Neautorizováno !


(16.20 hodin)
(pokračuje Vladimíra Lesenská)

Ergonomie se promítá i do našich domovů a jejich vybavení. Tato oblast, to znamená oblast BOZP, ale řeší i nemoci z povolání a způsoby, jak jim předcházet i jak odškodňovat zaměstnance, když už je jejich zdravotní stav vlivem pracovního prostředí zhoršený. Z těchto důvodů jsem hledala na ministerských webových stránkách Národní akční plán pro oblast BOZP, na který byl vyčleněn 1 milion korun v rozpočtu ministerstva i v roce 2022. Byl zpracován, pokud vím, ale na stránkách jsem neuspěla. Nenašla jsem ani veřejně dostupnou informaci o zasedání Rady vlády pro BOZP, která by tento materiál projednávala a případně schválila. Jste jejím předsedou, takže se ptám, kdy byl Národní akční plán Radou BOZP vlády projednáván a případně jejími pracovními skupinami schválen a kde ho najdu. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji, paní poslankyně, za dodržení času. Slovo má nyní Marian Jurečka, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka: Dobré odpoledne, vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, veřejnosti. Když jsem poslouchal ten dotaz paní kolegyně poslankyně Lesenské, tak musím říct, že ano, máme zde Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dokument, na který následně navazuje Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zatímco ten dokument Národní politiky je koncepční, strategický, a vychází z konkrétních úkolů, které mají zabezpečit naplňování těchto konkrétních kroků.

Já se přiznám, já v tento okamžik nejsem schopen přesně říci, jestli zápisy a informace z jednání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které já předsedám, zdali tyto zápisy jsou nebo mají být na Úřadu vlády nebo na webu MPSV, teď se přiznám, kde vy jste případně se dívala, pokud tady tyto informace a zápisy nejsou, tak jsem samozřejmě připraven, aby byly doplněny a aby byly pro veřejnost k dispozici včetně i jasných dokumentů, ze kterých následně má vycházet realizovaná politika. Já mohu obecně říci za náš resort, snažíme se a myslím, že se to pro letošní rok daří velmi kvalitně nastavit se sociálními partnery, tedy jak odbory, tak zaměstnavateli, to, aby celá agenda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterou také podporujeme z národního rozpočtu každý rok v rámci financování přípravy projektů, studií a věcí, které s touto tematikou souvisejí, tak aby se tyto aktivity výrazně zkvalitnily co do výstupů a následné aplikace do praxe. Zároveň toto téma se snažíme také aktivně řešit v rámci práce SÚIPu, dozorového kontrolního orgánu, kde se zaměřujeme také více nejenom na tu kontrolní činnost samotnou ve firmách, ale snažíme se také i více posílit prevenci, více posílit školení, edukaci, právě ve spolupráci se sociálními partnery, se svazy a podobně, tak abychom se snažili opravdu udělat maximum pro to, abychom této problematice se věnovali a snižovali potenciální rizika jak pro konkrétní osoby z hlediska zdravotních pracovních úrazů, nebo případně i úmrtí, která nám vznikají v rámci výkonu práce, a také logicky snižovali dopady na nemocnost, případné zdravotní (nesrozumitelné) a zároveň tím také negativní výpadky v rámci výkonnosti naší ekonomiky.

Takže k vašemu přímému dotazu - já vám to teď tady nejsem schopen říci. Děkuji za ten podnět, podívám se na to ať už z hlediska zveřejňování zápisů i zveřejňování dokumentů. Rada se schází, osobně jsem na jednání Rady byl přítomen, ale teď vám neřeknu, kdy bylo přesně poslední jednání. Děkuju vám.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji, pane ministře. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Než jí udělím slovo, přečtu omluvy. Omlouvá se Ratiborský Michal po celý jednací den z pracovních důvodů a Válek Vlastimil od 15.30 z pracovních důvodů. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Vladimíra Lesenská: Já děkuju. Děkuju za vaši odpověď, pane ministře. Já jsem se neptala na zápisy z Rady vlády pro BOZP, protože ani já si nejsem jistá, jestli jsou nebo nejsou veřejné. Opravdu nevím. Ale určitě by měl být veřejný právě ten plán, akční národní plán, a ten jsem nikde nenašla. Na ten jsem se ptala.

