Anton Šalát

Narozen: v roce 1892
Zemřel: v roce 1944

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠALÁT Anton

XVIII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. kult. - rozp. - soc.-pol. - zásob. - zahr. - zeměd.

Návrhy iniciativní:

na udělení podpory pohořelým obce Dolné Plachtince, t. 568.

67, 16. IX. 1930; 17.

na udělení podpory pohořelým obce Slovenská Lupča, t. 717.

74, 23. X. 1930; 32.

aby se urychleně poskytla podpora pohořelým v obci Klaku, okres Nová Baňa a v obci Stará Kremnička, okres Kremnice, t. 1292.

133, 1. VII. 1931; 6.

na poskytnutí podpory pohořelým v Hrabičově, okres Nová Baňa, t. 1327.

139, 10. VII. 1931; 5.

ohledně poskytnutí podpory a daňových úlev pro poškozence v obcích Hradištelazy, Málinec, Šoltýska, Ďubákovo Chladná, Krňanské-lazy, Kokava n. Rimavou (okresy: Lučenec a Rimavská Sobota), t. 1714.

177, 21. IV. 1932; 4.

ohledně poskytnutí rychlé pomoci a daňových úlev pohořelým v Slovenské Lupči (okr. Banská Bystrica) t. 1771.

185, 17. V. 1932; 4.

ohledně poskytnutí mimořádné podpory a odpisu daní pro poškozené postižené živelní pohromou v Železné Breznici (okres Zvolen), t. 1960.

207, 20. X. 1932; 8.

ohledně poskytnutí rychlé podpory pohořelým v Helpě (okres Brezno) z fondu požárového, t. 2017.

211, 3. XI. 1932; 4.

ohledně poskytnutí podpory z fondu požárového a ohledně odpisu daní pro pohořelé na Trni (okres Zvolen), t. 2234.

266, 27. IV. 1933; 84.

ohledně poskytnutí podpory pohořelému Josefu Tokárovi z Ľubietovej (okres Banská Bystrica), t. 2746.

343, 25. X. 1934; 22.

ohledně poskytnutí rychlé podpory pohořelým na Turovej (okres Zvolen),

343, 25. X. 1934; 22.

Návrh pozměňovací:

k t. 2597. 330, 7. VI. 1934; 39.

Řeč v rozpravě:

o dodatečné dohodě k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. VII. 1928, sjednané výměnou not dne 10. I. 1930 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 10. I. 1930, č. 10 Sb. z. (t. 233); mluví o pronásledování náboženství v SSSR.

28, 11. III. 1930; 7.

o zákonu o odpočivném a zaopatřovacích platech některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů jakož i pozůstalých po nich a o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 430)

48, 15. V. 1930; 29.

o zákonu o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 846).

95, 15. XII. 1930; 9.

o úmluvě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o rozdělení odpočivných a zaopatřovacích požitků bývalých pragmatických zaměstnanců (pozůstalých) správy jmění druhdy vázaného pro rod Habsbursko-Lotrinský nebo pro některou jeho pobočnou větev, podepsané dne 30. XI. 1923, a Protokolu z téhož dne (t. 791); mluví o poměrech slovácké menšiny v Maďarsku.

110, 6. III. 1931; 6.

o zákonu o zvýšení dávek pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídajícím započtení poloviny nepojištěné doby služební (t. 1215).

130, 23. VI. 1931; 7.

o zákonu o přechodné přirážce k dani z tantiem (t. 1473) a o zákonu o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (t. 1474).

148, 26. XI. 1931; 9.

o bankovním zákonu (t. 1647).

170, 16. III. 1932; 32.

o návrhu úmluvy z r. 1925, týkající se odškodnění nemocí z povolání (t. 1786) o zákonu o odškodnění nemocí z povolání (t. 1785)

188, 24. V. 1932; 17.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2001)

209, 24. X. 1932; 17.

o zákonu o ochraně známek (t. 2021), o ochraně vzorků a modelů (t. 2022), o ochraně vynálezů (t. 2023) a o pařížské unijní úmluvě a 2 madridských dohodách (t. 2024); mluví o krveprolití v Polomce u Brezna na Slovensku 16. XI. 1932.

217, 18. XI. 1932; 5.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

244, 4. II. 1933; 3.

o zákonu o zřízení pomníků dr Aloisu Rašínovi a dr Milánu Rostislavu Štefánikovi (t. 2156).

247, 10. II. 1933; 45.

o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 2208)

262, 28. III. 1933; 10.

o zákonu o změnách řádu volení v obcích (t. 2305).

