Historie televizního vysílání z PS

Rekonstrukce objektu České národní rady (ČNR) dokončená v r. 1989 vytvořila mj. technické podmínky pro to, aby Československá televize (ČST), resp. později Česká televize (ČT),  mohly vysílat přímý přenos z plenární schůze zákonodárného sboru, resp. tento signál nahrávat a vysílat v dalším čase. TV signál byl doveden do suterénní místnosti, zv. „Kabelovna“, odkud byl odebírán 1-2 přenosovými vozy parkujícím před budovou v blízkosti slavnostního vchodu. Zde byl prováděn střih a výsledný signál byl trasován na Kavčí hory do objektu OTN, kde byl nabírán, resp. přímo vysílán vysílacím systémem ČST (ČT). Tento systém práce vyžadoval v první jednací den, v předstihu několika hodin provést instalaci přenosových vozů vně sněmovny, vč. napojení na „kabelovnu“, a zároveň z přineseného zařízení zřídit jednotlivá kamerová stanoviště a připravit je k práci. Tuto práci vykonávali technici přenosových vozů.

Samotné kamery byly obsluhovány kameramany ČT (kmenovými i najatými), kteří ze svého stanoviště nabízeli obraz režii v přenosovém voze – celkem 3 signály, souběžně z každé kamery. Kameramani se střídali zpravidla v půlhodinových směnách na všech třech stanovištích, celý jednací den tedy snímalo obvykle 6 kameramanů – vesměs zkušených pracovníků, společensky oblečených, schopných sledovat dění v zasedacím sále a záběrem reagovat na důležité momenty či atmosféru průběhu schůze. Kameramani ČT a pracovníci přenosových vozů měli po dobu schůze speciální akreditaci „TELEVIZE – přímý přenos“, která jim umožňovala vícenásobný vstup do budovy a také samostatný přístup do jednacího sálu na jednotlivá stanoviště v době střídání.

Přímý přenos z každé schůze ČNR (po r. 1993 PS PČR) zajišťovali manažeři ČT –„produkční“ (např. Miroslava Bláhová, Jarmila Hlavová, Jiří Walda). I oni měli akreditaci „TELEVIZE – přímý přenos“. Jejich úkolem bylo zajistit převoz přenosových vozů, techniky, technického vybavení či nasmlouvání kameramanů tak, aby výsledkem byl vysílatelný TV signál v objektu ČT na Kavčích horách. Právě s těmito manažerskými pracovníky spolupracovali pracovníci tiskového odboru Kanceláře PS PČR.

Pracovníci tiskového odboru měli v souvislosti s přímým přenosem povinost zavčas zajistit vyhrazená parkovací místa prostřednictvím ochranné služby; zajistit jednotlivé pracovníky náležitým typem akreditace; zajistit všem TV pracovníkům informace potřebné pro vysílání přímého přenosu; dohlížet na bezkolizní průběh TV prací v jednacím sále i předsálí (foyeru), zejména v případě pohybu pracovníků dalších TV společností; vyčlenit a vybavit případné další prostory v předsálí, např. pro improvizované studio v době vysílání „naživo“ (interpelace, návštěva prezidenta republiky apod.).

Výše uvedený způsob pořizování přímých přenosů a záznamů Českou televizí byl, s uřčitými modifikacemi,  prováděn až do 3. března 2009 (51. schůze, 6. volební období). Následně, podle usnesení stálé komise pro práci Kanceláře PS, usn. č. 36 z 15. schůze komise ze 26. 2. 2009, s platností od 16. 3. 2009 došlo k zásadní změně, kdy tento 20 let trvající úzus zanikl a nahradil jej 6-kanálový digitální audiovizuální signál ze stacionárních kamer přístupný všem zájemcům, a to zcela mimo fyzický kontakt s prostorami zasedacího sálu PS. Takto vznikající přímý přenost se poprvé uskutečnil na 52. schůzi PS 17. 3. 2009. Citované usnesení komise č. 36 také dále vyloučilo dvacetiletou přítomnost TV kamer nejen ze zasedací místnosti ale i z předsálí (foyeru) sněmovny.

Stojí rovněž za zmínku, že ČST, později ČT, nebyla jedinou TV, která vysílala přímý obrazový a zvukový signál ze schůzí PS. V r. 2005 projevila společnost 24CZ (nazývaná též „Parlamentní televize“) zájem o odběr signálu tehdejších 4 stacionárních kamer s malým rozlišením, který následně vysílala jednak tehdejším pokusným digitálním terestrickým vysíláním, jednak kabelem a satelitem. Obvykle nešlo o živé vysílání, nýbrž o záznam vysílaný později. TV stanice 24cz rovněž pořizovala vlastní TV záznam z jednání vybraných parlamentních výborů (1 kamerou v TV kvalitě), které byly také vysílány ze záznamu. Aktivity TV 24cz skončily v srpnu 2007 z důvodů nedostatku financí společnosti.

Přímý přenos schůzí PSP – časový přehled

 1989 -    ČT pořizuje záznam (umožňující přímý přenos) z ČNR pomocí 3 televizních kamer na stativech rozmístěných v parteru zasedacího sálu:

-          1 – celkový pohled v úhlopříčce – v rohu u levého okna na vyvýšeném pódiu-praktikáblu.

-          2 – kamera umístěná proti řečništi umožňující detail na řečníka, resp čelní pohled na předsedajícího a tzv. vládní lavici

-          3 – pojízdná kamera pohybující se v levé uličce, připojená kabelem vedeným po zemi, umožňjící též omezené vyjetí ze dveří s následným snímáním prostor foyeru (zrušená v roce 2006) – viz schéma.

1993 -    ČNR se ústavním zákonem č. 1/1993 Sb. stává Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Z ČST se stává ČT.

1998? -  Změna v propojování kamer k vnitřním zabudovaným rozvodům snižující počet potřebných propojovacích kabelů. Počet 3 kamer zůstává.

2002? -  Po částečné rekonstrukci rozvodů byla téměř odstraněna povrchová kabeláž v jednacím sále, s výjímkou pojízdné kamery 3. Došlo rovněž k přemístění zdířek typu Canon do prostoru vstupních dveří umožňující vícenásobné, méně kolizní připojení synchronního zvuku zpravodajských kamer, které tehdy, souběžně s přímým přenosem, mohly pořizovat krátké zpravodajské záběry ze sněmovny.

2006? -  Na základě stížností některých poslanců na potíže v koordinaci při hlasování poslaneckého klubu došlo k redukci kamer ČT ze 3 na 2. Odstraněna je pojízdná kamera č. 3.

2007 -    Na základě připomínek poslance Kvapila dochází ke změně osazování kamery 2 proti řečništi zřízením vlastního „minipraktikáblu“ pod stativ.

2009 -    Dne 3. Března 2009 končí pořizování přímého televizního přenosu pomocí vlastních kamer ČT. V souvislosti se zahájením provozu tiskového střediska Atrium dne 16. 3. 2009 je audiovizuální signál přístupný všem náležitě vybaveným TV stanicím napojeným na rozvody a vybaveným patřičným softwarem. ČT používá digitální signál 6 kamer vyvedený rozvody do přenosového vozu před budovou. Po střihu, úpravě a záznamu je signál připraven k vysílání.

2011 -    ČT přestává používat přenosové vozy k úpravě signálu z jednací místnosti. Po nutném odbavení na pracovišti v budově PS putuje signál přímo do objektu OTN ČT.ISP (příhlásit)