(18.50 hodin)

 

Poslanec Lubomír Brož: Děkuji. Tak také k obsahu, samozřejmě vytvořenému samotnými uživateli, který může mít velmi často charakter nevhodný pro nezletilé osoby. Stejným problémem je v dnešní době šíření nenávistného nebo násilného obsahu, který je prostřednictvím těchto platforem stále dostupnější. Vystavení spotřebitelů škodlivému obsahu nebo obsahu podněcujícímu k nenávisti a násilí může být podpořeno a je podporováno často také novými technickými funkcemi, jako je například živé streamování audiovizuálního obsahu na internetu. V důsledku technologického vývoje tak přestala regulace obsažená v předchozích unijních nástrojích odpovídat svému původnímu záměru a potřebám trhu a přinášela stále více a více disproporcí v regulační praxi.

S ohledem na tyto skutečnosti a na to, že transpoziční lhůta směrnice uplynula již 19. září 2020, je návrh nezbytné přijmout, jak již jsem říkal, bez dalšího odkladu. Návrh je z hlediska svého obsahu dle mého názoru nekontroverzní a lze s ním bez dalšího vyslovit souhlas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Děkuji pěkně. Další přihlášený do obecné rozpravy je pan poslanec Foldyna. Tak věřím, že i panu kolegovi Foldynovi umožníte vystoupit tak, aby slyšel sám sebe. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji, pane předsedající. Dobrý večer, kolegové, kolegyně. Já bych chtěl k tomuto návrhu říct z pohledu našeho klubu SPD, že v důsledku implementace tohoto návrhu, tak jak jsme tady slyšeli, bude nutné navýšit rozpočet Rady, to jsme slyšeli a bylo nám potvrzeno v zásadě, že půjde o 10 milionů korun. Myslím si, že současná situace není situace, kdy bychom si mohli dovolit rozdávat, byť je to takzvaných 10 milionů korun. Takže to je jedna z věcí. Jde opět o jedno z direktivních nařízení Evropské unie, které se zvolenými zástupci před tím, než to sem poslali, nikdo nekonzultoval. Slyšel jsem své kolegy, kteří tam našli řadu nedostatků. Domnívám se, že akceptováním tohoto postupu bychom legitimizovali omezování jisté suverenity České republiky, a proto si za klub SPD dovoluji navrhnout zamítnout tento návrh zákona. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Děkuji pěkně. Eviduji tedy, i pro zpravodaje připomínám, zazněl tady návrh na zamítnutí od pana poslance Foldyny.

Nicméně budeme pokračovat v obecné rozpravě a zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Berkovec. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Berkovec: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám hezký podvečer. Dovolte, abych se ještě zastavil u této implementace evropské směrnice audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání také v souvislosti s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání.

Jak už bylo řečeno, tahle směrnice upravuje poskytování a regulaci televizního vysílání, on-line služeb na vyžádání a přeshraničního vysílání a podobných služeb v rámci celé Evropské unie. Je to vlastně taková revize evropského regulačního rámce, která reagovala zejména na rychlý rozvoj nových médií, zejména v oblasti internetu - YouTube, Facebook a tak dále. Došlo ke změně návyků v přístupu k vysílání a obsah, který je vytvořen uživateli, získal na významu. S ohledem na tenhle vývoj byl právě aktualizován také právní rámec. Byla posílena regulace nových služeb, jako jsou služby na vyžádání, dostupné převážně on-line. Cílem je srovnání podmínek s tradičním televizním vysíláním, kde naopak dochází k mírné liberalizaci v oblasti obchodních sdělení. Největší změnou je bezesporu zahrnutí on-line platforem pro sdílení videí, které budou rovněž poprvé podléhat pravidlům zajišťujícím lepší ochranu diváků a zejména nezletilých. Ale o tom už tady mluvili vážení kolegové.

