František Kubač

Narozen: v roce 1887
Zemřel: v roce 1958

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KUBAČ František

XX. voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. rozp. - ústav.-práv. - zásob. - zeměd.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona na potírání drahoty, t. 1156.

123, 21. V. 1931; 6.

na zavedení sociálního pojištění domkářů, malých a středních rolníků proti všem zemědělským škodám, pro případ nemoci, úrazu, invalidity a stáří, t. 1221.

128, 18. VI. 1931; 6.

na vydání zákona na potírání následků agrární krise, postihujících pracující rolníky, t. 1350.

142, 14. X. 1931; 15.

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v Uh. Skalici na Slovensku, t. 1357.

142, 14. X. 1931; 15.

na poskytnutí okamžité pomoci rolníkům okresu Feledince na Slovensku, t. 1970.

207, 20. X. 1932; 8.

na udělení podpory pro pohořelé v obcích Chlebnicích a v Babíně na Oravě, t. 2574.

327, 15. V. 1934; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 300 k §§ 1 a 2.

32, 20. III. 1930; 13.

k t. 495. 59, 6. VI. 1930; 41.

k t. 1105 k celé osnově zákona.

119, 8. V. 1931; 24.

k t. 1508. 157, 15. XII. 1931; 34.

k t. 1527. 159, 17. XII. 1931; 38.

Návrh resoluční:

k t. 1105. 119, 8. V. 1931; 25.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se upravuje užívání některých pastvin v zemích Slovenské a Podkarpatoruské v ročních pastevních obdobích 1930-1932 (t. 300)

32, 20. III. 1930; 10.

o zákonu o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními (t. 277) a o zákonu o výrobě chleba (t. 294)

32, 20. III. 1930; 25.

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495)

59, 6. VI. 1930; 17.

o zákonu o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu (t. 759).

78, 5. XI. 1930; 7.

o imunitní věci O. Rjevaje (t. 734)

110, 6. III. 1931; 37.

o zákonu o státním fondu pro vodohospodářské meliorace (t. 1025) a o zákonu o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (t. 1026); mluví o poměrech mezi malorolníky na Slovensku.

112, 19. III. 1931; 43.

o zákonu, kterým se vydávají další předpisy o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový) (t. 1105) a o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z., o zajištění půdy drobným pachtýřům (Novela IV.) (t. 1107)

118, 7. V. 1931; 23.

o imunitní věci J. Majora t. 1188 (krveprolití v Košutech)

124, 2. VI. 1931; 21.

o témž předmětu

124, 2. VI. 1931; 35.

o dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednanou mezi republikou Československou a královstvím Jihoslavií dne 30. března 1931 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. června 1931, č. 79 Sb. z. a n. (t. 1277); mluví o procesu s J. Majorem, obžalovaném pro účast na krveprolití v Košútech.

138, 8. VII. 1931; 27.

o státním rozpočtu pro r. 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 20.

o zákonu, jímž se mění zákon o státní pomoci při živelních pohromách roku 1931 (t. 1508); mluví též o zákazu táboru lidu v Hradci Králové 16. XII. 1931.

156, 14. XII. 1931; 8.

o smlouvách mezi republikou Československou a republikou Rakouskou (t. 1470, 1471 a 1472); mluví o poměrech mezi pracujícím lidem na Slovensku.

167, 4. II. 1932; 42.

o zákonu, kterým se mění ustanovení § 1 zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova, ve znění zákona ze dne 22. března 1929, č. 46 Sb. z. (t. 1749)

182, 4. V. 1932; 11.

o zákonu, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala záruku za zápůjčky Podkarpatoruských elektráren, akciové společnosti v Užhorodě (t. 2095)

227, 14. XII. 1932; 20.

o zákonu o obilních zástavních listech a o veřejných obilních skladištích (t. 2312).

288, 28. VI. 1933; 22.

o zákonu, kterým se prodlužuje mimořádná moc nařizovací podle zákona ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z., a blíže upravuje její použití (t. 2377).

299, 9. XI. 1933; 19.

