Josef Dvořák

Narozen: v roce 1892

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

DVOŘÁK Josef

VIII. voleb. kraj

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. bran., im., rozp., úst.-práv., zahr. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o zrušení § 82 živn. řádu, § 120 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi, § 27 zákona o obchodních pomocnících, o výpovědní lhůtě a vyplácení mezd, t. 1331.

138, 8. VII. 1931; 5.

na okamžitou pomoc hladovému lidu na východním Slovensku, t. 2865.

365, 26. III. 1935; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1279. 136, 3. VII. 1931; 28-9.

k t. 1346. 141, 11. VII. 1931; 34.

k t. 2070. 222, 29. XI. 1932; 6.

k t. 2760. 352, 1. XII. 1934; 16-18.

k t. 2784. 355, 11. XII. 1934; 15.

k t. 2844. 363, 14. III. 1935; 19.

Návrhy resoluční:

k t. 1346. 141, 11. VII. 1931; 36.

k t. 2760. 352, 1. XII. 1934; 26-30.

při projednávání osnovy t. 2778. 353, 5. XII. 1934; 14.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

22, 22. II. 1920; 36.

o imunitní věci Č. Hrušky (t. 478); mluví o vnitropolitické situaci v RČS.

66, 24. VI. 1930; 14.

o obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, podepsané na Štrbském Plese dne 27. VI. 1930, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 11. VII. 1930, č. 114 Sb. z. (t. 700); mluví o poměrech ve Škodových závodech v Plzni.

77, 4. XI. 1930; 3.

o imunitní věci K. Śliwky (t. 577); mluví o censurní praksi v RČS.

83, 21. IX. 1930; 85.

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. polit., a o prohlášení mm. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

86, 26. XI. 1930; 61.

o imunitní věci G. Steinera (t. 596).

91, 5. XII. 1930; 57.

o imunitní věci dr Sterna (t. 599).

91, 5. XII. 1930; 60.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. VII. 1927, č. 116 Sb. z., o silničním fondu (t. 1050) a o zákonu o spotřební dani z minerálních olejů (t. 1049); mluví o poměrech ve Škodových závodech v Plzni.

115, 27. III. 1931; 44.

o imunitní věci I. Majora (t. 1188) (krveprolití v Košutech).

125, 2. VI. 1931; 3.

o imunitní věci A. Hodinové (t. 1147).

129, 19. VI. 1931; 36.

o zákonu o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o pracovních soudech) (t. 1279).

136, 3. VII. 1931; 21.

o imunitní věci Č. Hrušky (t. 1234).

138, 8. VII. 1931; 37.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

149, 27. XI. 1931; 74.

o zákonu o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (t. 1720); mluví o stávce horníků, o přípravách k válce proti SSSR a o poměrech mezi plzeňským dělnictvem.

177, 21. IV. 1932; 19.

o zákonu o požadování dopravních prostředků pro vojenské účely v míru (t. 1751).

183, 10. V. 1932; 9.

o zák. o ochraně známek (t. 2021), o ochraně vzorků a modelů (t. 2022), o ochraně vynálezů (t. 2023) a o pařížské unijní úmluvě a 2 madridských dohodách (t. 2024); mluví o poměrech vojínů v kasárnách; též protestuje proti výrokům posl. Polívky o Slovácích.

217, 18. XI. 1932; 23.

o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 2070).

222, 29. XI. 1932; 5.

o zákonu o báňských dávkách z kutišť a z měr (t. 2097); mluví o špionážní aféře v Plzni.

226, 13. XII. 1932; 10.

o II. a III. dodatk. protokolu k obch. smlouvě mezi RČS a Švýcarskem (t. 2028 a 2077); mluví o demonstraci autodopravců, o nezaměstnanosti doslouživších akt. vojínů a o váleč. konfliktu čínsko-japonském.

238, 17. I. 1933; 11.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

243, 3. II. 1933; 27.

o zákonu o dani kuponové a o snížení úroků z některých cenných papírů pevně zúročitelných (t. 2190), o zákonu o půjčce práce (t. 2191) a o prohlášení min. fin. dr Trapla z 14. III. 1933; protestuje proti zabavení některých výroků posl. Hadka z jeho řeči z 15. III., týkajících se jednání v branném výboru (řeč. posl. Špačka).

257, 16. III. 1933; 50.

o imunitní věci Č. Hrušky (t. 1935).

284, 20. VI. 1933; 15.

o zákonu, kterým se prodlužuje lhůta k dosažení daňové výhody podle §§ 7 až 11 zákona o půjčce práce (t. 2313).

288, 28. VI. 1933; 26.

o stá ním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

302, 30. XI. 1933; 68.

o zákonu, jímž se mění některá ustanovení branného zákona (t. 2492).

317, 20. II. 1934; 8.

o dodatkovém ujednání ke smlouvě s Rumunskem (t. 2541); činí jménem klubu komunistických poslanců prohlášení u příležitosti nadcházející volby presidenta republiky T. G. Masaryka.

327, 15. V. 1934; 7.

o obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Tureckou, podepsané v Ankaře dne 30. dubna 1934 (t. 2598); činí jménem klubu komunistických poslanců prohlášení s návrhem resoluce, aby s posl. sněm. postavila plně za návrhy sovětů na odzbrojení, jak byly tlumočeny na ženevské konferenci.

