JUDr. August Koberg

Narozen: v roce 1885

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KOBERG August, dr.

XIV. voleb. kraj

DN

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. br. - doprav. - im. - inkompatib. (náhr.) - rozp. a ústav.-práv.

Návrhy:

2 pozměň. návrhy k osnově finančního zákona pro rok 1927 (t. 670) ke skup. III. a k finančnímu zákonu na vsunutí nového paragrafu.

55, 27. XI. 1926; 1103, III.

19 pozměň., 1 doplň. a 6 event. návrhů k osnově zákona o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007) k §§ 1-11, 13, 14, 17, 18, 20-22, 25, 29.

82, 10. V. 1927; 1530-38, IV.

68 pozměň., 9 doplň. a 7 event. návrhů k osnově zákona o organisaci politické správy (t. 1101).

93, 1. VII. 1927; 2215-55, IV.

pozměň. návrh k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1180) k § 1.

101, 14. VII. 1927; 2703, IV.

2 formální návrhy k osnově zákona o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007) na přechod k pořadu a na projednání osnovy ústav.-práv. výb.

82, 10. V. 1927; 1530, IV.

Resoluce:

4 resol. k osnově zákona o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), stran podpory některých obecních podniků, sanace samosprávných sborů v zemích historických, voleb do obecních finančních komisí a podpory měst, která vyvíjejí zvláště intensivní činnost pro stát.

82, 10. V. 1927; 1538-9, IV.

k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1180), stran poskytování náhrady též příslušníkům cizích států.

101, 14. VII. 1927; 2704, IV.

7 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1929 (t. 1813).

171, 26. X. 1928; 83-121, VII.

Řeč v rozpravě:

o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi (t. 16).

12, 4. III. 1926; 541, I.

k osnově o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429).

35, 18. VI. 1926; 2237, II.

o im. J. Haruse, B. Jílka, J. Knejzlíka, K. Kreibicha, E. Šafranko, J. Dědiče, G. Elstnera, dr Franke, K. Haiblicka, J. Hakena, Č. Hrušky, G. Kollárikové, M. Kršiaka, L. Landové-Štychové, I. Majora, V. Mikulíčka, A. Můni, J. Netolického, A. Neuratha, J. Štětky, F. Zeminové, H. Bergmanna. V. Bolena, M. Čulena, E. Hirschla, J. Lance a N. Sedorjaka (t. 523 a 520).

41, 25. VI. 1926; 2643, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. fin.

55, 27. XI. 1926; 1079, III.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část čtvrtá.

81, 6. V. 1927; 1294, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev. (t. 1101 a 1102).

92, 30. VI. 1927; 2041, IV.

o zákonu o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) (t. 1381).

119, 16. XII. 1927; 24, V.

o zákonu, jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu a o sborech stráže bezpečnosti (t. 1382).

125, 26. I. 1928; 7, V.

o zákonu o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1350).

126, 31. I. 1928; 17, V.

o návrhu B. Bradáče, dr Dolanského, dr Budaye, dr Lukavského, R. Mlčocha, dr Luschky, Fr. Windirsche a A. Stenzla, aby byl vydán zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů 6 % půjčky města Opavy z r. 1922 v úhrnné jmenovité hodnotě 25 milionů Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů (t. 1463).

139, 23. III. 1928; 5, VI.

o zákonu o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného (t. 1528); mluví o správní reformě.

142, 14. VI. 1928; 15, VI.

o zákonu, kterým se mění hlava II., odstavec 1. zákona ze dne 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci. politické správy (t. 1644)

149, 27. VI. 1928; 82, VI.

o státním rozpočtu na rok 1928 (t. 1813), skup. polit., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

168, 23. X. 1928; 47, VII.

o zákonu o čepování alkoholických nápojů v den před volbami a v den volby (t. 1681); mluví o správní reformě.

174, 8. XI. 1928; 5, VII.

o zákonu o ochraně nájemníků (t. 2091), o stavebním ruchu (t. 2092) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 2090); mluví o národnostní otázce (činnost zemského presidenta na Moravě J. Černého).

188, 7. III. 1929; 24, VII.

Věcná poznámka:

při projedn. imunit 27 poslanců pro výtržnosti při hlasování o clech a kongrue (t. 523), jíž přiznává omyl o zpravodajství J. Koudelky v imun. věci Baeranově (vržení smrduté bomby ve sněmovně)

41, 25. VI. 1926; 2658, II.

