Miklós Fedor

Narozen: v roce 1874

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FEDOR Miklós

XX. voleb. kraj

OKS

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 1992, II.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670), skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 897, III.

o zákonu o zatímní ochraně lesů (t. 977)

86, 14. VI., 1927; 1645, IV.

Interpelace:

v pensijní záležitosti propuštěných profesorů býv. maďarské vyšší reálné školy v Bratislavě, t. 249/VI.

23, 26. V. 1926; 1254, II.

odpov. t. 562/IX.

43, 15. X. 1926; 35, III.

v záležitosti rozpuštění zastupitelského sboru obce Spiš. Nová Ves, t. 563/I.

43, 15. X. 1926; 37, III.

odpov. t. 773/XVIII.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

v záležitosti nutné podpory povodní poškozených obcí, okres sečovský, michalovský, velkokapušanský a chlumecký ve velkožupě košické, t. 563/II.

43, 15. X. 1926; 37, III.

odpov. t. 1408/XVII.

125, 26. I. 1928; 4, V.

o zabavení časopisu "Magyar Néplap" č. 17, vycházejícího v Bratislavě, t. 1213/II.

104, 23. XI. 1927; 10, V.

odpov. t. 1408/IV.

125, 26. I. 1928; 3, V.

o přehnané činnosti censury v Rožnavě,

t. 2278/XVI.

203, 11. VI. 1929; 5, VIII.

Dotazy:

v pensijní záležitosti Ant. Gyetvayho, pensionovaného želez. hlav. skladníka, event. jeho vdovy.

19, 6. V. 1926; 1095, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

v záležitosti invalidní renty Karla Schumoka v Janoku.

19, 6. V. 1926; 1095, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

v záležitosti Stefanové - Ravaszové, r. Borbale Vargovcsik, definitivní učitelky stát., pro zadržený plat.

19, 6. V. 1926; 1095, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

v pensijní věci Eugena Tótha, učitele v Užhorodě.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

ve věci Rajmunda Zimmermanna, učitele ve Smolnické Huti, a učitelského sboru ve Smolnické Huti.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

ve věci učitelů, zaměstnaných soukromými podniky, daných do výslužby.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 57, 10. XII. 1926; 1382, III.

v pensijní věci Alexandra Onczaye, učitele v Cibavě.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 50, 22. XI. 1926; 433, III.

o nevyplácení příspěvků Heleně Mihalikové roz. Fokkyové, pensionované stát. učitelce v Gelnici.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

o poukázání příspěvků Veroniky Szajkovicsové - Mohlové, bývalé učitelky obecných škol.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

o nepoukázaných příspěvcích Bönyi Dalotti Edmunda, profesora reálného gymnasia v Bratislavě.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 56, 9. XII. 1926; 1228, III.

o zvýšení pense Josefa Manczose, býv. hlavního učitele v Sirk-Železniku.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

o nepoukázaných státních podporách Dionysa Gürtlera, řím.-kat. děkana a faráře v Ipolských Nekyjích.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

ve věci invalidní pense Michala Záhorského, rolníka v obci Hoča, po jeho synovi Alexandrovi.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

ve věci válečného invalidy Františka Kise v obci Csalady.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

v invalidní věci Jana Kukura ve Spišské Nové Vsi.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

o nemocenském pojištění pensionovaných státních zaměstnanců.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

o invalidních požitcích Imricha Alberta v Levoči.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 56, 9. XII. 1926; 1227, III.

o invalidních požitcích Pavla Becka v Levoči.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

o kritickém postupu generálního fin. ředitelství v Bratislavě.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o přeplacení daně, dávky z majetku a z přírůstku na majetku.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

ve věci důchodkové daně pensionovaných dělníků a dělnic tabákové továrny.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

v pensijní věci vdovy J. Andrásovszkyové roz. Marie Tomuskové v Plavnici.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 47, 17. XI. 1926; 305, III.

o odvolání daně z obratu Adolfa Grully v Seni.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

o úpravě mezd dělníků tabákové režie.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

o pensi Stefana Csernaka, bývalého hlav. úředníka v Turni.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 56, 9. XII. 1926; 1227, III.

o zvýšení pense pensionovaným.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 45, 20. X. 1926; 159, III.

stran nového zákona o čsl. státním občanství (lex Dérer).

