Dokumenty EU

Zpravodajem Ing. Roman Bělor

Celkem nalezeno 13 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
 5252/23COM(2023) 32 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Harnessing talent in Europe's regions - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Využití talentu v evropských regionechProjednat
16107/22COM(2022) 800 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Akčním plánu EU proti nedovolenému obchodu s kulturními statkyProjednat
15837/22COM(2022) 695 finalNávrh nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání rozhodnutí a přijímání veřejných listin ve věcech rodičovství a o vytvoření evropského osvědčení o rodičovstvíProjednat
15184/22COM(2022) 780 finalSdělení Komise - Roční analýza udržitelného růstu 2023Projednat
14741/22COM(2022) 571 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o shromažďování a sdílení údajů týkajících se služeb v oblasti krátkodobých pronájmů ubytování a o změně nařízení (EU) 2018/1724Projednat
13778/22COM(2022) 552 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Digitalizace energetického systému - akční plán EUProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
12711/22COM(2022) 453 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on prohibiting products made with forced labour on the Union market - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zákazu produktů nucené práce na trhu UnieProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 8205/22COM(2022) 174 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on geographical indication protection for craft and industrial products and amending Regulations (EU) 2017/1001 and (EU) 2019/1753 of the European Parliament and of the Council and Council Decision (EU) 2019/1754 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně zeměpisných označení pro řemeslné a průmyslové výrobky, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/1753 a rozhodnutí Rady (EU) 2019/1754Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
15146/21COM(2021) 810 finalCommunication from the Commission to the European Parliament and the Council - Action plan to boost long distance and cross-border passenger rail - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Akční plán na podporu dálkové a přeshraniční osobní železniční dopravyProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
15114/21COM(2021) 813 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2010/40/EU on the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the field of road transport and for interfaces with other modes of transport - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravyProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
15109/21COM(2021) 812 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Union guidelines for the development of the trans-European transport network, amending Regulation (EU) 2021/1153 and Regulation (EU) No 913/2010 and repealing Regulation (EU) 1315/2013 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě, kterým se mění nařízení (EU) 2021/1153 a nařízení (EU) č. 913/2010 a ruší nařízení (EU) 1315/2013Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
15100/21COM(2021) 811 finalCommunication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The New EU Urban Mobility Framework - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Nový rámec EU pro městskou mobilituProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
15019/21COM(2021) 820 finalCommunication from the Commission to the European Parliament and the Council on the extension of the trans-European transport network (TEN-T) to neighbouring third countries - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o rozšíření transevropské dopravní sítě (TEN-T) do sousedících třetích zemíProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog


ISP (příhlásit)