Interpelace:

o nešvarech na trati Olomouc-Krnov-Hanušovice-Olomouc a na vedlejších tratích, t. 97/II.

12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 309/II.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

že vláda neprovedla, co jí uložil § 3 zákona ze dne 22. XII. 1924, č. 286 Sb. z., ve věci správní reformy, t. 97/IV.

12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 250/XIX.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

že se neprovádí soupis lidu, t. 181/XVIII.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 564/IX.

43, 15. X. 1926; 36, III.

že nepoužité hlasovací lístky pro volby do poslanecké sněmovny byly odevzdány Československému Červenému Kříži, t. 215/XX.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 442/XXXIII.

43, 15. X. 1926; 34, III.

o nezákonných jazykových nařízeních v hostinské živnosti, t. 227/IX.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

o ohlášení bojkotu na olomoucké radnici, t. 538/XVI.

43, 15. X. 1926; 37, III.

odpov. t. 944/XIV.

73, 5. IV. 1927; 593, IV.

o užívání jazyků u samosprávných zemských úřadů, t. 724/VII.

56, 9. XII. 1926; 1229, III.

odpov. t. 957/XXI.

77, 3. V. 1927; 859, IV.

o zřízení dvou skladišť na prach a vojenské střelnice v Bruntále, t. 724/XIV.

56, 9. XII. 1926; 1229, III.

odpov. t. 835/VII.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

o jazykových přehmatech železničního personálu v obvodu olomouckého ředitelství stát. drah, t. 797/I.

62, 15. II. 1927; 1659, III.

odpov. t. 1003/XIX.

84, 9. VI. 1927; 1578, IV.

o šikanách v malém pohraničním styku, t. 797/V.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

odpov. t. 1076/XXII.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

o úmyslném týrání v malém pohraničním styku na Hlučínsku, t. 797/XVII.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

odpov. t. 1076/VI.

93, 1. VII. 1927; 2145, IV.

o jazykově policejních předpisech pro živnost hostinskou a výčepnickou, t. 946/VI.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

o státním občanství zaměstnanců, převzatých košicko-bohumínskou drahou, t. 1017/XV.

86, 14. VI. 1927; 1619, IV.

odpov. t. 1235/II.

106, 25. XI. 1927; 76, V.

o jazykových zkouškách finančních úředníků a zaměstnanců, t. 1017/XIX.

86, 14. VI. 1927; 1619, IV.

odpov. t. 1217/XXI.

102, 25. X. 1927; 16, V.

o zabavení č. 31 časopisu "Jägerndorfer Zeitung" ze 17. IV. 1927, t. 1163/XVI.

102, 25. X. 1927; 12, V.

odpov. t. 1235/XXIV.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

že hlučínská okresní politická. správa neoprávněně potrestala Josefa Gsyla z Hatě, t. 1198/VII.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1456/XIV.

133, 13. III. 1928; 8, VI.

že se železničních budov užívá pro menšinové školy, t. 1403/VII.

120, 17. I. 1928; 9, V.

odpov. t. 1481/XXIII.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

o úpravě právního postavení politických stran, t. 1433/VI.

128, 7. II. 1928; 6, V.

odpov. t. 1568/XIV.

141, 13. VI. 1928; 7, VI.

o prosebních dopisech Československého Červeného Kříže v Cukmantlu u Teplic-Šanova, t. 1548/XV.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

o nezákonném jazykovém nátlaku na německé obce, t. 1554/XIII.

140, 12. VI. 1928; 14, VI.

odpov. t. 1887/XIX.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

o zrušení zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 337 Sb. z., kterým se vláda zmocňuje činiti opatření k úpravě mimoř. poměrů způsobených válkou, t. 1554/XV.

140, 12. VI. 1928; 14, VI.

odpov. t. 2205/XV.

198, 23. V. 1929; 11, VIII.

jak se provádí hlášení, t. 1560/VI.

140, 12. VI. 1928; 14, VI.

odpov. t. 1768/XVIII.

172, 6. XI. 1928; 6, VII.

o změně jazykového nařízení, t. 1569/IV.

140, 12. VI. 1928; 14, VI.

odpov. t. 1892/IV.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

o postupu četnictva v Cukmantlu, t. 1580/III.

146, 22. VI. 1928; 3, VI.

odpov. t. 1957/VIII.

182, 14. II. 1929; 9, VII.

