Josef Haken

Narozen: v roce 1880
Zemřel: v roce 1949

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HAKEN Josef

I A. voleb. kraj

K

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. br. - kult. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. - zahr. a zeměd.

Návrhy:

na vyšetření katastrofy v Truhlářské ulici vyšetřovacím výborem, t. 161.

13, 11. III. 1926; 701, I.

22 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334).

34, 17. VI. 1926; 2129-39, II.

65 pozměňov. a 13 event. návrhů k osnově zákona o organisaci politické správy (t. 1101).

93, 1. VII. 1927; 2214-2255, IV.

18 pozměňov. a 3 doplňov. návrhy k osnově zákona o volbách zemských a okres. zastupitelstev (t. 1102).

93, 1. VII. 1927; 2256-2262, IV.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o cestovních pasech (t. 1529) k § 7.

139, 23. III. 1928; 32-3, VI.

18 pozměňov. návrhů k osnově zákona o pomocných školách (třídách) (t. 2105).

197, 3. V. 1929; 18-21, VIII.

podle § 46 jedn. ř., aby se min. předseda dostavil do schůze a podal zprávu o stanovisku vlády k provádění jazykových nařízení a o koncesích německým politickým stranám v této otázce.

28, 9. VI. 1926; 1392, II.

aby o osnovách zákona o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), zákona o stabilisačních bilancích (t. 1002) a zákona o přímých daních (t. 1000) byla provedena samostatná a rozdělená rozprava.

79, 4. V. 1927; 958, IV.

aby se přes osnovu zákona o organisaci politické správy a zákona o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102) přešlo k pořadu.

92, 30. VI. 1927; 2089, IV.

podle § 58 jedn. ř., aby při hlasování na přechod k pořadu o osnově zákona o organisaci politické správy a zákona o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102) byly hlasy sečteny.

92, 30. VI. 1927; 2089, IV.

podle § 47 jedn. ř., aby se přes osnovu státního rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) přešlo k pořadu.

106, 25. XI. 1927; 69, V.

aby imunitní záležitost J. Majora (t. 905) byla vrácena výb. im.

122, 19. I. 1928; 27, V.

na vrácení imunit. záležitosti posl. B. Jílka a A. Neuratha (t. 378) výb. im.

122, 19. I. 1928; 30, V.

aby o prohlášení náměstka předs. vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska) byla ihned zahájena rozprava.

123, 24. I. 1928; 31, V.

aby se přes osnovu zákona, jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu a o sborech stráže bezpečnosti (t. 1382) přešlo k pořadu.

125, 26. I. 1928; 28, V.

aby byl beze změny dodržen program 125. schůze.

125, 26. I. 1928; 33, V.

1 form. a 1 event. návrh k osnově zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1350) na přechod k pořadu a vrácení osnovy výb. ústav.-práv. a rozp.

126, 31. I. 1928; 18-19, V.

podle 2. odstavce § 46 jedn. ř., aby se min. předseda nebo jeho zástupce dostavil do schůze poslanecké sněmovny, v níž bude tento návrh odhlasován, a podal zprávu o stanovisku československé vlády k projednávání odzbrojovacího návrhu sovětské vlády v přípravném odzbrojovacím výboru v Ženevě.

139, 23. III. 1928; 48, VI.

aby o prohlášení min. železnic J. V. Najmana o železničním neštěstí v Zaječí byla ihned zahájena rozprava.

159, 13. IX. 1928; 7, VI.

podle § 46, odst. 2 jedn. řádu, aby se ministr zásobování dostavil do schůze poslanecké sněmovny, v níž bude návrh usnesen, a podal zprávu, jaké opatření hodlá ministerstvo zásobování učiniti proti drahotě a proti spekulativnímu zdražování potravin.

159, 13. IX. 1928; 48, VI.

aby o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka o politické situaci se zahájila rozprava ihned.

178, 18. XII. 1928; 5, VII.

podle § 46, odst. 2 jedn. řádu, aby min. předseda nebo jeho zástupce dostavil se do schůze poslanecké sněmovny, v níž se návrh odhlasuje, podat zprávu o stanovisku vlády k výbuchu v továrně "Explosia" v Semtíně.

196, 2. V. 1929; 46, VIII.

aby se přes osnovu zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1700) přešlo k pořadu.

199, 24. V. 1929; 14, VIII.

aby o prohlášení min. předs. Fr. Udržala o výbuchu v Semtíně v dubnu 1929 byla ihned zahájena rozprava.

200, 4. VI. 1929; 20, VIII.

Resoluce:

1 resol. k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelů (t. 334), stran vysokoškolského vzdělání učitelstva.

34, 17. VI. 1926; 2139, II.

Řeč v rozpravě:

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128).

13, 11. III. 1926; 693, I.

o úpravě obchodních styků mezi RČS. a královstvím Bulharským z 16. X. 1925 (t. 122); obírá se prohlášením min. předsedy J. Černého ze 24. III. 1926.

17, 24. III. 1926; 1069, II.

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2040, II.

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléhavých interpelacích v otázkách hospodářských (t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594).

