František Buříval

Narozen: v roce 1868
Zemřel: v roce 1929

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BUŘÍVAL František

III. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. rozp. a soc.-pol.

Zemřel 8. VIII. 1929.

Návrhy:

aby obcím okres. správní komise v Hradci Král., ležícím v povodí řeky Orlice a Labe, které v době necelých šesti měsíců po druhé postiženy byly katastrofálními povodněmi, přiznáno bylo odškodnění, t. 550.

43, 15. X. 1926; 39, III.

na rychlé odčinění, případně zmírnění škod, způsobených ledovou a větrnou smrští na českém severovýchodě dne 4. VI. 1927, t. 1062.

86, 14. VI. 1927; 1620, IV.

na poskytnutí státní podpory živelními pohromami postiženým ve III. župě republiky Československé na Královéhradecku, t. 1106.

88, 23. VI. 1927; 1706, IV.

aby ve prospěch válečných slepců v Československu a válečných invalidů vůbec vydán byl v jubilejním roce požitkový zákon, odpovídající potřebám těchto osob, jímž by vzat byl náležitý zřetel na zvláště těžké postavení válečných slepců v Československu, t. 1794.

163, 20. IX. 1928; 95, VI.

na zřízení okresního úřadu v Úpici, t. 1880.

176, 13. XII. 1928; 14, VII.

na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 17. XII. 1919, č. 2 Sb. z. na r. 1920, o změně některých ustanovení, upravujících pensijní nároky a vstup do výslužby, jakož i o některých výhodách pro státní zaměstnance, t. 2021.

184, 26. II. 1929; 7, VII.

na zřízení dopravního dohlédacího úřadu a reorganisaci československých stát. drah, t. 2131.

192, 20. III. 1929; 9, VIII.

na zařazení města Č. Třebové do vyšší třídy činovného, t. 2163.

194, 25. IV. 1929; 14, VIII.

pozměňov. návrh k osnově finančního zákona pro r. 1927 (t. 670) skup. I. kapit. 19.

55, 27. XI. 1926; 1101, III.

18 pozměňov. návrhů k osnově zákona o přímých daních (t. 1000) k hlavě I, VI-VII.

82, 10. V. 1927; 1420-1462, IV.

aby na pořad zítřejší schůze posl. sněmovny nebylo dáno urychlené projednávání osnovy o celním sazebníku (t. 360).

29, 10. VI. 1926; 1584, II.

podle 2. odstavce § 46 jedn. řádu, aby ministr veřejných prací a ministr sociální péče dostavili se do zítřejší schůze posl. sněmovny a podali zprávu o dosavadním výsledku jednání hornických organisací s báňskými podniky v pánvi hnědouhelné.

129, 8. II. 1928; 38, V.

Resoluce:

k osnově zákona o dani z cukru (t. 456) stran uvolnění nezdaněného cukru pro včelaře.

38, 23. VI. 1926; 2500, II.

2 resol. k osnově zákona o dani z lihu (t. 455), týkající se platu cvičných učitelů a předložení návrhu zákona na zřízení prodejního a výrobního monopolu lihového.

38, 23. VI. 1926; 2500, II.

3 resol. k osnově finančního zákona pro r. 1927 (t. 670) ke skup. I. kapit. 5 a 10

55, 27. XI. 1926; 1105, 1110, 1123, III.

Řeč v rozpravě:

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128).

14, 12. III. 1926; 795, I.

o změně celního sazebníku (t. 360).

30, 11. VI. 1926; 1696, II.

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2019, II.

o dani z cukru (t. 456) a dani z lihu (t. 455).

37, 22. VI. 1926; 2448, II.

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452).

130, 9. II. 1928; 49, V.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za r. 1926 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1429).

137, 20. III. 1928; 17, VI.

o prohlášení min. železnic J. V. Najmana o železničním neštěstí v Zaječí 10. IX. 1928.

159, 13. IX. 1928; 17, VI.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o programu vlády a o státním závěrečném účtu RČS za r. 1927 (t. 1998).

182, 14. II. 1929; 43, VII.

Interpelace:

naléhavá, o děsivé železniční katastrofě na čsl. státních drahách dne 10. IX. 1928, způsobené srážkou mezinárodního rychlovlaku č. 16 s vlakem nákladním č. 681 v Zaječí na trati Brno-Břeclav, t. 1782.

174, 8. XI. 1928; 83, VII.

odpov. t. 1871.

175, 9. XI. 1928; 42, VII.

o vyměřování poplatků, t. 538/II.

43, 15. X. 1926; 36, III.

odpov. t. 773/XII.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

dodatečná odpov. t. 957/XVI.

77, 3. V. 1927; 859, IV.

o útisku, prováděném některými zaměstnavateli v textilním průmyslu, t. 724/VI.

56, 9. XII. 1926; 1229, III.

odpov. t. 1076/II.

93, 1. VII. 1927; 2145, IV.

o přeložení vrchního poštmistra Jana Hoyera z Města Teplé, t. 776/VI.