331, 12. VI. 1934; 6.

o zákonu, kterým se mění zákony o mimořádné moci nařizovací ze dne 9. VI. 1933, č. 95 Sb. z., a ze dne 15. XI. 1933, č. 206 Sb. z. (t. 2637).

332, 14. VI. 1934; 21.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 2. VII. 1934 o nové fási v boji o evropskou rovnováhu.

340, 3. VII. 1934; 38.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

346, 7. XI. 1934; 32.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760); tlumočí stanovisko komunistické strany k událostem, jež předcházely provedení universitního zákona z r. 1920 (vrácení insignií).

349, 28. XI. 1934; 42.

o zákonu o délce presenční služby (t. 2778).

353, 5. XII. 1934; 9.

o zákonu o volbách do zemských a okresních zastupitelstev a o jejich funkčním období (t. 2814).

358, 19. XII. 1934; 6.

o smlouvě s republikou Finskou (t. 2783); činí jménem klubu komunistických poslanců prohlášení k chystanému zákonu o registraci politických stran.

360, 5. III. 1935; 11.

zákonu o hospodářském vyzvědačství (t. 2815); činí jménem svého poslaneckého klubu prohlášení o politické situaci v Evropě po zavedení branné povinnosti v Německu.

364, 21. III. 1935; 12.

Interpelace:

naléhavá, o případu Antonie Šmídové z Dobřan,

t. 1615. 186, 19. V. 1932; 64.

odpov. t. 1650. 187, 20. V. 1932; 4.

naléhavá, o událostech v Přešticích,

t. 1696. 196, 21. VI. 1932; 31.

odpov. t. 1804. 197, 22. VI. 1932; 4.

naléhavá, o postupu akciové společnosti "Solo" proti dělnictvu,

t. 1988. 226, 13. XII. 1932; 19.

odpov. t. 2059. 227, 14. XII. 1932; 3.

naléhavá, o soustavném poškozování revolučního tisku poštovními úředníky a zřízenci,

t. 2122. 258, 21. III. 1933; 29.

odpov. t. 2178. 259, 23. III. 1933; 3.

o konkursním řízení na dolu "Hůrka" u obce Losinné a o vyplacení zadržené dělnické mzdy,

t. 408/XVI. 48, 15. V. 1930; 5.

odpov. t. 627/V. 67, 16. IX. 1930; 15.

o bezdůvodném věznění tří občanů a o poměrech v písecké věznici,

t. 432/I. 53, 26. V. 1930; 4.

odpov. t. 1068/III. 117, 24. IV. 1931; 30.

o případu paní Ant. Šmídové Plzně,

t. 851/XIII. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1098/II. 120, 19. V. 1931; 8.

o soustavné konfiskaci periodického časopisu "Škodovák" a "Pravda",

t. 1060/VII. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1184/X. 124, 2. VI. 1931; 7.

o soustavném zakazování dělnických schůzí ve Strakonicích,

t. 1064/II. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1319/XVII. 142, 14. X. 1931; 11.

o atentátech ruských bělogvardějců v Č. S. R.,

t. 1447/VII. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1754/IX. 188, 24. V. 1932; 3.

že se nevyplácí žold vojínům I. roty 35. pěš. pluku v Plzni,

t. 1483/III. 155, 14. XII. 1931; 6.

odpov. t. 1637/XXI. 170, 16. III. 1932; 8.

o týrání vojáků,

t. 1597/I. 168, 11. II. 1932; 4.

odpov. t. 1781/VII. 194, 17. VI. 1932; 6.

o zacházení s vojíny,

t. 1597/III. 168, 11. II. 1932; 4.

odpov. t. 1781/VI. 194, 17. VI. 1932; 6.

o poměrech v pražském divisním vězení,

t. 1628/XII. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1905/XXIII. 205, 11. VII. 1932; 5.

o poměrech ve vojenském vězení ve Štefánikových kasárnách,

t. 1628/XIII. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1845/XII. 197, 22. VI. 1932; 4.

o ztýrání vojína Němečka,

t. 1642/II. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1905/XXII. 205, 21. VII. 1932; 5.

o příčinách smrti vojína J. Dvořáka od telegrafního pluku z Kutné Hory,

t. 1642/IV. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1845/XIII. 197, 22. VI. 1932; 4.

o poměrech u dělostřeleckého oddílu 257 v Šumperku,

t. 1642/V. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1845/XVIII. 197, 22. VI. 1932; 4.

o odškodnění vojína Karla Týře, těžce poškozeného při výkonu vojenské služby,

t. 1642/XIV. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1845/XIV. 197, 22. VI. 1932; 4.

o týrání vojína Jana Gavušky od 2. jezdeckého pluku a o jeho pokusech o sebevraždu,

t. 1676/V. 176, 14. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1845/XIX. 197, 22. VI. 1932; 4.

o rozpuštění Dělnické Pomoci a Rudé Pomoci,

t. 1698/IV. 176, 14. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1957/XVII. 207, 20. X. 1932; 8.

