dr. Josef Matoušek

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1945

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MATOUŠEK Josef, dr.

IV. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - rozp. - soc.-pol. a zdrav.

Návrhy:

na vydání zákona o nemocenském pojištění soukromých úředníků a zřízenců, t. 326.

26, 1. VI. 1926; 1327, II.

pozměň. návrh k osnově zákona o zatímní ochraně lesů (t. 977) k § 5.

87, 15. VI. 1927; 1691, IV.

pozměň. návrh k osnově zákona, kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům výrobním (t. 1862) k nadpisu zákona a k §§ 1 a 2.

175, 9. XI. 1928; 9, VII.

Resoluce:

k osnově zákona o dani z lihu (t. 455), stran platu výpomocných cvičných učitelů.

38, 23. VI. 1926; 2500, II.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 174 (smlouva mezi RČS a republikou Polskou o otázkách právních a finančních z 23. IV. 1925).

16, 17. III. 1926; 982, doslov 1008, I.

rozp. výb. zpr. t. 286 (zákon, kterým se provádí článek 1 úmluvy právně-finanční mezi republikou Československou a královstvím Italským č. 132/1924 Sb. z. o způsobu vyrovnání pohledávek a závazků vzniklých v korunách rakouskouherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a italskými).

24, 27. V. 1926; 1277, doslov 1280, II.

rozp. výb. zpr. t. 334 (zákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol).

33, 16. VI. 1926; 1861, II.

rozp. výb. zpr. t. 335 (zákon o platových poměrech státních, obecních (městských) a obvodních lékařů).

33, 16. VI. 1926; 1862, II.

rozp. výb. zpr. t. 966 (vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění podle posledního odstavce čl. XII zákona ze dne 23. IV. 1925, č. 102 Sb. z., kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 14. IV. 1920, č. 347 Sb. z., o akciové bance cedulové, zpráva o výsledku jednání provedeného mezi státem a Národní bankou Československou, nastupující po Bankovním úřadě ministerstva financí).

76, 29. IV. 1927; 713, doslov 719, IV.

rozp. výb. zpr. t. 1621 (zákon, kterým se osvobozují věnování na oslavu desetiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků a daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové).

146, 22. VI. 1928; 4, doslov 17, VI.

rozp. výb. zpr. t. 2105 (zákon o pomocných školách (třídách).

196, 2. V. 1929; 10, VIII.

zdrav. výb. zpr. t. 2316 (zákon o výkonu lékařské prakse).

206, 14. VI. 1929; 31, VIII.

doslov 208, 19. VI. 1929; 15, VIII.

zdrav. výb. zpr. t. 2317 (zákon o lékařských komorách).

206, 14. VI. 1929; 31, VIII.

doslov 208, 19. VI. 1929; 15, VIII.

rozp. výb. zpr. t. 2304 (úmluva mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců o úpravě vzájemných pohledávek a dluhů, vzniklých před 26. II. 1929 ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a srbochorvatskoslovinskými, podepsaná v Praze dne 7. XI. 1928 a závěrečný zápis k této úmluvě).

212, 26. VI. 1929; 10, VIII.

doslov 213, 27. VI. 1929; 11, VIII.

rozp. výb. zpr. t. 2398 (zákon, kterým se provádí úmluva mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců ze dne 7. XI. 1928 o úpravě vzájemných pohledávek a dluhů, vzniklých před 26. II. 1919 ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli a dlužníky československými a srbochorvatskoslovinskými).

212, 26. VI. 1929; 10, VIII.

doslov 213, 27. VI. 1929; 11, VIII.

Řeč v rozpravě:

o změně a prodloužení platnosti zákona o dávkách za úřední výkony ve věcech správních a zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 756 a 757).

57, 10. XII. 1926; 1315, III.

o zákonu o přímých daních (t. 1000).

78, 4. V. 1927; 911, IV.

Dotazy:

o vybírání daně obratové u družstev.

98, 12. VII. 1927; 2503, IV.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

ve věci nedostatečného obsazení soudů a jmenovitě okresního a krajského soudu v Olomouci.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 9, V.

ve věci dohlídky provedené zmocněncem ministrovým dr Dočekalem v prosinci 1928 u zemského soudu v Praze.

195, 26. IV. 1929; 3, VIII.

odpov. 200, 4. VI. 1929; 4, VIII.ISP (příhlásit)