287, 27. VI. 1933; 4.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení obecného horního zákona (t. 2465); mluví o katastrofě na dole Nelson v Oseku 3. I. 1934; též odmítá posměšný výraz min. dr Hodži, který užil o ľudových poslancích v časopise "Nový Svět".

313, 17. I. 1934; 25.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 2597).

329, 5. VI. 1934; 18.

Interpelace:

naléhavá, o životní záchraně nezaměstnaného dělnictva koburgovských železáren v N. Maši, v Hámroch Mannesmann a na parní pile na Červené Skále,

t. 338. 58, 5. VI. 1930; 64.

odpov. t. 474. 59, 6. VI. 1930; 50.

naléhavá, o ozdravění neblahých poměrů, panujících v státních železárnách v Podbrezové, Hronci a na Chvatimechu,

t. 339. 58, 5. VI. 1930; 64.

odpov. t. 498. 59, 6. VI. 1930; 50.

naléhavá, stran spravedlivého provedení osadnického zákona č. 224 ze dne 7. X. 1925 ve prospěch občanů Klaku (okres Nová Baňa, Slovensko),

t. 828. 104, 12. II. 1931; 88.

odpov. t. 939. 105, 13. II. 1931; 52.

naléhavá, o hromadném propouštění smluvních zaměstnanců - Slováků ze služeb při čsl. železnici na Slovensku,

t. 933. 115, 27. III. 1931; 87.

odpov. t. 1036. 115, 27. III. 1931; 87.

naléhavá, o obraně rolnických povozníků v Krupině při vození kamene z městského kamenolomu,

t. 1664. 196, 21. VI. 1932; 31.

odpov. t. 1778. 197, 22. VI. 1932; 4.

naléhavá, o zamezení stranického úřadování inž. Cifry, správce státní lesní správy v Helpě (okres Brezno, Slovensko),

t. 1695. 196, 21. VI. 1932; 31.

odpov. t. 1839. 197, 22. VI. 1932; 4.

stran urychlenějšího poukázání náhrad za válečné škody, způsobené maďarskými bolševiky na dětvanském kraji,

t. 402/II. 46, 8. V. 1930; 5.

odpov. t. 653/X. 71, 2. X. 1930; 5.

stran zastavení krutého boje proti církevním školám,

t. 402/III. 46, 8. V. 1930; 5.

odpov. t. 674/XVII. 72, 21. X. 1930; 8.

stran humánnějšího převážení sezonních dělníků na Slovensku,

t. 402/IV. 46, 8. V. 1930; 5.

odpov. t. 627/XIV. 67, 16. IX. 1930; 16.

v záležitosti ubohých staropensistů na Španej Doline,

t. 628/XII. 71, 2. X. 1930; 5.

odpov. t. 968/I. 111, 17. III. 1931; 7.

stran uzdravení rozháraných poměrů, panujících na zeměměřičských katastrálních úřadech na Slovensku,

t. 658/VI. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 892/IV. 97, 27. I. 1931; 12.

o náhradě škod, způsobených bolševickým vpádem na Slovensko,

t. 658/VII. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 1037/III. 116, 23. IV. 1931; 10.

stran spravedlivého postupu při jmenování úředníků Slováků, zaměstnaných při čsl. státních drahách,

t. 686/XIV. 72, 21. X. 1930; 10.

odpov. t. 1010/IV. 114, 26. III. 1931; 5.

stran rozšíření stravovací akce pro nezaměstnané na okres breznianský na Slovensku,

t. 686/XV. 72, 21. X. 1930; 10.

odpov. t. 986/XVII. 111, 17. III. 1931; 7.

o ochraně slovenského názvosloví obcí a měst na Slovensku,

t. 769/IX. 90, 4. XII. 1930; 34.

odpov. t. 918/XXI. 106, 19. II. 1931; 6.

ohledně účinné ochrany chudobných slovenských dělníků vystěhovalců, poškozených ve Francii bankami "Banque commerciale de Prague" v Paříži 27 Rue de Turbico a Gardeles (Ruskou bankou) roku 1929,

t. 769/XIV. 90, 4. XII. 1930; 34.

odpov. t. 1393/XII. 142, 14. X. 1931; 13.

o schválení volby lékaře dr Kolomana Lelkeša pro obvod diviňský, okresu nemocenské pojišťovny v Lučenci,

t. 769/XVI. 90, 4. XII. 1930; 34.

odpov. t. 954/VII. 108, 21. II. 1931; 23.

ohledně rázného zamezení přehnaného počínání si Expositury finančního ředitelství ve Zvolenu vůči rolnickým poplatníkům,

t. 917/I. 104, 12. II. 1931; 88.

odpov. t. 1158/XI. 124, 2. VI. 1931; 7.