o ohrožování životů pilotů a o poměrech při leteckém pluku č. 1 ve Kbelích,

t. 1715/XIII. 179, 28. IV. 1932; 4.

odpov. t. 1931/V. 207, 20. X. 1932; 8.

o poměrech u IX. hraničářského praporu v Podolinci,

t. 1715/XVII. 179, 28. IV. 1932; 4.

odpov. t. 1931/VI. 207, 20. X. 1932; 8.

o případu vojáka Eugena Rotensteina ze Sevluše,

t. 1752/II. 185, 17. V. 1932; 4.

odpov. t. 1957/XIX. 207, 20. X. 1932; 8.

o povyšování frekventantů školy na vojenské lékaře,

t. 1780/VI. 188, 24. V. 1932; 32.

odpov. t. 1957/X. 207, 20. X. 1932; 8.

o provádění srážek ze žoldu vojínů,

t. 1780/VII. 188, 24. V. 1932; 32.

odpov. t. 1957/IX. 207, 20. X. 1932; 8.

o neslýchaném týrání a ohrožení zdraví vojína mostecké posádky,

t. 1797/IV. 192, 3. VI. 1932; 3.

odpov. t. 1957/XVI. 207, 20. X. 1932; 8.

o soustavném týrání vojáků a ničení jich zdraví v Brně.

t. 1797/VII. 192, 3. VI. 1932; 3.

odpov. t. 1957/XVIII. 207, 20. X. 1932; 8.

o týrání vojáků a o mizerném stravování vojáků v Chomutově,

t. 1844/VI. 194, 17. VI. 1932; 6.

odpov. t. 1979/VII. 207, 20. X. 1932; 8.

o poměrech u dělostřeleckého oddílu 257 v Šumperku,

t. 1930/III. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2275/III. 277, 1. VI. 1933; 2.

o příčinách smrti B. Dvořáčka od 1. telegrafního pluku z Kutné Hory,

t. 1930/VII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2275/IV. 277, 1. VI. 1933; 2.

o případu smrti vojína E. Školy u 9. jezdeckého pluku ve Vysokém Mýtě,

t. 1930/XVI. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2168/XIII. 253, 28. II. 1933; 4.

o špatném zacházení s vojíny, o nedostatečné stravě a o protizákonném poškozování vojínů ve vojenském zátiší u 39. pěš. pluku v Bratislavě-Petržalce,

t. 1956/IX. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2072/VI. 230, 16. XII. 1932; 2.

o týrání a šikanování vojáků v Chomutově,

t. 1956/X. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2072/VII. 230, 16. XII. 1932; 2.

o poměrech, ohrožujících zdraví a životy vojáků v divisní nemocnici č. 1,

t. 1956/XI. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2072/VIII. 230, 16. XII. 1932; 2.

o týrání vojína Schallnera u dělostřeleckého pluku 106 v Brně,

t. 1956/XII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2169/VI. 253, 28. II. 1933; 4.

o škodách na životech i majetku rolníků, způsobených střílením na vojenské střelnici v Malackách na Slovensku,

t. 1956/XIII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2169/VII. 253, 28. II. 1933; 4.

o zkažené stravě, hrubém zacházení s vojíny a o strhování žoldu u 35. pěš. pluku v Kralovicích u Plzně,

t. 1956/XIV. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2072/IX. 230, 16. XII. 1932; 2.

o odstranění pracovních příplatků u 1. leteckého pluku T. G. Masaryka ve Kbelích,

t. 1956/XV. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2169/VIII. 253, 28. II. 1933; 4.

o nedodržování hodin zaměstnání a připravování vojínů o volný čas u 101. dělostřel. pluku v Motole,

t. 1956/XVI. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2169/IX. 253, 28. II. 1933; 4.

o křiklavých poměrech u 38. pěšího pluku v Berouně,

t. 1956/XVII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2072/X. 230, 16. XII. 1932; 2.

o poměrech záložníků na cvičení,

t. 1977/XI. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2256/XI. 275, 30. V. 1933; 3.

o nemožných poměrech stravovacích a špatném zacházení s vojíny Hraničářského praporu, ubytovanými v Žižkových kasárnách v Karlíně,

t. 1977/XII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2169/X. 253, 28. II. 1933; 4.

o nepoživatelné stravě vojáků v Praze, Bratislavě a Písku,

t. 1977/XIII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2275/V. 277, 1. VI. 1933; 2.

o neudržitelném stavu stravování vojínů 37. pěšího pluku v Levoči,

t. 1977/XX. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2072/XI. 230, 16. XII. 1932; 2.

