JUDr. Alfred Rosche

Narozen: v roce 1884

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ROSCHE Alfred, dr.

V. voleb. kraj

LW, (DAWG), hosp. LW

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 15.

Byl členem výb. rozp. - ústav.-práv. - živn.-obch.

Od 5. XII. 1930 zůstává pouze hospitantem klubu LW.

97, 27. I. 1931; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1050. 115, 27. III. 1931; 80.

k t. 1049. 115, 27. III. 1931; 81.

k t. 2172. 253, 28. II. 1933; 24-5.

k t. 2454. 312, 20. XII. 1933; 6.

Návrh resoluční:

k t. 2172. 253, 28. II. 1933; 28-9.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 16) a zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové, (t. 17).

3, 17. XII. 1929; 33.

o opatření Stálého výboru NSRČ podle § 54 ústav. listiny ze dne 7. listopadu 1929 (k tisku 1, příloha CH) o konečné úpravě československé měny (t. 134)

9, 16. I. 1930; 24.

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

18, 19. II. 1930; 16.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1928 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 328)

42, 11. IV. 1930; 9.

o zákonu o odpočivném a zaopatřovacích platech některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů jakož i pozůstalých po nich a o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 430).

48, 15. V. 1930; 40.

o zákonu, kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnávací a odpůrčí (t. 1008); protestuje proti automobilovým clům zavedeným 18. III. 1931.

111, 17. III. 1931; 14.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů. výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026); mluví o mezinárodních příčinách hospodářské krise.

113, 20. III. 1931; 17.

o téže věci; mluví o příčinách, jež zostřují hospodářskou krisi v Československu.

113, 20. III. 1931; 56.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z. a n., o silničním fondu (t. 1050) a o zákonu o spotřební dani z minerálních olejů (t. 1049); mluví o německo-rakouské celní dohodě.

115, 27. III. 1931; 51.

o zákonu, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 17. března 1925, č. 58 Sb. z., ve znění zákona ze dne 13. července 1927, č. 113 Sb. z., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů (t. 1123); mluví o výsledcích porad v Ženevě, o německo-rakouské celní dohodě a o své řeči pronešené 10. V. 1931 na sjezdu své strany v Mostě.

120, 19. V. 1931; 18.

o dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednané mezi republikou Československou a královstvím Jihoslávií dne 30. března 1931 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. června 1931, č. 79 Sb. z. a n. (t. 1277)

138, 8. VII. 1931; 16.

o zákonu o podpoře zahraničního obchodu (t. 1346)

141, 11. VII. 1931; 18.

o státním rozpočtu na r. 1932 (t. 1460), a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

149, 27. XI. 1931; 3.

o zákonu. kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné (t. 1539), o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 3. července 1923, č. 143 Sb. z., o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace, ve znění zákona ze dne 16. prosince 1926. č. 238 Sb. z. a kterým se poskytují další právní výhody na podporu soustavné elektrisace (t. 1511) a o zákonu, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektrických podniků v zemi Slovenské, a kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotcích a podobných kapitálů (t. 1527)

159, 17. XII. 1931; 24.

o bankovním zákonu (t. 1647); vyslovuje též soustrast obětem důlních katastrof ve Svatavě a Mostu.

172, 18. III. 1932; 46.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

243, 3. II. 1933; 57.

o zákonu, kterým se vydávají zvláštní předpisy o soutěži ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně (t. 2172); dotýká se též imunit. věci 4 němec. nár. soc. poslanců.

252, 24. II. 1933; 26.

o zákonu o dani kuponové a o snížení úroků z některých cenných papírů pevně zúročitelných (t. 2190), o zákonu o půjčce práce (t. 2191) a o prohlášení min. fin. dr Trapla ze 14. III. 1933.

257, 16. III. 1933; 29.

o zákonu na. ochranu cti (t. 2268)

277, 1. VI. 1933; 5.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

302, 30. XI. 1933; 49.

o zákonu o prodeji zboží za jednotné ceny (t. 2454)

311, 19. XII. 1933; 37.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760)

351, 30. XI. 1934; 55.

Věcná poznámka:

za rozpravy o rozpočtu na rok 1935 (t. 2760), v níž odpovídá na vývody věcné poznámky dr. Hodáče a vyslovuje mínění, že sudetští Němci považují postavení dr Hodáče jako politika a jako funkcionáře Svazu čsl. průmyslníků za neslučitelné.

352, 1. XII. 1934; 34.

Interpelace:

o nedostatečné propagandě cizineckého ruchu v severních Čechách,

t. 557/XVIII. 67, 16. IX. 1930; 11.

odpov. t. 806/XXIV. 97, 27. I. 1931; 12.

o zabavení čísla 95 časopisu "Deutsche Leipaer Zeitung" ze čtvrtka dne 24. dubna 1930,

t. 683/IV. 72, 21. X. 1930; 10.

odpov. t. 806/XVI. 97, 27. I. 1931; 11.

o výpovědi výpomocného poštovního úředníka,

t. 2104/VI. 232, 20. XII. 1932; 63.

odpov. t. 2188/II. 259, 23. III. 1933; 3.

Dotaz podle § 70 jedn. řádu:

podaný dne 1. prosince 1934, proč na jeho řeč pronesenou dne 30. XI. 1934 ve 351. schůzi sněmovny bylo použito § 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu.

Odpov. místopředs. Stivína

355, 11. XII. 1934; 19.ISP (příhlásit)