Dokumenty EU

Zpravodajem Mgr. Jaroslav Bžoch

Celkem nalezeno 14 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
12429/22COM(2022) 454Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on horizontal cybersecurity requirements for products with digital elements and amending Regulation (EU) 2019/1020 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o horizontálních požadavcích na kybernetickou bezpečnost výrobků s digitálními prvky a o změně nařízení (EU) 2019/1020Projednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
10437/22COM(2022) 404 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Konference o budoucnosti Evropy - Přeměna vize na konkrétní opatřeníProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
 7808/22COM(2022) 143 finalNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami a lepších informací 
 7573/22COM(2022) 139 finalReport from the Commission to the Council - Commission's roadmap for an improved European financial architecture for development and 2021 progress report - Zpráva Komise Radě - Cestovní plán Komise pro zlepšení evropské finanční architektury pro rozvoj a zpráva o pokroku za rok 2021Projednáno a přijato usnesení
15152/21COM(2021) 890 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council addressing situations of instrumentalisation in the field of migration and asylum - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení situací využívání osob jako politického nástroje v oblasti migrace a azyluProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
14850/21COM(2021) 759 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the digitalisation of judicial cooperation and access to justice in cross-border civil, commercial and criminal matters, and amending certain acts in the field of judicial cooperation - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o digitalizaci justiční spolupráce a přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních občanských, obchodních a trestních věcech a o změně některých právních předpisů v oblasti justiční spolupráceProjednáno a přijato usnesení
14821/21COM(2021) 760 finalProposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 2003/8/EC, Council Framework Decisions 2002/465/JHA, 2002/584/JHA, 2003/577/JHA, 2005/214/JHA, 2006/783/JHA, 2008/909/JHA, 2008/947/JHA, 2009/829/JHA and 2009/948/JHA, and Directive 2014/41/EU of the European Parliament and of the Council, as regards digitalisation of judicial cooperation - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 2003/8/ES, rámcová rozhodnutí Rady 2002/465/SVV, 2002/584/SVV, 2003/577/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV, 2008/947/SVV, 2009/829/SVV a 2009/948/SVV a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU, pokud jde o digitalizaci justiční spolupráceProjednáno a přijato usnesení
14755/21COM(2021) 753 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních vůči dopravcům, kteří usnadňují nebo vykonávají obchodování s lidmi nebo převaděčství migrantů v souvislosti s nedovoleným vstupem na území Evropské unieProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
14692/21COM(2021) 752 finalNávrh rozhodnutí Rady o dočasných mimořádných opatřeních ve prospěch Lotyšska, Litvy a PolskaProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
14684/21COM(2021) 756 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a collaboration platform to support the functioning of Joint Investigation Teams and amending Regulation (EU) 2018/1726 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje platforma pro spolupráci na podporu fungování společných vyšetřovacích týmů a mění nařízení (EU) 2018/1726 
14601/21COM(2021) 891 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/399 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399o kodexu Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osobProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
14458/21COM(2021) 757 finalProposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2018/1727 of the European Parliament and the Council and Council Decision 2005/671/JHA, as regards the digital information exchange in terrorism cases - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 a rozhodnutí Rady 2005/671/SVV, pokud jde o digitální výměnu informací v případech terorismu 
14396/21JOIN(2021) 32 finalSpolečné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Reakce na státem podporované zneužívání migrantů na vnějších hranicích EU jako politického nástrojeProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
12761/21COM(2021) 591 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Obnovený Akční plán EU proti převaděčství migrantů na období 2021–2025 


ISP (příhlásit)