že se u 37. pěšího pluku v Levoči odpírá léčení nemocným vojákům,

t. 1977/XXI. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2275/VI. 277, 1. VI. 1933; 2.

o sebevraždě vojína Fr. Martínka a o poměrech vojínů u 48. pěšího pluku v Benešově,

t. 1977/XXII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2072/XII. 230, 16. XII. 1932; 2.

o ubytování vojáků 101. dělostřeleckého pluku v Nitře-Zoboru,

t. 1980/I. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2169/XI. 253, 28. II. 1933; 4.

o týrání vojáků a srážkách ze žoldu u 10. sjezd. pluku v Berehově,

t. 1980/II. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2227/XIX. 266, 27. IV. 1933; 84.

o těžkých onemocněních vojáků z nepoživatelné stravy ve Vysokém Mýtě a v Milovicích,

t. 1980/III. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2168/XV. 253, 28. II. 1933; 4.

o surovém zacházení s vojíny 109. děl. pluku v Praze-Motole,

t. 1980/IV. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2168/II. 253, 28. II. 1933; 4.

o vydírání záložníků 46. pěšího pluku v Chomutově a Kadani,

t. 1980/V. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2169/XII. 253, 28. II. 1933; 4.

o vykořisťování vojáků a vykrmování prasat stravou pro vojáky v Troji u Prahy,

t. 1980/VI. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2294/IV. 286, 23. VI. 1933; 3.

o vykořisťování vojínů a jejich pracovní síly u 4. dělostřeleckého a 4. leteckého pluku v Hradci Králové,

t. 1980/VII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2168/IV. 253, 28. II. 1933; 4.

o vražedných poměrech při cvičení záložníků 46. pěšího pluku v Chomutově,

t. 1980/VIII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2168/I. 253, 28. II. 1933; 4.

o šizení mužstva při vydávání chleba a stravy, jakož i o šikanování mužstva opilými rotmistry u 23. pěšího pluku v Bratislavě,

t. 1980/IX. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2177/II. 254, 14. III. 1933; 5.

o dodávkách vojenské správě, ohrožujících životy a zdraví vojáků, a dodavatelích obohacujících se na účet poplatnictva,

t. 1980/XVII. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2275/VII. 277, 1. VI. 1933; 2.

o provokování pracujícího obyvatelstva leteckým dnem, připravovaným na 10. září 1932,

t. 1980/XX. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2072/XIII. 230, 16. XII. 1932; 2.

o sebevraždě vojína Rudolfa Bršlici ze 7. Podtatranského pluku,

t. 1985/II. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2169/XIII. 253, 28. II. 1933; 4.

o týrání a hrubém zacházení s vojíny 43. pěš. pluku v Brně,

t. 1989/VI. 209, 24. X. 1932; 4.

odpov. t. 2169/XIV. 253, 28. II. 1933; 4.

o špatné stravě a hrubém zacházení s vojíny 43. pěšího pluku v Brně-Špilberku,

t. 1989/VII. 209, 24. X. 1932; 4.

odpov. t. 2169/XV. 253, 28. II. 1933; 4.

o neudržitelném stavu stravování a protekčním umísťování presenčně sloužících lékařů,

t. 1989/VIII. 209, 24. X. 1932; 4.

odpov. t. 2168/VI. 253, 28. II. 1933; 4.

o sebevraždě voj. Prunera ve vojenském hřebčinci v Hostouni u Horšovského Týna,

t. 1989/IX. 209, 24. X. 1932; 4.

odpov. t. 2169/XVI. 253, 28. II. 1933; 4.

o špatném stravování a léčení vojáků 46. pěš. pluku v Kadani,

t. 1989/X. 209, 24. X. 1932; 4.

odpov. t. 2169/XVII. 253, 28. II. 1933; 4.

o poměrech u 43. pěš. pluku v Brně,

t. 1989/XI. 209, 24. X. 1932; 4.

odpov. t. 2169/XXI. 253, 28. II. 1933; 4.

o ubytovacích a stravních poměrech u 23. pěš. pluku v Bratislavě,

t. 1989/XII. 209, 24. X. 1932; 4.

odpov. t. 2168/V. 253, 28. II. 1933; 4.

o neudržitelných poměrech u 37. pěšího pluku v Levoči,

t. 2030/V. 216, 17. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2169/XVIII. 253, 28. II. 1933; 4.

o špatné stravě vojáků 104. pluku v Josefově,

t. 2030/VI. 216, 17. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2169/XIX. 253, 28. II. 1933; 4.

o zákazu vycházek mužstva 5. pěšího pluku na Smíchově,

t. 2030/VII. 216, 17. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2168/XIV. 253, 28. II. 1933; 4.

o poměrech u 46. pěšího pluku v Chomutově-Kadani,

t. 2030/VIII. 216, 17. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2169/XX. 253, 28. II. 1933; 4.

o ztýrání vojína Hobla nadporučíkem Steifem u 102. děl. pluku v Rokycanech,

t. 2030/IX. 216, 17. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2168/VIII. 253, 28. II. 1933; 4.

o náhradě nováčkům zmrzačeným při nástupu u vojenské služby,

t. 2030/X. 216, 17. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2275/VIII. 277, 1. VI. 1933; 2.

o špatné stravě a hrubém zacházení s vojíny 33. dělostřeleckého pluku v Lipníku nad Bečvou,

t. 2030/XI. 216, 17. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2275/IX. 277, 1. VI. 1933; 2.

o vydírání vojáků srážkami ze žoldu v Turčanském Sv. Martině,

t. 2030/XII. 216, 17. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2177/III. 254, 14. III. 1933; 5.

o zacházení s mužstvem 5. pěš. pluku na Smíchově a v Motole,

t. 2030/XIV. 216, 17. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2168/III. 253, 28. II. 1933; 4.

