Expozice v Chodbě komunální heraldiky a vexilologie

13. 10. 2020

Představuje výběr reprezentativních příkladů soudobé tvorby obecních znaků a vlajek. Jejím posláním je přiblížit méně známou oblast působnosti Poslanecké sněmovny a její kanceláře.

Po Chodbě zakladatelů, kde jsou na dobových karikaturách představeny osobnosti prvního parlamentu samostatné Československé republiky – Národního shromáždění, po Chodbě razítek s ukázkami kolekce razidel českých a československých zákonodárných sborů a Chodbě tapisérií, která zpřístupňuje některá umělecká díla ze sbírky Kanceláře Poslanecké sněmovny, tak byla v říjnu 2020 otevřena nová, již čtvrtá chodba s monotematicky vybranou uměleckou výzdobou připomínající jistou část činnosti Poslanecké sněmovny.

Právo užívat znak a vlajku uděluje obcím předseda Poslanecké sněmovny. Své rozhodnutí vystavuje na základě usnesení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

K posuzování návrhů obecních symbolů vznikla při výboru v I. volebním období Stálá heraldická komise, kterou nový Jednací řád Poslanecké sněmovny v roce 1995 přeměnil na Podvýbor pro heraldiku. Obě vědní disciplíny zabývající se znaky a vlajkami byly v jeho názvu zohledněny ve III. volebním období, od kdy působí jako Podvýbor pro heraldiku a vexilologii.  

Podvýbor je v každém volebním období zřizován nově a jeho členy mohou být pouze poslanci a poslankyně. Jelikož je jeho činnost výsostně odborná, je vždy jako poradní orgán ustavována expertní skupina, v níž jsou zastoupeni přední čeští odborníci z řad heraldiků a vexilologů. Jejím doposud nejvýznamnějším členem byl Jiří Louda, mimořádná osobnost české heraldiky, známý zejména jako tvůrce současného českého státního znaku a prezidentské standarty. Jiří Louda (1920-2015) byl mimo jiné prvním českým zástupcem v Mezinárodní heraldické akademii, členem britské a francouzské heraldické společnosti a autorem téměř dvou set obecních symbolů. Za jeho rozsáhlé dílo mu byla prezidentem republiky v roce 2003 udělena Medaile za zásluhy.

Za tři desetiletí své činnosti podvýbor projednal a posoudil více než 5 500 žádostí o udělení obecních symbolů, o stanovení blasonů historických znaků a vlajek, tedy jejich formálních slovních popisů, a provedl řadu konzultací.

V průběhu V. volebního období vznikl z podnětu předsedy podvýboru poslance Zbyňka Novotného Registr komunálních symbolů, který na webových stránkách Poslanecké sněmovny umožňuje veřejnosti sledovat činnost podvýboru a zejména se seznamovat s jednotlivými obecními symboly, které byly předsedy a předsedkyní Poslanecké sněmovny uděleny.

Vystavené ukázky v nově založené "Chodbě komunální heraldiky a vexilologie" dokládají uplatnění zásad nauk o znacích a vlajkách, heraldiky a vexilologie, jež byly utvářeny staletým vývojem v českém a širším evropském kontextu. Kromě těchto závazných principů je historická kontinuita přítomna rovněž v obsahovém pojetí většiny novodobých komunálních symbolů. Mimo dějinné a duchovní odkazy, které obce charakterizují, do podoby znaků a vlajek obvykle vstupuje příroda, a to buď sama o sobě, nebo jako činitel předurčující buď někdejší, nebo dosud přetrvávající hospodářské aktivity obyvatel. Výběr ukázek však představuje i méně obvyklou charakteristiku obce odkazující k dědictví industriální éry 19. a 20. století. 

Každý z třinácti krajů naší země - hlavní město Prahu pro jeho specifičnost výběr nezahrnuje - je v galerii zastoupen dvojicí obcí. Volba příkladů byla vedena snahou osvětlit alespoň základní obecná pravidla a obvyklá konkrétní ideová východiska, která se propojují v konečné podobě jednotlivých symbolů.

Autorem výtvarné koncepce expozice a malířského ztvárnění šestadvaceti vlajek a znaků je MgA. Pavel Šůstek. Původci výběru ukázek a doprovodných textů jsou pracovníci Parlamentní knihovny a Archivu Poslanecké sněmovny a sekretariátu Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu za laskavé součinnosti expertů Podvýboru pro heraldiku a vexilologii.  

Dokumenty k agendě udílení komunálních symbolů se nacházejí v Archivu Poslanecké sněmovny ve „Sbírce udělených znaků a vlajek obcím a městům“.  

 Expozice v Chodbě komunální heraldiky a vexilologie (13.10.2020) Expozice v Chodbě komunální heraldiky a vexilologie (13.10.2020) Expozice v Chodbě komunální heraldiky a vexilologie (13.10.2020) Expozice v Chodbě komunální heraldiky a vexilologie (13.10.2020) Expozice v Chodbě komunální heraldiky a vexilologie (13.10.2020) Expozice v Chodbě komunální heraldiky a vexilologie (13.10.2020) Expozice v Chodbě komunální heraldiky a vexilologie (13.10.2020)

Navigace sekce Poslanecká sněmovnaISP (příhlásit)