Čeněk Hruška

Narozen: v roce 1889
Zemřel: v roce 1965

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HRUŠKA Čeněk

XIV. voleb. kraj

K

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9.

Byl členem výb. imunit. - rozp. - úst.-práv. a zdrav.

Zbaven mandátu nálezem volebního soudu z 3. XI. 1933.

298, 8. XI. 1933; 3.

Po něm nastoupil Pecháček František.

Návrh iniciativní:

na propuštění posl. Kopeckého z vazby, t. 1100.

118, 7. V. 1931; 9.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o stavebním ruchu (t. 304).

37, 3. IV. 1930; 27.

o státním rozpočtu pro rok 1931 (t. 780), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 71.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; mluví o srážce četnictva s nezaměstnanými dělníky v Duchcově 4. II. 1931.

102, 6. II. 1931; 70.

o imunitní věci A. Hadka (t. 975).

108, 21. II. 1931; 17.

o Úmluvě mezi republikou Čsl. a republikou Rakouskou o rozdělení odpočivných a zaopatřovacích požitků bývalých pragmatických zaměstnanců (pozůstalých) správy jmění druhdy vázaného pro rod Habsbursko-Lotrinský nebo pro některou jeho pobočnou větev, podepsané dne 30. XI. 1923, a Protokol z téhož dne (t. 791); mluví o průběhu demonstrací v den 25. II. 1931.

109, 5. III. 1931; 17.

zákonu, kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. IV. 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy o jízdě motorovými vozidly (t. 1243); mluví o přípravách k válce s SSSR a o volbách do závodního výboru v Daňkově továrně v Karlíně.

133, 1. VII. 1931; 25.

vlastní imunitní věci (t. 1234).

138, 8. VII. 1931; 35.

zákonu o povinném mísení lihu s pohonnými látkami (t. 1783) a o zákonu, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem (t. 1782); mluví též o teroru při volbách závodních výborů.

186, 19. V. 1932; 49.

zákonu, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel (t. 1920); mluví též o IX. všesokolském sletu v Praze.

202, 12. VII. 1932; 22.

zákonu o zřízení pomníků dr Aloisu Rašínovi a dr Milánu Rostislavu Štefánikovi (t. 2156).

247, 10. II. 1933; 42.

Interpelace:

naléhavá, o závodním teroru, prováděném z příkazu ministra národní obrany na dělnících a falšování volebních listin v Daňkovce v Karlíně,

t. 1316. 162, 19. XII. 1931; 3.

odpov. t. 1448. 162, 19. XII. 1931; 7.

persekuční, bezpodstatné a trestuhodné konfiskaci "Dělnické Rovnosti",

t. 320/X. 41, 10. IV. 1930; 5.

odpov. t. 491/XV. 62, 13. VI. 1930; 5.

policejních násilnostech proti dělnictvu v Praze,

t. 408/VIII. 48, 15. V. 1930; 5.

odpov. t. 653/IV. 71, 2. X. 1930; 5.

o neslýchaném ztýrání 17letého Josefa Hály, 11 let chorého spavou chřipkou a epileptického, na policejním komisařství v Nuslích a drženého bez lékařského ošetření po 14 dnů ve věznici na Pankráci,

t. 488/IX. 64, 17. VI. 1930; 5.

odpov. t. 2827/I. 360, 5. III. 1935; 9.

o konfiskaci "Rudého Večerníku",

t. 488/X. 64, 17. VI. 1930; 5.

odpov. t. 659/XIV. 72, 21. X. 1930; 7.

o provokativním postupu státního aparátu proti dělnictvu zaměstnanému na regulaci Labe v Brandýse nad Labem a neslýchanému vykořisťování dělníků na této stavbě firmou inž. Bukovský,

t. 532/XV. 66, 24. VI. 1930; 22.

odpov. t. 1421/VII. 145, 24. XI. 1931; 13.

o případu dělníka Častulíka,

t. 1108/XII. 123, 21. V. 1931; 35.

odpov. t. 1395/II. 142, 14. X. 1931; 13.

o případu rozpuštění veřejné schůze v Hořovicích dne 16. března 1932 a o insultování poslance Hrušky policejními orgány,

t. 1646/XIII. 173, 30. III. 1932; 6.

o nezákonném a svévolném postupu četnictva v Čisté,

t. 1797/VI. 192, 3. VI. 1932; 3.

odpov. t. 1957/V. 207, 20. X. 1932; 8.

o svévolném postupu okresního hejtmana dr Plavce v Hořovicích proti ústřednímu dělnickému, konsumnímu a stavebnímu spolku "Včela" z. s. s r. o. v Praze,

t. 1930/IV. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2130/X. 239, 31. I. 1933; 5.

