ThDr. Jozef Buday

Narozen: v roce 1877
Zemřel: v roce 1939

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BUDAY Jozef, dr.

XVIII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Zvolen místopředsedou posl. sněm. a vykonal slib jako místopředseda.

60, 16. XII. 1926; 1570-1, III.

Byl členem výb. rozp. a Stál.

Návrhy:

na pomoc krajům, v nichž dobytkářství ohroženo jest nemocí zv. distomatosa, t. 948.

70, 29. III. 1927; 342, IV.

aby byl vydán zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů 6 % půjčky města Opavy z r. 1922 v úhrnné jmenovité hodnotě 25,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, t. 1398.

118, 15. XII. 1927; 48, V.

na vydání zákona, jímž se upravuje výkon práva rybářského na běhutých vodách v republice Českoslov., t. 1857.

173, 7. XI. 1928; 3, VII.

na vydání zákona, jímž upravuje se zaknihování půdy, přidělené a získané dle zákonů o pozemkové reformě, t. 2141.

193, 21. III. 1929; 5, VIII.

o zrušení ministerstva pro zásobování lidu, t. 2342.

205, 13. VI. 1929; 46, VIII.

na vydání zákona o používám dovozních listů, t. 2352.

205, 13. VI. 1929; 46, VIII.

na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami, t. 2370.

208, 19. VI. 1929; 50, VIII.

pozměň. návrh k osnově zákona o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452) k § 2.

131, 10. II. 1928; 31, V.

3 pozměň. návrhy k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485) k §§ 10, 27 a 31.

136, 16. III. 1928; 74-8, VI.

8 pozměň. návrhů k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

164, 21. IX. 1928; 92-143, VI.

pozměň. návrh k osnově zákona o povolení k vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům průmyslovým (t. 1862) k nadpisu zákona a k §§ 1 a 2.

175, 9. XI. 1928; 9, VII.

pozměň. návrh k osnově zákona, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře (t. 2215) k § 1.

200, 4. VI. 1929; 28, VIII.

3 pozměň. návrhy k osnově zákona o výkonu lékařské prakse (t. 2316) k §§ 10, 12 a 13.

208, 19. VI. 1929; 5-6, VIII.

8 pozměň. návrhů k osnově zákona o lékařských komorách (t. 2317).

208, 19. VI. 1929; 9-14, VIII.

aby o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594 byla zahájena jednotná rozprava.

43, 15. X. 1926; 46, III.

aby se hlasování o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1926 odložilo až po projednání státního rozpočtu.

45, 20. X. 1926; 219, III.

na vrácení imunitní záležitosti J. Mayera a inž. Kalliny (t. 355) im. výb.

70, 29. III. 1927; 385, IV.

aby o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svato-gotthardském (pašování zbraní do Maďarska) byla ihned zahájena rozprava.

123, 24. I. 1928; 31, V.

aby osnova zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1350) byla vrácena výb. ústav.-práv. a rozp.

126, 31. I. 1928; 18, V.

aby čtyři resoluce připojené ke zprávě o osnově zákona o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (t. 2189) byly vráceny soc.-pol. výb.

206, 14. VI. 1929; 24, VIII.

Resoluce:

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759), týkající se vydání novely k zákonu.

57, 10. XII. 1926; 1351, III.

k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485), týkající se uvolnění budov veřejného významu při dalším uvolňování ochrany nájemníků.

136, 16. III. 1928; 79, VI.

k osnově zákona o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524), týkající se zrovnoprávnění absolventů vystudovavších podle dosavadních zkušebních řádů.

195, 26. IV. 1929; 21, VIII.

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356), týkající se novelisace zákona.

211, 25. VI. 1929; 22, VIII.

Řeč v rozpravě:

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléh. interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

45, 20. X. 1926; 160, III.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svato-gotthardském (pašování zbraní do Maďarska).

124, 25. I. 1928; 31, V.

Věcná poznámka:

v níž se ohražuje proti obvinění dr Dérera vznesenému naň a celou ľudovou stranu ve schůzi 140.

142, 14. VI. 1928; 9, VI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. tr. s. v Brně (přestupek proti bezpečnosti cti ca Teodor Dimitrijevič)

3, 18. XII. 1925; 34, I.

zpr. t. 407; zprav. V. Votruba;

nevydán 47, 17. XI. 1926; 302-3, III.

okr. tr. s. v Brně (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 491 tr. z. proti Dimitrijevičovi)

7, 16. II. 1926; 268, I.

zpr. t. 634; zprav. V. Votruba;

nevydán 47, 17. XI. 1926; 303, III.

zem. tr. s. v Brně (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný obsahem článků v periodickém časopise "Slovák", a to: a) ze dne 2. II. 1924, čís. 28 článkem "Hľboko klesáme", b) ze dne 24. IX. 1924, č. 218, článkem "Agent Dimitrijevič", c) ze dne 1. X. 1924, č. 223, článkem "Slovenský Deník za Dimitrijeviča", d) ze dne 9. X. 1924, č. 230, článkem "Balkánská morálka Slovenského Deníka", e) interpelací ze dne 12. XII. 1923 ministerstvu vnitra, jež byla v novinách rozšiřována)

14, 12. III. 1926; 775, I.

zpr. t. 635; zprav. dr Ravasz;

nevydán 47, 17. XI. 1926; 303-4, III.

sedrie v Prešově (přečin šíření nepravdivých zpráv podle § 18, č. 1 a 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na schůzi dne 9. VIII. 1925 v Giraltovicích)

19, 6. V. 1926; 1104, II.

zpr. t. 433; zprav. V. Votruba,

nevydán 65, 17. III. 1927; 175, IV.

obžalobného senátu sedrie v Trenčíně (přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky).

133, 13. III. 1928; 10, VI.

zpr. t. 2065; zprav. dr Daněk;

nevydán 200, 4. VI. 1929; 37, VIII.

Volán k pořádku:

3, 18. XII. 1925; 40, I.ISP (příhlásit)