Vy jste zmínil, že si nepamatujete, kdy vlastně naposledy Rada zasedala a já bych se tedy ještě zeptala, třeba mi ta čísla řeknete v následujících dnech nebo na jednání výboru pro sociální politiku, kolikrát vlastně ta Rada zasedala za toto volební období, protože si pamatuji, že kdysi měla zasedat čtyřikrát za rok.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji, paní poslankyně. Pan ministr má zájem o odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí ČR Marian Jurečka: Děkuji. Já určitě dotazy, které tady byly položeny, tak i když tato interpelace je vypořádávána teď a tady v reálném čase, nepřepadává do standardního písemného vypořádání, tak tyto věci paní kolegyni poslankyni doplním, včetně toho, kolikrát Rada zasedala. Já si myslím, že ten standardní formát obecně u Rad vlády je minimálně čtyřikrát ročně. Myslím si, že i tato Rada to takto bude naplňovat. Nejsem přítomen vždycky na každém jednání ať už této Rady nebo jiných, tam potom případně chodí vrchní ředitelé či náměstci, ale myslím si, že tento cyklus minimálně čtyřikrát ročně je dodržován.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji. Přistoupíme nyní k další interpelaci. Pan poslanec Jan Kubík byl vylosován na 15. místě a bude interpelovat pana ministra Martina Baxu ve věci sousoší Marie Uchytilové v Lidicích. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Kubík: Děkuji. Dobré odpoledne. Vážený pane ministře kultury Martine Baxo, jste v čele resortu, který má spravovat mimo jiné umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, prostě uchovávat naše české dějiny a národní dědictví pro příští generace. Vy sám se vnímáte jako ten, jehož zájmy jsou historie, architektura, literatura a výtvarné umění. Chci vás ale upozornit na problémy, které bohužel obrázek o úrovni naší kultury kazí.

Letos si připomínáme 100. výročí narození akademické sochařky Marie Uchytilové, rodačky z vašeho kraje, autorky díla, které nemá na světě obdoby, památníku dětských obětí ve vyhlazených Lidicích, kterému tato mimořádná umělkyně věnovala dvacet let svého života. Její naprosto mimořádné dílo, 82 soch, symbolizuje osud 13 milionů nevinných dětí, které přišly o život během druhé světové války. Toto sousoší je nyní v kritickém stavu a vyžaduje bezodkladně komplexní restaurátorský zásah. Co je k tomu potřeba? Je potřeba shromáždit 13 milionů korun, aby se zachránilo dílo unikátní hodnoty a významu, aby nezmizela připomínka utrpení dětí nejen v roce 1942 v Lidicích, ale na celém světě.

V Lidicích proto založili prostřednictvím Donio sbírku a peníze shánějí. Je potřebné a důležité bez ohledu na jiné výdaje na památky z tohoto období finanční prostředky na záchranu dětského sousoší najít, už proto, že zejména v posledních letech připomíná sousoší lidických dětí utrpení dnešních dětí ve válečných oblastech.

Mám proto na vás dvě otázky. Pane ministře, co konkrétně uděláte pro to, aby sousoší Marie Uchytilové v Lidicích bylo zachráněno a zda případně přispějete osobně na účet Donio. Pane ministře, věřím, že řešení existuje a že ho najdete. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Věra Kovářová: Děkuji, pane poslanče. Pan ministr Baxa je řádně omluven a odpoví vám v souladu s jednacím řádem do 30 dnů písemně.

Nyní bychom přistoupili k interpelaci s číslem 16 paní poslankyně Jany Pastuchové, která bude interpelovat pana ministra Jurečku ve věci dohody o provedení práce. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, já bych se pana ministra chtěla zeptat na jednu věc. Včera při projednávání sněmovního tisku 570 byl do toho tisku vámi osobně jako poslance Mariana Jurečky podán pozměňující návrh, který do toho sněmovního tisku dle mého vůbec nepatřil a to, že nově navrhujete odložit zavedenou povinnost platit odvody na pojistném z dohod o provedení práce z původní poloviny letošního roku, tedy s původní platností 1. 7. 2024, kterou jste si schválili ve sněmovním tisku 488. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP