Plán akcí Poslanecké sněmovny v týdnu od 9. do 15. 4. 2007

Pondělí 9. dubna 2007

Velikonoční pondělí

 

Úterý 10. dubna 2007

Během dne jednají poslanecké kluby

Ve dnech 10. - 12. dubna navštíví českou republiku delegace výboru pro mezinárodní otázky, obranu a bezpečnost Mažilisu Parlamentu Kazašské republiky vedená předsedou Serikem Abdrakhmanovem.

Z programu:

10. dubna

12.00 - 13.15 hodin v místnosti č. 07

pracovní oběd s předsedou Janem Vidímem a členy výboru pro obranu

a bezpečnost

13.30 - 14.15 hodin v místnosti č. 120

jednání s místopředsedou Poslanecké sněmovny Vojtěchem Filipem

14.30 - 15.30 hodin v místnosti č. 211B

jednání se členy výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

16.00 - 17.00 hodin v místnosti č. 250, Sněmovní 1

jednání se členy zahraničního výboru

Ve dnech 10. - 13. dubna navštíví Portugalsko delegace ústavně právního výboru vedená předsedou Markem Bendou.

Z programu: jednání s partnerskou komisí portugalského parlamentu, přijetí předsedou nejvyššího soudu, státním tajemníkem Ministerstva spravedlnosti a na radnici v Portu.

Ve dnech 10. - 12. dubna navštíví Rakousko delegace petičního výboru vedená předsedkyní Zuzkou Bebarovou - Rujbrovou.

Z programu: jednání s petičním výborem rakouské Národní rady, jednání na Spolkovém ministerstvu zdravotnictví, rodiny a mládeže - téma: otázky práv dětí, výživného, exekucí dětí a domácího násilí, návštěva Úřadu pro mládež a rodinu- magistrátní poradenské centrum a Sociálního fondu města Vídeň – témata: představení vídeňského integračního programu pro lidi bez domova.

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

od 15.00 hodin v místnosti č. 108

Projednání Zprávy o stavu vysílání Rady RTV za rok 2006 ( tisk 154)

Zpravodaj: Tomáš Hasil

Podvýbor RV pro finanční trhy a loterie – od 15.00 hodin v místnosti č. 56


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Výbor pro životní prostředí
č. 8 (10. až 12. dubna 2007)
VEZ - Podvýbor pro české předsednictví Rady EU
č. 2 (10. dubna 2007)
RV - Podvýbor pro finanční trhy a loterie
č. 3 (10. dubna 2007)
Stálá komise pro sdělovací prostředky
č. 2 (10. dubna 2007)

 

Středa 11. dubna 2007

Rozpočtový výbor dopoledne v místnosti č.111 – sněmovna, od 14.30 v ČSÚ

od 9.00 hodin

  1. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb.,

o správě daní a poplatků, a další související zákony (tisk 124) – dokončení

Rekapitulace: posl. M. Vostrá

Přizváni: MF

od 9.45 hodin

2. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Tádžickou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Dušanbe dne 7. listopadu 2006 (tisk 135)

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. M. Vostrá

od 10.00 hodin

3. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu ČR na rok 2007 (tisk 148)

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. P. Suchánek

od 10.30 hodin

4. Návrh poslanců Karla Šplíchala, Pavla Ploce a Petra Bratského na vydání zákona o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům, kteří získali medailové ocenění na olympijských hrách (tisk 126)

Uvede: zástupce předkladatelů

Zpravodaj: posl. V. Votava

Přizváni: MF

od 11. 00 hodin

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, a zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, a zákona č. 357/1992., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, (tisk 156)

Uvede: představitel MF

Zpravodaj: posl. A. Michalík

od 11. 30 hodin

  1. Návrh časového harmonogramu projednávání stáního závěrečného účtu ČR za rok 2006 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech vč. návrhu na přikázání jeho kapitol Uvede: posl. B. Sobotka

7. - 11.Zprávy, rozpočtová opatření, informace o činnosti podvýborů , sdělení předsedy, různé, návrh termínu a pořadu další schůze výboru

od 14.30 hodin - výjezdní zasedání - návštěva ČSÚ

12. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006, kapitola 345 – Český statistický úřadpředjednání

Uvede: představitel ČSÚ

Zpravodaj: posl. P. Suchánek

Hlavní úkoly ČSÚ v následujícím období, Prohlídka pracovišť

Kontrolní výbor v zasedací místnosti č. 6, Sněmovní 3

od 9.00 hodin

1. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/07 – Prostředky státního rozpočtu poskytované na veřejnou osobní dopravu