o zavraždění dělníka Václava Skuhrovce majitelem cihelny Janem Křížem v Horních Černošicích,

t. 1956/III. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2177/I. 254, 14. III. 1933; 5.

o zpronevěření sirotčích peněz státními úřady,

t. 2042/XI. 220, 24. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2163/XII. 251, 23. II. 1933; 3.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. ve Frýdku (přestupek podle §§ 3, 19 zákona o právu shromažďovacím)

3, 17. XII. 1929; 8.

zpr. t. 309; zprav. V. Košek; nevydán

38, 4. IV. 1930; 26.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin podle §u 18, č. 1, 2 a 3 zákona na ochranu republiky)

4, 18. XII. 1929; 4.

zpr. t. 478; zprav. F. Richter; nevydán

66, 24. VI. 1930; 10-20.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečiny podle §§ 283, 284 tr. z. a §u 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 3, 19 zákona o právu shromažďovacím)

4, 18. XII. 1929; 4.

zpr. t. 314; zprav. J. Tůma; nevydán

40, 8. IV. 1930; 4.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle §u 15, č. 3 a přečin podle §u 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

5, 19. XII. 1929; 3.

zpr. t. 270; zprav. J. Koudelka; nevydán

33, 21. III. 1930; 49-50.

okr. s. v Benešově u Prahy (přestupek podle §u 19 zákona o právu shromažďovacím)

6, 20. XII. 1929; 89.

zpr. t. 374; zprav. Fr. Ježek; nevydán

57, 3. VI. 1930; 12.

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečiny podle §u 14, č. 5 a §u 18, č. 1 až 3 a, zločiny podle §u 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

8, 8. I. 1930; 5.

zpr. t. 483; zprav. dr Mareš; nevydán

67, 16. IX. 1930; 52-53.

okr. s. ve Frýdku (přestupek podle §§ 3 a 19 zákona o právu shromažďovacím)

8, 8. I. 1930; 5.

zpr. t. 484; zprav. dr Mareš; nevydán

67, 16. IX. 1930; 53.

okr. s. ve Frýdku (přestupek podle §§ 488, 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863)

8, 8. I. 1930; 5.

zpr. t. 639; zprav. dr Markovič; nevydán

94, 12. XII. 1930; 55-6.

okr. s. v Něm. Brodě (přestupek podle §§ 3 a 19 zák. o právu shromažďovacím)

8, 8. I. 1930; 5.

zpr. t. 375; zprav. J. Koudelka; nevydán

57, 3. VI. 1930; 13.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle §§ 81 a 87 tr. z., přestupky podle §u 488 tr. z. a čl. V zákona č. 8 ř. z. z r. 1863, podle §u 312 tr. z. a §u 3 zákona o právu shromažďovacím)

12, 30. I. 1930; 5.

zpr. t. 1258; zprav. Jan Tůma; vydán

140, 10. VII. 1931; 9-12, 14.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle §u 2 zákona na ochranu republiky)

16, 17. II. 1930; 13.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle §§ 81, 82 tr. z., přečin podle §§ 283, 284 tr. z. a přestupek §u 312 tr. z.)

37, 3. IV. 1930; 5.

zpr. t. 1234; zprav. J. Pekárek; vydán s výjimkou odepření vydání pro přestupek § 312 tr. z.

138, 8. VII. 1931; 35-41.

okr. s. ve Zbraslavi (přestupek podle §u 314 tr. z.)

53, 26. V. 1930; 5.

zpr. t. 1231; zprav. dr Markovič; nevydán

132, 26. VI. 1931; 72.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle §u 2, odst. 3 a přečin podle §u 17, č. 1 zákona na ochranu republiky)

119, 8. V. 1931; 5.

zpr. t. 1935; zprav. dr Moudrý; vydán

284, 20. VI. 1933; 15-17.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 81 tr. z.)

124, 2. VI. 1931; 8.

zpr. t. 1312; zprav. Jan Tůma; vydán

140, 10. VII. 1931; 12-14.

okr. s. v Hořovicích (přestupek shromažďovacího zákona)

202, 12. VII. 1932; 5.

Volán k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 7.

109, 5. III. 1931; 20.

138, 8. VII. 1931; 35.

147, 25. XI. 1931; 74, 76.

200, 1. VII. 1932; 49.

232, 20. XII. 1932; 59, 60.

233, 20. XII. 1932; 3, 4.

234, 21. XII. 1932; 67, 69.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc leden

2, 13. XII. 1929; 8-9.ISP (příhlásit)