o nedostatečné stravě a korupci u 5. pěš. pluku v Praze na Smíchově,

t. 2042/I. 220, 24. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2227/XXI. 266, 27. IV. 1933; 84.

o hrubém porušování základních občanských práv. u dělostřeleckého pluku v Žilině,

t. 2042/II. 220, 24. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2169/XXII. 253, 28. II. 1933; 4.

o týrání a vydírání nováčků u 38. pěš. pluku v Berouně a u 42. pěš. pluku v Terezíně,

t. 2042/III. 220, 24. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2169/XXIII. 253, 28. II. 1933; 4.

o poměrech odporujících předpisům pro stravování a pro zacházení s mužstvem instrukčního praporu v Milovicích,

t. 2042/IV. 220, 24. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2275/X. 277, 1. VI. 1933; 2.

o srážkách ze žoldu ve prospěch "Péče o mládež" u 13. pěšího pluku v Šumperku,

t. 2042/V. 220, 24. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2169/XXIV. 253, 28. II. 1933; 4.

o použití aktivních důstojníků ve válce,

t. 2042/VI. 220, 24. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2168/VII. 253, 28. II. 1933; 4.

o příčinách hladovky vojína Desidera Kohlmanna z 1. roty 5. pěšího pluku na Smíchově,

t. 2042/XX. 220, 24. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2177/IV. 254, 14. III. 1933; 5.

o příčinách sebevraždy vojína Bedřicha Prušáka z pomocné letky zemského leteckého skladu č. 1,

t. 2075/II. 224, 6. XII. 1932; 4.

odpov. t. 2169/XXV. 253, 28. II. 1933; 4.

o poměrech u 38. pěšího pluku v Berouně,

t. 2075/III. 224, 6. XII. 1932; 4.

odpov. t. 2275/XI. 277, 1. VI. 1933; 2.

o léčení nemocného nováčka K. Müllera ve vojenské nemocnici v Komárně,

t. 2116/XVI. 238, 17. I. 1933; 8.

odpov. t. 2238/VI. 268, 9. V. 1933; 4.

o ztrátě šatstva vojínova ze skladiště dělostřeleckého oddílu č. 251 v Bílině,

t. 2116/XVIII. 238, 17. I. 1933; 8.

odpov. t. 2227/XX. 266, 27. IV. 1933; 84.

o dvojím příjmu pensionovaného rotmistra Dvořáka na Špilberku,

t. 2116/XIX. 238, 17. I. 1933; 8.

odpov. t. 2238/V. 268, 9. V. 1933; 4.

o podivné praksi při přidělování branců k náhradní záloze.

t. 2116/XXI. 238, 17. I. 1933; 8.

odpov. t. 2275/XII. 277, 1. VI. 1933; 2.

o surovém zacházení důstojníků s vojíny zejména o zfackování vojína Pištěláka nadporučíkem Müllerem v Kroměříži,

t. 2131/III. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2238/VIII. 268, 9. V. 1933; 4.

o - - - vysokými cenami za ztracené součástky výstroje u 28. pěšího pluku v Praze,

t. 2132/I. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2275/XIII. 277, 1. VI. 1933; 2.

o příčinách - - vojínů 8. pěšího pluku v Místku,

t. 2132/II. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2227/XVII. 266, 27. IV. 1933; 84.

o týrání vojínu v poddůstojnické škole 35. pěšího pluku v Plzni,

t. 2142/V. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2275/XIV. 277, 1. VI. 1933; 2.

o ztýrání vojína Otty Geberta četařem Viednerem u 7. pluku v Levicích,

t. 2142/VI. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2294/I. 286, 23. VI. 1933; 3.

o ztýrání vojína Giebla u 2. roty 35. pěš. pluku v Plzni,

t. 2142/VII. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2275/XV. 277, 1. VI. 1933; 2.

o poměrech u 8. pěšího pluku v Těšíně,

t. 2144/I. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2344/XIII. 293, 17. X. 1933; 9.

o persekuci vojína Richtera z 1. roty 4. vozatajského praporu v Bratislavě,

t. 2144/IV. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2227/XVIII. 266, 27. IV. 1933; 84.

o neudržitelném stavu dodávek masa vojenským posádkám v Josefově a Jaroměři,

t. 2144/V. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2275/XVI. 277, 1. VI. 1933; 2.

o zranění vojína Chmehela při zápase vojenské jedenáctky v Žirovnicích,

t. 2146/I. 243, 3. II. 1933; 97.

odpov. t. 2238/VII. 268, 9. V. 1933; 4.

o postupu ředitelství továrny "Solo" a podpoře jeho okresním úřadem v Sušici,

t. 2153/I. 249, 16. II. 1933; 4.

odpov. t. 2294/VIII. 286, 23. VI. 1933; 3.

o nátlaku na vojíny 23. pěšího pluku v Bratislavě, nespokojené neudržitelným stavem stravování,

t. 2161/I. 249, 16. II. 1933; 4.

odpov. t. 2275/XVII. 277, 1. VI. 1933; 2.

o srážkách ze žoldu na vánoční stromek vojínům 110. dělostřeleckého pluku v Nitře,

t. 2161/II. 249, 16. II. 1933; 4.