v záležitosti příznivého vyřizování žádostí obcí o příděly lesní a pastvinné z erárních objektů ležících v obvodě čsl. stát. lesního ředitelství v Žarnovici,

t. 1045/XV. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1393/V. 142, 14. X. 1931; 13.

ohledně existenční záchrany obuvníků na Slovensku,

t. 1097/I. 120, 19. V. 1931; 7.

odpov. t. 1487/XIV. 160, 17. XII. 1931; 4.

ohledně životní záchrany státních osadníků v Klaku (okres Nová Baňa) o ohledně lepší sociální péče o tyto osadníky,

t. 1318/III. 142, 14. X. 1931; 8.

odpov. t. 1572/XIV. 167, 4. II. 1932; 47.

v záležitosti obrany rolnických poplatníků ve Svatém Kríži n. Hronem, okres Kremnica, oproti nesprávnému předpisování obratové daně expositurou finančního ředitelství ve Zvolenu,

t. 1379/XII. 142, 14. X. 1931; 9.

odpov. t. 1487/III. 160, 17. XII. 1931; 3.

v záležitosti ukřivdění smluvním železničním dělníkům v okruhu zvolenského odboru pracovavším,

t. 1579/XI. 167, 4. II. 1932; 6.

odpov. t. 1754/XII. 188, 24. V. 1932; 3.

v záležitosti snížení základu pozemkové daně v obci Horný Badín (okres Krupina, Slovensko),

t. 1579/XII. 167, 4. II. 1932; 6.

odpov. t. 1721/XII. 183, 10. V. 1932; 5.

v záležitosti vyučování náboženství na středních školách,

t. 1628/IX. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1754/II. 188, 24. V. 1932; 3.

v záležitosti poskytnutí půjčky obci Detvianska Huta z vázaného vkladu "Pašienkového družstva detviansko-hutianskeho" na stavbu obecního domu,

t. 1668/V. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 2031/X. 219, 24. XI. 1932; 5.

stran zamezení nepřístojností, páchaných úředními osobami na Pohroní a vyslyšení stížností lidu,

t. 1715/VIII. 179, 28. IV. 1932; 4.

odpov. t. 1979/I. 207, 20. X. 1932; 8.

v záležitosti nesprávného vymáhání pojistného Zemskou úřadovnou pro pojišťování dělníků na Slovensku v Bratislavě (odborem úrazovým) od Karla Reiffa, truhláře v Málinci č. d. 80 (okres Lučenec),

t. 1715/IX. 179, 28. IV. 1932; 4.

odpov. t. 1905/XXVI. 205, 21. VII. 1932; 5.

stran zamezení nepřístojností, páchaných

na poštovním úřadě v Budči u Zvolenu,

t. 1715/X. 179, 28. IV. 1932; 4.

odpov. t. 1879/I. 199, 30. VI. 1932; 56.

o zamezení nepřístojností, páchaných Janem Krejčíríkem, berním adjunktem na berním úřadě v Kremnici (Slovensko),

t. 1724/IV. 181, 3. V. 1932; 4.

odpov. t. 1931/I. 207, 20. X. 1932; 8.

o zamezení politických přehmatů, páchaných st. lesním správcem, inž. Karlem Kozlíkem a aktivním rotmistrem čsl. armády. Frant. Kurdejákem v Piargu (okres Banská Šťiavnica),

t. 1797/XIII. 192, 3. VI. 1932; 3.

odpov. t. 1979/II. 207, 20. X. 1932; 8.

pro spravedlivé rozdělení pastvinového přídělu mezi obyvately obce Michalková (okres Zvolen, Slovensko),

t. 1878/IX. 202, 12. VII. 1932; 5.

odpov. t. 1990/IX. 210, 25. X. 1932; 3.

pro nařízení spravedlivějšího zaměstnávání chudobného obyvatelstva obce Hradiště (okr. Rimavská Sobota, Slovensko) při nouzových pracích tam na regulaci potoka prováděných,

t. 1878/X. 202, 12. VII. 1932; 5.

odpov. t. 2031/XII. 219, 24. XI. 1932; 5.

ohledně spravedlivého provedení osadnického zákona a poskytnutí horských pastvin v obci Beňuš (okres Brezno),

t. 1878/XVIII. 202, 12. VII. 1932; 5.

odpov. t. 2012/I. 211, 3. XI. 1932; 4.

pro nedodržování staré smlouvy se strany správy stát. velkostatku na Víglaši vůči Janu Slávovi Rojkovi v Hrochoti (okres Zvolen) a též pro poukázání pense hladem zmořené Marii Jozefině, vdově po Matěji Sásikovi kancelářském pomocníku v Bujakově (okres Brezno),

t. 1956/II. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2145/IX. 247, 10. II. 1933; 5.