že krnovská státní policie zabavila leták, t. 1580/IV.

146, 22. VI. 1928; 3, VI.

odpov. t. 1892/IX.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

o nešvarech při vydávání pasů, t. 1615/XIII.

151, 10. VII. 1928; 7, VI.

odpov. t. 1957/XVI.

182, 14. II. 1929; 9, VII.

o užívání jazyků u okresního soudu v Moravské Ostravě, t. 1713/IV.

157, 6. IX. 1928; 6, VI.

o proclívání vázaných knih, t. 1970/IX.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

odpov. t. 2201/I.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

o nezákonných pokynech k oslavě státního jubilea v Jihlavě, t. 1970/XVI.

182, 14. II. 1929; 68, VII.

odpov. t. 2277/V.

207, 18. VI. 1929; 4, VIII.

o sebevraždě vrchního účetního rady Josefa Retschka v Brně, t. 1970/XX.

182, 14. II. 1929; 68, VII.

odpov. t. 2205/XIX.

198, 23. V. 1929; 11, VIII.

že německý jazyk ve styku na železnicích jest neoprávněně vyřazován, t. 1993/VI.

184, 25. II. 1929; 5, VII.

o přeřadění města Krnova do skupiny míst B, t. 1993/XXXIV.

184, 26, II. 1929; 6, VII.

odpov. t. 2205/XIII.

198, 23. V. 1929; 11, VIII.

o drahotních přídavcích státních zaměstnanců, t. 1993/XXXV.

184, 26. II. 1929; 6, VII.

o jazykové praksi moravsko-slezské zemské školní rady, t. 2048/VII.

192, 20. III. 1929; 7, VIII.

odpov. t. 2277/XX.

207, 18. VI. 1929; 5, VIII.

o užívání jazyka na Hlučínsku, t. 2122/V.

194, 25. IV. 1929; 8, VIII.

o protiněmeckých projevech ve školních knihách, t. 2133/XV.

194, 25. IV. 1929; 11, VIII.

odpov. t. 2277/XIII.

207, 18. VI. 1929; 5, VIII.

o provádění správní reformy, t. 2161/XXIII.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

Dotazy:

o nepřístojnostech železniční dopravy.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 57, 10. XII. 1926; 1383, III.

o zřizování českých menšinových škol.

43, 15. X. 1926; 27, III.

o zřízení českých menšinových škol v obcích Vrbno a Nové Heřmínovy ve Slezsku.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 57, 10. XII. 1926; 1382, III.

o vyzvědačství ve vojsku.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 45, 20. X. 1926; 159, III.

o vraždě Karla Fischera v Brodku.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

ve věci Františka Krčmy, vrchního poštmistra v. v. v Hardt-Sv. Petru u Štyrského Hradce.

46, 11. XI. 1926; 233, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

o přijímání žáků do české menšinové školy v Bruntále.

46, 11. XI. 1926; 233, III.

o subvenci starobrněnského tělocvičného spolku.

47, 17. XI. 1926; 305, III.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9, IV.

aby byla vyplacena sirotčí pense po zemřelém kapitánovi Otto Schmidtovi z Krnova.

47, 17. XI. 1926; 305, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

o přehmatech Všeobecného pensijního ústavu v Opavě.

61, 15. II. 1927; 1587, III.

že Emil Tengler v Kaménce, pošta Odry ve Slezsku, musí vrátiti invalidní důchod.

61, 15. II. 1927; 1587, III.

o zhoršení železniční dopravy.

61, 15. II. 1927; 1587, III.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

aby bylo Leopoldovi Richtrovi z Javorníka vráceno skladištné Kč 9900·90.

61, 15. II. 1927; 1587, III.

odpov. 75, 26. IV. 1927; 667, IV.

o sproštění z činné služby dragouna Jana Vogla v Brně, 6. drag. pluk, 1. škadrona, 3. četa.

61, 15. II. 1927; 1587, III.

odpov. 88, 23. VI. 1927; 1705, IV.

ve věci subvence organisace družstevních lihovarů. Sděl. 15. X. 1926.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

o pensi Františka Strausse, býv. podplukovníka pěšího pluku č. 9, nyní vojenského pensisty v Krnově.

64, 16. III. 1927; 75, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

ve věci pensijního pojištění Jana Sochra z Krnova.

64, 16. III. 1927; 75, IV.

o odpisu daně z obohacení 7550 Kč, kterou osoblažský berní úřad předepsal statkáři Valtru Seidlovi z Fulštejnu.