odpov. t. 2256/X. 275, 30. V. 1933; 3.

o hrubém spílání vojínům žamberské posádky jejich představenými,

t. 2161/III. 249, 16. II. 1933; 4.

odpov. t. 2275/XVIII. 277, 1. VI. 1933; 2.

o potrestání vojína Polláka od 23. pěšího pluku - -,

t. 2161/IV. 249, 16. II. 1933; 4.

odpov. t. 2275/XIX. 277, 1. VI. 1933; 2.

o poměrech u 1. vozatajského praporu v Praze,

t. 2161/V. 249, 16. II. 1933; 4.

odpov. t. 2275/XX. 277, 1. VI. 1933; 2.

o surovém zacházení s mužstvem 46. pěšího pluku v Chomutově,

t. 2161/VI. 249, 16. II. 1933; 4.

odpov. t. 2275/XXI. 277, 1. VI. 1933; 2.

o persekuci a štvaní proti komunistům u 5. pěšího pluku na Smíchově,

t. 2161/VII. 249, 16. II. 1933; 4.

odpov. t. 2275/XXII. 277, 1. VI. 1933; 2.

o špatném stavu stravování vojínů 38. pěšího pluku v Berouně,

t. 2161/VIII. 249, 16. II. 1933; 4.

odpov. t. 2275/XXIII. 277, 1. VI. 1933; 2.

o nesprávnostech při odměnách důstojníků a mužstva leteckého pluku,

t. 2170/II. 253, 28. II. 1933; 4.

odpov. t. 2281/VIII. 282, 8. VI. 1933; 46.

o poměrech u leteckých pluků, ohrožujících životy letců a způsobujících vyhazování peněz poplatnictva,

t. 2170/III. 253, 28. II. 1933; 4.

odpov. t. 2281/IX. 282, 8. VI. 1933; 46.

o neudržitelném stavu stravování vojínů 153. děl. pluku v Bratislavě,

t. 2170/VI. 253, 28. II. 1933; 4.

odpov. t. 2275/XXIV. 277, 1. VI. 1933; 2.

o srážkách ze žoldu vojínům 302. děl. pluku v Olomouci,

t. 2170/VII. 253, 28. II. 1933; 4.

odpov. t. 2281/X. 282, 8. VI. 1933; 46.

o fackování a hrubém nadávání vojákům u 1. jezdeckého pluku v Karlíně,

t. 2209/XI. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2306/VI. 289, 3. VII. 1933; 4.

o bezdůvodném žalářování dělníků Hoška, Hrdličky a Paška

t. 2255/V. 273, 23. V. 1933; 4.

odpov. t. 2335/IV. 293, 17. X. 1933; 9.

o týrání a šikanování vojína Voanky u 28. pěš. pl. v Praze, které ho dohnalo k sebevraždě,

t. 2253/II. 275, 30. V. 1933; 3.

odpov. t. 2275/XXVI. 277, 1. VI. 1933; 2.

o sebevraždě vojína 5. pěš. pl. Sumana, k níž byl dohnán šikanováním nadporučíka Mikulky,

t. 2253/III. 275, 30. V. 1933; 3.

odpov. t. 2275/XXV. 277, 1. VI. 1933; 2.

o neudržitelných poměrech u 28. pěšího pluku v Praze,

t. 2253/V. 275, 30. V. 1933; 3.

odpov. t. 2281/XI. 282, 8. VI. 1933; 46.

o neudržitelných poměrech a hladovění vojínů 101. dělostřeleckého pluku,

t. 2253/VI. 275, 30. V. 1933; 3.

odpov. t. 2306/VII. 189, 3. VII. 1933; 4.

o pobuřujícím zkracování vojínů 28. pěš. pluku v Praze o jejich velikonoční dovolenou,

t. 2253/VIII. 275, 30. V 1933; 3.

odpov. t. 2281/XV. 282, 8. VI. 1933; 46.

o ničení zdraví frekventantů důstojnické školy 4. divise v Jaroměři a záhadných machinacích s uhlím velitelem roty majorem Sokolářem,

t. 2257/II.

odpov. t. 2281/XII. 282, 8. VI. 1933; 46.

o používání vojáků v Žilině proti demonstrujícím dělníkům,

t. 2257/III. 275, 30. V. 1933; 3.

odpov. t. 2281/XIII. 282, 8. VI. 1933; 46.

o týrání vojínů zakázaným trestem "k zemi", nedostatečné stravě a využívání brněnského fašistického puče proti vojínům u 260. horského dělostřeleckého pluku v B. Štiavnici,

t. 2257/V. 275, 30. V. 1933; 3.

odpov. t. 2281/XIV. 282, 8. VI. 1933; 46.

o ztýrání vyšetřovaného mladého dělníka Karla Štekla,

t. 2257/VI. 275, 30. V. 1933; 3.

odpov. t. 2350/VII. 296, 20. X. 1933; 3.

o opatřeních směřujících k znehodnocení měny a ohrožujících životní úroveň pracujících vrstev

t. 2343/II. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2422/XX. 313, 17. I. 1934; 7.

