání velkého majetku pozemkového, t. 5178.

365, 29. IX. 1925; 650. XI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o drobných zemědělských pachtech (zpr. t. 2779), týkající se § 10.

83, 5. VIII. 1921; 1066. III.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se úpravy bojiště u Lipan a přístup k němu, jakož i k mohyle lipanské.

28, 1. XII. 1920; 812. II.

k osnově zák. o státním příspěvku k opravným pracím na moravských vodotocích (zpr. t. 2225), týkající se úpravy Labe v místech od Přelouče ke Kolínu.

71, 12. VII. 1921; 372. III.

k osnově zákona o změně ustanovení konkursního a vyrovnávacího řádu (zpr. t. 4020), týkající se ochrany družstevnictví.

196, 8. III. 1923; 2468. VI.

k osnově zák. o změně zákona o obnově drobných zeměděl. pachtů (zpr. t. 4884), týkající se vydání zákona o pronájmu pozemků obecních a fondových.

293, 25. IX. 1924; 2180. IX.

k osnově zák. o úpravě užívání pozemků na Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu (zpr. t. 4937), týkající se předložení pachtýřského zákona.

311, 10. XII. 1924; 834. X.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 164 (im. J. Patzela).

10, 19. VI. 1920; 531. I.

im. výb. zpr. t. 1598 (im. K. Čermaka).

59, 3. III. 1921; 2451. II.

im. výb. zpr. t. 1599 (im. O. Hillebranda).

59, 3. III. 1921; 2452. II.

zeměd. výb. zpr. t. 2225 (státní příspěvek na nouzové práce na moravských vodotocích).

71, 12. VII. 1921; 363-4. III.

im. výb. zpr. t. 2184 (im. Fr. Windirsche).

73, 15. VII. 1921; 515. III.

zahran. výb. zpr. t. 3244 (zrušení úřadu pro zahraniční obchod).

106, 9. XII. 1921; 1476. IV.

zahran. výb. zpr. t. 3281 (přistoupení R. Č. k mezinárod. úpravě o zřízení Mezinárodního úřadu pro veřejné zdravotnictví, podepsané v Římě).

119, 12. I. 1922; 2049. IV.

im. výb. zpr. t. 3397 (im. J. Kříže).

129, 27. I. 1922; 2746. IV.

im. výb. zpr. t. 3398 (im. J. Hakena).

129, 27. I. 1922; 2747. IV.

im. výb. zpr. t. 3703 (im. A. Remeše).

150, 21. VI. 1922; 1185. V.

zeměd. výb. zpr. t. 3770 (novelisace zákona o obnově drobných zemědělských pachtů).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1628, 1630. V.

im. výb. zpr. t. 3815 (vyzvědačská aféra dr. Baerana).

162, 27. X. 1922; 323, 331. VI.

im. výb. zpr. t. 3842 (im. E. Hausmana).

167, 14. XI. 1922; 430. VI.

im. výb. zpr. t. 3837 (im. A. Kubála).

167, 14. XI. 1922; 431. VI.

im. výb. zpr. t. 3838 (im. M. Tomika).

167, 14. XI. 1922; 431. VI.

im. výb. zpr. t. 3839 (im. V. Čundrlíka).

167, 14. XI. 1922; 431. VI.

im. výb. zpr. t. 3840 (im. M. Tomika).

167, 14. XI. 1922; 432. VI.

im. výb. zpr. t. 3841 (im. J. Chalupníka).

167, 14. XI. 1922; 432. VI.

im. výb. zpr. t. 4108 (im. dr. Kubiše).

205, 27. IV. 1923; 275. VII.

im. výb. zpr. t. 4130 (im. Dan. Ertla).

211, 12. V. 1923; 385. VII.

im. výb. zpr. t. 4132 (im. J. Oktavce).

211, 12. V. 1923; 386. VII.

zeměd. výb. zpr. t. 4204 (zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění).

217, 28. VI. 1923; 563, 569. VII.

zahran. výb. zpr. t. 4839 (dodatková úmluva k obchodní a plavební smlouvě mezi R. Č. a král. Italským, podepsaná dne 23. III. 1921 v Římě).