73, 5. IV. 1927; 556, IV.

odpov. 88, 23. VI. 1927; 1705, IV.

o zdlouhavé poštovní dopravě.

75, 26. IV. 1927; 666, IV.

odpov. 104, 23, XI. 1927; 9, V.

o pozemkové reformě na Šilheřovickém velkostatku na Hlučínsku.

75, 26. IV. 1927; 666, IV.

odpov. 90, 27. VI. 1927; 1841, IV.

o příspěvku na sanatorní léčení Josefu Kuntscherovi, oficiálu ve výslužbě z Německého Jeseníku.

77, 3. V. 1927; 797, IV.

o úpravě platů zaměstnanců košicko-bohumínské dráhy.

87, 15. VI. 1927; 1673, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

o slevě jízdného pro dělníky při jízdách k okresní nemocenské pojišťovně.

102, 25. X. 1927; 6, V.

odpov. 138, 22. III. 1928; 5, VI.

že činní zaměstnanci jsou členy představenstva kartáčnického družstva v Šilperku.

102, 25. X. 1927; 6, V.

odpov. 105, 24. XI. 1927; 3, V.

o obsazování ředitelských míst na německých středních školách v Mor. Ostravě.

102, 25. X. 1927; 6, V.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

o novelisaci zákona o obecních knihovnách.

102, 25. X. 1927; 6, V.

odpov. 120, 17. I. 1928; 7, V.

aby pozemkový úřad vyplatil odbytné Janu Konecznému z Hati.

102, 25. X. 1927; 6, V.

odpov. 11, V.

aby bývalým říšskoněmeckým vojenským osobám na Hlučínsku byly vypláceny invalidní důchody.

102, 25. X. 1927; 6, V.

o zproštění rolnického syna Frant. Kleina z Jelení, který nastoupil do Olomouce u hlav. žen. skladu v Olomouci II.

102, 25. X. 1927; 6, V.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

že bruntálská okresní politická správa zakázala rozšiřovati letáky.

102, 25. X. 1927; 6, V.

odpov. 120, 17. I. 1928; 35, V.

o přeřazení města Krnova do skupiny míst B.

102, 25. X. 1927; 6, V.

odpov. 187, 6. III. 1929; 37, VII.

o zabavení č. 37 ze dne 17. IX. 1927 těchto slezských časopisů: "Oderberger Zeitung", "Teschner Zeitung", "Wagstädter Bezirkszeitung" a "Deutsche Volkswehr", Frýdek.

102, 25. X. 1927; 6, V.

odpov. 120, 17. I. 1928; 7, V.

o úpravě platů zaměstnanců košicko-bohumínské dráhy.

104, 23. XI. 1927; 8, V.

odpov. 133, 13. III. 1928; 7, VI.

aby Jindřichu Jaitnerovi, vrch. dozorci finanční stráže v. v. v Krnově, byly vyplaceny odpočivné požitky.

123, 24. I. 1928; 3, V.

odpov. 151, 10. VII. 1928; 6, VI.

že dělníci na trati Albrechtice-Jindřichov byli zadrženi, poněvadž vozí ruční zavazadla.

133, 13. III. 1928; 6, VI.

odpov. 157, 6. IX. 1928; 6, VI.

o jazykovém výnosu.

133, 13. III. 1928; 6, VI.

odpov. 157, 6. IX. 1928; 5, VI.

o čestné pensi rady zemského soudu v. v. Valtra Kudlicha v Opavě jako bývalého přísedícího slezského zemského výboru.

133, 13. III. 1928; 6, VI.

o čestné pensi bývalého přísedícího zemského výboru Valtra Kudlicha.

140, 12. VI. 1928; 7, VI.

o pronájmu honitby v Hraničných Petrovicích, pošta Domašov nad Bystřicí, na severní Moravě.

140, 12. VI. 1928; 7, VI.

odpov. 203, 11. VI. 1929; 4, VIII.

o udělení státního občanství vdově po nadlesním Arpádu Rummlerovi.

140, 12. VI. 1928; 7, VI.

odpov. 183, 15. II. 1929; 3, VII.

o zákazu divadelního představení v Ludgeřovicích.

140, 12. VI. 1928; 7, VI.

odpov. 152, 11. VII. 1928; 5, VI.

o žádosti Pavlíny Butschekové z Krnova o dar z milosti.