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. P. Kubuš

Přizváni: zástupci MD, MF a ČD a.s.

od 10.00 hodin

2. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/12 – Finanční prostředky státního rozpočtu určené na program podpory regionálního rozvoje Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. O. Plašil

Přizváni: zástupci MMR

od 11.00 hodin

3. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/18 – Hospodaření s finančními prostředky určenými na výstavbu a obnovu pražského metra Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. D. Reisiegel

Přizváni: zástupci MD, MF

od 13.00 hodin

4. Návrh legislativních a metodických opatření, která podstatně zkrátí dobu realizace odstraňování povodňových škod

Uvede: zástupce MZe

Zpravodaj: posl. D. Petruška

od 13 30 hodin

  1. Informace Ministerstva financí o návrhu na změnu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Uvede: zástupce MF – náměstek ministra financí E. Janota

Zpravodaj: posl. L. Ježek

od 14.30 hodin

6. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2006 Zpravodaj: posl. V. Koníček

7. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2004 a 2005 Zpravodaj: posl. V. Koníček

Výbor pro bezpečnost v místnosti č. 272G, vchod z Malostranského náměstí č. 7/19

Upozorňujeme novináře, že fototermín se uskuteční vždy prvních pět minut po zahájení každého bodu jednání.

od 9.00 - 10.00 hodin

Zpráva bývalého ředitele UZSI gen. Karla Randáka (dokončení přerušené

rozpravy) Zpravodaj: Tomáš Kladívko

Přizváni: Ivan Langer, ministr vnitra

Jiří Lang, ředitel BIS a UZSI

10.00 - 10.30 hodin

Závěrečný účet Kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti za rok 2006 – část Vězeňská služba Zpravodaj: posl. Karel Šplíchal

Přizváni: J.Pospíšil, ministr sravedlnosti

L. Kula, generální ředitel VS

10.30 - 11.00 hodin

Závěrečný účet Bezpečnostní informační služby

Zpravodaj: posl. Jan Klas

Přizván: J. Lang, ředitel BIS a UZSI

11.00 - 12.30 hodin

Reforma Policie České republiky

Přizván: Ivan Langer, ministr vnitra 14.00 - 16.00 hodin

Vyšetřování Inspekce ministra vnitra ve věci úniku informací z tzv. „Kubiceho zprávy„

Zpravodaj: Zdeněk Maršíček

Přizváni: Ivan Langer, ministr vnitra

R. Vesecká, nejvyšší státní zástupkyně Z. Pelc, řed. Inspekce ministra vnitra

Výbor pro sociální politiku v místnosti č. 48/přízemí - tzv. „Konírna„

vchod z Malostranského náměstí č. 7/19

od 10.00 - 13.00 hodin

1. Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Evy Dundáčkové, Vladimíry Lesenské a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (sněm. tisk 106)

Odůvodní: zástupce skupiny předkladatelů

Zpravodaj: posl. I. Levá

2. Návrh poslanců Anny Čurdové a dalších na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) (sněm. stisk 132)

Odůvodní: zástupce skupiny předkladatelů

Zpravodaj: posl. D. Filipi

14.00 – 16.00 hodin

3. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,

o důchodovém pojištění , zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění (sněm. tisk 153)

Odůvodní: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. L. Mazuchová

4. Volba předsedy a místopředsedů podvýboru pro důchodovou reformu

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

v místnosti č. 106

od 9.00 hodin

1. Sdělení předsedy

9.30 hodin

2. Návrh poslanců Waltera Bartoše, Zbyňka Novotného, Petra Plevy, Tomáše Hasila, Věry Jakubkové, Olgy Zubové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), (tisk 82)

odůvodní: zástupce předkladatelů

zpravodaj: posl. M. Mertinová

3. Návrh poslanců Ladislavy Zelenkové, Vlasty Bohdalové, Marcely Mertinové,
Milana Bičíka, Soni Markové a Ivany Levé na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), (tisk 136)

odůvodní: zástupce předkladatelů

zpravodaj: posl. W. Bartoš

11.00 hodin

4. Návrh poslanců Karla Šplíchala, Pavla Ploce a Petra Bratského na vydání zákona o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům, kteří získali medailové ocenění na olympijských hrách (tisk 126)

odůvodní: zástupce předkladatelů

zpravodaj: posl. J. Chalupa

5. Různé

- seznámení s mediálním projektem "Učeň roku 2007"

odůvodní: zástupce Sdružení soukromých škol ČMS

6. Schválení termínu a programu příští schůze

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj výjezdní zasedání v kraji Vysočina, v regionu Moravských Budějovic

od 13.00 hodin

Přijetí starostou Moravských Budějovic.

