Marie Čižinská

Narozena: v roce 1891
Zemřela: v roce 1982

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ČIŽINSKÁ Marie

II. voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonala 3, 17. XII. 1929; 4.

Byla členem výb. rozp. - soc.-pol. - zásob - zeměd. - živn.-obch.

Návrh resoluční:

k t. 384. 45, 2. V. 1930; 47.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

5, 19. XII. 1929; 24.

k témuž předmětu

7, 21. XII. 1929; 2.

o zákonu, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 8. července 1925, č. 172 Sb. z., o letectví (t. 278); protestuje proti bourání barákových kolonií ve Vršovicích.

34, 25. III. 1930; 8.

o zákonu, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky (t. 384) a o zákonu o dovozních listech (t. 388)

42, 11. IV. 1930; 45.

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495)

59, 6. VI. 1930; 7.

o zákonu o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu (t. 759)

78, 5. XI. 1930; 43.

o státním rozpočtu pro. 1931 (t. 780), skup. kult. a soc. a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

87, 27. XI. 1930; 24.

o zákonu, kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímní předpisy o jízdě motorovými vozidly (t. 1243); mluví o poměrech dělnictva v textilním průmyslu.

133, 1. VII. 1931; 18.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 1543); mluví o poměrech textilního dělnictva.

161, 18. XII. 1931; 27.

o zákonu o zastavení účinnosti zákona o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 2062); mluví o žalostných poměrech dělnictva.

221, 25. XI. 1932; 27.

o zákonu, kterým se ruší úřad (ministerstvo) pro zásobování lidu a činí opatření s tím souvislá (t. 2328)

292, 8. VII. 1933; 15.

o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti nezaměstnaným (t. 2499) a zemědělcům (t. 2500)

319, 22. II. 1934; 40.

o zákonu o vyrovnávacích fondech mléčných (t. 2557).

326, 4. V. 1934; 14.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934; prohlášení k událostem ve Španělsku.

347, 8. XI. 1934; 94.

Interpelace:

o zákazu schůzí,

t. 27/XIII. 9, 16. I. 1930; 6.

odpov. t. 342/I. 43, 24. IV. 1930; 5.

o - - - četníků proti dělnictvu v Doudlebách n. Orl.,

t. 1507/I. 155, 14. XII. 1931;

odpov. t. 1645/XVII. 173, 30. III. 1932; 6.

o četnických - - - proti dělníkům v Praze,

t. 1507/II. 155, 14. XII. 1931; 6.

odpov. t. 1629/IV. 170, 16. III. 1932; 8.

o soustavném zakazování dělnických schůzí v Krnově,

t. 1698/I. 176, 14. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1979/XVI. 207, 20. X. 1932; 8.

o trestním stíhání textilních dělníků v Doudlebách nad Orlicí pro účast na stávce,

t. 1907/II. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 2357/II. 297, 6. XI. 1933; 4.

o sprostém jednání ministerského rady ministerstva vnitra k deputaci pražských žen,

t. 2104/IX. 232, 20. XII. 1932; 63.

odpov. t. 2145/I. 247, 10. II. 1933; 5.

o postupu okresního hejtmana v Přerově,

t. 2131/XVI. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2221/V. 263, 25. IV. 1933; 3.

o stavu nezaměstnaných na Semilsku a o brutálním postupu četnictva,

t. 2176/VI. 254, 14. III. 1933; 5.

odpov. t. 2330/I. 293, 17. X. 1933; 9.

o neslýchaném zneužívání bídy nezaměstnaných dělníků a hrubém porušování zákona nemocenského a úrazového,

t. 2204/I. 268, 9. V. 1933; 4.

odpov. t. 2422/I. 313, 17. I. 1934; 7.

o persekučním postupu okresního úřadu v Rychnově n. Kn.,

t. 2316/IV. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2357/I. 297, 6. XI. 1933; 4.

o zacházení s proletářskými vězni u krajského soudu v Novém Jičíně,

t. 2489/VI. 320, 6. III. 1934; 6.

odpov. t. 2602/XI. 331, 12. VI. 1934; 4.

o bezohledném postupu exekutora berního úřadu v Semilech a šlendriánu berní správy v Semilech,

t. 2505/VIII. 321, 8. III. 1934; 3.

odpov. t. 2577/XIII. 329, 5. VI. 1934; 6.

o poměrech ve věznici krajského soudu v Hradci Králové,

t. 2790/XII. 359, 20. XII. 1934; 16.

odpov. t. 2861/X. 367, 29. III. 1935; 5.

o postupu četníků v Semilech,

t. 2826/XVII. 360, 5. III. 1935; 9.

Dotaz podle § 70 jedn. řádu:

v němž vypisuje chování četnictva dne 15. února t. r. v Semilech jednak vůči shromážděným asi 800 osobám a jednak vůči ní, a táže se, co předseda hodlá podniknouti na zjištění a potrestání četnického velitele.

253, 28. II. 1933; 31.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 2 zákona na ochranu republiky)

16, 17. II. 1930; 13.

okr. úřad ve Vráblech (přestupek nařízení o právu shromažďovacím)

167, 4. II. 1932; 7.

zpr. t. 1737; zprav. Jan Tůma; nevydána

187, 20. V. 1932; 24-5.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

247, 10. II. 1933; 5.

žádost odvolána

313, 17. I. 1934; 8.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přestupky podle § 312 tr. z. a §§ 14, 19 zákona shromažďovacího a přečiny podle § 14, č. 1, § 15, č. 2 a § 18, č. 1 až 3 zákona na ochranu republiky a §§ 283, 284 tr. z.)

277, 1. VI. 1933; 2.

zpr. t. 2409; zprav. dr Stránský; nevydána

327, 15. V. 1934; 9-10.

Volána k pořádku:

5, 19. XII. 1929; 25.

43, 24. IV. 1930; 53.

100, 3. II. 1931; 5.

173, 30. III. 1932; 19, 22.

219, 24. XI. 1932; 15.

270, 11. V. 1933; 21.

290, 4. VII. 1933; 9.

313, 17. I. 1934; 12.

319, 22. II. 1934; 43.

353, 5. XII. 1934; 12, 13.

Vyloučena ze sněmovního jednání:

na 2 schůze a zbavena posl. platu na měsíc srpen.

200, 1. VII. 1932; 45.

po dobu trvání 353. schůze.

253, 5. XII. 1934; 13.ISP (příhlásit)