140, 12. VI. 1928; 7, VI.

odpov. 152, 11. VII. 1928; 5, VI.

o vyplácení vdovské pense po invalidovi Jos. Gotschke ve Svob. Heřmanicích v okrese bruntálském.

140, 12. VI. 1928; 7, VI.

odpov. 184, 26. II. 1929; 5, VII.

o prominutí dávky z majetku Karlu Pilzovi v Dlouhé Vodě u Albrechtic, v politickém okrese krnovském.

140, 12. VI. 1928; 7, VI.

odpov. 157, 6. IX. 1928; 5, VI.

o nešvarech v železniční dopravě.

158, 7. IX. 1928; 50, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

o čestné pensi, přiznané slezským zemským výborem Valtrovi Kudlichovi v Opavě.

165, 18. X. 1928; 5, VII.

o důchodech přiznaných dělnickou úrazovou pojišťovnou v Brně.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 198, 23. V. 1926; 6, VIII.

o invalidním důchodu Jos. Thienela z Černé Vody v okrese frývaldovském.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 6, VIII.

že se staropensistovi, jehož se dále užívá jako pomocné síly, strážejí peněžní odměny.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 195, 26. IV. 1929; 3, VIII.

o udržování silnic bez sněhu.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 195, 26. IV. 1929; 3, VIII.

o poskytnutí volné nebo snížené jízdy soukromým docentům, bydlícím na venku.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 194, 25. VI. 1929; 6, VIII.

že rozvedeným manželkám a dětem jest předpisována daň rentová z příspěvků na výživu.

183, 15. II. 1929; 3, VII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 5, VIII.

o provádění silničního policejního řádu.

183, 15. II. 1929; 3, VII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 5, VIII.

o užívání jazyků u Léčebného fondu.

185, 28. II. 1929; 6, VII.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. s. v Opavě (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil zúčastněním na schůzce spolků "Sudetendeutscher Heimatsbund" atd. v srpnu 1925 v Hlucholazích).

7, 16. II. 1926; 269, I.

zpr. t. 192; zprav. K. Riedl;

vydán: 24, 27. V. 1926; 1284-5, II.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný letákem "Eine völkische Einheitsfront" ohne "Völkische" ca Křepek).

19, 6. V. 1926; 1102, II.

zpr. t. 652; zprav. inž. Hrdina;

vydán: 48, 18. XI. 1926; 331, III.

okres. s. v Opavě (přestupek podle § 488 tr. z. a přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863, jehož se dopustil na schůzi "Sudetendeutscher Heimatsbundu" dne 7. III. 1926 ve Vídni).

19, 6. V. 1926; 1103, II.

žádost odvolána 102, 25. X. 1927; 21, V.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin podle § 17, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na různých schůzích v březnu t. r. v Rakousku).

37, 22. VI. 1926; 2467, II.

žádost odvolána 89, 24. VI. 1927; 1775, IV.

zemsk. s. v Opavě (přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil na schůzi 31. III. 1926 ve Vídni).

43, 15. X. 1926; 41, III.

žádost odvolána 102, 25. X. 1927; 22, V.

zemsk. s. v Opavě (přečiny podle § 17, č. 1 a § 14, č. 1, 3, 5 zákona na ochranu republiky).

46, 11. XI. 1926; 239, III.

žádost odvolána 102, 25. X. 1927; 22, V.

zemsk. s. v Opavě (přečiny podle § 17, č. 1 zákona na ochranu republiky).

61, 15. II. 1927; 1597, III.

žádost odvolána 102, 25. X. 1927; 22, V.

zemsk. s. v Opavě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

75, 26. IV. 1927; 669, IV.

žádost odvolána 86, 14. VI. 1927; 1621, IV.

zemsk. s. v Opavě (přečin podle § 14, č. 5 a § 17, č. 1 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 20, V.

žádost odvolána 20, V.

zemsk. s. v Opavě (přečiny podle § 14, č. 5 a § 17, č. 1 zákona na ochranu republiky).

133, 13. III. 1928; 10, VI.

zpr. t. 2067; zprav. J. Tůma;

nevydán 196, 2. V. 1929; 45, VIII.

okres. s. ve Vidnavě (přestupek urážky na cti podle § 488 tr. z. ca J. Nedecka).

182, 14. II. 1929; 11, VII.

Volán k pořádku:

3, 18. XII. 1925; 43, I.

97, 8. VII. 1927; 2434, IV.ISP (příhlásit)