Ján Bečko

Narozen: v roce 1889
Zemřel: v roce 1972

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BEČKO Ján

XVIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 7, I.

Byl členem výb. im. - kult. - vyšetř. - zeměd. a živn.

Zvolen provisorně zapisovatelem posl. sněm.

1, 17. XII. 1925; 20, I.

Zvolen definitivně zapisovatelem posl. sněm.

7, 16. II. 1926; 274, I.

Návrhy:

na úpravu právních poměrů učitelstva na nestátních veřejných školách národních a slučování těchto škol na Slovensku a Podkarpatské Rusi, t. 28.

7, 16. II. 1926; 265, I.

aby byl vydán zákon, kterým se zrušuje § 7 uherského zák. č. XXIII z r. 1898 o hospodářských a průmyslových úvěrních družstvech, t. 305.

23, 26. V. 1926; 1257, II.

aby byl vydán zákon, kterým se mění a doplňuje všeobecný báňský zákon ze dne 23. V. 1854, č. 146 ř. z., platný na území Slovenska a Podkarpatské Rusi, t. 306.

23, 26. V. 1926; 1257, II.

aby byla bezodkladně poskytnuta pomoc obyvatelstvu v Podkarpatské Rusi, postiženému živelními pohromami, t. 449.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

aby byl vydán zákon, kterým se mění odst. 5 § 53 a § 126 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi č. 259 Sb. z. z r. 1924, t. 895.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

pozměň. návrh k osnově fin. zákona pro r. 1927 (t. 670) k čl. II.

55, 27. XI. 1926; 1103, III.

pozměň. návrh k osnově fin. zákona pro r. 1928 (t. 1260).

112, 2. XII. 1927; 93, V.

podle 2. odst. § 46 jedn. ř., aby se ministr železnic dostavil do nejbližší schůze a podal zprávu a vysvětlení v záležitosti obmezení stavebních prací na stavbě železnice Veselí nad Moravou-Nové Město nad Váhem.

70, 29. III. 1927; 387, IV.

Resoluce:

5 resol. k osnově fin. zák. pro r. 1927 (t. 670) ke skup. I., kapit. 10, 14, 16, 21.

55, 27. XI. 1926; 1111, 1115/6, 1120, III.

3 resol. k osnově zákona o zařízení a působnosti báňských úřadů (t. 1255), týkající se revírních báňských úřadů na Slovensku a Podkarpatské Rusi, jich zaměstnanců a změny horního zákona z r. 1854.

104, 23. XI. 1927; 31, V.

Řeč v rozpravě:

o další obnově prozatímního vnuceného pachtu (t. 153).

15, 16. III. 1926; 899, I.

o návrhu J. Bečko (t. 306), aby byl vydán zákon, kterým se mění a doplňuje všeobecný báňský zákon ze dne 23. V. 1854, č. 146 ř. z., dosud platný na území Slovenska a Podkarpatské Rusi (t. 515).

48, 18. XI. 1926; 325, III.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670), skup. hospod.

55, 27. XI. 1926; 1060, III.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 892).

64, 16. III. 1927; 109, IV.

o imunitní záležitosti G. Steinera (t. 437).

70, 29. III. 1927; 379, IV.

o zákonu, kterým se zrušují zákon o obstavení velkostatků, § 4 zákona o mimořádných přechodných ustanoveních na Slovensku a § 5 zákona o pozemkovém úřadě (t. 790).

76, 29. IV. 1927; 710, IV.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část čtvrtá.

81, 6. a 7. V. 1927; 1260, IV.

o obchodní smlouvě mezi Československou republikou a královstvím Maďarským ze dne 31. V. 1927 (t. 1125).

95, 7. VII. 1927; 2393, IV.

o zákonu o zařízení a působnosti báňských úřadů (t. 1255).

104, 23. XI. 1927; 25, V.

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 50, V.

o zákonu, kterým se mění hlava II., odst. 1. zák. ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644).