44, 19. X. 1926; 90, III.

o zákonu o provedení úmluvy mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 29. V. 1925 a úmluvy mezi Československou republikou a královstvím Italským ze dne 4. V. 1926. o plnění smluv o pojištění na život a důchody; obírá se problémem možnosti nové války mezi Anglií a SSSR.

84, 9. VI. 1927; 1584, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

91, 28. VI. 1927; 1985, IV.

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) skup. polit., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

108, 28. XI. 1927; 42, V.

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a o řízení exekučním (t. 1383); obírá se dopravou čsl. zbraní do Číny.

120, 17. I. 1928; 17, V.

o zákonu, jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu a o sborech stráže bezpečnosti (t. 1382).

123, 24. I. 1928; 12, V.

o zák. o cestovních pasech (t. 1529).

139, 23. III. 1928; 21, VI.

o zákonu, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 1622); obírá se situací pracujícího lidu ve státě.

148, 26. VI. 1928; 21, VI.

o zákonu, kterým se mění hlava II., odstavec. 1. zákona ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644).

149, 27. VI. 1928; 57, VI.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777)

162, 19. IX. 1928; 76, VI.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o programu vlády a o státním závěrečném účtu RČS za r. 1927 (t. 1998).

183, 15. II. 1929; 17, VII.

o zák. o Národ. divadle v Praze (t. 2113).

192, 20. III. 1929; 42, VIII.

o zákonu o pomocných školách (třídách) (t. 2105); (mluví o výbuchu v továrně na explosivní látky v Semtíně).

196, 2. V. 1929; 12, VIII.

o prohlášení předsedy vlády a min. nár. obrany Fr. Udržala ze 4. VI. 1929.

201, 6. VI. 1929; 7, VIII.

Prohlášení:

jménem klubu K, jímž vyzývá se vláda RČS k uznání SSSR.

9, 18. II. 1926; 339, I.

jménem klubu K o návrhu dr Czecha a druhů, aby vládě byla vyslovena nedůvěra pro podání návrhu o volebním právu vojínu (t. 988).

76, 29. IV. 1927; 742, IV.

jménem klubu K u příležitosti projednávání zákona, jímž se mění a doplňuje ustanovení §§ 185, 221, 233 a 245 obecného horního zákona ze dne 23. V. 1854, č. 146 ř. z. (t. 1172), v němž obírá se politickou situací státu vnitřní i zahraniční.

102, 25. X. 1927; 24, V.

Věcná poznámka:

za rozpravy o finančním zák. pro r. 1928 (t. 1260), v níž kritisuje současné politické poměry.

112, 2. XII. 1927; 67, V.

Námitky:

proti pořadu 90. schůze s návrhem, aby osnovy zákona o organisaci polit. správy a zák. o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102) nebyly dány na pořad.

89, 24. VI. 1927; 1821, IV.

proti řečnické lhůtě při projednávání imunitní záležitosti V. Mikulíčka, t. 1328.

138, 22. III. 1928; 67, VI.

Interpelace:

naléhavá, o hrubém porušení poslanecké imunity, t. 107.

11, 25. II. 1926; 474, I.

odpov. t. 152.

12, 4. III. 1926; 535, I.

naléhavá, o zločinném chování se státní policie při dělnických projevech, t. 498.

41, 25. VI. 1926; 2661, II.

odpov. t. 562/VIII.

43, 15. X. 1926; 35, III.

naléhavá, o snížení drahotního přídavku vojínům, t. 621.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 725/III.

58, 15. XII. 1926; 1465, III.

naléhavá, o opětných provokačních pokusech policejních orgánů vůči komunistické straně v Československu, t. 1196.

117, 14. XII. 1927; 5, V.

odpov. t. 1231.

118, 15. XII. 1927; 4, V.

naléhavá, o chystané předloze zákona o reformě školské správy, t. 1451.

137, 20. III. 1928; 33, VI.

odpov. t. 1490.

138, 22. III. 1928; 75, VI.

naléhavá, o snížení drahotního přídavku vojínům, t. 1497.

141, 13. VI. 1928; 6, VI.

odpov. t. 1574.

142, 14. VI. 1928; 5, VI.

naléhavá, o hrubém porušování ústavou zaručené poslanecké imunity v případě posl. Haiblicka, t. 1561.

149, 27. VI. 1928; 88, VI.

odpov. t. 1586.

150, 28. VI. 1928; 65, VI.

naléhavá, o trestuhodném hazardování lidskými životy na pražských novostavbách, t. 1814.

180, 19. XII. 1928; 3, VII.

odpov. t. 1946.

181, 20. XII. 1928; 6, VII.

o nezákonné konfiskaci časopisu "Voják" čís. 2, t. 1017/V.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

odpov. t. 1197/VIII.

102, 25. X. 1927; 14, V.

o nezákonné konfiskaci časopisu "Voják", t. 1017/VI.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

odpov. t. 1197/IX.

102, 25. X. 1927; 14, V.

o porušení zákona Nejvyšším soudem v rozsudku nad Josefem Kozákem, redaktorem Rudého Práva, t. 1254/VII.

114, 6. XII. 1927; 4, V.

odpov. t. 1553/XVI.