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1591, III.

o vyřízení pensijních věcí pensionovaných zaměstnanců žup.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

ve věci hromadného vypovídání, to jest zastavení řízení v takových případech.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 70, 29. III. 1927; 389, IV.

o zadržení příspěvků Bartoloměje Popelára, pensionovaného obvodního notára v Kamenné Kose, okres Modrý Kámen.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 70, 29. III. 1927; 389, IV.

o pensi bývalého hlavního služného Andora Szeghyho v Giraltovcích.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 8, V.

o nevyplacených příspěvcích a platu pensionovaného obv. notára Gejzy Pethö.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 66, 22. III. 1927; 188, IV.

o vyplacení diet Rudolfa Zsemberyho v Prešově, bývalého oficiála župního úřadu v Prešově.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 66, 22. III. 1927; 188, IV.

stran navrácení kontribuce 96.000 Kč obci Vyskovo.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

o vojenských škodách vdovy Alexandry Pillerové v Prešově, způsobených roku 1919 v Krompaších.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 120, 17. I. 1928; 7, V.

o pensijní věci Štefana Winklera v Smolnické Huti.

43, 15. X. 1926; 26, III.

odpov. 57, 10. XII. 1926; 1382, III.

o zvýšení smluvného výživného Josefa Tótha ve Fülekpišpeky.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 56, 9. XII. 1926; 1227, III.

o nepoukázání sirotčích peněz Anny Szentimreové ve Velkých Zálužicích.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 79, 4. V. 1927; 953, IV.

o zdlouhavém vydávání čsl. cestovních pasů, to jest vydání berních osvědčení od finančních úřadů.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

o nemocenském pojištění stát. pensistů.

46, 11. XI. 1926; 234, III.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

o schválení stanov katol. čtenářského spolku a Spolku Mládenců ve Filakově.

46, 11. XI. 1926; 234, III.

odpov. 66, 22. III. 1927; 188, IV.

o poukázání zadržené státní podpory řím.-kat. faráři Gejzovi Csapossovi v Dolnom Pialu.

56, 9. XII. 1926; 1227, III.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9, IV.

v záležitosti zastavení sukcesivního vyplácení drahotních přídavků pro pensisty bratrských pokladen v Báňské Šťávnici.

61, 15. II. 1927; 1587, III.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

v záležitosti umístění Irmy Berstädtové.

61, 15. II. 1927; 1587, III.

odpov. 120, 17. I. 1928; 7, V.

v záležitosti poukázání pense vdově Konštantínové-Emericziové v Košicích.

61, 15. II. 1927; 1587, III.

odpov. 75, 26. IV. 1927; 667, IV.

v pensijní záležitosti vdovy po finančním tajemníkovi Alexandru Várady (rozené Laury Munkácsové).

61, 15. II. 1927; 1587, III.

odpov. 66, 22. III. 1927; 188, IV.

v záležitosti poukázání daru z milosti pro Rozálii Scholzovu z Košic.

61, 15. II. 1927; 1587, III.

odpov. 68, 23. III. 1927; 229, IV.

v záležitosti dalšího poukázání. zastaveného daru z milosti pro vdovu Alexandra Lányiho, býv. služného župy spišské.

61, 15. II. 1927; 1587, III.

odpov. 88, 23. VI. 1927; 1704, IV.

v záležitosti uspořádání pense pensionovaného notáře Karla Weizera.

61, 15. II. 1927; 1587, III.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

v invalidní záležitosti Ludevíta Züszmanna v Jelšavě, býv. vojína p. p. 16.

61, 15. II. 1927; 1587, III.

v záležitosti pense bývalého košického učitele Matyáše Berky.

61, 15. II. 1927; 1587, III.

odpov. 70, 29. III. 1927; 342, IV.

v záležitosti poukázání podpory v obnose 15.000 Kč vdově po Vojtěchovi Lukácsovi, bývalém okresním náčelníkovi v Krompaších.

61, 15. II. 1927; 1587, III.

odpov. 105, 24. XI. 1927; 3, V.

v záležitosti bývalého hospodářského inspektora Vincenta Eiselta ve Vysokém, nyní v Helmecu.

61, 15. II. 1927; 1587, III.

odpov. 79, 4. V. 1927; 953, IV.

v záležitosti poukázání drahotního přídavku patřícího k pensi dělníků železárny Kabola Poljana a dělníků v solných dolech Akna Slatina a okolí.

