Karel Pergler

Narozen: v roce 1882

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

PERGLER Karel, dr.

I B. voleb. kraj

lig.

Ověření volby odepřeno

109, 5. III. 1931; 4.

224, 6. XII. 1932; 3.

Sdělení důvodů, pro něž bylo ověření volby odepřeno

112, 19. III. 1931; 5.

Sdělení o zamítnutí návrhů podaných voleb. soudu proti rozhodnutí z 24. II. 1931.

205, 21. VII. 1932; 4.

Volební soud odmítá jako nepřípustný návrh dr Perglera, aby usnesení voleb. soudu z 1. VI. 1932 bylo zrušeno.

224, 6. XII. 1932; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 14.

Byl členem výb. zahr.

Pozbyl mandátu nálezy volebního soudu z 24. II. a 11. VI. 1932, jimiž nebyla jeho volba ověřena.

224, 6. XII. 1932; 3.

Po něm nastoupil Nájemník Otakar.

Návrhy iniciativní:

na zřízení vyšetřujícího výboru proti posl. dr Stránskému, t. 969.

107, 20. II. 1931; 20.

na zřízení vyšetřujícího výboru k zjišťování původu a výše majetku bývalých i aktivních ministrů republiky Československé, t. 977.

109, 5. III. 1931; 6.

Návrhy pozměňovací:

k resoluci navržené k t. 17.

3, 17. XII. 1929; 52.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 30. I. 1930 o otázkách reparačních (haagská konference).

14, 4. II. 1930; 18.

o státním rozpočtu pro rok 1930 (t. 210) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

18, 19. II. 1930; 39.

o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (t. 466), o dohodách o závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské, podepsaných 28. IV. 1930 v Paříži a ujednáních je doplňujících (t. 467) a o prohlášení min. zahr. dr Beneše z 20. V. 1930.

53, 26. V. 1930; 28.

o zákonu o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě (t. 652); polemisuje s vývody dr Keibla, pronesenými o demonstracích proti něm. zvukov. filmům v Praze.

70, 25. IX. 1930; 44.

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 820).

91, 5. XII. 1930; 17.

o zákonu o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise (t. 846).

95, 15. XII. 1930; 26.

Interpelace:

naléhavá, o rostoucí hospodářské krisi a nezaměstnanosti,

t. 537. 69, 23. IX. 1930; 34.

odpov. t. 660. 70, 25. IX. 1930; 94.

o zvýšení některých poplatků v šekovém řízení poštovního úřadu šekového,

t. 115/III. 16, 17. II. 1930; 6.

odpov. t. 405/VI. 46, 8. V. 1930; 6.

o státním příslušenství konsulů Československé republiky v Chicagu a Pittsburghu,

t. 628/VIII. 71, 2. X. 1930; 5.

o konfiskační praksi,

t. 628/IX. 71, 2. X. 1930; 5.

odpov. t. 806/VI. 97, 27. I. 1931; 11.

ve věci konfiskace a zabavení periodického časopisu "Polední List" č. 267, ročník IV ze dne 25. září 1930,

t. 658/XI. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 894/IX. 102, 6. II. 1931; 77.

Dotazy podle § 70 jedn. ř.:

proč nebyla dosud tiskem rozdána naléhavá interpelace dr Perglera ze dne 13. prosince 1929 o placení poplatku za osvobození Československem a o stavu jednání stran placení dluhů za vydržování našich zahraničních armád, jakož i o odškodném za vyvlastněné pozemky, požadovaném maďarskými velkostatkáři, dále jaké opatření hodlá předseda posl. sněmovny učiniti, aby odkládáním tisku interpelací nebyl porušován duch jednacího řádu a aby sněmovně bylo zachováno důležité právo interpelační;

odpov. 15, 4. II. 1930; 13, 14.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

28, 11. III. 1930; 7.

žád. odvolána

67, 16. IX. 1930; 19.ISP (příhlásit)