Schválený pořad a stav projednávání 40. schůze

Od 12. 3. 1996 14:00 do 15. 3. 1996 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zákony -

 1. 1.

  Vládní návrh zákona o zrušení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 215/1993 Sb., zákona č. 42/1995 Sb., a zákona č. 302/1995 Sb. /sněmovní tisk 2114/ -   

Zákony - druhé čtení

 1. 2.

  Návrh poslance Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 1912/ - druhé čtení  

 2. 3.

  Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny /sněmovní tisk 1932/ - druhé čtení  

 3. 3.

  Vládní návrh zákona o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1898/ - druhé čtení  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 4.

  Vládní návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D5 a německé dálnice A6 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu /sněmovní tisk 2013/ - druhé čtení  (souhlas)  

Zákony - druhé čtení

 1. 5.

  Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1944/ - druhé čtení  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 5.

  Vládní návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o stavbě hraničního mostu na společných státních hranicích na tahu evropské silnice E49 /sněmovní tisk 2014/ - druhé čtení  

Zákony - druhé čtení

 1. 6.

  Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČN R č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny /sněmovní tisk 1932/ - druhé čtení  (vrácen)  

 2. 7.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., a zákona č. 318/1993 Sb. /sněmovní tisk 1935/ - druhé čtení  

 3. 8.

  Vládní návrh zákona o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č....../1995 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin /sněmovní tisk 1999/ - druhé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 8.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1976/ - třetí čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 9.

  Návrh na změnu v zastoupení klubu poslanců Občanského národního hnutí v organizačním výboru Poslanecké sněmovny   

Zákony - třetí čtení

 1. 10.

  Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii /sněmovní tisk 1920/ - třetí čtení  

 2. 11.

  Návrh poslanců Jiřího Drápely a dalších na vydání zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky /sněmovní tisk 1969/ - třetí čtení  

 3. 12.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živonostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1947/ - třetí čtení  (souhlas)  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 13.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 25. listopadu 1995 v Ljubljani /sněmovní tisk 1997/ - druhé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 13.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1947/ - třetí čtení  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 14.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou, podepsaná dne 15. prosince 1995 v Praze /sněmovní tisk 2078/ - druhé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 15.

  Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1968/ - třetí čtení  

Zákony - prvé čtení

 1. 16.

  Návrh poslanců Ivana Maška a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2038/ - prvé čtení  (přikázán)  

 2. 17.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2116/ - prvé čtení  (přikázán)  

 3. 18.

  Vládní návrh zákona o periodickém tisku, o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou, Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2010/ - prvé čtení  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 18.

  Vládní návrh na ratifikaci úmluv Mezinárodní organizace práce č. 105 o odstranění nucené práce, 1957, č. 108 o průkazech totožnosti námořníků, 1958, č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970, č. 171 o noční práci, 1990 /sněmovní tisk 2032/ - druhé čtení  

Zákony - prvé čtení

 1. 19.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 2106/ - prvé čtení  

 2. 19.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2115/ - prvé čtení  

 3. 20.

  Návrh poslanců Karla Macha a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2075/ - prvé čtení  

 4. 20.

  ušeného jednání /sněmovní tisk 2038/ - prvé čtení  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 21.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 8. ledna 1996 v Kuvajtu /sněmovní tisk 2110/ - prvé čtení  (přikázán)  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 22.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 4. prosince 1995 /sněmovní tisk 2029/ - druhé čtení  

 2. 23.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vzájemné správní pomoci jejich celních správ, podepsané v Praze dne 17. listopadu 1995 /sněmovní tisk 2067/ - druhé čtení  

Zákony - prvé čtení

 1. 24.

  Návrh poslanců Vladimíra Řezáče a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění /sněmovní tisk 2046/ - prvé čtení  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 24.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi ESVO ze dne 28. dubna 1987 a k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi ESVO ze dne 20. května 1987, který byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. ledna 1996 č. 57 /sněmovní tisk 2095/ - druhé čtení  

Zákony - prvé čtení

 1. 25.

  Návrh poslance Jaroslava Štraita na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění /sněmovní tisk 2051/ - prvé čtení  

 2. 25.

  Návrh poslanců Čestmíra Hofhanzla a Ludvíka Motyčky na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona ČNR č. 546/1992 Sb. /sněmovní tisk 2039/ - prvé čtení  

 3. 26.

  Návrh poslanců Vladimíra Šumana a Oldřicha Kužílka na vydání zákona o kontrole zpravodajských služeb Parlamentem /sněmovní tisk 2040/ - prvé čtení  

 4. 26.