61, 15. II. 1927; 1587, III.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

o poukázání pense Juliu Balázsovi, býv. dozorci pošt a telegrafů.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

v pensijní záležitosti Alžběty Štefánové rozené Pizsikové, vdovy po poštovním zaměstnanci.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 87, 15. VI. 1927; 1674, IV.

o znovupřijetí Etty Rábelyové, bývalé úřednice nemocenské pokladny. v Rimavské Sobotě.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

o odmrštění žádosti za otevření obecné školy v obci Dolní Michalany.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 87, 15. VI. 1927; 1674, IV.

o patřičném poučení Karla Korela, vedoucího finanční expositury v Báňské Šťávnici.

69, 24. III. 1927; 291, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

v pensijní záležitosti vdovy Marie Wickové, dozorkyně st. tab. tov. v Smolníku.

74, 7. IV. 1927; 619, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 8, V.

o vyplacení pohledávek, vyskytnuvších se vůči maď. král. pošt. spořitelně.

74, 7. IV. 1927; 619, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

o nedělním klidu práce.

75, 26. IV. 1927; 666, IV.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

na ochranu průmyslu obuvnického na Slovensku.

75, 26. IV. 1927; 666, IV.

o nápisech poštovního úřadu v Rožnavě.

75, 26. IV. 1927; 666, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

o zvýšení vdovské pense Emerichové-Konrádiové rozené Péchyové, vdovy po notáři.

75, 26. IV. 1927; 666, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

o úpravě pense starých pensistů žup a obcí z administrativní služby.

75, 26. IV. 1927; 666, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

v záležitosti revidování domovského práva, to jest zkoumání správnosti domovských listů města Filakovo a Košic, vystavených pro Antona Gyetvayho.

75, 26. IV. 1927; 666, IV.

o regulování řeky Hornádu na území mezi Čaňou-Ždaň-Nádošť-Gyňov-Šeňa-Kehnec a Migléc.

75, 26. IV. 1927; 666, IV.

odpov. 120, 17. I. 1928; 7, V.

v pensijní záležitosti Julia Kodra v Dobšině, pensionovaného železničáře.

75, 26. IV. 1927; 666, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

o nesprávném postupu ústavů pro nemocenské pojištění vůči zaměstnavatelům.

75, 26. IV. 1927; 666, IV.

v zájmu odstranění diference mezi pensemi starých a nových pensistů žup a obcí.

75, 26. IV. 1927; 667, IV.

odpov. 120, 17. I. 1928; 6, V.

o pojistných záležitostech pro případ smrti, které dosud nebyly upraveny.

75, 26. IV. 1927; 667, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 17, V.

o vynahrazení útrat Michala Palenčára a jeho syna, podnikatelů firmy kežmarské, při vybudování státní vyšší dívčí školy v Levoči.

76, 29. IV. 1927; 708, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

o úřední přehnanosti, nařizující obstarání nových domovských listů pro státní zaměstnance na Slovensku.

80, 5. V. 1927; 1017, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 11, V.

v záležitosti úředníků, zaměstnaných u nemocenské pokladny, pojišťující dělníky v Košicích.

80, 5. V. 1927; 1017, IV.

o nepoukázaných pensijních příspěvcích vdově po Konstantinu Emericziovi na dobu od 1. VIII. 1920 do 31. X. 1920.

84, 9. VI. 1927; 1573, IV.

odpov. 87, 15. VI. 1927; 1674, IV.

o zvýšení pense železničáře Ludevíta Tótha z obce Filakovo.

84, 9. VI. 1927; 1573, IV.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

o vybudování budov v košické tabákové továrně požárem zpustošených a o zavedení výroby cigaret.

84, 9. VI. 1927; 1573, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 8, V.

o pensijní záležitosti Andreje Répássy, obyvatele helmeckého.

84, 9. VI. 1927; 1573, IV.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

o rozmnožení počtu soudců v soudním okrese Helmece.

84, 9. VI. 1927; 1573, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

o vystavení vysvědčení chudoby.

84, 9. VI. 1927; 1573, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

o ustálení invalidního příspěvku Bartoloměje Kobára.

84, 9. VI. 1927; 1573, IV.

v záležitosti Bartoloměje Kobára, bývalého skladníka podbrezovských státních železných továren, o ustálení jeho pense.

