JUDr. Géza Szüllő

Narozen: v roce 1872
Zemřel: v roce 1957

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SZÜLLÖ Géza, dr.

XVI. voleb. kraj.

OKS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. rozp. - vyšetř. a zahr.

Návrhy iniciativní:

aby byl zřízen výbor pro národní menšiny, t. 413.

66, 24. VI. 1930; 22.

na bezodkladnou pomoc s bídou zápasícím rolníkům a zemědělským dělníkům na Slovensku a v Podkarpatské Rusi berními slevami, berním moratoriem a zahájením veřejných prací, t. 1649.

170, 16. III. 1932; 8.

ve věci škod způsobených povodní řeky Hronu, t. 2850.

364, 21. III. 1935; 6.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 30. I. 1930 o otázkách reparačních (haagská konference).

13, 3. II. 1930; 26.

o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (t. 466), o dohodách o závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské, podepsaných 28. IV. v Paříži a ujednáních je doplňujících (t. 467) a o prohlášení mm. zahr. věcí dr Beneše z 20. V. 1930.

53, 26. V. 1930; 20.

o Úmluvě mezi republikou Čsl. a republikou Rakouskou o rozdělení odpočivných a zaopatřovacích požitků bývalých pragmatických zaměstnanců (pozůstalých), správy jmění druhdy vázaného pro rod Habsbursko-Lotrinský nebo pro některou jeho pobočnou větev, podepsané dne 30. XI. 1923, a Protokol z téhož dne (t. 791); jménem společného klubu zemské křesť. soc. strany, maďarské národní strany a spišské německé strany činí projev, v němž odsuzuje samovolnost vládního režimu (volební soud neověřil volbu dr Perglera) a žádá definitivní úpravu otázky státního občanství.

109, 5. III. 1931; 23.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

146, 24. XI. 1931; 9.

o zákonu, kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1 miliardy Kč (t. 1578).

165, 22. I. 1932; 6.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932.

213, 4. XI. 1932; 3.

o zákonu o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (t. 2111) a o zákonu o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933 (t. 2120).

233, 20. XII. 1932; 18.

o imunitní věci H. Krebse, O. Schuberta, inž. Junga a R. Kaspera (t. 2160).

250, 21. II. 1933; 29.

o zákonu o dani kuponové a o snížení úroků z některých cenných papírů pevně zúročitelných (t. 2190), o zákonu o půjčce práce (t. 2191) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. III. 1933.

257, 16. III. 1933; 27.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji o demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

265, 26. IV. 1933; 4.

o zákonu o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 2358); podává jménem svého parlamentního klubu prohlášení k zákonu.

296, 20. X. 1933; 21.

o zákonu, kterým se mění zákony o mimořádné moci nařizovací ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z., a ze dne 15. listopadu 1933, č. 206 Sb. z. (t. 2637).

332, 14. VI. 1934; 7.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 2. VII. 1934 o nové fási v boji o evropskou rovnováhu.

340, 3. VII. 1934; 4.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

345, 6. XI. 1934; 38.

Interpelace:

naléhavá, o protizákonném jednání a zatýkání, ke kterému došlo dne 25. VII. 1930 ve Vráblech,

t. 643. 72, 21. X. 1930; 32.

odpov. t. 708. 74, 23. X. 1930; 31.

naléhavá, ve věci lidí bez vlasti,

t. 1091. 128, 18. VI. 1931; 37.

odpov. t. 1217. 129, 19. VI. 1931; 4.

o nekvalifikovaném popuzování proti národnosti a podněcování nenávisti, ku kterému došlo při skautské slavnosti, konané ve vládní budově v Bratislavě dne 26. II. 1930,

t. 174/XII. 26, 5. III. 1930; 4.

odpov. t. 549/I. 67, 16. IX. 1930; 11.

o působení Jos. Cavara, správce státní obecné školy v St. Ďale,

t. 561/V. 67, 16. IX. 1930; 14.

odpov. t. 806/XIV. 97, 27. I. 1931; 11.

o zabraňování zřízení řím. kat. obecné školy ve Vlkách,

t. 769/VIII. 90, 4. XII. 1930; 34.

odpov. t. 1098/VIII. 120, 19. V. 1931; 8.

o naléhavém poukázání soudcovského přídavku nezapočitatelného do pense soudců a jich vdov pensionovaných na Slovensku a v Podkarpatské Rusi před 1. lednem 1925,

t. 893/XVI. 103, 10. II. 1931; 4.

