Jiří Stříbrný

Narozen: v roce 1880
Zemřel: v roce 1955

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STŘÍBRNÝ Jiří

I. A voleb. kraj

lig.

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Návrhy iniciativní:

na změnu zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 329 Sb. z., o dávce ze zábav, t. 11.

3, 17. XII. 1929; 5.

na zřízení zvláštního vyšetřujícího výboru podle § 22, odst. 3 jedn. řádu, t. 32.

7, 21. XII. 1929; 31.

na uznání zásluh Aloise Rašína, t. 213.

20, 20. II. 1930; 89.

na vydání zákona o řádu volení do poslanecké sněmovny, t. 242.

29, 18. III. 1930; 7.

Návrh pozměňovací:

k t. 652. 70, 25. IX. 1930; 87.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády (útok na Vladimíra Hurbana).

4, 18. XII. 1929; 10.

k témuž předmětu; reaguje na řeč min. zahr. věcí dr Beneše z 18. XII. 1929.

5, 19. XII. 1929; 64.

o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (t. 466), o dohodách a závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské, podepsaných 28. IV. 1930 v Paříži a ujednáních je doplňujících (t. 467) a o prohlášení min. zahr. dr Beneše z 20. V. 1930.

54, 27. V. 1930; 37.

o vlastní imunitní věci t. 584.

81, 19. XI. 1930; 55.

o státním rozpočtu pro r. 1931 (t. 780) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

85, 25. XI. 1930; 30.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; mluví též o srážce četnictva s nezaměstnanými dělníky v Duchcově 4. II. 193.

101, 5. II. 1931; 36.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; reaguje na vývody min. spravedlnosti dr Meissnera, jimiž tento odpovídal na výtky o konfiskační praksi (případ dr Chlubny).

103, 10. II. 1931; 35.

o Úmluvě mezi republikou Čsl. a republikou Rakouskou o rozdělení odpočivných a zaopatřovacích požitků bývalých pragmatických zaměstnanců (pozůstalých) správy jmění druhdy vázaného pro rod Habsbursko-Lotrinský nebo pro některou jeho pobočnou větev, podepsané dne 30. XI. 1923, a Protokol z téhož dne (t. 791); mluví o odepření ověření volby dr K. Perglera volebním soudem.

109, 5. III. 1931; 15.

o zprávě vyšetřovacího výboru o obviněních vznesených dr Stránským proti J. Stříbrnému (t. 1278).

132, 26. VI. 1931; 31.

o vlastní imunitní věci (t. 1345).

139, 10. VII. 1931; 10.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

147, 25. XI. 1931; 56.

o téže věci.

147, 25. XI. 1931; 63.

o zákonu, kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1 miliardy Kč (t. 1578); mluví o svědcích vyšetřovacího výboru vedených proti jeho osobě, zejména o Wittenhoferovi.

165, 22. I. 1932; 8.

o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednané dne 23. března 1932 v Paříži a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 6. dubna 1932, č. 45 Sb. z. (t. 1730); mluví o verifikaci mandátu dr Perglera a o pokusu atentátu na tiskárnu "Slovák" v Růžomberku.

197, 22. VI. 1932; 4.

o státním rozpočtu na r. 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

242, 2. II. 1933; 9.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

301, 29. XI. 1933; 14.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákon na ochranu republiky a zákony tiskové (t. 2686).

337, 27. VI. 1934; 10.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

345, 6. XI. 1934; 1.

Věcná poznámka:

za rozpravy o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské, v níž odmítá tvrzení dr Stránského, jenž zasahuje do jeho sporu s dr Meissnerem a v níž žádá předsednictvo posl. sněmovny za zřízení zvláštního vyšetřovacího výboru, kterému by dr Stránský předložil veškerý materiál k disposici.

Interpelace:

naléhavá, o poplatku, žádaném na Československu za osvobození, jakož i o stavu jednání stran placení dluhu za vydržování našich zahraničních armád ve Francii a Italii a konečně o odškodném, požadovaném zahraničními maďarskými velkostatkáři za vyvlastněné pozemky v rámci pozemkové reformy,

t. 19. 12, 30. I. 1930; 26.

odpov. t. 194. 13, 3. II. 1930; 5.

naléhavá, o odpovědi, kterou dal sekční chef dr Polák za ministerstvo vnitra studentské deputaci o událostech 21. XII. t. r.,

t. 20. 12, 30. I. 1930; 26.

odpov. t. 153. 13, 3. II. 1930; 5.

naléhavá, o ratifikaci haagských ujednání bez souhlasu Národního shromáždění,

t. 428. 66, 24. VI. 1930; 21.

odpov. t. 533. 67, 16. IX. 1930; 16.

naléhavá, o projevu německého ministra dr Curtia,

t. 760. 95, 15. XII. 1930; 33.