ohledně spravedlivého vyřízení žádosti obyvatelů "Uhrinkova" (obec Dobrá Niva, okr. Zvolen), aby se mohli usazovati na svých pozemcích, ležících pod horou v obvodu obce Dobrá Niva,

t. 1989/IV. 209. 24. X. 1932; 4.

odpov. t. 2098/IX. 238, 17. I. 1933; 8.

ohledně dotazníkového nařízení ve státní železárně v Podbrezové,

t. 2170/V. 253, 28. II. 1933; 4.

odpov. t. 2306/III. 289, 3. VII. 1933; 4.

ohledně odměn laznickým učitelům v Dětvě,

t. 2576/VIII. 329. 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2734/XIII. 343, 25. X. 1934; 22.

ohledně uspořádání rozháraných poměrů, vládnoucích mezi pohraničními kolonisty v Slávikově (okr. Feledince),

t. 2576/IX. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2738/I. 343, 25. X. 1934; 22.

v záležitosti udělení podpory pohořelým na Trni (okres Zvolen),

t. 2712/I. 343, 25. X. 1934; 21.

odpov. t. 2753/II. 348, 27. XI. 1934; 5.

ve věci novostavby gymnasiální budovy v Lučenci,

t. 2766/IV. 351, 30. XI. 1934; 94.

odpov. t. 2832/XIV. 362, 12. III. 1935; 5.

ohledně vyšetření toho, jak se zachází na čsl. konsulátě v Štrassburgu s některými o pomoc se ucházejícími příslušníky Čsl. republiky,

t. 2766/V. 351, 30. XI. 1934; 94.

odpov. t. 2832/XIII. 362, 12. III. 1935; 5.

ohledně udělení náhrady za škody způsobené zvěří státních lesů v obvodu obce Detvianska Huta, okr. Zvolen,

t. 2799/II. 358, 19. XII. 1934; 3.

odpov. t. 2832/II. 362, 12. III. 1935; 5.

pro státní lidovou školu v Lučenci,

t. 2799/III. 358, 19. XII. 1934; 3.

odpov. t. 2832/VI. 362, 12. III. 1935; 5.

ohledně placení samosprávných přirážek daní různými filiálkami takových podniků, které mají svou ústřednu jinde,

t. 2818/I. 360, 5. III. 1935; 9.

ohledně vyslyšení resoluce bánsko-štiavnických krejčí a příbuzných živností,

t. 2818/III. 360, 5. III. 1935; 9.

v záležitosti přehnané konfiskace a censury časopisu "Slovák" ze dne 27. XI. 1934, č. 263,

t. 2822/I. 360, 5. III. 1935; 9.

odpov. t. 2861/IX. 367, 29. III. 1935; 5.

o odstrkování Slováků uchazečů k četnické službě,

t. 2838/II. 364, 21. III. 1935; 6.

o činech finančních orgánů na Slovensku,

t. 2838/III. 364, 21. III. 1935; 6.

o zlých poměrech na státní lidové škole v Horním Jelenci (okres Banská Bystrica),

t. 2838/IV. 364, 21. III. 1935; 6.

o zastavování válečné invalidní renty na Slovensku,

t. 2838/V. 364, 21. III. 1935; 6.

o povolení pasení dobytka na státních pasekách v obvodu obce Jasení (okres Brezno n. Hronom),

t. 2846/I. 364, 21. III. 1935; 6.

o bezohledném počínání si finančních orgánů oproti dědicům zemřelého slovenského kolonisty Tomáše Lašáka v Slávikově u Rimavské Seči (Slovensko),

t. 2846/II. 364, 21. III. 1935; 6.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Bratislavě (přečin podle § 1, § 3, odst. II, č. 1, 2 a § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

145, 24. XI. 1931; 16.

zpr. t. 1758; zprav. dr Daněk; vydán

197, 22. VI. 1932; 27.

kraj. s. v Bratislavě (přečin pomluvy tiskem podle § 1, § 3, odst. II, č. 1, 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

167, 4. II. 1932; 7.

zpr. t. 1763; zprav. Jan Tůma; vydán

197, 22. VI. 1932; 27-8.

kraj. s. v Banské Bystrici (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

313, 17. I. 1934; 8.

zpr. t. 2660; zprav. dr Markovič; nevydán

356, 13. XII. 1934; 36.

kraj. s. v Rim. Sobotě (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

317, 20. II. 1934; 7.

zpr. t. 2633; zprav. dr Daněk; nevydán

336, 26. VI. 1934; 13.ISP (příhlásit)