Interpelace:

o hrubém porušování poslanecké imunity,

t. 320/VIII. 41, 10. IV. 1930; 5.

odpov. t. 477/VII. 64, 17. VI. 1930; 5.

o zatýkání mladistvých dělníků na Slovensku,

t. 408/V. 48, 15. V. 1930; 5.

odpov. t. 659/XVII. 72, 21. X. 1930; 7.

o přídělu podpor občanstvu postiženému živelní pohromou ve Čkýni,

t. 809/I. 95, 15. XII. 1930; 4.

odpov. t. 1241/IV. 133, 1. VII. 1931; 4.

o případu posl. Majora,

t. 1447/IV. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1612/V. 170, 16. III. 1932; 8.

o péči o invalidy v nemocnici Milosrdných bratří ve Spišském Podhradí,

t. 1558/XVIII. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1781/VIII. 194, 17. VI. 1932; 6.

o rozpuštěné schůzi dr Poničana v Turč. Sv. Martine,

t. 1646/I. 173, 30. III. 1932; 6.

odpov. t. 1931/XXI. 207, 20. X. 1932; 8.

o podvodném a bankrotářském hospodaření v lázních Trenčanské Teplice,

t. 1797/X. 192, 3. VI. 1932; 3.

odpov. t. 2335/VIII. 293, 17. X. 1933; 9.

o - - četníků ve Stričavě,

t. 1985/I. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2098/I. 238, 17. I. 1933; 8.

o zavraždění J. Kovacse policejním strážníkem, Josefem Gregušem,

t. 2153/III. 249, 16. II. 1933; 4.

odpov. t. 2238/III. 268, 9. V. 1933; 4.

ve věci brutálního postupu četnictva proti nezaměstnanému dělnictvu dne 20. dubna 1934 v Trnavě,

t. 2576/XV. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2734/XXII. 343, 25. X. 1934; 22.

o svévolném vykázání odborového pracovníka v okresu trnavského,

t. 2748/VII. 345, 6. XI. 1934; 3.

odpov. t. 2819/XV. 360, 5. III. 1935; 9.

pro ztýrání rolníka Gustava Janicy, ruského legionáře, z obce Pata na Slovensku,

t. 2822/III. 360, 5. III. 1935; 9.

o protizákonném a svévolném odsouzení 49 dělníků okresním úřadem v Novém Městě nad Váhem,

t. 2822/X. 360, 5. III. 1935; 9.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Prešově (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

16, 17. II. 1930; 13.

zpr. t. 522; zprav. dr Stránský; nevydán

77, 4. XI. 1930; 15-16.

kraj. s. v Bratislavě (přečin podle § 14, č. 1, § 15, č. 2 (§ 17, č. 1) zákona na ochranu republiky, § 24, č. 3 zák. článku XIV/1914 a zločin podle § 15, č. 3 (§ 1, odst. 1) zák. na ochranu republiky)

60, 11. VI. 1930; 4.

zpr. t. 987; zprav. J. Koudelka; nevydán

119, 8. V. 1931; 28.

okr. s. v Topolčanech (přečin podle § 1, § 3, odst. 2, č. 1 zák. čl. XII z r. 1914)

72, 21. X. 1930; 11.

zpr. t. 1743; zprav. V. Košek; nevydán

198, 23. VI. 1932; 14-15.

kraj. s. v Báňské Bystřici (přečin podle § 14, č. 1 zák. na ochranu republiky)

96, 16. XII. 1930; 5.

zpr. t. 1195; zprav. dr Suchý; nevydán

130, 23. VI. 1931; 27-8.

kraj. s. v Rim. Sobotě (zločin podle § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky a přečin utrhání na cti podle §§ 1, 3, odst. II, č. 2, § 9, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914)

190, 1. VI. 1932; 4.

zpr. t. 2065; zprav. dr Suchý; vydán pouze pro přečin utrhání na cti podle §§ 1, 3, odst. II, č. 2, § 9, č. 1 zák. čl. XLI z roku 1914)

284, 20. VI. 1933; 17-18.

kraj. s. v Nitře (zločin podle § 4, odst. I a § 6, odst. I zák. čl. XL/1914)

224, 6. XII. 1932; 5.

zpr. t. 2395; zprav. F. Richter; vydán

325, 3. V. 1934; 17.

kraj. s. v Košicích (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

329, 5. VI. 1934; 7.

zpr. t. 2970; zprav. dr Mareš; vydán

372, 11. IV. 1935; 57.

Volán k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 7.

100, 3. II. 1931; 7, 8.

124, 2. VI. 1931; 4.

132, 26. VI. 1931; 13.

142, 14. X. 1931; 19.

147, 25. XI. 1931; 52, 68.

153, 2. XII. 1931; 21.

161, 18. XII. 1931; 33.

163, 21. I. 1932; 11.

266, 27 IV. 1933; 36.

299, 9. XI. 1933; 21, 22.

313, 17. I. 1934; 11.

Slovo odňato:

124, 2. VI. 1931; 26.

299, 9. XI. 1933; 22.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc leden.

2, 13. XII. 1929; 8-9.

na tři po sobě následující schůze.

299, 9. XI. 1933; 22.ISP (příhlásit)