61, 15. II. 1927; 1592, III.

odpov. t. 1212/XXI.

102, 25. X. 1927; 15, V.

o protizákonném postupu intervenujícího úředníka při důvěrné schůzi železničářů v Michli dne 15. III. 1927, t. 930/X.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1212/IX.

102, 25. X. 1927; 15, V.

o fašistickém teroru proti stoupencům československé strany národně-socialistické v Košťálově, t. 1299/V.

116, 13. XII. 1927; 6, V.

odpov. t. 1481/XVI.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

o nedostatečném autobusovém spojení mezi nádražím Svatoňovice-Úpice a městem Úpicí s připojenými obcemi, t. 1407/IX.

125, 26. I. 1928; 4, V.

odpov. t. 1553/XVII.

140, 12. VI. 1928; 16, VI.

o zařazení města Hradce Král. do vyšší třídy činovného, t. 1455/II.

131, 10. II. 1928; 53, V.

o změně sídla okresní správy politické do Č. Třebové, t. 1471/II.

133, 13. III. 1928; 7, VI.

odpov. t. 1568/X.

141, 13. VI. 1928; 7, VI.

o nestejném a nespravedlivém rozdělení podpor postiženým živelními pohromami v okrese náchodském, t. 1495/VII.

140, 12. VI. 1928; 12, VI.

odpov. t. 1689/I.

157, 6. IX. 1928; 6, VI.

ve věci postupu tabákové továrny ve Svitavách, pokud jde o zkoušky jazykové, t. 1615/XI.

151, 10. VII. 1928; 7, VI.

odpov. t. 1887/V.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

o stálém porušování zákona o 8hodinové době pracovní u československých státních drah, t. 1688/X.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 2033/XXII.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

o bytové mizerii státních zaměstnanců na Podkarpatské Rusi, t. 1767/I.

163, 20. IX. 1928; 94, VI.

odpov. t. 2095/XII.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

o stavbě spojky ze stanice Svatoňovice-Úpice do města Úpice, t. 1767/II.

163, 20. IX. 1928; 94, VI.

odpov. t. 2178/XIX.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

o zrušení zápisu transitních vozů, t. 1767/III.

163, 20. IX. 1928; 94, VI.

odpov. t. 1892/XII.

176, 13. XII. 1928; 14, VII.

o úrazových důchodcích a dárcích z milosti t. zv. provisionistů, jichž zapomenuto bylo při provedení a stanovení směrnic k zákonu o příplatcích staropensistům, výnosem ministra železnic ze dne 21. VII. 1928, č. 12.361/pres. 3., t. 1767/IV.

163, 20. IX. 1928; 94, VI.

odpov. t. 1999/X.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

o provádění vládního nařízení č. 15 ze dne 5. III. 1927, t. 1767/V.

163, 20. IX. 1928; 94, VI.

odpov. t. 1957/VII.

182, 14. II. 1929; 9, VII.

o refundování škod způsobených zaměstnancům v oblasti Českého Těšína tím, že jim nebyly vyplaceny vyšší drahotní přídavky na děti následkem pozdějšího přiznání státního občanství, t. 1767/XII.

163, 20. IX. 1928; 94, VI.

odpov. t. 2095/XIV.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

o přeložení lékařského obvodu do Bílé Třemošné, t. 1964/XIII.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

odpov. t. 2123/XXIV.

194, 25. IV. 1929; 10, VIII.

o zřízení zastávky v osadě Staré Město u Náchoda, t. 1964/XIV.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

o úhradě základních učitelských platů, t. 1993/XXIV,

184, 26. II. 1929; 6, VII.

o normální tříměsíční uhelné zásobě ve výtopnách československých státních drah, t. 2161/IX.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

odpov. t. 2255/XXVIII.

200, 4. VI. 1929; 7, VIII.

o bezodkladném řešení nádražní otázky brněnské, t. 2161/X.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

o zavedení motorových vlaků pro urychlené spojení důležitých mezistanic mezi hlavními stanicemi dálkových rychlíků, t. 2161/XI.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

odpov. t. 2277/XVIII.

207, 18. VI. 1929; 5, VIII.

o revisi ochrany našich tratí proti sněhovým závějím, t. 2161/XII.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

o vypracování dlouholetého investičního železničního programu a založení zvláštního fondu, jenž by soustavné provádění tohoto programu zajišťoval, t. 2161/XIII.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

o úrazovém odškodnění dělníka Karla Smorádka z Horního Růžodolu, t. 2161/XVIII.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

o protiústavním postupu státní správy železniční proti loyálním příslušníkům našeho státu, bezdůvodně odstraňovaných ze služeb drah, t. 2206/IV.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

Dotazy:

o jmenování insp. Aloise Lhoty od ředitelství čs. drah v Brně vrchním inspektorem k termínu 1. VII. 1922 s přiznáním finančního účinku od téže doby.

63, 15. III. 1927; 7, IV.ISP (příhlásit)