Jednání výborů a komisí Poslanecké sněmovny

Podle zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, jsou schůze výborů veřejné, nestanoví-li tento zákon jinak nebo neusnese-li se výbor, že schůze nebo její část je neveřejná. Jedná-li se o neveřejné jednání, mohou se schůze výboru zúčastnit poslanci, prezident republiky, členové vlády a osoby, které se mohou zúčastnit schůze Sněmovny a jejích orgánů ze zákona; jiné osoby mohou být přítomny jen se souhlasem výboru (§ 37).

Jednání mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny je vždy neveřejné. Mohou se ho zúčastnit jen jeho členové a další osoby, u kterých to stanoví Ústava. Jiné osoby se mohou zúčastnit jednání mandátového a imunitního výboru jen s jeho souhlasem (§ 45 odst. 2).

Jednání organizačního výboru Poslanecké sněmovny je neveřejné, pokud se výbor neusnese jinak (§ 46 odst. 3).

Jednání podvýborů jednotlivých výborů je neveřejné, pokud se podvýbor neusnese jinak (§ 44 odst. 3).

Pro činnost a jednání komisí Poslanecké sněmovny se užijí přiměřeně ustanovení o činnosti a jednání výborů Poslanecké sněmovny (§ 47 odst. 2). Jednání vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny je zpravidla veřejné, pokud se vyšetřovací komise neusnese, že její jednání nebo část jsou neveřejné (§ 48 odst. 6). Neveřejného jednání vyšetřovací komise se mohou zúčastnit kromě členů vyšetřovací komise jiné osoby, dala-li s jejich účastí vyšetřovací komise souhlas nebo stanoví-li tak zákon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ISP (příhlásit)