Dokumenty EU

Zpravodajem Mgr. Tomáš Helebrant, MBA

Celkem nalezeno 9 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
17071/23COM(2023) 799 finalProposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union on submitting proposals for amendment of Appendices II and III of the Convention on the Conservation of European wildlife and natural habitats with a view to the meeting of the Standing Committee of the Convention - Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie k předkládání návrhů na změnu příloh II a III Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť s ohledem na zasedání Stálého výboru Úmluvy 
13832/23COM(2023) 566 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, kterým se navrhuje Evropské prohlášení o cyklisticeProjednáno a přijato usnesení
10820/23COM(2023) 324 finalNávrh směrnice Rady o rychlejší a spolehlivější úlevě z nadměrných srážkových daníProjednáno a přijato usnesení
 9671/23COM(2023) 279 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives (EU) 2009/65/EC, 2009/138/EC, 2011/61/EU, 2014/65/EU and (EU) 2016/97 as regards the Union retail investor protection rules - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU, 2014/65/EU a (EU) 2016/97, pokud jde o pravidla Unie na ochranu drobných investorůProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 9669/23COM(2023) 278 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1286/2014 as regards the modernisation of the key information document - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1286/2014, pokud jde o modernizaci sdělení klíčových informacíProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 6539/23COM(2023) 88 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2019/1242 as regards strengthening the CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles and integrating reporting obligations, and repealing Regulation (EU) 2018/956 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1242, pokud jde o posílení výkonnostních norem pro emise CO2 pro nová těžká vozidla a začlenění povinností v oblasti vykazování, a zrušuje nařízení (EU) 2018/956Projednáno a přijato usnesení
12576/22COM(2022) 461 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 and (EU) No 305/2011 as regards emergency procedures for the conformity assessment, adoption of common specifications and market surveillance due to a Single Market emergency - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 a (EU) č. 305/2011 a zavádí mimořádné postupy pro posuzování shody, přijetí společných specifikací a dozor nad trhem v souvislosti s mimořádnou situací na jednotném trhuProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
12573/22COM(2022) 459 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Single Market emergency instrument and repealing Council Regulation No (EC) 2679/98 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro mimořádné situace na jednotném trhu a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2679/98Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
12572/22COM(2022) 462 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU and 2014/68/EU as regard emergency procedures for the conformity assessment, adoption of common specifications and market surveillance due to a Single Market emergency - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/14/ES, 2006/42/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU a 2014/68/EU a zavádí mimořádné postupy pro posuzování shody, přijetí společných specifikací a dozor nad trhem v souvislosti s mimořádnou situací na jednotném trhuProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog


ISP (příhlásit)