Josef Juran

Narozen: v roce 1885
Zemřel: v roce 1963

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JURAN Josef

XII. voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 10.

Byl členem výb. bran. - inkompatib. - kult. - rozp. - zahr. - zeměd. - zásob. - živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí okamžité výpomoci pohořelým v Opatově na Moravě ve výši 1,000.000 Kč, t. 569.

67, 16. IX. 1930; 17.

na podporu nezaměstnaných Ústřední sociální pojišťovnou, t. 979.

109, 5. III. 1931; 6.

na poskytnutí 4 milionů Kč obyvatelům vyškovského okresu na Moravě k náhradě škod způsobených povodní, t. 1066.

116, 23. IV. 1931; 12.

na pomoc postiženým živelními pohromami na Moravě, t. 1260.

129, 19. VI. 1931; 41.

na zrušení vládního nařízení ze dne 13. července 1934, č. 170 Sb. z., o služebních a platových poměrech úřednických aspirantů a výnosu ministerstva školství a národní osvěty ze dne 23. července 1934 č. 89.921/S-34 o aspirantech profesury a na okamžité obsazení všech uvolněných systemisovaných míst úřednických, t. 2824.

360, 5. III. 1935; 9.

na vydání zákona o bezplatném studiu pro nemajetné studenty a o odstupňování školného (kolejného) dle majetkových poměrů na středních a vysokých školách, t. 2825.

360, 5. III. 1935; 9.

Návrhy pozměňovací:

k t. 782. 83, 21. XI. 1930; 72-4.

k t. 783. 83. 21. XI. 1930; 74-5.

k t. 1188. 125, 2. V. 1931; 4.

k t. 2873. 367, 29. III. 1935; 21.

Návrh resoluční:

k t. 2784. 355, 11. XII. 1934; 18.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

21, 21. II. 1930; 50.

o dodatečné dohodě k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednané výměnou not dne 10. ledna 1930 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 10. ledna 1930, č. 10 Sb. z. (t. 233); reaguje na vývody posl. Šaláta o pronásledování náboženství v SSSR.

28, 11. III. 1930; 16.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1928 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 328).

42, 11. IV. 1930; 14.

o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (t. 466), o dohodách o závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské podepsaných 28. IV. 1930 Paříži a ujednáních je doplňujících (t. 467) a o prohlášení min. zahr. dr Beneše z 20. V. 1930.

54, 27. V. 1930; 53.

o zákonu, jímž se mění celní sazebník pro československé celní území (t. 495)

58, 5. VI. 1930; 24.

o Mezinárodní úmluvě o odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení, podepsané v Ženevě dne 8. listopadu 1927 a jejím Protokolu z téhož dne, dále o Dodatkové dohodě k Mezinárodní úmluvě o odstranění dovozních a vývozních zákazů a omezení podepsané v Ženevě dne 11. července 1928 a jejím Protokolu, a konečně o dopisech šéfa československé delegace na mezinárodní konferenci, na níž výše uvedená Dohoda byla smluvena, kteréž dopisy se týkají československého vývozního režimu křemence a chmelových sazenic, jsou adresovány jednak delegaci rumunské, německé a delegaci Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, jednak Generálnímu tajemníku Společnosti Národů a jsou datovány dnem 9., 10. a 11. července 1928 (t. 541)

64, 17. VI. 1930; 18.

o zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. (t. 644)

68, 17. IX. 1930; 11.

o obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, podepsané na Štrbském Plese dne 27. června 1930, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. července 1930, čís. 114 Sb. z. (t. 700); protestuje jménem Klubu poslanců komunistické strany proti nedokonalým bezpečnostním opatřením v muničních továrnách, jimiž jsou ohroženi dělníci na životech a posílá pozdrav stávkujícím kovodělníkům v Berlíně.

72, 21. X. 1930; 28.

o vlastní imunitní věci (t. 523)

80, 17. XI. 1930; 8.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z. a n., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789)

83, 21. XI. 1930; 11.

o imunitní věci V. Kopeckého (t. 647)

99, 29. I. 1931; 41.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; mluví o srážce četnictva s nezaměstnanými dělníky v Duchcově 4. února 1931.

102, 6. II. 1931; 21.

o zákonu o státní zápůjčce investiční (t. 966)

106, 19. II. 1931; 43.

o Úmluvě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o rozdělení odpočivných a zaopatřovacích požitků bývalých pragmatických zaměstnanců (pozůstalých) správy jmění druhdy vázaného pro rod Habsbursko-Lotrinský nebo pro některou jeho pobočnou větev, podepsané dne 30. listopadu 1923, a Protokol z téhož dne (t. 791); mluví o persekuci komunistického hnutí hlavně na Brněnsku.

110, 6. III. 1931; 24.

o imunitní věci J. Majora (t. 856)

116, 23. IV. 1931; 38.

o imunitní věci A. Hodinové (t. 1110); mluví o propuštění býv. posl. Haruse ze žaláře.

120, 19. V. 1931; 30.

o zákonu, kterým se zmocňuje ministr financí, aby sjednal státní půjčku (t. 1177)

123, 21. V. 1931; 19.

o imunitní věci J. Barši (t. 1149)

129, 19. VI. 1931; 37.

o zákonu, kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích (t. 1339); mluví o současné soudní praxi a o přípravě k demonstracím na den 1. srpna.

139, 10. VII. 1931; 5.

o zákonu, jímž se mění daň ze zapalovadel (t. 1530)

158, 16. XII. 1931; 6.

k zákonu o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob s nimi co do náležitosti na roveň postavených, jakož i o zaopatření délesloužících (t. 1748).

181, 3. V. 1932; 33.

o zákonu o dalším poskytování poplatkových úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků (t. 2073); mluví o stávce horníků v revíru rosicko-oslavanském.

222, 29. XI. 1932; 13.

o zákonu o dopravě motorovými vozidly (t. 2127)

237, 23. XII. 1932; 22.

o zákonu, jímž se mění zákon o mimořádných opatřeních (t. 2297)

286, 23. VI. 1933; 12.

o im. věci K. Gottwalda, J. Krosnáře, J. Štětky a V. Kopeckého (t. 2691)

338, 28. VI. 1934; 39.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760)

350, 29. XI. 1934; 39.

o zákonu o branném příspěvku (t. 2781) a o zákonu o započítání vojenské služby v některých služebných poměrech (t. 2784)

355, 11. XII. 1934; 11.

o zákonu, kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí býti poskytnuty podle II. hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z. a n., o podpoře zahraničního obchodu (t. 2844); činí jménem Klubu komunist. poslanců prohlášení k zákonu.

363, 14. III. 1935; 15.

o zákonu o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (t. 2873)

366, 28. III. 1935; 14.

o zákonu o ochraně a obraně proti leteckým a jiným podobným útokům (t. 2915)

369, 4. IV. 1935; 26.

Interpelace:

naléhavá, o zákazu cvičení školní mládeže ve Federaci proletářské tělovýchovy, vydaném zemskou školní radou v Brně,

t. 243. 38, 4. IV. 1930; 28.

odpov. t. 357. 39, 8. IV. 1930; 6.

naléhavá, o porušování 8hodinné doby pracovní,

t. 285. 48, 15. V. 1930; 67.

odpov. t. 414. 49, 16. V. 1930; 40.

naléhavá, o balkánských methodách brněnské policie,

t. 286. 48, 15. V. 1930; 67.

odpov. t. 403. 49, 16. V. 1930; 40.

o poměrech na čsl. drahách,

t. 79/X. 13, 3. II. 1930; 4.

odpov. t. 342/IX. 43, 24. IV. 1930; 5.

o konfiskaci řeči posl. Gottwalda ve "Stráži Lidu" č. 105 ze dne 28. XII. 1929 v Přerově,

t. 115/I. 16, 17. II. 1930; 6.

odpov. t. 477/XIV. 64, 17. VI. 1930; 5.

o rušení nočního klidu a pokusu násilí, spáchaného četníky ve Žďáře na Moravě,

t. 400/VIII. 44, 25. IV. 1930; 75.

odpov. t. 620/XVIII. 68, 17. IX. 1930; 5.

o vyplacení horentních obnosů pro bývalé i nynější zaměstnance okr. nemocenské pojišťovny v Brně,

t. 769/VI. 90, 4. XII. 1930; 34.

odpov. t. 954/V. 108, 21. II. 1931; 23.

o zadávání stolařských prací na novostavbě okr. nemocenské pojišťovny v Brně a vyplácení zvláštních odměn za tuto práci,

t. 809/III. 95, 15. XII. 1930; 4.

odpov. t. 1068/VII. 117, 24. IV. 1931; 30.

o revisní zprávě inspektora okresní nemocenské pojišťovny v Brně Jana Sonnwenda o býv. vedoucím úředníku ONP v Hlučíně R. A. Kovalčíkovi,

t. 893/I. 103, 10. II. 1931; 3.

odpov. t. 1437/XXI. 145, 24. XI. 1931; 14.

v záležitosti pp. Miesbacha, Jelínka a Skuherského, ředitelů okr. nem. pojišťoven a funkcionářů Moravské lidové banky v Brně,

t. 893/III. 103, 10. II. 1931; 3.

odpov. t. 1382/IX. 142, 14. X. 1931; 12.

o případu Jos. Figuráka,

t. 893/VI. 103, 10. II. 1931; 3.

odpov. t. 1068/VI. 117, 24. IV. 1931; 30.

o vodovodu v obci Rudě n. M.,

t. 917/IX. 104, 12. II. 1931; 88.

odpov. t. 1098/III. 120, 19. V. 1931; 8.

o nakládání jměním Okresní nemoc. pojišťovny v Brně jejím ředitelem Václavem Jelínkem ve prospěch Jana Hrdličky redaktora soc. demokratického časopisu "Stráž Socialismu" v Brně,

t. 937/III. 106, 19. II. 1931; 5.

odpov. t. 1184/I. 124, 2. VI. 1931; 7.

o záhadném rozdělování podpor z akce pro postižené živelními pohromami v Brtnici na Moravě,

t. 973/III. 111, 17. III. 1931; 6.

odpov. t. 1269/XI. 141, 11. VII. 1931; 38.

o poměrech v ozdravovnách Okr. nemocenské pojišťovny v Brně,

t. 1064/IX. 116, 23. IV. 1931; 10.

odpov. t. 1412/V. 144, 16. X. 1931; 5.

pro neoprávněné vyhoštění Armina Blitze z Brna, Královo Pole, Smetanova ul. 6,

t. 1108/XIII. 123, 21. V. 1931; 35.

odpov. t. 1395/VI. 142, 14. X. 1931; 13.

o bývalém kontroloru Okr. nemocenské pojišťovny v Novém Městě n. M.,

t. 1174/IX. 126, 11. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1572/II. 167, 4. II. 1932; 47.

o novostavbě Okr. nemocenské pojišťovny v Brně,

t. 1174/X. 126, 11. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1406/IV. 142, 14. X. 1931; 14.

o zadání truhlářských prací na novostavbě Okr. nemocenské pojišťovny v Brně a vyplácení zvláštních odměn za tuto práci,

t. 1174/XI. 126, 11. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1412/VI. 144, 16. X. 1931; 5.

že vrch. strážmistr Sobotka z Dolních Kounic nekonal úřední povinnost při záhadné smrti dítěte po očkování,

t. 1174/XII. 126, 11. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1395/VII. 142, 14. X. 1931; 14.

o neslýchaném vykořisťování a bezdůvodném propuštění poštovní poslice Ant. Juřicové z Rosic,

t. 1240/II. 131, 25. VI. 1931; 22.

odpov. t. 1421/VI. 145, 24. XI. 1931; 13.

v záležitosti V. konference Mezinárodní Ústředny svazu nemocenských pojišťoven a pomocných spolků,

t. 1422/XVII. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1721/XIII. 183, 10. V. 1932; 5.

o nucené návštěvě české školy dětmi německé národnosti v Tuřanech u Brna,

t. 1672/I. 174, 7. IV. 1932; 5.

odpov. t. 2330/X. 293, 17. X. 1933; 9.

o protekční podpoře továrníka Bati četnictvem ve Zlíně,

t. 1676/IV. 176, 14. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1905/X. 205, 21. VII. 1932; 5.

o neslýchaném odůvodnění zákazu veřejné schůze lidu v Prostějově,

t. 1797/VIII. 192, 3. VI. 1932; 3.

odpov. t. 1990/V. 210, 25. X. 1932; 3.

o protizákonné domovní prohlídce v Prostějově,

t. 1844/IV. 194, 17. VI. 1932; 6.

odpov. t. 2012/XI. 211, 3. XI. 1932; 4.

o brutálním zákroku kroměřížské policie a četnictva proti nezaměstnaným,

t. 1930/VI. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2130/XII. 239, 31. I. 1933; 5.

o případu brněnských sadů,

t. 1956/V. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2098/XII. 238, 17. I. 1933; 8.

o protekčním a korupčním hospodářství u ředitelství pošt a telegrafů v Pardubicích,

t. 1977/III. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2072/XVII. 230, 16. XII. 1931;

o surovém týrání vyšetřovanců a vězňů u okres. soudu ve Vyškově,

t. 1977/XXIII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2344/XIX. 293, 17. X. 1933; 9.

o korupčním a protekčním hospodářství u velitelství sboru uniformované bezpečnostní stráže policejního ředitelství v Brně,

t. 2011/VIII. 215, 9. XI. 1932; 49.

odpov. t. 2145/III. 247, 10. II. 1933; 5.

o řádění tajné policie v Jihlavě,

t. 2084/I. 232, 20. XII. 1932; 63.

odpov. t. 2168/X. 253, 28. II. 1933; 4.

o rušení voličské schůze komisařem, četníky a policií,

t. 2104/VII. 232, 20. XII. 1932; 63.

odpov. t. 2183/IX. 258, 21. III. 1933; 5.

o neslýchaném postupu okresního hejtmana Cagaše a jeho náměstka dr Janků v Dačicích na Moravě při odsuzování účastníků projevu na 1. května 1933,

t. 2255/I. 273, 23. V. 1933; 4.

odpov. t. 2344/XVIII. 293, 17. X. 1933; 9.

o strašlivém rozsudku nad dělníkem Josefem Königem v Brně, který hladovkou protestuje proti rozsudku jednoročního těžkého žaláře za rozbití okenní tabule,

t. 2257/VII. 275, 30. V. 1933; 3.

odpov. t. 2347/VI. 293, 17. X. 1933; 9.

o postupu četníků v Ostrově u Macochy při zatčení občanů Karla Kuběny a Františka Buchty z Ostrova,

t. 2376/VII. 300, 28. XI. 1933; 6.

odpov. t. 2482/I. 315, 15. II. 1934; 6.

o zastavení invalidního důchodu stoprocentnímu invalidovi Čeňku Juřenovi z Břeclavi,

t. 2548/X. 326, 4. V. 1934; 35.

odpov. t. 2734/XVI. 343, 25. X. 1934; 22.

odpov. t. 2753/III. 348, 27. XI. 1934; 5.

o konfiskaci článku v časopise "Dělnická Rovnost", ročník 1934, zprávy pod nadpisem: "Hrozné poměry za Dérera na Cejlu pro vězně i dozorce",

t. 2601/III. 330, 7. VI. 1934; 43.

odpov. t. 2734/XVII. 343, 25. X. 1934; 22.

o - - - potrestání členů obecních zastupitelstev pro nevstávání při posmrtné vzpomínce na krále Alexandra,

t. 2822/XII. 360, 5. III. 1935; 9.

o svévolném postupu okresního hejtmana v Třebíči proti nezaměstnaným,

t. 2826/VII. 360, 5. III. 1935; 9.

o pronásledování protidrahotní petiční akce spotřebitelů,

t. 2846/VIII. 364, 21. III. 1935; 6.

o bezpříkladném vyhoštění rodiny Františka Šubčíka v Tetěticích, okres Kroměříž,

t. 2852/V. 365, 26. III. 1935; 5.

o bezdůvodném věznění Jaroslava Henla, Praha-Žižkov, Biskupcova ul. 23,

t. 2852/XIV. 365, 26. III. 1935; 5.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Trenčíně (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

3, 17. XII. 1929; 6.

zpr. t. 354; zprav. dr Markovič; nevydán

49, 16. V. 1930; 36-7.

kraj. tr. s. v Brně (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, přečiny podle § 11, č. 2, § 14, č. 1 a 5, § 15, č. 2, § 16, č. 1, § 18, č. 2 a 3, § 34, č. 2 zákona na ochranu republiky, §§ 487, 491 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z roku 1863 a přestupky podle § 15, č. 4, § 18, č. 1 zákona na ochranu republiky, §§ 9, 17 tiskového zákona a § 3 shromažďovacího zákona)

3, 17. XII. 1929; 8.

zpr. t. 344; zprav. dr Markovič; nevydán

41, 10. IV. 1930; 26-7.

kraj. s. v Uh. Hradišti (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

9, 16. I. 1930; 9.

zpr. t. 567; zprav. dr Markovič; nevydán

82, 20. XI. 1930; 83.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

10, 23. I. 1930; 7.

zpr. t. 518; zprav. dr Stránský; nevydán

73, 21. X. 1930; 4-5.

okr. s. v Kojetíně (přestupek podle § 4 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 309 Sb. z.)

16, 17. II. 1930; 13.

zpr. t. 860; zprav. dr Markovič; nevydán

112, 19. III. 1931; 75.

kraj. s. v Prešově (přečin § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

16, 17. II. 1930; 13.

zpr. t. 859; zprav. dr Markovič; nevydán

112, 19. III. 1931; 75.

kraj. tr. s. v Brně (přestupek podle §§ 11, 14 a 32 zákona o právu shromažďovacím a podle § 8 tr. z.)

28, 11. III. 1930; 7.

zpr. t. 523; zprav. Fr. Ježek; vydán

80, 17. XI. 1930; 8-12.

kraj. tr. s. v Brně (přečiny podle § 11, č. 2, § 14, č. 1, § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky, § 5 tr. z. a § 23 tiskového zákona)

36, 2. IV. 1930; 9.

zpr. t. 867; zprav. Jan Tůma; nevydán

114, 26. III. 1931; 8-14.

kraj. tr. s. v Brně (přečiny podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

310, 19. XII. 1933; 8.

zpr. t. 2631; zprav. dr Daněk; nevydán

336, 26. VI. 1934; 12.

kraj. tr. s. v Brně (přečiny podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

310, 19. XII. 1933; 8.

zpr. t. 2801; zprav. dr Daněk; nevydán.

364, 21. III. 1935; 39.

kraj. tr. s. v Brně (přečiny podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

310, 19. XII. 1933; 8.

zpr. t. 2802; zprav. dr Suchý; nevydán

367, 29. III. 1935; 28.

kraj. s. v Chrudimi (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

313, 17. I. 1934; 7.

zpr. t. 2922; zprav. F. Richter; nevydán

370, 5. IV. 1935; 36.

kraj. tr. s. v Brně (přečin podle §§ 1, 2, případně § 3 zákona ze dne 28. června 1933, č. 108 Sb. z., a §§ 1 a 13 tiskové novely)

323, 24. IV. 1934; 8.

zpr. t. 2657; zprav. dr Markovič; nevydán

348, 27. XI. 1934; 8.

kraj. s. v Jihlavě (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

343, 25. X. 1934; 22.

zpr. t. 2806; zprav. dr Daněk; nevydán

364, 21. III. 1935; 39-40.

kraj. tr. s. v Brně (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

343, 25. X. 1934; 22.

zpr. t. 2954; zprav. dr Mareš; nevydán

372, 11. IV. 1935; 56.

Volán k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 4, 7.

120, 19. V. 1931; 31.

266, 27. IV. 1933; 40.

290, 4. VII. 1933; 9, 10.

296, 20. X. 1933; 30.

313, 17. I. 1934; 11, 12.

364, 21. III. 1935; 36.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc leden.

2, 13. XII. 1929; 8-9.ISP (příhlásit)