84, 9. VI. 1927; 1573, IV.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 9, VI.

o úpravě a zvýšení pense Josefa Kováče ve Filakově.

87, 15. VI. 1927; 1674, IV.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

v záležitosti Jozefové - Hegyiové v Lučenci, ohledně poukázání odškodného.

87, 15. VI. 1927; 1674, IV.

o pensijní záležitosti Pauliny Janečkové, roz. Foersterové, býv. státní opatrovnice v Kolčov-Kolčanech.

87, 15. VI. 1927; 1674, IV.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 8, V.

o nepoukázané pensi vdově Konstantinové-Emericzyové od 1. VIII. do 31. IX. 1920.

102, 25. X. 1927; 6, V.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

o úpravě pense Fr. Reimanna ve Filakově.

102, 25. X. 1927; 6, V.

odpov. 120, 17. I. 1928; 6, V.

o zvýšení pense Jana Lakatosa, železničáře ve Filakově.

102, 25. X. 1927; 6, V.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

o škodě Štefana Szücsa v Bardiově, způsobené na vojně.

102, 25. X. 1927; 6, V.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 8, V.

v pensijní záležitosti vdovy Andrejové-Simkové, roz. Apolonie Grappaové, v Sečovcích.

102, 25. X. 1927; 6, V.

odpov. 106, 25. XI. 1927; 3, V.

o přídavcích na děti Imricha Toldyho, četníka v pensi v Nelipině.

102, 25. X. 1927; 6, V.

odpov. 120, 17. I. 1928; 6, V.

o pensijní záležitosti Ant. Szabó, státního učitele ve Velkém Šaryši.

102, 25. X. 1927; 6, V.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 8, V.

o příspěvcích Heleny Sommerové, býv. opatrovnice v Sabinově.

102, 25. X. 1927; 6, V.

odpov. 120, 17. I. 1928; 7, V.

o urážlivém pensionování Janové-Balčikové, roz. Martončikové.

102, 25. X. 1927; 6, V.

odpov. 120, 17. I. 1928; 7, V.

o zadržených penězích Jana Mártha v Žarnově.

102, 25. X. 1927; 6, V.

odpov. 120, 17. I. 1928; 7, V.

o důchodkové dani, předepsané Marii Sekürgerové v Nižním Medzeve.

102, 25. X. 1927; 6, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 9, VI.

v pensijní záležitosti dr Ivana Jankura, obvodního lékaře smolnického.

102, 25. X. 1927; 6, V.

odpov. 128, 7. II. 1928; 6, V.

v záležitosti ustálení invalidní podpory Joz. Gregora v Rožnavě po jeho synovi Karlovi.

102, 25. X. 1927; 6, V.

odpov. 120, 17. I. 1928; 7, V.

o zvýšení invalidních příspěvků Alex. Kirchnera z Velké Paky.

102, 25. X. 1927; 6, V.

o opravení cesty mezi Mníškem a Svedliarem.

104, 23. XI. 1927; 8, V.

odpov. 152, 11. VII. 1928; 5, VI.

o revisi pense Matěje Szilágyiho, ředitele školy v Novočanech a o zřízení téže.

104, 23. XI. 1927; 8, V.

odpov. 137, 20. III. 1928; 4, VI.

o škodách způsobených vojskem v r. 1919.

104, 23. XI. 1927; 8, V.

odpov. 198, 23. V. 1929; 5, VIII.

o pensi Emericha Sinka z Rappu, býv. brzdaře státních drah.

104, 23. XI. 1927; 8, V.

odpov. 137, 20. III. 1928; 4, VI.

o odmrštění žádosti o uspořádání schůze křesť. soc. strany v Trenčíně.

116, 13. XII. 1927; 5, V.

odpov. 138, 22. III. 1928; 5, VI.

o zvýšení pensí pensionovaných dělníků a dělnic tabákové režie.

120, 17. I. 1928; 6, V.

odpov. 186, 1. III. 1929; 41, VII.

o škodách způsobených čsl. vojskem v r. 1918 a 1919.

120, 17. I. 1928; 6, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 9, VI.

o pensionování Zuzany Tahyové, býv. státní učitelky v Giraltovcích.

125, 26. I. 1928; 3, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.

o nostrifikaci těch vysokoškolských diplomů, jichž majitelé před státním převratem byli posluchači cizích vysokých škol.

