Antonín Čuřík

Narozen: v roce 1884
Zemřel: v roce 1953

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČUŘÍK Antonín

XIV. voleb. kraj

HL, (čsl. křesť. soc.)

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. rozp. a soc.-pol.

Návrhy iniciativní:

na změnu a doplnění zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 82 Sb. z., kterým se upravují právní poměry domovníků, t. 490.

57, 3. VI. 1930; 5.

na vydání zákona o vánočním příspěvku horníkům z příspěvků zaměstnavatelů, t. 1623.

170, 16. III. 1932; 8.

na vydání zákona o zajištění úplného klidu práce na všechny církevní svátky i památkové dny v republice Čsl., t. 1624.

170, 16. III. 1932; 8.

Návrh pozměňovací:

k t. 1474. 148, 26. XI. 1931; 65.

Návrhy resoluční:

k t. 1474. 148, 26. XI. 1931; 68.

k t. 1460. 154, 3. XII. 1931; 32, 41.

k t. 1785. 190, 1. VI. 1932; 32.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

5, 19. XII. 1929; 74.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání (t. 391).

44, 25. IV. 1930; 14.

o zákonu o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 652).

70, 25. IX. 1930; 49.

o státním rozpočtu pro rok 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

87, 27. XI. 1930; 3.

o zprávě vyšetřovacího výboru o obviněních vznesených dr Stránským proti J. Stříbrnému (t. 1278).

132, 26. VI. 1931; 47.

o zákonu o přechodné přirážce k dani z tantiem (t. 1473) a o zákonu o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (t. 1474); mluví též o krveprolití u Dolní Lipové v okrese frývaldovském 25. XI. 1931.

148, 26. XI. 1931; 34.

o státním rozpočtu pro rok 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

151, 30. XI. 1931; 43.

o bankovním zákonu (t. 1647).

171, 17. III. 1932; 65.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932; obírá se též projevem posl. Hlinky a Rázuse z 4. XI. 1932 a udělením důtky posl. Zeminové.

214, 8. XI. 1932; 31.

o zákonu o zastavení účinnosti zákona o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 2062).

221, 25. XI. 1932; 23.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 2113).

232, 20. XII. 1932; 32.

o zákonu o mimořádné moci nařizovací (t. 2292).

282, 8. VI. 1933; 32.

o zákonu o kartelech a soukromých monopolech (kartelový zákon) (t. 2325).

292, 8. VII. 1933; 4.

o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti nezaměstnaným (t. 2499) a zemědělcům (t. 2500).

319, 22. II. 1934; 31.

o zákonu, kterým se propůjčuje vládnímu nařízení ze dne 15. VI. 1934, č. 112 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, platnost zákona (t. 2723).

342, 4. VII. 1934; 33.

Interpelace:

o nezákonném postupu při odvolání řady členů představenstva a dozorčího výboru a jich náhradníků v Okresních nemocenských pojišťovnách na Moravě a ve Slezsku, kteří byli řádně jmenováni na návrh Odborové Ústředny křesť. sociální v Brně, Nová 8, schválený po dohodě se svazy nemocenských pojišťoven a Ústřední soc. pojišťovnou v Praze,

t. 14/I. 6, 20. XII. 1929; 88.

o jmenování přísedících pojišťovacích soudů v Praze, v Brně a Bratislavě, příslušných pro žaloby z pensijního pojištění soukromých zaměstnanců, jakož i o zřízení vrchního pojišťovacího soudu,

t. 138/V. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 405/VIII. 46, 8. V. 1930; 6.

o opětné sanaci velkých pražských bank,

t. 386/V. 43, 24. IV. 1930; 4.

odpov. t. 496/VIII. 66, 24. VI. 1930; 6.

o protizákonné a protikatolické činnosti pokrokových učitelů ve školách na St. Hamrech,

t. 532/II. 66, 24. VI. 1930; 21.

odpov. t. 772/X. 86, 26. XI. 1930; 135.

o stavbě poštovní budovy v Humpolci,

t. 844/XVII. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1068/VIII. 117, 24. VI. 1931; 30.

o těžkých poměrech na Valašsku,

t. 917/VI. 104, 12. II. 1931; 88.

odpov. t. 1209/I. 126, 11. VI. 1931; 4.

o zajištění prostředků pro účely sociálně zdravotní pro Valašsko. Slovácko a celé Pobezkydí,

t. 1045/I. 116, 23. IV. 1931; 8.

odpov. t. 1450/XI. 145, 24. XI. 1931; 15.

o vybudování nádraží v Krásné n. B.,

t. 1045/II. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1537/VII. 163, 21. I. 1932; 8.

o zřízení sociálně zdravotního fondu,

t. 1045/III. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1537/I. 163, 21. I. 1932; 8.

o zamezení požívání denaturovaného lihu,

t. 1045/IV. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1184/II. 124, 2. VI. 1931; 7.

o pensijním pojištění zaměstnanců soukromých drah,

t. 1210/V. 128, 18. VI. 1931; 37.

odpov. t. 1754/III. 188, 24. V. 1932; 3.

o zabezpečení důchodů pro hornické pojištěnce,

t. 1210/VI. 128, 18. VI. 1931; 37.

odpov. t. 1572/VI. 167, 4. II. 1932; 47.

o požadavcích stanovených na celostátní konferenci koalovaných svazů horníků a revírních rad. konané 14. a 15. května 1931 v Praze.

t. 1210/VII. 128, 18. VI. 1931; 37.

o porušování nedělního klidu při pracích prováděných stavební společností Vl. Pokora a J. Skála v Mor. Ostravě na stavbě II. koleje na trati Brno-Břeclav,

t. 1379/III. 142, 14. X. 1931; 9.

odpov. t. 1905/XII. 205, 21. VII. 1932; 5.

o zamýšleném zvýšení daně z obratu,

t. 1613/III. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1692/XII. 177, 21. IV. 1932; 4.

o zamýšleném zvýšení daně obratové u textilií a o paušalování této daně,

t. 1613/IX. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1692/XI. 177, 21. IV. 1932; 4.

o požadavcích Vodohospodářského svazu pro povodí řeky Odry,

t. 1613/X. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1922/VI. 207, 20. X. 1932; 8.

o výstavbě spojovací silnice mezi obcí Březovou u Uh. Brodu a Bošácou na Slovensku,

t. 2116/XXII. 238, 17. I. 1933; 8.

odpov. t. 2256/II. 275, 30. V. 1933; 3.

o obsazení úřadu v Mor. Krumlově,

t. 2142/IV. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2227/XIII. 266, 27. IV. 1933; 84.

Žádost ve věcech imunity:

okr. úřad v Kolíně (přestupek podle § 93 nařízení ze dne 16. listopadu 1851, č. 1 ř. z. z roku 1852)

36, 2. IV. 1930; 8.

zpr. t. 512; zprav. J. Koudelka; nevydán

69, 23. IX. 1930; 33.

žádost posl. Kučery, aby proti posl. Čuříkovi zakročeno bylo podle § 51 jedn. řádu pro urážlivé výroky, jichž proti němu použil ve 319. schůzi sněmovny dne 22. února t. r.

320, 6. III. 1934; 6.

žádost odvolána

323, 24. IV. 1934; 8.

okr. s. v Přerově (přestupek podle §§ 1 až 3 zákona o ochraně cti)

323, 24. IV. 1934; 8.

zpr. t. 2650; zprav. dr Moudrý; vydán

371, 9. IV. 1935; 27.ISP (příhlásit)