  Návrh poslance Jaroslava Štraita na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře /sněmovní tisk 2052/ - prvé čtení  

 5. 27.

  Návrh poslance Jana Vraného na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2045/ - prvé čtení  

 6. 28.

  Návrh poslanců Josefa Hájka a Jozefa Wagnera na vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění /sněmovní tisk 2060/ - prvé čtení  

 7. 28.

  Návrh poslance Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. a zákona č. 140/1995 Sb. /sněmovní tisk 2053/ - prvé čtení  

 8. 29.

  Návrh poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2061/ - prvé čtení  

 9. 30.

  Návrh poslanců Jaroslava Sourala a dalších na vydání zákona o ochraně nemovitostí tvořících nejvýznamnější součást kulturního bohatství České republiky /sněmovní tisk 2062/ - prvé čtení  

 10. 30.

  Návrh poslanců Františka Kozla a Jana Kouckého na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb. /sněmovní tisk 2063/ - prvé čtení  

 11. 31.

  Návrh poslanců Dalibora Matulky a Jana Navrátila na vydání ústavního zákona o referendu a o doplnění ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisk 2096/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 32.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců   

Zákony - druhé čtení

 1. 33.

  Vládní návrh zákona o krmivech /sněmovní tisk 1975/ - druhé čtení  

Zákony - prvé čtení

 1. 34.

  Návrh poslanců Dalibora Matulky a Jana Navrátila na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 236/1995 Sb. /sněmovní tisk 2097/ - prvé čtení  

Zákony - druhé čtení

 1. 34.

  Vládní návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin /sněmovní tisk 1998/ - druhé čtení  

 2. 35.

  Vládní návrh zákona o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č..../1995 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin /sněmovní tisk 1999/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - prvé čtení

 1. 35.

  Návrh poslanců Rudolfa Opatřila a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2098/ - prvé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 36.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1952/ - třetí čtení  

Zákony - prvé čtení

 1. 36.

  Návrh poslanců Vítězslava Valacha a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů /sněmovní tisk 2101/ - prvé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 37.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. /sněmovní tisk 1953/ - třetí čtení  

Zákony - prvé čtení

 1. 37.

  Návrh poslanců Jaroslava Štraita a dalších na vydání zákona o zaměstnaneckých radách /sněmovní tisk 2102/ - prvé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 38.

  Vládní návrh zákona o ochraně chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák /sněmovní tisk 1965/ - třetí čtení  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 38.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic podepsaná dne 8. ledna 1996 v Kuvajtu /sněmovní tisk 2110/ - prvé čtení  

Zákony -

 1. 39.

  Vládní návrh zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o soukromých bezpečnostních činnostech /sněmovní tisky 1763 a 2105/ -   

Zákony - prvé čtení

 1. 39.

  Návrh poslanců Dalibora Matulky a Jana Navrátila na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákona č. 236/1995 Sb. /sněmovní tisk 2097/ - prvé čtení  

Zákony -

 1. 40.

  Vládní návrh zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o soukromých bezpečnostních činnostech) /sněmovní tisk 1763, 2105/ -   

 2. 40.

  Návrh poslanců Jiřího Vačkáře a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona ČNR č. 438/1991 Sb., zákona ČNR 282/1992 Sb., zákona č. 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb., zákona č. 155/1994 Sb., zákona č. 191/1994 Sb. a zákona č. 218/1994 Sb. /sněmovní tisky 1782 a 1926/ -   

Smlouvy - druhé čtení

 1. 41.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu, sjednaná ve Štrasburku dne 8. 11. 1990 /sněmovní tisk 2030/ - druhé čtení  (souhlas)  

Zákony - třetí čtení

 1. 41.

  Vládní návrh zákona o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1898/ - třetí čtení  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 42.

  Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dodatkový protokol o Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, sjednaný ve Štrasburku dne 17. března 1978 /sněmovní tisk 2031/ - druhé čtení  (souhlas)  

Zákony - třetí čtení

 1. 42.

  Návrh poslance Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 1912/ - třetí čtení  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 43.

  Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dodatkový protokol sjednaný 15. října 1975 ve Štrasburku a Druhý dodatkový protokol sjednaný 17. března 1978 ve Štrasburku k Evropské úmluvě o vydávání /sněmovní tisk 2033/ - druhé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 43.

  Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny /sněmovní tisk 1932/ - třetí čtení  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 44.

  Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Protokol mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o československo-maďarských mezinárodních a mezirezortních smlouvách platných k 31. 12. 1992, podepsaný v Budapešti dne 21. září 1995 /sněmovní tisk 1996/ - druhé čtení  (souhlas)  

 2. 45.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh prohlášení, jímž se odvolává výhrada podle článku 28 a uznává příslušnost Výboru proti mučení přijímat podání podle článku 21 a 22 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání /sněmovní tisk 2016/ - druhé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 45.

  Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1944/ - třetí čtení  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 46.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu /sněmovní tisk 2099/ - druhé čtení  

 2. 47.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o provádění části XI Úmluvy OSN o mořském právu z 10. prosince 1982, která byla přijata 28. července 1994 /sněmovní tisk 2100/ - druhé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 48.

  Vládní návrh zákona o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č....../1995 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin /sněmovní tisk 1999/ - třetí čtení  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 48.

  Vládní návrh, kterým se předkládají Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změny a doplňky Ústavy Světové poštovní unie (SPU), přijaté XXI. Kongresem SPU v Soulu dne 14. září 1994 /sněmovní tisk 2057/ - druhé čtení  (souhlas)  

 2. 49.

  Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Protokol mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o československo-maďarských mezinárodních a mezirezortních smlouvách platných k 31.12.1992, podepsaný v Budapešti dne 21. září 1995 /sněmovní tisk 1996/ - druhé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 49.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., a zákona č. 318/1993 Sb. /sněmovní tisk 1935/ - třetí čtení  

Zákony - prvé čtení

 1. 50.

  Návrh poslanců Karla Macha a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2074/ - prvé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 51.

  Návrh na volbu předsedy zvláštního kontrolního orgánu pro kontrolu Bezpečnostní informační služby   

 2. 52.

  Návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na zrušení usnesení Rady města Karlovy Vary   

Smlouvy - druhé čtení

 1. 53.

  Vládní návrh, kterým se předkládají Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změny a doplňky Ústavy Světové poštovní unie (SPU) přijaté XXI. Kongresem SPU v Soulu dne 14. září 1994 /sněmovní tisk 2057/ - druhé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 53.

  Informace rozpočtového výboru o projednání informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik předložených Exportní a garanční pojišťovací společností a. s.   

 2. 54.

  Informace rozpočtového výboru o projednání informace o zvýhodněném financování, předložené Českou exportní bankou a. s.   

 3. 55.

  Ústní interpelace poslanců na vládu nebo její členy   

 4. 56.

  Zpráva ministra zdravotnictví o stavu v resortu zdravotnictví, příčinách současné situace a způsobech jejího řešení   

Zákony - třetí čtení

 1. 57.

  Vládní návrh zákona o krmivech /sněmovní tisk 1975/ - třetí čtení  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 58.

  Vládní návrh Úmluvy o zjednodušení formalit ve zbožovém styku mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi ESVO ze dne 28. dubna 1987 a k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi ESVO ze dne 20. května 1987 /sněmovní tisk 2095/ - druhé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 58.

  Vládní návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin /sněmovní tisk 1998/ - třetí čtení  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 59.

  Vládní návrh smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D5 a německé dálnice A6 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu /sněmovní tisk 2013/ - druhé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 59.

  Vládní návrh zákona o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č.../1995 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin /sněmovní tisk 1999/ - třetí čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 60.

  Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996 /sněmovní tisk 2113/  

Smlouvy - druhé čtení

 1. 60.

  Vládní návrh smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o stavbě hraničního mostu na společných státních hranicích na tahu evropské silnice E49 /sněmovní tisk 2014/ - druhé čtení  

 2. 61.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu sjednaná ve Štrasburku dne 8.11.1990 /sněmovní tisk 2030/ - druhé čtení  

 3. 62.

  Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, sjednaný ve Štrasburku dne 17. března 1978 /sněmovní tisk 2031/ - druhé čtení  

 4. 64.

  Vládní návrh na ratifikaci úmluv Mezinárodní organizace práce č. 105 o odstranění nucené práce, 1957, č. 108 o průkazech totožnosti námořníků, 1958 č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970 č. 171 o noční práci, 1990 /sněmovní tisk 2032/ - druhé čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 66.

  Informace rozpočtového výboru o projednání Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik předložených Exportní a garanční pojišťovací společností a.s.   

 2. 67.

  Informace rozpočtového výboru o projednání Informace o zvýhodněném financování předložené Českou exportní bankou a.s.   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze