Antonín Chmelík

Narozen: v roce 1891

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CHMELÍK Antonín

IA voleb. kraj

lig.

Nastoupil za Rudolfa Gajdu, jenž pozbyl mandátu.

Volba verifikována 170, 16. III. 1932; 5.

Slib vykonal 163, 21. I. 1932; 2.

Návrhy iniciativní:

aby vláda ihned poskytla nutnou pomoc obyvatelstvu krupobitím postižených obcí na Kralupsku, Mělnicku a Velvarsku, t. 1893.

199, 30. VI. 1932; 3.

aby dosud svobodná živnost "stavba vlečných nákladních, převozových, pískových, jakož i všech druhů sportovních lodí" byla zařazena mezi živnosti řemeslné, t. 2583.

328, 17. V. 1934; 5.

Řeč v rozpravě:

o bankovním zákonu (t. 1647).

171, 17. III. 1932; 60.

o dodatk. protokolu k obch. smlouvě se Švýcarskem (t. 1485), s Francií (t. 1486) a o 2 dodatkových dohodách k obchodní úmluvě s Francií (t. 1581 a 1592); mluví o hornické stávce v severočeské uhelné oblasti.

173, 30. III. 1932; 23.

o prohlášení min. veřejných prací inž. Dostálka z 30. III. 1932 o stávce horníků v revíru severočeském a ostravsko-karvínském.

174, 7. IV. 1932; 26.

o zákonu o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (t. 1720)

178, 22. IV. 1932; 34.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 2113); prohlašuje jako zástupce Národní ligy, že neústupně trvá na celistvosti RČS a nepřipouští korekturu hranic (rozhovor presidenta Masaryka s maďarským novinářem).

232, 20. XII. 1932; 24.

o II. a III. dodatkovém protokolu k obch. smlouvě mezi RČS a Švýcarskem (t. 2028 a 2077); mluví o manifestacích autodopravců.

238, 17. I. 1933; 17.

o zákonu o mimořádné moci nařizovací (t. 2292)

282, 8. VI. 1933; 16.

o zákonu o stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli (t. 2317)

290, 4. VII. 1933; 23.

o zákonu o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 2358); podává jménem Národní ligy prohlášení k zákonu a dotýká se též událostí v Nitře v srpnu 1933.

296, 20. X. 1933; 21.

o zákonu o zřízení Československého reeskontního a lombardního ústavu (t. 2509)

321, 8. III. 1934; 30.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 2. VII. 1934 o nové fási v boji o evropskou rovnováhu.

341, 4. VII. 1934; 9.

o zákonu, kterým se propůjčuje vládnímu nařízení ze dne 15. VI. 1934, č. 112 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, platnost zákona (t. 2723)

342, 4. VII. 1934; 22.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760), mluví též o studentských demonstracích v Praze při provádění universitního zákona z r. 1920 (vydání insignií)

351, 30. XI. 1934; 27.

Interpelace:

naléhavá, o napadení soudcovského stavu posl. dr Jaroslavem Stránským a posl. Fr. Zeminovou,

t. 1586. 170, 16. III. 1932; 41.

odpov. t. 1644. 171, 17. III. 1932; 87.

naléhavá, o státní regulační komisi pražské,

t. 2192. 271, 18. V. 1933; 13.

odpov. t. 2233. 272, 19. V. 1933; 3.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. ve Znojmě (přestupek proti bezpečnosti cti podle §§ 487 a 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. prosince 1862. č. 6/63 ř. z.)

216, 17. XI. 1932; 4.

zpr. t. 2513; zprav. F. Richter; vydán

370, 5. IV. 1935; 35.

kraj. tr. s. v Praze (přečin podle § 11, č. 2 zákona na ochranu republiky)

224, 6. XII. 1935; 4.

zpr. t. 2695; zprav. Jan Tůma; vydán

371, 9. IV. 1935; 28.

okr. s. v Č. Budějovicích (oduznání podmíněného odsouzení pro přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488 tr. z.)

323, 24. IV. 1934; 8.

zpr. t. 2879; zprav. dr Daněk; nevydán

367, 29. III. 1935; 28-29.

kraj. s. v Košicích (trojnásobný přečin podle § 14, č. 5 a přečiny podle § 14, č. 6 a § 18, č. 1 a 3 zákona na ochranu republiky)

343, 25. X. 1934; 23.

Volán k pořádku:

342, 4. VII. 1934; 23.



ISP (příhlásit)