Josef Macek

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MACEK Josef, dr.

I.B voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. dáv. z maj. - kult. - rozp. - úst.-práv. a zahr.

Návrh iniciativní:

na zařazení města Uhlířských Janovic do skupiny C činovného, t. 990.

109, 5. III. 1931; 6.

Návrh pozměňovací:

k t. 846. 96, 16. XII. 1930; 79.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 466 (Dohody a Ujednání podepsané dne 20. ledna 1930 v Haagu)

53, 26. V. 1930; 10.

doslov 55, 28. V. 1930; 29.

zahr. výb. zpr. t. 541 (Mezinárodní Úmluva o odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení, podepsaná v Ženevě dne 8. XI. 1927 a její Protokol z téhož dne, dále Dodatková Dohoda k Mezinárodní Úmluvě a odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení, podepsaná v Ženevě dne 11. VII. 1928 a její Protokol, a konečně dopisy šéfa československé delegace na mezinárodní konferenci, na níž výše uvedená Dohoda byla smluvena, kteréž dopisy se týkají československého vývozního režimu křemence a chmelových sazenic, jsou adresovány jednak delegaci rumunské, německé a delegaci Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, jednak generálnímu tajemníku Společnosti Národů a jsou datovány dnem 9., 10. a 11. VII. 1928)

64, 17. VI. 1930; 6, doslov 25.

rozp. výb. zpr. t. 645 (zákon o poštovní spořitelně)

68, 17. IX. 1930; 24, doslov 42.

rozp. výb. zpr. t. 846 (zákon o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise)

95, 15. XII. 1930; 5.

doslov 96, 16. XII. 1930; 79.

rozp. výb. zpr. t. 1348 (návrh posl. Hummelhanse, Špatného, dr Lukavského, Navrátila, Mašaty a Pechmana na urychlené vystavění sportovního stadionu na pozemcích strahovských lomů v Praze)

281, 7. VI. 1933; 8.

rozp. výb. zpr. t. 2556 (zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů)

325, 3. V. 1934; 14.

rozp. výb. zpr. t. 2844 (zákon, kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí býti poskytnuty podle II. hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z., o podpoře zahraničního obchodu)

363, 14. III. 1935; 4, 19.

rozp. výb. zpr. t. 2935 (zákon o zcizení některých státních nemovitostí v Táboře)

369, 4. IV. 1935; 5.

Řeč v rozpravě:

o opatření Stálého výboru NSRČ podle § 54 úst. listiny ze dne 7. listopadu 1929 (k tisku 1, příloha CH) o konečné úpravě československé měny (t. 134).

9, 16. I. 1930; 13.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1928 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku, (t. 328).

42, 11. IV. 1930; 23.

o zákonu, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky (t. 384) a o zákonu o dovozních listech (t. 388)

43, 24. IV. 1930; 48.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1930 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1681).

179, 28. IV. 1932; 26.

o zákonu o nové soustavě drobných peněz (t. 1807).

192, 3. VI. 1932; 16.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

346, 7. XI. 1934; 23.

Interpelace:

o hospodářství okr. úřadu v Kutné Hoře s podporami pro postižené živelními pohromami, různých akcí zásobovacích a znemožňování kontroly členům okres. výboru a zastupitelstva,

t. 402/XVIII. 46, 8. V. 1930; 6.

odpov. t. 674/VIII. 72, 21. X. 1930; 8.

o parcelaci Strahovské zahrady v Praze,

t. 1097/VIII. 120, 19. V. 1931; 7.

odpov. t. 1382/VIII. 142, 14. X. 1931; 12.

o vyplácení dividend státem sanovaných bank,

t. 1562/XVII. 163, 21. I. 1932; 8.

odpov. t. 1637/IV. 170, 16. III. 1932; 8.ISP (příhlásit)