293, 25. IX. 1924; 2160. IX.

zeměd. výb. zpr. t. 4871 (změna zákona o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění).

293, 25. IX. 1924; 2167, 2186. IX.

im. výb. zpr. t. 4945 (im. J. Dubického).

314, 15. XII. 1924; 912. X.

zahran. výb. zpr. t. 5229 (prozatímní obchodní dohoda mezi R. Č. a republikou Řeckou z 8. IV. 1925).

355, 9. VII. 1925; 454. XI.

im. výb. zpr. t. 4949 (im. H. Tausika).

358, 10. VII. 1925; 510. XI.

zahran. výb. zpr. t. 5332 (obchodní a plavební úmluva mezi R. Č. a Švédskem z 18. IV. 1925).

366, 29. IX. 1925; 756. XI.

zahran. výb. zpr. t. 5365 (poplatky za úřední výkony čsl. zastupitelských úřadů).

378, 15. X. 1925; 1548, 1550. XI.

Řeč v rozpravě:

o zajištění půdy drobným pachtýřům (zpr. t. 1500).

64, 15. III. 1921; 2710. II.

o naléh. interp. V. Johanise (t. 2499), dr. Czecha (t. 2524), A. Tučného (t. 2550) a J. Bubníka (t. 2561) o stávce bankovního personálu.

74, 19. VII. 1921; 644. III.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hospod. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1216. VI.

o změně. zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350).

241, 12. XII. 1923; 1368. VIII.

o úpravě užívání pozemků na Podkarpat. Rusi za podíl jich naturálního výnosu (zpr. t. 4937).

311, 10. XII. 1924; 830. X.

o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174).

345, 4. VI. 1925; 200. XI.

Interpelace:

naléhavá, o stávce lékařů v nemocenských pokladnách,

t. 2450. 70, 30. VI. 1921; 317. III.

odpov. t. 3073. 87, 19. X. 1921; 100. IV.

ve věci neslýchaného jednání vrch. správy panství Lichtensteinských a v záležitosti ničení uměleckých památek zabraného zámku Koloděje,

t. 137. 10, 19. VI. 1920; 462. I.

odpov. t. 489. 14, 26. X. 1920; 28. II.

ve věci sestavování seznamů porotců podle zákona z 23. V. 1919, č. 278 Sb. z. a n.,

t. 333. 14, 26. X. 1920; 22. II.

odpov. t. 668, 16, 4. XI. 1920; 47. II.

v záležitosti železničních neštěstí v Čes. Brodě a stavby nádraží v Čes. Brodě a v Kolíně,

t. 329. 14, 26. X. 1920; 22. II.

v záležitosti přídělu uhlí pro deputátníky zemědělských podniků,

t. 326. 14, 26. X. 1920; 22. II.

odpov. t. 533. 14, 26. X. 1920; 30. II.

o monarchistické oslavě narozenin Jana Lichtensteina v Kounicích,

t. 672. 18, 9. XI. 1920; 206. II.

jak se provádí zákon ze dne 17. XII. 1919 o vyvlastnění pozemků pro stavbu obytných nebo veřejných budov,

t. 1490. 56, 17. II. 1921; 2264. II.

odpov. t. 2201. 68, 31. V. 1921; 140. III.

o vyplácení podpor v nezaměstnání demobilisovaným vojínům,

t. 1767. 63, 11. III. 1921; 2624. II.

odpov. t. 2245. 69, 24. VI. 1921; 187. III.

o právním poměru rodu Lichtensteinského k republice Českoslov.,

t. 1873. 66, 31. III. 1921; 9. III.

o škodách, způsobených zvěří na zemědělské úrodě,

t. 2294. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

odpov. t. 3221/XIV. 118, 10. I. 1922; 1982. IV.

o činnosti Hugo Stinnesa v Československé republice,

t. 2750. 79, 2. VIII. 1921; 908. III.

odpov. t. 3221/V. 118, 10. I. 1922; 1982. IV.

