Předsednictví ČR v Radě EU 2022

Rada EU

PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU (1. 7. - 31. 12. 2022)
Parlamentní dimenze

Každé předsednictví členského státu v Radě EU má i svou parlamentní dimenzi, která reflektuje úlohu národních parlamentů EU a Evropského parlamentu v evropském rozhodovacím procesu.

Formáty a způsoby organizace většiny těchto meziparlamentních fór jsou již pevně stanoveny a jsou předmětem 6 měsíčního kalendáře předsednictví.

Na politické úrovni se na průběhu předsednických akcí podílí rovným dílem obě komory Parlamentu ČR. Zástupci Poslanecké sněmovny a Senátu společně rozhodují o programu akcí a společně jim i předsedají.

Přehled parlamentních akcí:

Konference předsedů výborů pro evropské záležitosti parlamentů EU (COSAC)
Konference COSAC byla ustavena roku 1989 z iniciativy tehdejšího předsedy francouzského Národního shromáždění Laurenta Fabiuse a zkratka vychází z původního francouzského pojmenování.
COSAC zasedá minimálně dvakrát ročně v aktuálně předsedající zemi, a měl by diskutovat o otázkách společného zájmu. V souladu s jednacím řádem COSAC probíhá každého půl roku vždy nejprve přípravné jednání na úrovni předsedů a na jeho základě pak plenární zasedání.
Webové stránky COSAC: https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/conferences/cosac/about

Organizátor: Senát

Konference ke Společné zahraniční a bezpečnostní politice a společné bezpečnostní a obranné politice EU
Zřízena v roce 2011 na základě dřívější neinstitucionalizované konference známé pod označením COFACC
Schází se dvakrát ročně v předsednické zemi a věnuje se diskusi o současných výzvách v daných oblastech politik.
Jejími účastníky jsou členové věcných výborů parlamentů EU, tedy především výborů zahraničních, pro obranu a bezpečnost.
Organizátor: Poslanecká sněmovna

Konference ke stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v EU
Vznikla z rozhodnutí Konference předsedů parlamentů EU v roce 2013. Tento krok vycházel z čl. 13 Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (tzv. fiskální pakt).
Schází se dvakrát ročně, přičemž v prvním pololetí je setkání součástí tzv. Evropského parlamentního týdne organizovaného Evropským parlamentem v Bruselu, v jehož rámci probíhá rovněž meziparlamentní konference k evropskému semestru.
Slouží jako prostor pro výměnu názorů a pozic k prioritám a strategiím v rozpočtové, hospodářské a sociální oblasti se zástupci Komise, Rady a dalšími zainteresovanými subjekty.
Organizátor: Poslanecká sněmovna

LXVIII. Konference výborů pro evropské záležitosti parlamentů EU (COSAC)
Pravidelné plenární zasedání výborů pro evropské záležitosti všech parlamentů EU (tzv. velký COSAC).
COSAC je nejvlivnější platformou z hlediska praktického dopadu jejích rozhodnutí. Z hlediska primárního práva se jedná o jedinou platformu meziparlamentní spolupráce, o níž se výslovně zmiňuje protokol č. 1. V souladu s jeho čl. 10 může COSAC dávat Evropskému parlamentu, Radě a Komisi veškeré podněty, které považuje za účelné.
Webové stránky COSAC: https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/conferences/cosac/about

Organizátor: Poslanecká sněmovna

Webová prezentace parlamentní dimenze předsednictví se v současné době připravuje a tak je zatím k dispozici jen následující stručný přehled:

Předsednictví EU 2022

Mohlo by vás zajímat

Předsednictví Slovinsko 7-12/2021

Předsednictví Francie 1-6/2022
ISP (příhlásit)