JUDr. János Holota

Narozen: v roce 1890
Zemřel: v roce 1958

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

HOLOTA János, dr.

XVI. voleb. kraj

MN

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 9,

Byl členem výb. im. - inkompatib. (náhr.) a rozp.

Návrhy resoluční:

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 30.

k t. 780. 89, 29. XI. 1930; 33.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup polit., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

20, 20. II. 1930; 85.

o zákonu o odpočivném a zaopatřovacích platech některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů jakož pozůstalých po nich a o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 430).

48, 15. V. 1930; 53.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 77 Sb. z., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789).

83, 21. XI. 1930; 62.

o zákonu o změnách řádu volení v obcích (t. 2305).

287, 27. VI. 1933; 27.

o státním rozpočtu pro r. 1934 (t. 2385), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

303, 1. XII. 1933; 77.

o zákonu o volbách do zemských a okresních zastupitelstev a o jejich funkčním období (t. 2814).

358, 19. XII. 1934; 9.

o zákonu o hlášení pobytu (t. 2847) a o zákonu o pobytu cizinců (t. 2848).

363, 14. III. 1935; 23.

Interpelace:

o usnadnění postupu při povolování cest pensistů do ciziny,

t. 174/XXIV. 26, 5. III. 1930; 5.

odpov. t. 954/IX. 108, 21. II. 1931; 23.

o regulování cest v obci Ebed,

t. 174/XXV. 26, 5. III. 1930; 5.

odpov. t. 477/XVI. 64, 17. VI. 1930; 5.

o nestrpitelných poměrech zavládnuvších ve státní dětské útulně v Košicích,

t. 809/VI. 95, 15. XII. 1930; 4.

o pohnání k odpovědností pachatelů rabování a plenění páchaného občanským obyvatelstvem v době státního převratu a o možnosti jich zažalování na náhradu škody,

t. 809/VII. 95, 15. XII. 1930; 4.

odpov. t. 1010/XIV. 114, 26. III. 1931; 5.

o horší kvalitě doutníků a cigaret prodána Slovensku a v Podkarpatské Rusi, o zavedení lepených cigaret a o snížení cen všech druhů tabáku a tabákových výrobků,

t. 809/VIII. 95, 15. XIII. 1930; 4.

odpov. t. 1010/XIII. 114, 26. III. 1931; 5.

o vyhoštění děkana-faráře Antona Felixe Siposa a jeho sestry Anny Siposové, ovdovělé Heimanové, a o jich násilném dopravení na státní hranice,

t. 1017/IV. 112, 19. III. 1931; 94.

odpov. t. 1241/XVI. 133, 1. VII. 1931; 5.

aby zastaveny byly bezohledné berní exekuce, vedené proti zemědělskému obyvatelstvu v obcích okresu Vráble,

t. 1210/III. 128, 18. VI. 1931; 37.

odpov. t. 1421/XVI. 145, 24. XI. 1931; 13.

o nedopatřeních, ke kterým došlo při akci přídělu osiva, poukázaného malorolníkům v Bešeňově,

t. 1422/XII. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1692/XV. 177, 21. IV. 1932; 4.

o nepříznivém vyřizování žádostí o odklad placení daní, povolený rolníkům postiženým v tomto roce neúrodou,

t. 1422/XIII. 145, 24. XI. 1931; 10.

145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1637/XII. 170, 16. III. 1928; 8.

o stanovení paušalovaného základu daně důchodové zemědělců,

t. 1724/V. 181, 3. V. 1932.; 4.

odpov. t. 1957/XIII. 207, 20. X. 1932; 8.

o vyúčtování sbírky pořádané v kruhu majitelů běžného účtu na pomoc dětem nezaměstnaných,

t. 2131/IV. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2256/VIII. 275, 30. V. 1933; 3.

o vládních napomenutích, týkajících se stavby školských budov škol církevních,

t. 2182/IV. 254, 14. III. 1933; 5.

odpov. t. 2250/X. 271, 18. V. 1933; 14.

o vyúčtování stipendií nadace Jána Pálffyho,

t. 2182/V. 254, 14. III. 1933; 5.

odpov. t. 2521/II. 323, 24. IV. 1934; 8.

o jednání okresního náčelníka v Modrém Kameni, kterým odepřel vydávat legitimace pro malý pohraniční styk,

t. 2182/VI. 254, 14. III. 1933; 5.

odpov. t. 2294/XII. 286, 23. VI. 1933; 3.

o teroru, který byl spáchaný na maďarských dělnících úřadu nákupu tabáku v Nových Zámcích v souvislosti s volbami do obce,

t. 2189/III. 258, 21. III. 1933; 5.

odpov. t. 2294/XX. 286, 23. VI. 1933; 3.

o povrchním nakládání s věcmi válečných invalidů,

t. 2189/IV. 258, 21. III. 1933; 5.

odpov. t. 2344/XXII. 293, 17. X. 1933; 9.

o postupu okresního úřadu v Želízi při vydávání legitimací pro malý pohraniční styk,

t. 2295/IV. 286, 23. VI. 1933; 3.

odpov. t. 2350/XVIII. 296, 20. X. 1933; 3.

aby vlaky pro osobní dopravu opatřeny byly záchrannými skříňkami,

t. 2470/XIV. 315, 15. II. 1934; 6.

odpov. t. 2533/III. 325, 3. V. 1934; 5.

o způsobu vymáhání příspěvků nemocenských pokladen,

t. 2523/III. 323, 24. IV. 1934; 8.

odpov. t. 2713/VII. 343, 25. X. 1934; 21.

o neodůvodněném odnímání povolení k pěstování tabáku drobným pěstitelům,

t. 2548/V. 326, 4. V. 1934; 35.

odpov. t. 2734/III. 343, 25. X. 1934; 22.

o událostech v bratislavské lidové škole maďarské v Karpatské ulici, kterými byla uražena maďarská menšina,

t. 2548/VI. 326, 4. V. 1934; 35.

odpov. t. 2728/IX. 343, 25. X. 1934; 22.

o navrácení maďarských škol národních obcím Čečejovce a Makrance,

t. 2610/VII. 332, 14. VI. 1934; 42.

odpov. t. 2734/XXIII. 343, 25. X. 1934; 22.

ve věci nápravy velmi vážných protimaďarských projevů na slavnosti pořádané dne 28. října t. r. v Šale n. V. za přítomnosti okresního náčelníka,

t. 2757/III. 348, 27. XI. 1934; 5.

odpov. t. 2832/XVI. 362, 12. III. 1935; 5.

aby odstraněna byla nezákonná bezohledná a pohoršující prakse, zavedená finančními úřady v Parkáně ve věcech daňových, t. 2838/VII.

364, 21. III. 1935; 6.

o definitivní úpravě vzdělání maďarských učitelů na Slovensku a Podkarpatské Rusi,

t. 2838/VIII. 364, 21. III. 1935; 6.

o přehmatech úředních orgánů, vykonávajících. kontrolu periodických listů,

t. 2852/III. 365, 26. III. 1935; 5.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Komárně (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona č. 50 z r. 1923 Sb. z.)

360, 5. III. 1935; 10.

zpr. t. 2912; zprav. dr Markovič; nevydán

369, 4. IV. 1935; 37.

okr. s v N. Zámcích (přečin těžkého ublížení na těle podle § 301 tr. z.)

364, 21. III. 1935; 6.

zpr. t. 2913; zprav. dr Markovič; vydán:

369, 4. IV. 1935; 38.ISP (příhlásit)