o ohroženém chovu dobytka katastrofálním nedostatkem píce,

t. 2885. 86, 18. X. 1921; 15. IV.

odpov. t. 3322/I. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

o konfiskaci časopisu "Středočeské Hlasy" v Kolíně,

t. 3917/XIII. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

odpov. t. 4045/IX. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

o konfiskační praxi censurních orgánů tiskových, zejména v Hoře Kutné,

t. 4178/VIII. 219, 30. X. 1923; 12. VIII.

odpov. t. 4266/IV. 229, 22. XI. 1923; 34. VIII.

v záležitosti konfiskace časopisu "Sociálně-demokratické Podvysocko" v Hoře Kutné,

t. 4596/VII. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 4794/IX. 281, 4. IX. 1924; 1180. IX.

Dotazy:

ve věci uvolnění zboží zabaveného v Kolíně.

14, 26. X. 1920; 21. II.

o neoprávněném přidělování tabákových prodejen.

62, 10. III. 1921; 2485. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

o vyplácení nestejného čestného a stravného členům okres. školních výborů.

112, 19. XII. 1921; 1718. IV.

o nezákonném a nepřípustném jednání okresního školního inspektora Josefa Chmelaře a jeho pomocníka Karla Kříže na okr. školním úřadě v Kolíně.

132, 30. III. 1922; 77. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

o zpronevěrách a zneužití moci úřední ministerským radou dr. R. Fiedlerem, přednostou presidia Státního pozemkového úřadu.

233, 28. XI. 1923; 797. VIII.

o poměrech v nádražní restauraci v Pečkách n. dr.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

o nálezu okr. politické správy v Českém Brodě ze dne 25. srpna 1923, č. 30.394, proti občanům v Srbíně.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1235. X.

o vodních záplavách na středním Labi a o související s tím úpravě středního Labe.

254, 3. IV. 1924; 253. IX.

odpov. 242, 22. V. 1925; 114. XI.

o zrušení poplatků za ohlašování veřejných schůzí.

264, 16. IV. 1924; 651. IX.

odpov. 337, 31. III. 1925; 5. XI.

o živelní pohromě na okresech Čes. Brod, Černý Kostelec, Kouřím, Kolín, Kutná Hora, Uhlíř. Janovice a Říčany.

265, 27. V. 1924; 733. IX.

odpov. 305, 25. XI. 1924; 537. X.

že šablonovitým rušením hostinských živností ničí se spolkové a organisační hnutí.

274, 17. VI. 1924; 960. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 6. X.

že se nevyplácejí peníze, zadržené při kolkování.

289, 19. IX. 1924; 1765. IX.

odpov. 313, 15. XII. 1924; 888. X.

o stavbě nádraží v Kolíně a Čes. Brodě.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1069. X.

o revisi tabáční prodejny v Limuzích u Českého Brodu.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 181. X.

o zneužívání komisariátu státního pozemkového úřadu v Kolíně k stranicko-politické agitaci.

303, 21. XI. 1924; 443. X.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1234. X.

o nezákonném postupu okres. politických správ při tak zvané péči o památky a krásy krajinné.

322, 11. II. 1925; 1094. X.

o nezákonném zasahování okres. správy politické v Kolíně do práv obecní samosprávy pro stranění katolické církvi.

348, 23. VI. 1925; 296. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Kutné Hoře (přestupek proti bezpečnosti cti)

40, 11. I. 1921; 1577. II.

zpr. t. 2599; zprav. dr. Markovič;

nevydán 89, 21. X. 1921; 212. IV.

ministerstva vnitra (přestupek doprav. řádu želez. podle § 96 pat. ze dne 16. listopadu 1851, č. 1 ř. z. z r. 1852)

159, 24. X. 1922; 8. VI.

zpr. t. 3850; zprav. dr. Bartošek;

nevydán 177, 7. XII. 1922; 1532. VI.

kraj s. v Hoře Kutné (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491 a 493 tr. z., jehož se dopustil jako zodpovědný redaktor časop. "Středočeské Hlasy" v Kolíně)

187, 13. II. 1923; 2150. VI.ISP (příhlásit)