Významnou měrou tam byla posílena v nové směrnici přeshraniční spolupráce, a to zejména spolupráce vnitrostátních regulačních orgánů. Poprvé došlo přímo v té směrnici k zakotvení evropské skupiny regulačních orgánů pro audiovizuální média, ve zkratce ERGA, a zároveň k rozšíření povinností členských států vzhledem k nezávislosti regulačních orgánů. Tady nám došlo díky covidu k poměrně velkému zpoždění. Revidovaná směrnice byla publikována 28. listopadu 2018 s transpoziční lhůtou 21 měsíců a transpozice do vnitrostátního právního řádu měla být dokončena do 19. září 2020. Předkladatelem bylo Ministerstvo kultury a já jsem rád, že současné Ministerstvo kultury si pospíšilo s předložením v tomto sněmovním tisku 30.

Řada konzultací za účasti dotčených subjektů z řad provozovatelů i státních orgánů se uskutečnila v prvním čtvrtletí roku 2019 a ministerstvo následně představilo už hotový návrh zároveň s jeho odesláním do připomínkového řízení, které probíhalo v první polovině roku 2020. A pak právě následovala delší časová prodleva způsobená jarní vlnou pandemie covid-19, bylo připomínkové řízení potom vypořádáno a návrh postoupen Parlamentu České republiky, ale nedošlo ke schválení nové mediální legislativy a transpozice nebyla ve stanovené lhůtě v České republice provedena. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání si je vědoma důležitosti procesu transpozice tohoto nového evropského předpisu, ovšem neměla takovým způsobem možnost ovlivnit rychlost legislativního procesu.

Tady vážený pan kolega Aleš Juchelka také mluvil o tom, že to znamená nárůst finančních prostředků, to je rozpočtová kapitola 372. Tam se jedná o nějakých zhruba 10 milionů. My jsme na to upozorňovali, stejně jako bývalá místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, paní Jana Kasalová.

Rada se soustředila zejména na aktivity, které souvisejí s implementací nové směrnice v rámci evropských struktur. V průběhu uplynulého roku potom Evropská komise přijala pokyny, které mají členským státům pomoci při provádění revidované směrnice. Tyto pokyny, takzvané guidelines, se věnují zajištění propagace evropských děl v mediálním obsahu služeb na vyžádání a další potom ochraně uživatelů platforem pro sdílení videí před nenávistnými výroky a škodlivým obsahem. Takovým nejzásadnějším počinem z pohledu regulátora bylo pak přijetí memoranda o přeshraniční spolupráci v rámci ERGA, které se věnuje konkrétním aplikačním otázkám nových pravidel v rámci přeshraniční spolupráce evropských regulátorů.

Takže v rámci všech těchto aktivit Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nadále upozorňuje na dopady, které budou mít ta nová transponovaná pravidla na její činnost a právě na ty zmíněné finanční nároky a požadavky. Děkuji vám za vaši vzácnou pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Děkuji za pozornost. Máme dvě minuty do konce, tak to zkusíme zvládnout. Hlásí se ještě někdo jiný do obecné rozpravy? Nikdo jiný se nehlásí.

Ptám se na závěrečná slova - pan ministr se hlásí.

 

Ministr kultury ČR Martin Baxa: Děkuji za slovo. Jenom velmi stručně. Děkuji všem vystupujícím, děkuji také kolegům poslancům z poslaneckého klubu hnutí ANO za podporu toho, abychom dál o této věci diskutovali. Audiovizuální směrnice tohoto typu je opravdu důležitá. Směřuje k ochraně mimo jiné našich dětí. My jsme připraveni diskutovat jak o té problematice, která se týká neslyšících, tak i to, co tady říkal kolega Berkovec ohledně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Takže jsme připraveni o tom vést debatu, a jenom zdůrazňuji svůj návrh, tedy na to, abychom předložili tento zákon do druhého čtení a odmítli návrh na jeho zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Jan Skopeček: Děkuji, pane ministře, a můžeme tedy přistoupit k hlasování.

V obecné rozpravě zazněl návrh pana poslance Foldyny na zamítnutí v prvním čtení, čili budeme hlasovat... Ano, eviduji vaši žádost o odhlášení, tak vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili. Počet poslanců se ustálil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP