Schůze Poslanecké sněmovny

Schůze Poslanecké sněmovny
Schůzemi Poslanecké sněmovny se označují plenární schůze dolní komory Parlamentu České republiky. Schůze pléna se obvykle konají v zasedacím sále historického Thunovského paláce (Sněmovní ulice číslo 4). Schůze mohou být svolány předsedou Poslanecké sněmovny na základě usnesení sněmovny nebo na základě písemné žádosti aspoň jedné pětiny všech poslanců sněmovny. Tato schůze se musí konat do 10 dnů od doručení žádosti předsedovi Poslanecké sněmovny. Pořad každé plenární schůze schvaluje Poslanecká sněmovna.
Schůze Poslanecké sněmovny jsou veřejné, pokud se sama sněmovna neusnese, že bude schůze nebo její část neveřejná.

Navržený pořad schůze Poslanecké sněmovny
Pořadem schůze se rozumí seznam bodů, které má plénum Poslanecké sněmovny projednat, dále pořadí bodů v jednotlivých blocích  a časové určení, kdy má plénum Poslanecké sněmovny bloky a jednotlivé body projednat.
Pořad plenární schůze Sněmovny předběžně doporučí organizační výbor předsedovi Poslanecké sněmovny. Pořad se sestavuje z návrhů, které byly doručeny předsedovi Poslanecké sněmovny a které splňují náležitosti pro zařazení do pořadu schůze. Základní náležitostí nezbytnou pro zařazení návrhů zákonů je, že mohou být zařazeny do plenární schůze jen tehdy, pokud do jejího začátku uplynulo deset dní od doručení návrhu zákona poslancům. Ostatní návrhy (jiné než návrhy zákonů) mohou být zařazeny do pořadu schůze tak, aby měli poslanci podklad (tzv. sněmovní tisk) doručený nejméně 24 hodin před projednáváním návrhu na schůzi.
Předseda Poslanecké sněmovny na základě doporučení organizačního výboru rozhodne o navrženém pořadu schůze. Navržený pořad se schvaluje na počátku plenární schůze při jednání o pořadu schůze, jeho schválením vzniká tzv. schválený pořad. Pokud nedojde ke schválení pořadu schůze, je schůze ukončena.
Specificky se postupuje např. při schůzi svolané k vyslovení nedůvěry vládě (viz § 84 a § 85 zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny). Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky může podat písemně nejméně 50 poslanců. K projednání takového návrhu svolá předseda neprodleně schůzi Sněmovny. O návrhu na vyslovení nedůvěry vládě se neprodleně vyrozumí poslanecké kluby a výbory. Pořad této schůze se neschvaluje, po rozpravě se přistoupí k hlasování podle jmen.


Blok bodů pořadu
Pořadí bodů schůze se skládá z bloků, které obsahují stejný typ bodů. Bloky se zpravidla projednávají ve zvyklostmi daném pořadí, avšak pro každou schůzi je možno schválit zvláštní pořadí bloků i bodů.
Jednacím řádem jsou stanoveny termíny, v nichž se musí konat blok třetích čtení návrhů zákonů. Pro třetí čtení návrhů zákonů musí pořad schůze vyčlenit středu a pátek od 9 do 14 hodin, pokud se plénum schůze nerozhodne jinak  (což není možné, pokud proti tomu vznesou námitku aspoň dva poslanecké kluby).
Interpelace na členy vlády se projednávají mimo obecný pořad schůze, v termínech pevně stanovených jednacím řádem na čtvrtek každého týdne, kdy se koná schůze Poslanecké sněmovny. Jednotlivé interpelace se neschvalují jako body pořadu.
Bloky bodů obecného pořadu jsou následující:

  • Zákony zamítnuté Senátem
  • Zákony vrácené Senátem
  • Zákony vrácené prezidentem republiky
  • Zákony – druhé čtení
  • Zákony – prvé čtení
  • Záležitosti EU
  • Mezinárodní smlouvy – druhé čtení
  • Mezinárodní smlouvy – prvé čtení
  • Zákony – třetí čtení (včetně hlasování o pozměňovacích návrzích a zákonu jako celku)
  • Zprávy, návrhy a další body

Schválený pořad schůze Poslanecké sněmovny
Plenární schůze Poslanecké sněmovny může jednat pouze o bodech, které předem schválila jako body pořadu schůze. Schvalování pořadu schůze se koná na začátku každé plenární schůze. Podkladem pro schvalování pořadu je navržený pořad schůze připravený předsedou Poslanecké sněmovny. Každý poslanec může navrhnout libovolnou změnu navrženého pořadu, o každé změně plénum hlasuje.
Schválený pořad je možno v průběhu schůze doplnit o nové body je výjimečně. Pokud proti novému bodu vznesou námitku aspoň dva poslanecké kluby nebo aspoň 20 poslanců, není možno doplnění nového bodu do pořadu projednat a tedy ani schválit. Nový bod se zařazuje na závěr příslušného bloku podle typu bodů. Návrh na přeřazení už zařazeného bodu (změnu pořadí) schváleného pořadu schůze lze navrhnout jen do 30 minut od zahájení každého denního jednání Poslanecké sněmovny.

Přehled schůzí Poslanecké sněmovny
Zde naleznete informace o plenárních schůzích Poslanecké sněmovny, které patří do současného 6. volebního období Poslanecké sněmovny. Ustavující schůze Poslanecké sněmovny je označena jako první schůze. Ke každé ze schůzí získáte navržený pořad a schválený pořad příslušné schůze.
ISP (příhlásit)