o zadržených dovolených vojínů ženijních praporů v Komárně a v Bratislavě,

t. 2384/III. 300, 28. XI. 1933; 6.

odpov. t. 2484/I. 317, 20. II. 1934; 6.

o poměrech pomocné letky v Nitře,

t. 2426/III. 309, 14. XII. 1933; 3.

odpov. t. 2518/I. 322, 15. III. 1934; 4.

o poměrech u ženijního praporu v Bratislavě,

t. 2426/IV. 309, 14. XII. 1933; 3.

odpov. t. 2518/II. 322, 15. III. 1934; 4.

o nezákonném využívání vojínů horského praporu v Kremnici,

t. 2426/V. 309, 14. XII. 1933; 3.

odpov. t. 2518/III. 322, 15. III. 1934; 4.

o poměrech u 6. pěšího pluku v Olomouci,

t. 2426/VI. 309, 14. XII. 1933; 3.

odpov. t. 2518/IV. 322, 15. III. 1934; 4.

o inflačních opatřeních,

t. 2470/VIII. 315, 15. II. 1934; 6.

odpov. t. 2521/XV. 323, 24. IV. 1934; 8.

o dalším snížení a zhoršení stravy mužstva a o hromadné otravě vojáků po požité stravě v kasárnách 43. pěšího pluku v Židenicích u Brna,

t. 2470/XI. 315, 15. II. 1934; 6.

odpov. t. 2560/IX. 327, 15. V. 1934; 5.

o týrání a ohrožování vojínů 12. pěšího pluku v Komárně,

t. 2505/II. 321, 8. III. 1934; 3.

odpov. t. 2602/VI. 331, 12. VI. 1934; 4.

o neudržitelných poměrech u 4. ženijního pluku a mostního praporu v Bratislavě, o deputaci vojínů, která protestovala proti těmto zlořádům a o neoprávněném trestání mluvčího této deputace,

t. 2508/VIII. 322, 15. III. 1934; 4.

odpov. t. 2602/VII. 331, 12. VI. 1934; 4.

o ohrožování zdraví vojínů 3. ženijního pluku v Komárně,

t. 2508/IX. 322, 15. III. 1934; 4.

odpov. t. 2602/V. 331, 12. VI. 1934; 4.

o nemožných poměrech u železničního praporu, ubikovaného v Masarykových kasárnách v Pardubicích,

t. 2576/V. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2734/XIX. 343, 25. X. 1934; 22.

o soustavném, ničím neodůvodněném zakazování projevů, schůzí a tělocvičných akcí dělnických ve slánském okrese,

t. 2610/X. 332, 14. VI. 1934; 42.

odpov. t. 2734/XV. 343, 25. X. 1934; 22.

o brutálním postupu zaměstnanců a úředníků státních lesů a statků při velkostatku v Lánech,

t. 2732/I. 343, 25. X. 1934; 22.

odpov. t. 2753/V. 348, 27. XI. 1934; 5.

o zacházení s prostými vojáky při letošních manévrech,

t. 2742/I. 343, 25. X. 1943; 22.

odpov. t. 2819/VI. 360, 5. III. 1935; 9.

o neslýchaném postupu kladenské policie, odpovědných úředníků policejního komisařství v Kladně a úředníků okresního úřadu ve Slaném, kteří likvidují jakoukoliv shromažďovací svobodu a politická práva kladenského a slánského dělnictva,

t. 2742/VI. 343, 25. X. 1934; 22.

odpov. t. 2819/XIV. 360, 5. III. 1935; 9.

o zacházení s vojíny sibiřského pluku za manévrů,

t. 2748/VIII. 345, 6. XI. 1934; 3.

odpov. t. 2827/VI. 360, 5. III. 1935; 9.

o nemožném postupu četnictva četnické stanice v Dobré,

t. 2772/II. 356, 13. XII. 1934; 4.

odpov. t. 2839/VI. 364, 21. III. 1935; 6.

o zabavení imunisovaných poslaneckých řečí státním zastupitelstvím v Praze,

t. 2790/X. 359, 20. XII. 1934; 16.

odpov. t. 2832/IX. 362, 12. III. 1935; 5.

o smrti vyšetřovance Starka,

t. 2822/II. 360, 5. III. 1935; 9.

o nemožných poměrech olomoucké posádky - - -,

t. 2822/VII. 360, 5. III. 1935; 9.

o konfiskaci časopisu "Průlom",

t. 2822/XIII. 360, 5. III. 1935; 9.

odpov. t. 2861/VII. 367, 29. III. 1935; 5.

o vyplácení remunerací státním zaměstnancům,

t. 2826/IX. 360, 5. III. 1935; 9.

o činnosti Svazu Mladorusů v ČSR nepřátelské Svazu sovětských socialistických republik,

t. 2826/XV. 360, 5. III. 1935; 9.

o vykořisťování nezaměstnaných obvodním notářem ve Velkém Šariši, okres Prešov,

t. 2831/II. 360, 5. III. 1935; 9.

o propuštění vojínů, nastoupivších presenční službu v roce 1933,

t. 2846/VI. 364, 21. III. 1935; 6.

o konfiskaci časopisu "Mladá Garda",

t. 2852/XIII. 365, 26. III. 1935; 5.

o konfiskaci časopisu "Mladá Garda",

t. 2871/V. 368, 2. IV. 1935; 5.

