JUDr. Josef Černý

Narozen: v roce 1885
Zemřel: v roce 1971

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČERNÝ Josef, dr.

III. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. in. - rozp. a ústav.-práv.

Návrhy:

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o právu původském (t. 447) k §§ 23 a 35.

38, 23. VI. 1926; 2509, II.

Zpravodajem:

ústav.-práv. v. zpr. t. 23 (prodloužení zákona z 22. XII. 1921, č. 471 Sb. z., a rozšíření některých jeho předpisů na obor vojenského soudnictví).

6, 21. XII. 1925; 173, I.

rozp. výb. zpr. t. 246 (zákon, jímž se povoluje užíti dlužních úpisů "Východočeské 6 % investiční půjčky elektrisační z r. 1925" k ukládání nadačních a pod. kapitálů.

21, 18. V. 1926; 1226, II.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 282 (úprava některých lhůt při smlouvách nájemních).

23, 26. V. 1926; 1264, II.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 427 (zákon o osvojení).

38, 23. VI. 1926; 2511, II.

rozp. výb. zpr. t.-187 (daňové úlevy pro případ znovuzřízení budov, strojů a zařízení, poškozených živelními pohromami).

38, 23. VI. 1926; 2511, II.

rozp. výb. zpr. t. 193 (prodloužení zákona ze 4. VII. 1923, č. 151 Sb. z., ve znění zákona z 2. VII. 1924, č. 163 Sb. z. o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících a společností s ručením obmezeným, dále při přeměně pravovárečných měšťanstev ve společnosti akciové).

38, 23. VI. 1926; 2512, II.

rozp. výb. zpr. t. 496 (změna zákona z 21. XII. 1923, č. 1 Sb. z. z r. 1924, o dani z uhlí).

39, 24. VI. 1926; 2526, doslov 2533, II.

rozp. výb. zpr. t. 512 (finanční podpora elektrisace venkova).

41, 25. VI. 1926; 2570, II.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 513 (zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů "Jihočeské 6 % investiční půjčky elektrisační z r. 1926 v částce 20,000.000 Kč se zemskou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů).

41, 25. VI. 1926; 2581, II.

rozp. výb. zpr. t. 756 (zákon, kterým se mění zákon ze dne 3. IV. 1925, č. 53 Sb. z., o dávkách za úřední úkony ve věcech správních a prodlužuje jeho platnost).

56, 9. XII. 1926; 1252, III.

doslov 57, 10. XII. 1926; 1321, III.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 754 (trestní stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 ústavní listiny); prodloužení lhůty.

57, 10. XII. 1926; 1374, III.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 755 (zákon o osvojení); prodloužení lhůty.

57, 10. XII. 1926; 1374, III.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 972 (zákon o opravných prostředcích státních úřadů zástupčích ve věcech firemních).

75, 26. IV. 1927; 686, IV.

rozp. výb. zpr. t. 1381 (zákon o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon).

119, 16. XII. 1927; 5, doslov 29, V.

vyjádření k resol 42, V.

rozp. výb. zpr. t. 1576 (zákon o soustavě drobných mincí).

142, 14. VI. 1928; 32, doslov 41, VI.

rozp. výb. zpr. t. 1862 (zákon, kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům průmyslovým).

174, 8. XI. 1928; 52, VII.

doslov 175, 9. XI. 1928; 9, VII.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 2053 (zákon, kterým se mění a doplňují trestní zákony a trestní řády).

187, 6. III. 1929; 8, doslov 22, VII.

oprava chyb 188, 7. III. 1929; 31, VII.

ústav.-práv. a rozp. výb. zpr. t. 2051 (zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů "Středolabské 5 1/2 % investiční půjčky elektrisační z r. 1928 v částce 20,000.000 Kč jmenovité hodnoty se zemskou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů).

187, 6. III. 1929; 23, VII.

ústav.-práv. a rozp. výb. zpr. t. 2052 (zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů "Jihočeské 5 1/2 % investiční půjčky elektrisační z r. 1928 v částce 20,000.000 Kč jmenovité hodnoty se zemskou zárukou (II. emise)" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů).

187, 6. III. 1929; 23, VII.

rozp. výb. zpr. t. 2103 (vydání zákona o elektrisačním fondu).

190, 12. III. 1929; 10, doslov, 32, VII.

oprava tisk. chyb 191, 13. III. 1929; 6, VII.

rozp. výb. zpr. t. 2113 (zákon o Národním divadle).

192, 20. III. 1929; 27, doslov, 56, VIII.

ústav.-práv. a rozp. výb. zpr. t. 2268 (zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů "Dražické 5 1/2 % investiční půjčky elektrisační z r. 1928 v částce 30,000.000 Kč jmenovité hodnoty se zemskou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů).

212, 26. VI. 1929; 5, VIII.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1928 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

165, 18. X. 1928; 70, VII.ISP (příhlásit)