PhDr. František Hnídek

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1932

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HNÍDEK František, dr.

II. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - rozp. a zahr.

Resoluce:

k osnově zákona o dani z lihu (t. 455), stran platu výpomocných cvičných učitelů.

38, 23. VI. 1926; 2500, II.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 13 (změna zákona o přímých daních a stanovení mimořádných přirážek k přímým daním na r. 1926)

11, 25. II. 1926; 476, 499, I.

zahr. výb. zpr. t. 123 (úmluva o zjednodušení celních formalit z 3. XI. 1923 sjednaná v Ženevě)

16, 17. III. 1926; 1014, I.

zahr. výb. zpr. t. 122 (úprava obchodních styků mezi RČS a král. Bulharským z 16. X. 1925)

17, 24. III. 1926; 1068, 1075, II.

rozp. výb. zpr. t. 287 (zákon o převzetí a přiznání odpočivných a zaopatřovacích požitků v souvislosti s pensijními úmluvami sjednanými v Římě dne 6. IV. 1922 a ve Vídni dne 30. XI. 1923)

25, 28. V. 1926; 1296, II.

doslov 26, 1. VI. 1926; 1328, II.

rozp. výb. zpr. t. 288 (Úmluva sjednaná v Římě dne 6. IV. 1922 mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o pensích poukázaných bývalou vládou rakouskou)

26, 1. VI. 1926; 1331, II.

rozp. výb. zpr. t. 289 (Úmluva sjednaná ve Vídni dne 30. XI. 1923 mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě různých skupin odpočivných požitků, které nebyly upraveny Úmluvou v Římě ze dne 6. IV. 1922)

26, 1. VI. 1926; 1332, II.

zahr. a rozp. výb. zpr. t. 314 (zákon o provedení úmluvy mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsané v Římě dne 6. IV. 1922, jakož i dodatečné dohody k této úmluvě, sjednané mezi uvedenými státy v Římě dne 23. II. 1925)

27, 8. VI. 1926; 1366, II.

zahr. a rozp. výb. zpr. t. 315 (1. Úmluva mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsaná v Římě dne 6. IV. 1922; 2. Dodatečná dohoda k Úmluvě podepsané v Římě dne 6. IV. 1922 mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsané v Římě dne 23. II. 1925)

27, 8. VI. 1926; 1367, II.

rozp. výb. zpr. t. 519/I-IV (návrhy týkající se živelních pohrom)

46, 11. XI. 1926; 246, III.

zahr. výb. zpr. t. 518 (prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou, sjednaná výměnou not v Angoře dne 11. IV. 1926 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 21. V. 1926, č. 77 Sb. z.)

47, 17. XI. 1926; 285, III.

rozp. výb. zpr. t. 426 (zákon o sčítání lidu)

47, 17. XI. 1926; 293, III.

rozp. výb. zpr. t. 670 (státní rozpočet republiky Československé a finanční zákon pro rok 1927)

49, 19. XI. 1926; 342, III.

doslov po rozpravě povšechné

51, 23. XI. 1926; 555, III.

doslov po rozpravě podrobné

55, 27. XI. 1926; 1123, III.

rozp. výb. zpr. t. 777 (zákon, kterým se mění zákon ze dne 3. VII. 1923, č. 143 Sb. z., o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace)

58, 15. XII. 1926; 1441, III.

zahr. výb. zpr. t. 768 (prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou, sjednaná výměnou not v Angoře dne 30. IX. 1926)

61, 15. II. 1927; 1630, doslov 1635, III.

rozp. výb. zpr. t. 753 (státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1924 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku)

73, 5. IV. 1927; 559, IV.

doslov 74, 7. IV. 1927; 649, IV.

rozp. výb. zpr. t. 952 (1. úmluva o závazcích vzešlých z hospodaření poštovní správy uherské a císařské a královské poštovní správy vojenské a správy polních pošt, jakož i z hospodaření poštovních správ států, jímž připadla bývalá území uherská, sjednaná mezi Maďarskem se strany jedné, Rakouskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem se strany druhé; 2. závěrečný protokol k této úmluvě, podepsané v Budapešti dne 15. XII. 1922)