Seznámení s problematikou regionu.

15.00 - 18.00 hodin

Setkání se starosty : - problematika malých obcí a měst,

- rozvoj města, rozvoj podnikání, budování průmyslové zóny,

- zkušenosti s využíváním fondů EU,

- financování infrastruktury, výstavba obchvatu města,

- problematika výstavby větrných elektráren,

- problematika starých ekologických zátěží,

- problematika třídění odpadů,

- protipovodňová opatření.

19.00 – 21.00 hodin

Setkání s podnikateli regionu.

Výbor pro životní prostředí výjezdní zasedání v Harrachově

od 10.00 hodin

1. Sdělení předsedy výboru

2. Volba zástupce výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny a jeho náhradníka do Monitorovacího výboru Operačního programu Životního prostředí

10.30 hodin

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,

a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, (tisk 161)

Odůvodní zást. Ministerstva životního prostředí

Zpravodaj posl.Libor Ambrozek

4. - 5. Seznámení s vedením Ministerstva životního prostředí a činnosti ministerstva, různé

Zemědělský výbor v místnosti č. 108

od 10.00 hodin

1. Zahájení

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 161)

Úvodní slovo: J. Dusík, nám. ministra životního prostředí

Zprav.zpráva: pos. Jiří Hanuš

3. - 7. Volba členů podvýborů, zahraniční aktivity výboru, informace předsedy výboru, podněty a připomínky členů výboru, návrh termínu a pořadu 12. schůze výboru.

Podvýbor KV pro kontrolní systémy v místnosti č. 56

v 15.15 hodin

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro rovné příležitosti

od 17.00 hodin v zasedací místnosti výboru pro evropské záležitosti

Vystoupení ministryně vlády pro oblast lidských práv a národnostních menšin Džamily Stehlíkové k aktivitám české vlády v oblasti rovných příležitostí a k problematice tzv. antidiskriminačního zákona


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Stálá komise pro rovné příležitosti
č. 2 (11. dubna 2007)

 

Čtvrtek 12. dubna 2007

Kontrolní výbor v místnosti č. 56

od 9.00 hodin

8. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/15 – Hospodaření státní organizace Správa železniční dopravní cesty s majetkem státu

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. J. Fiala

Přizváni: zástupci MD, SŽDC

od 10.00 hodin

9. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/08 – Automobilní technika Policie České republiky

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. P. Kubuš

Přizváni: zástupci MV

od 11.00 hodin

10. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/29 – Dotace státního rozpočtu účelově určené zoologickým zahradám Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. O. Plašil

Přizváni: zástupci MŽP

od 11.30 hodin

11. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/17 – Majetek státu a finanční prostředky poskytnuté na činnost národních parků a dalších chráněných území

Uvede: prezident NKÚ F. Dohnal

Zpravodaj: posl. O. Plašil

Přizváni: zástupci MŽP

od 12.00 hodin

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních /sněmovní tisk 161/

Uvede: zástupce MŽP

Zpravodaj: posl. D. Petruška

Přizváni: zástupci MF

13. Informace o činnosti podvýborů kontrolního výboru

Uvedou: předsedové podvýborů

Výbor pro evropské záležitosti v zasedací místnosti Sněmovní 3

od 9.00 hodin

1. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Rámec právní úpravy pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu ve 21. století: Postoj Komise k závěrečné zprávě skupiny na vysoké úrovni CARS 21 – Příspěvek ke strategii EU pro růst a zaměstnanost /kód dokumentu 5746/07, KOM(2007) 22 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu

zpravodaj: posl. Petr Krill

2. Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu – Výsledky přezkumu strategie Společenství na snižování emisí CO2 z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel /kód dokumentu 6204/07, KOM(2007) 19 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu

zpravodaj: posl. Ondřej Liška

10.00 hodin

3. Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí /kód dokumentu 6297/07, KOM(2007) 51 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva životního prostředí

