Písemné pozměňovací návrhy

ČTNázev
39Novela z. - trestní zákoník
40Novela ústav. z. - Ústava ČR
74Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.
111N.z. o celostátním referendu
126N.z. o zálohovaném výživném
159Novela z. - zákoník práce
229Novela ústav. z. - Ústava ČR
230Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu
293N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.
295Novela z. - exekuční řád
309Novela z. - školský zákon
317Novela z. - zákoník práce
320Novela z. - občanský soudní řád
330Novela z. o pozemních komunikacích
336Novela z. o volbách do Evropského parlamentu
338Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
350Novela z. - školský zákon
359Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
360Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu
374Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
390Novela ústav. z. - Ústava ČR
400Novela z. - autorský zákon
402Novela z. - autorský zákon
411Novela z. - občanský zákoník
424Novela z. - antidiskriminační zákon
453Novela z. - trestní zákoník
456Novela z. - občanský zákoník
466Novela z. - trestní zákoník
475Novela z. o právu petičním
502Novela z. o potravinách a tabákových výrobcích
503Novela z. o pedagogických pracovnících
514Novela z. na ochranu zvířat proti týrání
516Novela z. o VZP ČR a o zaměstnaneckých pojišťovnách
517Novela z. o ochraně přírody a krajiny
527Novela ústav. z. - Ústava ČR
528Vl.n.ú.z. o volebních obvodech pro volby do Senátu
529Vl.n.z, kterým se mění některé volební zákony
530Novela z. o ochraně veřejného zdraví
531Novela z. - horní zákon
532Novela z. o ČNB
535Vl.n.z. o bezpečnosti práce
544Vl.n.z. o mez. spolupráci při řešení daňových sporů v EU
545Novela z. - občanský soudní řád
550Novela z. o obecní policii
553Novela z. o oběhu osiva a sadby
555Novela z. o poštovních službách
556Novela z. o vodách (vodní zákon)
565Vl.n.z. o lobbování
567Novela z. o rozpočtových pravidlech
572Vl.n.z.,kt. se mění někt. z.v souv. s impl.daňových předpisů
580Novela z. - daňový řád
589Novela z. o námořní plavbě
593Novela z. o matrikách, jménu a příjmení
603N.z.o poskyt. jednorázové peněžní částky os. sterilizovaným
622Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
630Novela z. o soudech a soudcích
633Novela z. o svobodném přístupu k informacím
634N. z. - zahrádkářský zákon
642Novela z. o Policii ČR
643Novela z. o silniční dopravě
645Novela z. - školský zákon
658Vl.n.z. o dani z digitálních služeb
665Novela z. o jednacím řádu PS
669N.z. o nakládání se zbraněmi
676Vl.n.z.o odpadech
685Novela z. o veřejném zdravotním pojištění
689Novela z. - zákoník práce
697Novela z. o zdravotnických prostředcích
750N.z.,kterým se zruš. zákon o předpokladech pro výkon funkcí
808Vl.n.z. o kompenzačním bonusu v souv. s krizovými opatřeními


ISP (příhlásit)