75, 26. IV. 1927; 684, IV.

rozp. výb. zpr. t. 953 (1. úmluva o závazcích vzešlých z hospodaření bývalé poštovní správy rakouské a poštovních správ států nástupnických, 2. závěrečný protokol k této úmluvě, podepsané v Římě dne 6. IV. 1922)

75, 26. IV. 1927; 685, IV.

rozp. výb. zpr. t. 1000 (zákon o přímých daních)

77, 3. V. 1927; 797, IV.

doslov po rozpravě všeobecné

80, 5. V. 1927; 1072, IV.

doslov po rozpravě podrobné

82, 10. V. 1927; 1487, IV.

textové změny při druhém čtení

83, 11. V. 1927; 1563, IV.

vyjádření o resolucích a návrzích 1565, IV.

rozp. výb. zpr. t. 1040 (státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1925 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku)

88, 23. VI. 1927; 1709, doslov 1751, IV.

rozp. výb. zpr. t. 1260 (státní rozpočet RČS a finanční zákon pro rok 1928)

105, 24. XI. 1927; 5, V.

106, 25. XI. 1927; 69, V.

doslov po rozpravě podrobné

112, 2. XII. 1927; 68, V.

rozp. výb. zpr. t. 1349 (zákon o směnečném poplatku)

116, 13. XII. 1927; 9, V.

rozp. výb. zpr. t. 1348 (zákon, jímž se doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních)

116, 13. XII. 1927; 10, doslov 19, V.

rozp. výb. zpr. t. 1371 (zákon o převzetí předválečného dluhu zajištěného)

116, 13. XII. 1927; 21, doslov 26, V.

rozp. výb. zpr. t. 1372 (zákon, kterým se mění některá ustanovení o poplatkovém ekvivalentu na Slovensku a v Podkarpatské Rusi)

117, 14. XII. 1927; 6, V.

rozp. výb. zpr. t. 1429 (státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1926 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku)

137, 20. III. 1928; 5, VI.

doslov 138, 22. III. 1928; 60, VI.

rozp. výb. zpr. t. 1527 (zákon o směnečném poplatku)

139, 23. III. 1928; 35, doslov 38, VI.

rozp. výb. zpr. t. 1528 (zákon o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného)

142, 14. VI. 1928; 7, doslov 31, VI.

zahr. výb. zpr. t. 1596 (dohoda, sjednaná výměnou not dne 6. II. 1928 v Ottawě, kterou se prodlužuje platnost prozatímní obchodní dohody mezi Československou republikou a dominiem Kanadou, sjednané dne 20. XII. 1926 v Praze, Sb. z. č. 255 z r. 1926 a č. 42 z r. 1928)

151, 10. VII. 1928; 10, doslov 31, VI.

zahr. výb. zpr. t. 1597 (obchodní úmluva, sjednaná mezi republikou Československou a Kanadou v Ottawě 15. III. 1928)

151, 10. VII. 1928; 10, doslov 31, VI.

zahr. výb. zpr. t. 1707 (prozatímní dohoda, sjednaná mezi republikou Československou a Persií v Teheranu dne 17. VI. 1928 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 28. VI. 1928, č. 89 Sb. z.)

160, 17. IX. 1928; 5, doslov 15, VI.

rozp. výb. zpr. t. 1813 (státní rozpočet republiky Československé a finanční zákon pro rok 1929).

165, 18. X. 1928; 7, VII.

doslov po rozpravě povšechné

167, 22. X. 1928; 38, VII.

doslov po rozpravě podrobné

171, 26. X. 1928; 123, VII.

vyjádření o resolucích 140, VII.

rozp. výb. zpr. t. 1998 (státní závěrečný účet republiky Československé za rok 1927 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku)

182, 14. II. 1929; 12, VII.

doslov 183, 15. II. 1929; 47, VII.

zahr. výb. zpr. t. 2027 (obchodní úmluva mezi republikou Československou a Francií, sjednaná v Paříži dne 2. VII. 1928)

185, 28. II. 1929; 20, doslov 36, VII.ISP (příhlásit)