140, 12. VI. 1928; 16, VI.

o zákazu tělocvičných a sportovních slavností "Federace proletářské tělovýchovy" v Praze, pražským policejním ředitelstvím a Zemskou politickou správou, t. 1560/X.

140, 12. VI. 1928; 14, VI.

odpov. t. 1768/XIV.

172, 6. XI. 1928; 6, VII.

o výbuchu v muniční továrně vojenské v Semtíně, t. 2206/XVII.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

o konfiskaci časopisu "Rudé Právo" a "Večerník Rudého Práva", t. 2254/I.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

v záležitosti otravy 76 vojínů dělostřeleckého pluku v N. Zámcích, t. 2254/V.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

o konfiskaci časopisu "Rudé Právo" v Praze, č. 107 a 108 ze dne 7. a 8. V. 1929, t. 2291/I.

205, 13. VI. 1929; 4, VIII.

že Tomáši Duškovi nepovolena státní příslušnost, t. 2313/IV.

210, 24. VI. 1929; 2, VIII.

Dotazy:

o čachrářství půdou a lesy zabraného velkostatku Řepín u Mělníka.

11, 25. II. 1926; 473, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1095, II.

o poměrech na dolech svatoňovické pánve.

102, 25. X. 1927; 8, V.

odpov. 120, 17. I. 1927; 7, V.

o odškodnění československých příslušníků, žijících před válkou ve Francii v místech, která byla válkou zpustošena.

102, 25. X. 1927; 8, V.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 10, V.

o zrušení koedukace při státním učitelském ústavě v Kutné Hoře.

149, 27. VI. 1928; 3, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Žižkově (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 487 tr. z., spáchaný článkem otisknutým ve "Večerníku Rudého Práva" ze dne 26. II. 1926 proti dr Josefu Černému).

19, 6. V, 1926; 1104, II.

žádost odvolána 21, 18. V. 1926; 1225, II.

zemsk. školní rady v Praze (disciplinární stíhání pro skutkovou podstatu přestupku § 54 ř. z. o školách národních ze dne 14. V. 1869, č. 62 ř. z., ve znění zákona ze dne 2. V. 1883, č. 53 ř. z., a § 118 řádu školního a vyučovacího podle min. nařízení ze dne 29. IX. 1905, č. 159 ř. z.).

23, 26. V. 1926; 1257, II.

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

nevydán 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle §§ 10, 11 zák. ze dne 17. XII. 1862, č. 6 a 1863 ř. z.).

45, 20. X. 1926; 160, III.

žádost odvolána 77, 3. V. 1927; 859, IV.

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle § 11 zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 6 ř. z. z r. 1863).

61, 15. II. 1927; 1598, III.

zpr. t. 1314; zprav. V. Košek;

nevydán 136, 16. III. 1928; 115, VI.

zemsk. tr. s. v Praze (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

88, 23. VI. 1927; 1706, IV.

zpr. t. 1505; zprav. J. Tůma;

nevydán 151, 10. VII. 1928; 35, VI.

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupky podle §§ 10 a 11 zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 6 ř. z. ex 1863).

102, 25. X. 1927; 18, V.

zpr. t. 1327; zprav. V. Votruba;

nevydán 138, 22. III. 1928; 67, VI.

kraj. s. v Jičíně (přečin podle § 11, č. 2 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 18, V.

zpr. t. 1928; zprav. dr Halla;

vydán: 181, 20. XII. 1928; 42-3, VII.

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle § 11, odst. I zákona o tisku).

102, 25. X. 1927; 19, V.

zpr. t. 1366; zprav. dr Daněk;

nevydán 143, 15. VI. 1928; 8, VI.

kraj. s. v Jičíně (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 20, V.

zpr. t. 1510; zprav. dr Ravasz;

nevydán 153, 12. VII. 1928; 19, VI.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem).

109, 29. XI. 1927; 3, V.

zpr. t. 1516; zprav. dr Daněk;

nevydán 154, 13. VII. 1928; 13, VI.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488 a 491 tr. z.).

112, 2. XII. 1927; 4, V.

zpr. t. 1518; zprav. dr Daněk;

nevydán 155, 14. VII. 1928; 28-9, VI.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin urážky na cti podle §§ 488, 491 a 493 tr. z.).

120, 17. I. 1928; 11, V.

zpr. t. 2060; zprav. dr Daněk;

vydán: 200, 4. VI. 1929; 33, VIII.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin podle § 303 tr. ř.).

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

zpr. t. 2076; zprav. dr Halla;

nevydán 203, 11. VI. 1929; 20-21, VIII.

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle § 11 zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 6. ř. z. z r. 1863).

165, 18. X. 1928; 7, VII.

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle § 11 zákona o tisku).

176, 13. XII. 1928; 15, VII.

kraj. tr. s. v Praze (pořádková pokuta svědecká).

196, 2. V. 1929; 7, VIII.

Volán k pořádku:

9, 18. II. 1926; 340, I.

76, 29. IV. 1927; 764, IV.

91, 28. VI. 1927; 1988, IV.

112, 2. XII. 1927; 68, V.

149, 27. VI. 1928; 65, VI.ISP (příhlásit)