Erwin Zajiček

Narozen: v roce 1890

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZAJIČEK Erwin

X. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 18.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. - techn.-doprav. - úsp. kom. (náhr.) - zeměd.

Návrhy iniciativní:

na zřízení fondu pro soukromé školy, t. 85.

9, 16. I. 1930; 8.

na zmírnění agrární krise, t. 195.

28, 11. III. 1930; 6.

aby zemědělství byla poskytnuta zápůjčka 300 mil. Kč, t. 412.

46, 8. V. 1930; 7.

aby byla co nejrychleji poskytnuta pomoc jihomoravským územím, poškozeným suchem a krupobitím, t. 1338.

140, 10. VII. 1931; 3.

aby se pohořelým z obce Loučky dostalo podpory různými opatřeními, t. 2298.

284, 20. VI. 1933; 4.

Návrhy pozměňovací:

k t. 303. 33, 21. III. 1930; 42.

k t. 304. 38, 4. IV. 1930; 9.

k t. 790. 82, 20. XI. 1930; 73.

k t. 2557. 326, 4. V. 1934; 29.

Návrhy resoluční:

k t. 652. 70, 25. IX. 1930; 90.

k t. 790. 82, 20. XI. 1930; 80.

k t. 1277. 138, 8. VII. 1931; 33.

k t. 2557. 326, 4. V. 1934; 32.

Řeč v rozpravě:

o 1. Úmluvě mezi Rakouskem, Italií, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě pensí zemských, obecních a okresních, sjednané ve Vídni dne 30. XI. 1923 a o 2. Dodatečné úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou k úmluvě pod 1 uvedené, podepsané ve Vídni dne 3. II. 1929 (t. 280) a o úmluvě mezi Rakouskem, Italií, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem ze dne 30. XI. 1923 a dodatečné úmluvě mezi Československem a Rakouskem ze dne 3. II. 1929 o úpravě pensí zemských, obecních a okresních (t. 281).

30, 19. III. 1930; 6.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 304).

36, 2. IV. 1930; 17.

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495)

59, 6. VI. 1930; 23.

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. II. 1920, č. 142 Sb. z., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona z 25. I. 1922, č. 39 Sb. z. (t. 644).

68, 17. IX. 1930; 6.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 790)

81, 19. XI. 1930; 15.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

87, 27. XI. 1930; 101.

o dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. XI. 1928, sjednané mezi republikou Československou a královstvím Jihoslávií dne 30. III. 1931 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne. 1. VI. 1931, č. 79 Sb. z. (t. 1277)

138, 8. VII. 1931; 25.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 14. X. 1931 o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

144, 16. X. 1931; 16.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 1543)

161, 18. XII. 1931; 6.

o zákonu o nové soustavě drobných peněz (t. 1807); mluví o hospodářské situaci.

191, 2. VI. 1932; 32.

o zákonu, kterým se prodlužují zákony týkající se bytové péče (t. 1875)

196, 21. VI. 1932; 16.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2001)

210, 25. X. 1932; 15.

o zákonu, kterým se vydávají zvláštní předpisy o soutěži ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně (t. 2172).

252, 24. II. 1933; 16.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2208)

262, 28. III. 1933; 6.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2451)

310, 19. XII. 1933; 15.

o zákonu o vyrovnávacích fondech mléčných (t. 2557).

326, 4. V. 1934; 8.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760), mluví též o provedení universitního zákona z r. 1920 (vrácení insignií).

350, 29. XI. 1934; 56.

Interpelace:

o "tureckých volbách" dne 1. XII. 1929 v Jihlavě,

t. 41/XV. 9, 16. I. 1930; 7.

odpov. t. 405/XVIII. 46, 8. V. 1930; 7.

o zřízení české menšinové školy občanské v Lubnici,

t. 79/XVIII. 13, 3. II. 1930; 4.

odpov. t. 1037/XV. 116, 23. IV. 1931; 10.

o zlepšení dopravy na jižní Moravě,

t. 675/III. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 894/XIV. 102, 6. II. 1931; 77.

o potrestání rakouského státního příslušníka Oty Teichta,

t. 675/IV. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 772/VII. 86, 26. XI. 1930; 135.

o dozoru nad stavebními spořitelnami,

t. 937/VI. 106, 19. II. 1931; 5.

odpov. t. 1437/VIII. 145, 24. XI. 1931; 14.

o letošních manévrech,

t. 1045/V. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1319/XIII. 142, 14. X. 1931; 11.

o konečné úpravě bytové otázky,

t. 1045/VI. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1957/I. 207, 20. X. 1932; 8.

o spojení Slavonic s Novou Bystřicí,

t. 2276/III. 279, 2. I. 1933; 5.

odpov. t. 2341/XXII. 293, 17. X. 1933; 9.

o snížení telefonních poplatků,

t. 2489/VIII. 320, 6. III. 1934; 6.

odpov. t. 2602/II. 331, 12. VI. 1934; 4.

o výslužném asi 30 železničních zaměstnanců,

t. 2852/IV. 365, 26. III. 1935; 5.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

3, 17. XII. 1929; 8.

zpr. t. 579; zprav. Fr. Ježek; vydán

110, 6. III. 1931; 34.

kraj. s. ve Znojmě (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 487, 488, 491, 493 tr. z. a § 1 zákona ze dne 30. května 1924, č. 124 Sb. z.)

13, 3. II. 1930; 6.

zpr. t. 868; zprav. Jan Tůma; nevydán

114, 26. III. 1931; 14.ISP (příhlásit)