JUDr. Josef Zadina

Narozen: v roce 1887

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZADINA Josef, dr.

I B. voleb. kraj.

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Byl členem výb. doprav. - im. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zahr. - zásob. - zeměd. a živn.

Návrhy:

na vydání zákona o postavení českomoravské dráhy Plzeň-Brno, t. 922.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

na vydání zákona o koncesní listině akciové společnosti pro výstavbu a provoz českomoravské dráhy Plzeň-Brno s přípojkami, t. 1745.

158, 7. IX. 1928; 50, VI.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. ústní (udělení důtky Fl. Tománkovi na návrh dr Slávika).

6, 21. XII. 1925; 238-9, I.

im. výb. zpr. ústní (udělení důtky K. Kreibichovi na návrh J. Stivína).

16, 17. III. 1926; 1021, I.

im. výb. zpr. t. 197 (im. dr Králíka).

22, 18. V. 1926; 1244, II.

im. výb. zpr. t. 196 (im. E. Zajička).

22, 18. V. 1926; 1244, II.

im. výb. zpr. t. 198 (im. R. Böhma).

22, 18. V. 1926; 1245, II.

zeměd. výb. zpr. t. 360 (změna celního sazebníku).

28, 9. VI. 1926; 1394, 1396, II.

doslov 30, 11. VI. 1926; 1784, II.

oprava tiskových chyb 31, 12. VI. 1926; 1836, II.

živn. výb. zpr. t. 767 (prozatímní úprava obchodních styků mezi Československou republikou a Maďarskem, sjednaná v Praze 26. VIII. 1926).

61, 15. II. 1927; 1599, doslov 1628, III.

živn. výb. zpr. t. 768 (prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou. a republikou Tureckou, sjednaná výměnou not v Angoře dne 30. IX. 1926).

61, 15. II. 1927; 1631, doslov 1636, III.

živn. výb. zpr. t. 769 (dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z 28. XII. 1925, podepsaný v Praze dne 30. VIII. 1926).

61, 15. II. 1927; 1631, doslov 1636, III.

živn. výb. zpr. t. 929 (prozatímní dohoda, sjednaná mezi Československou republikou a dominiem Kanadou v Praze dne 20. XII. 1926 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. XII. 1926, č. 255 Sb. z.).

75, 26. IV. 1927; 687, IV.

živn. výb. zpr. t. 766 (třetí dodatková úmluva ze dne 23. VI. 1926 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, uzavřené v Praze dne 4. V. 1921).

76, 29. IV. 1927; 749, doslov 755, IV.

živn. výb. zpr. t. 983 (obchodní smlouva mezi Československou republikou a Švýcarskem ze dne 16. II. 1927).

76, 29. IV. 1927; 758, IV.

živn. výb. zpr. t. 1087 (obchodní a plavební úmluva mezi Československou republikou a Finskem ze dne 2. III. 1927 se závěrečným protokolem z téhož dne).

89, 24. VI. 1927; 1784, IV.

živn. výb. zpr. t. 1088 (prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou, sjednaná výměnou not v Angoře dne 24. III. 1927).

89, 24. VI. 1927; 1785, IV.

živn. výb. zpr. t. 1108 (zákon, jímž se prodlužuje a rozšiřuje platnost zákona ze dne 17. března 1925, č. 58 Sb. z., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů).

89, 24. VI. 1927; 1786, doslov 1788, IV.

živn. výb. zpr. t. 1125 (obchodní smlouva mezi Československou republikou a královstvím Maďarským ze dne 31. V. 1927).

95, 7. VII. 1927; 2376, doslov 2404, IV.

živn. výb. zpr. t. 1160 (obchodní smlouva mezi Československou republikou a Estonskem ze dne 20. VI. 1927 s přílohou a protokolem z téhož dne).

99, 12. VII. 1927; 2527, IV.

živn. výb. zpr. t. 1161 (obchodní úmluva, sjednaná mezi Československou republikou a republikou Tureckou dne 31. V. 1927).

99, 12. VII. 1927; 2529, IV.

živn. výb. zpr. t. 1168 (celní zákon).

99, 12. VII. 1927; 2530, doslov 2574, IV.

živn. výb. zpr. t. 1249 (prozatímní úprava obchodních styků mezi Československou republikou a republikou Tureckou).

114, 6. XII. 1927; 6, V.

živn. výb. zpr. t. 1250 (dodatková úmluva mezi Československou republikou a Rakouskem ze dne 21. VII. 1927).

114, 6. XII. 1927; 7, doslov 18, V.

oprava textových chyb

116, 13. XII. 1927; 29, V.