zástupce Ministerstva spravedlnosti

zpravodaj: posl. Ondřej Liška

10.30 hodin

4. Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému
a sociálnímu výboru a Výboru regionů o rovnosti žen a mužů – 2007 /kód dokumentu 6205/07, KOM(2007) 49 v konečném znění/

uvede: zást. Ministerstva práce a sociálních věcí

zpravodaj: posl. Soňa Marková

11.00 hodin

5. Zelená kniha – K Evropě bez tabákového kouře: Možnosti politiky na úrovni EU /kód dokumentu 5899/07, KOM(2007) 27 v konečném znění/

uvede: zástupce Ministerstva zdravotnictví

zpravodaj: posl. Ladislava Zelenková

11.30 hodin

6. Informace o složení orgánů určených pro monitoring čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie

uvede: zástupce Ministerstva pro místní rozvoj

7. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 26. února – 31. března 2007 /doprojednání/

Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti za období 1. – 8. dubna 2007

uvede: posl. Ondřej Liška

Výbor pro bezpečnost - celodenní exkurze do Jaderné elektrárny Temelín

od 10.30 - 12.00 hodin

diskuse výboru s vedením JE Temelín

13.00 - 16.00 hodin

prohlídka nejdůležitějších provozních objektů elektrárny

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj výjezdní zasedání v kraji Vysočina, v regionu Moravských Budějovic

od 9.00 hodin Jednání bude probíhat na Městském úřadě v Moravských Budějovicích, nám. Míru 31, tel. 568 408 313.

Senátní návrh na vydání zákona o přechodu některých dalších věcí z majetku České republiky do majetku obcí, sněmovní tisk 14.

Zpravodaj: posl. Tomáš Kvapil

11.00 hodin

Koncepce Ministerstva pro místní rozvoj, přednesená ministrem

Jiřím Čunkem.

Výbor pro životní prostředí v zařízení PS, Harrachov

od 9.00 hodin

6. Návštěva Krkonošského národního parku – návštěva ředitelství KRNAPU, návštěva postižených oblastí po orkánu Kirill

Organizační výbor - schůze začíná ve 13.00 hod. v místnosti č. 106

Podvýbor RV pro finanční hospodaření územních samospráv a pro využívání fondů Evropské unie – od 9.00 hod v č. 23

Podvýbor RV pro činnost daňové a celní správy – od 14.00 hodin v č. 23

Podvýbor VVVKMT pro mládež a sport – od 13.00 hodin v č. 22

Podvýbor pro investice v sociální oblasti pořádá

Seminář na téma

„Vyhláška č. 560/2006 ze dne 11. prosince 2006

o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku – aplikace, formuláře, pravidla a programy MPSV, včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU„

od 10.00 - 12.30 hodin v zasedací místnosti č. 48/přízemí – tzv. „Konírna„

vchod z Malostranského náměstí č. 7/19

Pod záštitou výboru pro sociální politiku a výboru pro zdravotnictví se uskuteční

Seminář

„Sociální a zdravotní aspekty zdravotně indikovaných diet (fenylketonurie, celiakie)„

od 14.00 hodin v zasedací místnosti č. 48/přízemí – tzv. „Konírna„

vchod z Malostranského náměstí č. 7/19

Podvýbor HV pro dopravu pořádá

Seminář na téma

Perspektivy systémů výběru mýta v České republice

od 14.00 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

Tisková konference KSČM se koná od 12.30 hodin v místnosti č. 23


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Volební výbor
č. 3 (12. a 13. dubna 2007)
RV - Podvýbor pro činnost daňové a celní správy
č. 3 (12. dubna 2007)
RV - Podvýbor pro finanční hospodaření územních samospráv a pro využívání fondů Evropské unie
č. 3 (12. dubna 2007)

 

Pátek 13. dubna 2007

Podvýbor HV pro ochranu spotřebitele – od 10.00 hodin v č.306, Sněmovní 1


Jednají tyto orgány Poslanecké sněmovny, které zveřejnily pozvánky na jednání:

Volební výbor
č. 3 (12. a 13. dubna 2007)
HV - Podvýbor pro ochranu spotřebitele
č. 2 (13. dubna 2007)
VZ - Podvýbor pro problematiku civilizačních onemocnění a závislostí
č. 2 (13. dubna 2007)
HV - Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku
č. 4 (13. dubna 2007)
VB - Podvýbor pro vězeňství
č. 3 (13. dubna 2007)

 

Mohlo by vás zajímat
ISP (příhlásit)