Klement Gottwald

Narozen: v roce 1896
Zemřel: v roce 1953

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GOTTWALD Klement

IA voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 6, 20. XII. 1929; 3.

Byl členem výb. bran. - rozp. - soc.- pol. - stál. - zahr.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o uznání Sovětských Socialistických Republik de jure, t. 250.

28, 11. III. 1930; 7.

na vydání zákona o přerušení diplomatických styků s Vatikánem, t. 251.

28, 11. III. 1930; 7.

kterým se konstatuje, že president Masaryk neměl práva podepsati mezinárodní smlouvu haagskou bez souhlasu a schválení poslanecké sněmovny a proto její ratifikace je neplatná, t. 634.

67, 16. IX. 1930; 17.

na vydání zákona o zákazu vývozu válečného materiálu, t. 1690.

176, 14. IV. 1932; 5.

na zákaz vývozu válečného materiálu z ČSR, t. 2185.

254, 14. III. 1933; 5.

Návrh pozměňovací:

k t. 846. 96, 16. XII. 1930; 78.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

7, 21. XII. 1929; 13.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 30. I. 1930 o otázkách reparačních (haagská konference)

14, 4. II. 1930; 35.

k zákonu o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 652); mluví o demonstracích proti německým zvukovým filmům v Praze.

70, 25. IX. 1930; 58.

o zákonu o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 846)

96, 16. XII. 1930; 53.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; činí jménem komunistické strany prohlášení o srážce četnictva s nezaměstnanými dělníky v Duchcově 4. II. 1931.

101, 5. II. 1931; 21.

o imunitní věci A. Hadka (t. 975);

108, 21. II. 1931; 13.

druhá řeč o téže věci; obírá se v ní zákazem demonstrací v den 25. II. 1931.

108, 21. II. 1931; 19.

o zákonu, kterým se vydávají další předpisy o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový) (t. 1105) a o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z., o zajištění půdy drobným pachtýřům (Novela IV) (t. 1107); mluví o výluce dělnictva v Karlově Huti u Frýdku.

118, 7. V. 1931; 15.

o zákonu, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 17. března 1925, č. 58 Sb. z., ve znění zákona ze dne 13. července 1927, č. 113 Sb. z., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů (t. 1123); mluví o nezaměstnanosti a drahotě.

120, 19. V. 1931; 11.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

147, 25. XI. 1931; 17.

o dohodách RČS s Rakouskem (t. 1470, 1471 a 1472); mluví o válečné zápletce na Dálném Východě a o bídě na Podkarpatské Rusi a v Rudohoří.

167, 4. II. 1932; 20.

o dodatk. protokolu k obch. smlouvě se Švýcarskem (t. 1485), s Francií (t. 1486) a o 2 dodatk. dohodách k obch. dohodě s Francií (t. 1581 a 1592); mluví o hornické stávce v severočeském uhelném revíru.

173, 30. III. 1932; 12.

o prohlášení min. veř. prací inž. Dostálka z 30. III. 1932 o stávce horníků v revíru severočeském a ostravsko-karvínském.

174, 7. IV. 1932; 8.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932.

213, 4. XI. 1932; 63.

o zákonu o zastavení účinnosti zákona o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 2062); mluví o krvavých událostech v Polomce na Slovensku 16. XI. 1932.

221, 25. XI. 1932; 34.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji o demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

266, 27. IV. 1933; 29.

o zákonu o mimořádné moci nařizovací (t. 2292).

282, 8. VI. 1933; 9.

o zákonu, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení jednak opatření Stálého výboru ze dne 7. XI. 1929, č. 166 Sb. z., o konečné úpravě československé měny, jednak zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 347 Sb. z., o akciové bance cedulové (t. 2485) a o programovém prohlášení předs. vlády J. Malypetra z 15. II. 1934; mluví též o krvavém povstání rakouského dělnictva.

316, 16. II. 1934; 7.

Věcná poznámka:

za rozpravy o státním rozpočtu na r. 1932 (t. 1460), v níž jménem klubu komunistických poslanců činí prohlášení o krveprolití u Dolní Lipové v okrese frývaldovském 25. XI. 1931.

147, 25. XI. 1931; 57.

Námitky:

s návrhem, aby pořad 119. schůze posl. sněm. byl doplněn projednáváním návrhu posl. Gottwalda a soudr. na uznání sovětského Ruska de jure.

118, 7. V. 1931; 36.

s návrhem, aby pořad příští schůze se doplnil jednáním o iniciativních návrzích tisky 906, 911, 1153, 1154, 1155 a 1156.

127, 11. VI. 1931; 5.

Interpelace:

naléhavá, o válečných dodávkách pro rumunskou armádu,

t. 845. 104, 12. II. 1931; 88.

odpov. t. 934. 105, 13. II. 1931; 51.

naléhavá, o - - střílení četnictva do dělníků v Duchcově a o bodákovém útoku v Aši,

t. 931. 115, 27. III. 1931; 87.

odpov. t. 963. 115, 27. III. 1931; 87.

o imperialistické politice Československa a přípravě válečného útoku proti Sovětskému Svazu, o připojení se Československa k diplomatické intervenci imperialistických velmocí ve věci mandžurského konfliktu a o neuznání SSSR de jure,

t. 79/VIII. 13, 3. II. 1930; 4.

odpov. t. 477/XX. 64, 17. VI. 1930; 5.

o - - peněz z podpor nezaměstnaných dělníkům zatčeným při dělnických projevech dne 6. března v Ústí n. L.,

t. 400/II. 44, 25. IV. 1930; 74.

odpov. t. 621/XIX. 67, 16. IX. 1930; 15.