odpov. t. 1209/X. 126, 11. VI. 1931; 4.

o liknavém poukazování jednotných pensí,

t. 938/XVI. 109, 5. III. 1931; 6.

odpov. t. 1393/XVII. 142, 14. X. 1931; 13.

o křivdivém vládním dozoru nad volným užíváním církevního majetku římsko-katolického na Slovensku,

t. 1017/XII. 112, 19. III. 1931; 94.

odpov. t. 2533/IV. 325, 3. V. 1934; 5.

o vypovědění maďarských odborných listů, zvláště budapešťského odborného listu "Orvosi Hetilap", z území Slovenska a Podkarpatské Rusi,

t. 1035/VIII. 116, 23. IV. 1931; 8.

odpov. t. 1319/VII. 142, 14. X. 1931; 11.

o odnárodňování, které se děje v obci Malá Borša,

t. 1045/VIII. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 2341/XV. 293, 17. X. 1933; 9.

o obžalobách z korupce, vedených v poslední době vládními stranami proti sobě navzájem, které přivodily nezbytně úplné zkorumpování veřejného života československého,

t. 1483/XVIII. 155, 14. XII. 1931; 6.

že se liknavě zodpovídají interpelace podávané v posl. sněmovně,

t. 1547/XVII. 163, 21. I. 1932; 6.

o přehmatech censury, resp. o konfiskaci listu "Prágai Magyar Hirlap",

t. 2176/III. 264, 14. III. 1933; 5.

odpov. t. 2250/IX. 271, 18. V. 1933; 14.

o nespravedlivé praksi censury, o častém zabavování listu Prágai Magyar Hirlap a o plánu vlády, že chce založit maďarský list,

t. 2211/VI. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2357/X. 297, 6. XI. 1933; 4.

o vyučovacím jazyku vůbec a o vyučovacím jazyku náboženství na lidových školách v obcích Barotorovo, Chrastince, Nanince a Slov. Ďarmoty,

t. 2249/VIII. 271, 18. V. 1933; 4.

odpov. t. 2728/XXVIII. 343, 25. X. 1934; 22.

o obmezování osobní a politické svobody státních pensistů,

t. 2289/V. 284, 20. VI. 1933; 4.

odpov. t. 2344/XXIII. 293, 17. X. 1933; 9.

o opomíjení maďarského jazyka na státních drahách a poštách,

t. 2349/III. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2422/XIII. 313, 17. I. 1934; 7.

o šikanosní výzvě, kterou zaslala berní správa Bratislava-město všem kulturním, společenským a tělovýchovným spolkům,

t. 2790/VI. 359, 20. XII. 1934; 16.

odpov. t. 2832/I. 362, 12. III. 1935; 5.

o plakátech, vydaných a rozšiřovaných v Humenném na úkor maďarské menšiny,

t. 2790/VII. 359, 20. XII. 1934; 16.

odpov. t. 2861/XI. 367, 29. III. 1935; 5.

ve věci zrušení škodlivého vládního dozoru nad řím. kat. církevními statky na Slovensku a v Podkarpatské Rusi,

t. 2790/VIII. 359, 20. XII. 1934; 16.

odpov. t. 2940/I. 372, 11. IV. 1935; 58.

o zabraňování činnosti místní skupiny Sz. M. K. E. v Humenném tamějším okresním náčelníkem a zemským úřadem na Slovensku,

t. 2790/IX. 359, 20. XII. 1934; 16.

odpov. t. 2861/V. 367, 29. III. 1935; 5.

o četnických šikanách, ku kterým dochází na Slovensku,

t. 2846/IX. 364, 21. III. 1935; 6.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Košicích (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

3, 17. XII. 1929; 8.

zpr. t. 613; zprav. dr Markovič; nevydán

93, 11. XII. 1930; 5-6.

kraj. s. v Nitře (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

67, 16. IX. 1930; 17.

zpr. t. 733; zprav. dr Daněk;

67, 16. IX. 1930; 17.

zpr. t. 733; zprav. dr Daněk; nevydán

110, 6. III. 1931; 36.

kraj. s. v Bratislavě (zločin podle § 2, event. přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

221, 25. XI. 1932; 5.

zpr. t. 2595; zprav. dr Markovič; nevydán

334, 19. VI. 1934; 15.ISP (příhlásit)