odpov. t. 785. 96, 16. XII. 1930; 91.

naléhavá, o podpoře malých pivovarů,

t. 2206. 271, 18. V. 1933; 13.

odpov. t. 2225. 272, 19. V. 1933; 3.

o odsouzení a věznění železničáře Pechy v Maďarsku,

t. 209/X. 28, 11. III. 1930; 6.

odpov. t. 477/V. 64, 17. VI. 1930; 5.

o podvodech v oficiosním listu vlády "Prager Presse",

t. 295/XVII. 36, 2. IV. 1930; 7.

odpov. t. 918/VII. 106, 19. II. 1931; 5.

o skandalisování politických odpůrců,

t. 295/XVIII. 36, 2. IV. 1930; 7.

odpov. t. 699/V. 76, 4. XI. 1930; 5.

o poměrech ve všeobecné nemocnici v Praze,

t. 532/VIII. 66, 24. VI. 1930; 22.

odpov. t. 918/XXIII. 106, 19. II. 1931; 6.

o zákazu veřejných schůzí v Praze svolaných proti popravě Slovinců,

t. 628/VII. 71, 2. X. 1930; 4.

odpov. t. 806/XIII. 97, 27. I. 1931; 11.

o zpolitisování ministerstva školství a národní osvěty,

t. 754/VII. 79, 17. XI. 1930; 5.

odpov. t. 2577/IX. 329, 5. VI. 1934; 6.

o prodeji lesů z volné ruky záhadnému spolku "Budoucnost" v Kolíně, velkostatkářem Lichtensteinem na panství Rataje nad Sázavou se schválením SPÚ,

t. 801/V. 90, 4. XII. 1930; 4.

odpov. t. 894/XII. 102, 6. II. 1931; 77.

o konfiskaci politického projevu na sjezdu důvěrníků Národní ligy ze dne 3. XI. 1930,

t. 801/XV. 90, 4. XII. 1930; 4.

odpov. t. 918/XIX. 106, 19. II. 1931; 6.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti)

4, 18. XII. 1929; 4.

zpr. t. 964; zprav. dr Daněk; nevydán

118, 7. V. 1931; 34.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 487, 488, 493 tr. z. a § 1 zákona z 30. V. 1924, č. 124 Sb. z.)

12, 30. I. 1930; 4.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti cti ca Vl. Hurban)

16, 17. II. 1930; 14.

zpr. t. 1164; zprav. J. Pekárek; nevydán

138, 8. VII. 1931; 34.

okr. tr. s. v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti)

39, 8. IV. 1930; 6.

zpr. t. 1119; zprav. dr Daněk; vydán

138, 8. VII. 1931; 33-4.

kraj. tr. s. v Praze (zločiny podle §§ 197, 200, 203, § 98, lit. b) tr. z)

45, 2. V. 1930; 8.

zpr. t. 584; zprav. dr Daněk; vydán

81, 19. XI. 1930; 55-7.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti cti)

72, 21. X. 1930; 11.

zpr. t. 1192; zprav. J. Pekárek; vydán

138, 8. VII. 1931; 34.

dopis ze dne 13. II. 1931, v němž žádá, aby imunitní výbor zakročil podle § 51 jedn. řádu proti posl. dr Stránskému pro urážky, pronesené v jeho řeči ve 105. schůzi posl. sněm.

108, 21. II. 1931; 23.

vyřízeno ve schůzi imunitního výboru 17. II. 1931.

108, 21. II. 1931; 24.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

112, 19. III. 1931; 11.

zpr. t. 1136; zprav. J. Pekárek; vydán

166, 28. I. 1932; 35.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti cti spáchaný tiskem)

133, 1. VII. 1931; 6.

zpr. t. 1514; zprav. dr Suchý; vydán

166, 28. I. 1932; 36.

kraj. tr. s. v Praze (zločiny podle §§ 101, 197, 199 a) tr. z.)

138, 8. VII. 1931; 41.

zpr. t. 1345; zprav. dr Markovič; projednáváno

139, 10. VII. 1931; 9-12.

vydán 140, 10. VII. 1931; 3-8.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti)

142, 14. X. 1931; 17.

žádost odvolána

202, 12. VII. 1932; 6.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 197, § 199 lit. a) tr. z.)

163, 21. I. 1932; 9.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle §§. 9, 101 tr. zák.)

207, 20. X. 1932; 9.

zpráva ministerstva spravedlnosti ze dne 31. VII. 1934, č. 38.831, jíž dává věděti, že schválilo státním zastupitelstvím v Praze zamýšlené a jeho zprávou ze dne 18. VII. 1934, St. 5418/83 podrobně odůvodněné zastavení trestního řízení proti J. Stříbrnému.

343, 25. X. 1934; 8-16.

Volán k pořádku:

109, 5. III. 1931; 17.ISP (příhlásit)