živn. výb. zpr. t. 1596 (dohoda, sjednaná výměnou not dne 6. II. 1928 v Ottawě, kterou se prodlužuje platnost prozatímní obchodní dohody mezi Československou republikou a dominiem Kanadou, sjednané dne 20. XII. 1926 v Praze (Sb. z. č. 255 z r. 1926 a č. 42 z r. 1928).

151, 10. VII. 1928; 11, doslov 31, VI.

živn. výb. zpr. t. 1597 (obchodní úmluva, sjednaná mezi republikou Československou a Kanadou v Ottawě dne 15. III. 1928).

151, 10. VII. 1928; 11, doslov 31, VI.

živn. výb. zpr. t. 1698 (zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 7. III. 1924, č. 64 Sb. z., jímž se upravuje poměr československé státní správy k Československé plavební akciové společnosti Oderské).

152, 11. VII. 1928; 13, doslov 20, VI.

zeměd. a živn. výb. zpr. t. 1708 (zákon, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 17. III. 1925, č. 58 Sb. z., ve znění zákona ze dne 13. VII. 1927, č. 113 Sb. z., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů).

154, 13. VII. 1928; 6, doslov 11, VI.

živn. výb. zpr. t. 1707 (prozatímní dohoda, sjednaná mezi republikou Československou a Persií v Teheranu dne 17. VI. 1928 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. VI. 1928, č. 89 Sb. z.).

160, 17. IX. 1928; 5, doslov 15, VI.

zeměd. výb. zpr. t. 1864 (zákon o zrušení zemědělsko-technické kanceláře zemědělské rady pro Čechy).

175, 9. XI. 1928; 27, doslov 31, VII.

živn. výb. zpr. t. 1848 (II. dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. XII. 1925, podepsaný v Bruselu dne 21. II. 1928).

176, 13. XII. 1928; 20, doslov 36, VII.

živn. výb. zpr. t. 1849 (III. dodatkový protokol k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 23. IV. 1925, podepsaný v Praze dne 9. II. 1928).

184, 26. II. 1929; 9, VII.

doslov 185, 28. II. 1929; 19, VII.

živn. výb. zpr. t. 1850 (IV. dodatkový protokol k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 23. IV. 1925, sjednaný ve Varšavě dne 26. VI. 1928 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. VII. 1928, č. 123 Sb. z.).

184, 26. II. 1929; 9, VII.

doslov 185, 28. II. 1929; 19, VII.

živn. výb. zpr. t. 2027 (obchodní úmluva mezi republikou Československou a Francií, sjednaná v Paříži dne 2. VII. 1928).

185, 28. II. 1929; 21, doslov 36, VII.

živn. výb. zpr. t. 2037 (dodatečná dohoda, sjednaná mezi republikou Československou a Norskem ve Varšavě dne 26. VI. 1928 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Norskem, podepsané v Praze dne 2. X. 1923 (č. 208 Sb. z. z r. 1923 a č. 242 Sb. z. z r. 1924).

192, 20. III. 1929; 10, doslov 25, VIII.

živn. výb. zpr. t. 2041 (dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Španělskem ze dne 29. VII. 1925, podepsaná v Madridě dne 13. XII. 1928).

192, 20. III. 1929; 11, doslov 25, VIII.

živn. výb. zpr. t. 2042 (doplňkový protokol k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským ze dne 1. III. 1924, podepsaný v Praze dne 19. XI. 1928).

192, 20. III. 1929; 12, doslov 25, VIII.

živn. výb. zpr. t. 2355 (Mezinárodní Ujednání o vývozu kostí, podepsané v Ženevě dne 11. VII. 1928 a Protokol Ujednání).

211, 25. VI. 1929; 35, VIII.

živn. výb. zpr. t. 2354 (Mezinárodní Ujednání o vývozu koží, podepsané v Ženevě dne 11. VII. 1928 a Protokol Ujednání).

211, 25. VI. 1929; 36, VIII.

živn. výb. zpr. t. 2353 (vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní a plavební smlouva, sjednaná mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců v Praze dne 14. XI. 1928).

212, 26. VI. 1929; 7, VIII.

doslov 213, 27. VI. 1929; 9, VIII.

Řeč v rozpravě:

o vlád. prohlášení min. předs. dr Švehly z 18. XII. 1925.

3, 18. XII. 1925; 61, I.

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594.

43, 15. X. 1926; 60, III.

o zákonu o přímých daních (t. 1000).

77, 3. V. 1927; 825, IV.

o zákonu o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159)

97, 8. VII. 1927; 2470, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260),

skup. fin., a o prohlášení min. fin. dr

Engliše z 25. X. 1927.

112, 2. XII. 1927; 29, V.

o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

162, 19. IX. 1928; 78, VI.ISP (příhlásit)