150, 28. VI. 1928; 4, VI.

o osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

164, 21. IX. 1928; 39, VI.

o zákonu o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 1955); též o výsledcích voleb do zemských zastupitelstev na Slovensku.

180, 19. XII. 1928; 25, VII.

Interpelace:

naléhavá, o hrozícím zastavení továren v Slabošovcích a Horce na Slovensku, t. 775.

61, 15. II. 1927; 1596, III.

odpov. t. 800/III. 62, 15. II. 1927; 1660, III.

naléhavá, o poskytnutí neoprávněných výhod na úkor státních financí pro hospodářské podniky vůdce slovenské ludové strany posl. Hlinky, t. 933.

79, 4. V. 1927; 1004, IV.

odpov. t. 996.

79, 4. V. 1927; 1005, IV.

naléhavá, o katastrofální povodni v obci Osrblie, t. 1660.

172, 6. XI. 1928; 36, VII.

odpov. t. 1737.

173, 7. XI. 1928; 114, VII.

o znovupřijetí horníků předčasně provisionovaných ředitelstvím státních dolů v Báňské Štiavnici, t. 285/II.

27, 8. VI. 1926; 1354, II.

o provisionistech hornických bratrských pokladen provisionovaných cizozemskými bratrskými pokladnami,

t. 285/III. 27, 8. VI. 1926; 1354, II.

odpov. t. 576/XV.

44, 19. X. 1926; 125, III.

o nedodržování zákona o osmihodinné době pracovní firmou "Prvý slovenský rolnický cukrovar" ve Farkašíně a o nedostatečném provádění živnostenské inspekce, t. 351/IV.

27, 8. VI. 1926; 1380, II.

odpov. t. 773/XV.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

o zabavení časopisu "Priekopník" v Ružomberku, t. 1403/II.

120, 17. I. 1928; 9, V.

o cvičeních ve zbrani zemědělských záložníků, t. 1554/VI.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

odpov. t. 1999/XIII.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

o zbití Jana Šutáka četníky, t. 1688/XVIII.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1999/XXI.

185, 28. II. 1929; 76, VII.

aby platnost předpisů zákona ze dne 28. III. 1928 byla rozšířena i na Slovensko a Podkarpatskou Rus, t. 2313/VIII.

210, 24. VI. 1929; 2, VIII.

o zákazu průvodů v jednotlivých obcích na 1. května t. r., t. 2313/IX.

210, 24. VI. 1929; 2, VIII.

Dotazy:

v záležitosti chování neznámého generála čsl. armády.

20, 7. V. 1926; 1159, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

dodatečná odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

v záležitosti rozdělení staropensistům zbytku z odbytného Rimamuráňské společnosti.

20, 7. V. 1926; 1159, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

že nejsou vyplaceny požitky staropensistům z dělnictva tabákové režie na Slovensku.

25, 28. V. 1926; 1293, II.

odpov. 46, 11. XI. 1926; 234, III.

o zavedení veřejné dopravy na dráze černohronské.

25, 28. V. 1926; 1293, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o poskytnutí odškodného za zabrání továrny k vojenským účelům roku 1919 ve Zvolenu.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 79, 4. V. 1927; 953, IV.

dodatek k odpov. 120, 17. I. 1927; 7, V.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

61, 15. II. 1927; 1598, III.

žád. odvolána 69, 24. III. 1927; 291, IV.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3 odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

75, 26. IV. 1927; 669, IV.

žád. odvolána 102, 25. X. 1927; 21, V.

sedrie v Báňské Bystřici (zločin podle § 4, odst. II, § 6, odst. II zák. čl. XL z r. 1914).

128, 7. II. 1928; 7, V.

zpr. t. 2068; zprav. dr Daněk;

nevydán 200, 4. VI. 1929; 37-8, VIII.

okr. s. v Prievidzi (přečin pomluvy ca J. Mazanec)

133, 13. III. 1928; 10, VI.

kraj. s. v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 resp. §§ 2 a 4 zák. čl. XLI z r. 1914)

200, 4. VI. 1929; 7, VIII.ISP (příhlásit)