128, 7. II. 1928; 6, V.

odpov. 155, 14. VII. 1928; 4, VI.

o přídavcích na děti Emericha Toldiho, pensionovaného četníka v Nelipině.

130, 9. II. 1928; 3, V.

odpov. 133, 13. III. 1928; 7, VI.

o časném počínání vyučování v obecné škole v obci Bodrogszentmária, župa XX.

135, 15. III. 1928; 80, VI.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.

o zaměstnání Jana Speváka v Koželniku.

135, 15. III. 1928; 80, VI.

že nebyla uznána tříměsíční služební doba pro pensi Karola Baloga pensionovaného vrátného košicko-bohumínské dráhy ve Spišské Nové Vsi.

140, 12. VI. 1928; 8, VI.

odpov. 157, 6. IX. 1928; 6, VI.

o cestovním pase Jos. Martončika (Ladisl. Mécsa), velkokapušanského faráře.

140, 12. VI. 1928; 8, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 7, VII.

o nahrazení škod poválečných půjčkových dluhopisů.

140, 12. VI. 1928; 8, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

o pensijní záležitosti Emericha Sinko, býv. brzdaře státních drah.

143, 15. VI. 1928; 3, VI.

odpov. 157, 6. IX. 1928; 6, VI.

o pensi Jakuba Spitzkopfa z Opavy.

143, 15. VI. 1928; 3, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

o vydávání cestovního pasu u zlatomoravského okresního úřadu.

159, 13. IX. 1928; 4, VI.

odpov. 186, 1. III. 1929; 41, VII.

Žádost ve věcech imunity:

stížnost na posl. Prokeše a Ostrého podle § 51 jedn. ř.

9, 18. II. 1926; 303, I.

projednána 11, 25. II. 1926; 509-10, I.

zemsk. tr. s. v Praze (zločin podle § 87 event. §§ 152, 155 a) tr. z., event. přestupek podle §§ 411 a 431 tr. z. spáchané proti dr Meissnerovi).

9, 18. II. 1926; 303, I.

sedrie v Levoči (přečin pomluvy podle § 1 zák. čl. XLI z r. 1914 ca Ludvík Rosenzweig).

21, 18. V. 1926; 1225, II.

zpr. t. 701; zprav. J. Tůma;

vydán: 57, 10. XII. 1926; 1380, III.

sedrie v Levoči (trojnásobný přečin podle § 14, č. 3 a přečin podle § 18, č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil na schůzi dne 2. III. 1924 v Kežmarku, a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil na schůzi dne 3. II. 1924 v Krompachách).

23, 26. V. 1926; 1257, II.

žádost odvolána 102, 25. X. 1927; 21, V.

sedrie v Košicích (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky).

120, 17. I. 1928; 12, V.

zpr. t. 2153; zprav. inž. Hrdina;

nevydán 211, 25. VI. 1929; 49, VIII.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem).

133, 13. III. 1928; 10, VI.

zpr. t. 1912; zprav. dr Ravasz;

vydán: 191, 13. III. 1929; 8, VII.

sedrie v Prešově (přečin podle § 14, č. 1 a 3 zákona na ochranu republiky).

140, 12. VI. 1928; 17, VI.

zpr. t. 2057; zprav. dr Ravasz;

vydán: 200, 4. VI. 1929; 32, VIII.

sedrie v Prešově (přečiny podle § 14, č. 3 a 5 zákona na ochranu republiky).

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

zpr. t. 1911; zprav. dr Ravasz;

vydán: 191, 13. II. 1929; 7-8, VII.

sedrie v Levoči (přečin podle § 14, č. 2 zákona na ochranu republiky).

157, 6. IX. 1928; 10, VI.

sedrie v Nitře (přečin pomluvy tiskem podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914).

173, 7. XI. 1928; 3, VII.

sedrie v Košicích (přečin utrhání a ublížení na cti podle §§ 1, 2 a § 3, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914 ca A. Hlinka).

176, 13. XII. 1928; 15, VII.

kraj. s. v Košicích (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 46 zákona o přestupcích).

194, 25. IV. 1929; 16, VIII.

okres. s. v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 20 zák. čl. XLI z r. 1914).

198, 23. V. 1929; 12, VIII.

Volán k pořádku:

7, 16. II. 1926; 282, I.

Vyloučen ze sněmovního jednání: na tři schůze

7, 16. II. 1926; 282, I.ISP (příhlásit)