že jsou držáni ve vazbě J. Harus, posl. Major a ostatní političtí vězňové,

t. 400/V. 44, 25. IV. 1930; 74.

odpov. t. 627/VIII. 67, 16. IX. 1930; 16.

o konfiskaci knihy Julia Fučíka "V zemi, kde zítra již znamená včera",

t. 1205/IX. 126, 11. VI. 1931; 5.

odpov. odepřena t. 1396. 142, 14. X. 1931; 13.

o krvavém teroru v Bulharsku,

t. 1447/XVI. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. odepřena t. 1559. 163, 21. I. 1932; 8.

o neslýchaném zadržení telegramu klubu poslanců Komunistické strany v Československu.

t. 1447/XVII. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1612/XIV. 170, 16. III. 1932; 8.

o odsouzení dělníka Jos. Hrabce pro špionáž v Polsku,

t. 1483/XIV. 155, 14. XII. 1931; 6.

odpov. t. 1721/III. 183, 10. V. 1932; 5.

Dotazy podle § 70 jedn. řádu:

o konfiskaci řeči posl. Zápotockého z 95. schůze posl. sněmovny dne 15. prosince 1930.

Odpov. předs. posl. sněm.

96, 16. XII. 1930; 90.

zda předseda zahraničního výboru jest ochoten dáti inic. návrh K. Gottwalda a soudr. t. 250 na uznání SSSR de jure bezodkladně na pořad zahran. výboru.

Odpov. předs. zahr. výb. F. Tomáška

120, 19. V. 1931; 32.

jak předseda posl. sněmovny odůvodní postup zahr. výb., že dosud nedal v tomto výboru projednati návrh posl. Gottwalda a soudr. t. 250 na uznání de jure SSSR, ač byl výboru přikázán dne 2. května 1930, a zda jest ochoten dáti příkaz na bezodkladné projednávání návrhu ve výboru zahraničním.

Odpov. předs. posl. sněm.

120, 19. V. 1931; 32.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

8, 8. I. 1930; 5.

zpr. t. 517; zprav. dr Stránský; nevydán

73, 21. X. 1930; 4.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 2 zákona na ochranu republiky)

16, 17. II. 1930; 13.

kraj. tr. s. v Praze (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

17, 18. II. 1930; 3.

zpr. t. 592; zprav. dr Daněk; nevydán

89, 29. XI. 1930; 53.

kraj. tr. s. v Brně (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky)

28, 11. III. 1930; 7.

zpr. t. 523; zprav. F. Ježek; nevydán

80, 17. XI. 1930; 8-12.

kraj. tr. s. v Praze (přečin podle § 283 tr. z. a zločin podle § 81 tr. z.)

29, 18. III. 1930; 9.

zpr. t. 1535; zprav. dr Moudrý; věc vrácena výb. im. k novému projednání a návrh dr Moudrého

178, 22. IV. 1932; 84-5.

zpr. t. 2061; zprav. F. Richter; nevydán

226, 13. XII. 1932; 18-19.

kraj. s. v Litoměřicích (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky)

67, 16. IX. 1930; 18.

zpr. t. 915; zprav. F. Ježek; nevydán

117, 24. IV. 1931; 27.

kraj. tr. s. v Praze (přečiny podle § 14, č. 1, 5 a § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky)

86, 26. XI. 1930; 3.

zpr. t. 1134; zprav. F. Ježek; nevydán

127, 11. VI. 1931; 4.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 81 tr. z., přečin podle §§ 279, 283, 284 tr. z. a přestupek podle § 312 tr. z.)

97, 27. I. 1931; 13.

zpr. t. 1256; zprav. Jan Tůma; nevydán

136, 3. VII. 1931; 35.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 2 zákona na ochranu republiky)

336, 26. VI. 1934; 6.

zpr. t. 2691; zprav. Jan Tůma; vydán:

338, 28. VI. 1934; 32-41.

okr. tr. s. v Praze (přestupek podle § 461 tr. z.)

360, 5. III. 1935; 10.

zpr. t. 2929; zprav. F. Richter; vydán:

370, 5. IV. 1935; 38.

Volán k pořádku:

96, 16. XII. 1930; 41, 54.

101, 5. II. 1931; 5, 26.

108, 21. II. 1931; 20.

147, 25. XI. 1931; 75.

173, 30. III. 1932; 20.

176, 14. IV. 1932; 6, 30.

213, 4. XI. 1932; 65.

266, 27. IV. 1933; 29.

316, 16. II. 1934; 10.

Slovo odňato:

316, 16. II. 1934; 11.

Udělena veřejná důtka:

360, 5. III. 1935; 23.

364, 21. III. 1935; 41.

371, 9. IV. 1935; 7 (neomluvená absence přikázána im. výb.)

Vyloučen ze sněmovního jednání:

po dobu trvání 316. schůze.

316, 16. II. 1934; 11.ISP (příhlásit)