Dotazy podle § 70 jedn. ř.:

na předs. posl. sněm. se stížností do nepřístojného chování četníků vůči němu jako poslanci v Nýřanech dne 28. června 1932 při veřejném projevu horníků.

Odpov. předs. im. výb. F. Ježka

205, 21. VII. 1932; 8.

jímž se táže, jak předseda odůvodňuje zabavení jednoho místa, vyloučeného podle § 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu z řeči posl. Jurana, pronesené ve 355. schůzi sněmovny dne 11. prosince 1934.

Odpov. mpř. E. Špatného

358, 19. XII. 1934; 10-11.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Plzni (přestupek podle §§ 3 a 19 zákona o právu shromažďovacím)

3, 17. XII. 1929; 8.

žádost odvolána

29, 18. III. 1930; 9.

kraj. s. v Praze (zločin podle § 1 tr. z., přestupky podle § 312 tr. z. a §§ 3, 19 zákona o právu shromažďovacím)

79, 17. XI. 1930; 7.

zpr. t. 1799; zprav. F. Ježek; vydán:

204, 13. VII. 1932; 8-9.

kraj. s. v Plzni (zločin podle § 81 tr. z.)

92, 11. XII. 1930; 4.

zpr. t. 1197; zprav. dr Moudrý; vydán:

131, 25. VI. 1931; 19-20.

nová zpr. t. 2655; zprav. dr Moudrý; vydán:

371, 9. IV. 1935; 27-28.

kraj. s. v Plzni (zločin podle § 81 tr. z.)

92, 11. XII. 1930; 4.

zpr. t. 2402; zprav. dr Markovič; vydán:

326, 4. V. 1934; 33-34.

kraj. s. v Mor. Ostravě (zločin podle § 81 tr. z. a přečin podle § 279 tr. z.)

111, 17. III. 1931; 8.

zpr. t. 1257; zprav. Jan Tůma; nevydán

136, 3. VII. 1931; 35.

kraj. s. v Plzni (zločin podle § 87 tr. z. a přečin podle § 283 tr. z.)

124, 2. VI. 1931; 8.

zpr. t. 1608; zprav. J. Pekárek; nevydán

182, 4. V. 1932; 27.

kraj. s. v Plzni (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 487, 488 a 491 tr. z. a § 1 zákona č. 124/24 Sb. z.)

138, 8. VII. 1931; 5.

zpr. t. 1520; zprav. L. Marek; nevydán

175, 7. IV. 1932; 4.

kraj. s. v Plzni (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491, 493 tr. z. resp. pro přestupek podle § 496 tr. z. a § 1 zákona č. 124/24 Sb. z.)

185, 17. V. 1932; 4.

zpr. t. 1932; zprav. dr Mareš; vydán:

253, 28. II. 1933; 30.

kraj. s. v Plzni (zločin podle § 81 a přestupek podle § 312 tr. z.)

219, 24. XI. 1932; 5.

zpr. t. 2894; zprav. V. Košek; vydán:

368, 2. IV. 1935; 19.

kraj. s. v Plzni (zločin podle § 81 tr. z. a přestupek podle § 312 tr. z.)

221, 25. XI. 1932; 5.

zpr. t. 2895; zprav. V. Košek; nevydán

368, 2. IV. 1935; 19.

kraj. s. v Praze (zločin vojenské zrady podle § 6, č. 2, odst. 2 a 3 zákona na ochranu republiky)

271, 18. V. 1933; 4.

zpr. t. 2649; zprav. Jan Tůma; vydán:

373, 12. IV. 1935; 31.

kraj. s. v Plzni (zločin podle §§ 81, 87 tr. z. případně § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky, přečin podle § 283 tr. z. a přestupek podle §§ 3, 19 zákona o právu shromažďovacím a oznámení okr. soudu v Rokycanech ze dne 9. března 1934, č. Nt 51/34, podle § 25 úst. listiny o zatčení téhož poslance)

322, 15. III. 1934; 4.

Volán k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 5, 7.

69, 23. IX. 1930; 32.

86, 26. XI. 1930; 62.

100, 3. II. 1931; 8.

124, 2. VI. 1931; 3, 18.

125, 2. VI. 1931; 4.

129, 19. VI. 1931; 36.

136, 3. VII. 1931; 21.

142, 14. X. 1931; 18, 19.

147, 25. XI. 1931; 79-80.

148, 26. XI. 1931; 54;

163, 21. I. 1932; 10, 11.

173, 30. III. 1932; 24.

217, 18. XI. 1932; 23.

232, 20. XII. 1932; 59.

233, 20. XII. 1932; 3.

270, 11. V. 1933; 21.

284, 20. VI. 1933; 16.

327, 15. V. 1934; 7, 8.

340, 3. VII. 1934; 38.

342, 4. VII. 1934; 15.

353, 5. XII. 1934; 12, 13.

Slovo odňato:

327, 15. V. 1934; 8.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc leden.

2, 13. XII. 1929; 8-9.ISP (příhlásit)